Anda di halaman 1dari 6

KERTAS PEPERIKSAAN SPM 2005

Kertas 1 : Masa: 1 jam

Arahan:Tiap-tiap soalan diikut oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A,B,C dan
D.Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada
kertas jawapan objektif anda.

1 Bagaimanakah falsafah legalisme dapat membentuk masyarakat yang berdisiplin?


A Pengamalan undang-undang
B Menitikberatkan unsur kasih sayang
C Pelaksanaan undang-undang yang tegas
D Hubungan harmoni manusia dengan alam

2 Bagaimanakah Shih Huang Ti memerintah kerajaannya secara autokrasi?


A Mewujudkan polis rahsia
B Melantik hakim yang bergaji
C Mengurangkan kuasa ketua tentera
D Menghapuskan kuasa golongan bangsawan

3 Sresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India.Antara matlamat


penubuhannya ialah
A menjamin kesetiaan pekerja
B mengawal kadar gaji pekerja
C mempertahankan hak majikan
D memperjuangkan had masa bekerja

Peringkat Pembelajaran
Rendah Mengenal dan menghafal tulisan ideogram
Menengah Menulis karangan dan sastera
Tinggi X

4 Rajah di atas menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China.X ialah
A menterjemah buku suci
B menghafal kitab agama
C mencatat salasilah maharaja
D menulis buku undang-undang
Sarjana

Petani

Tukang

Pedagang
5 Rajah di atas merujuk kepada struktur masyarakat mengikut ajaran Confucuis.
Bagaimanakah status golongan petani boleh berubah kepada kelas yang lebih tinggi?
A membayar cukai
B mengumpul harta
C memberikan taat setia
D Meningkatkan tahap pendidikan

6 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Sukan Olimpik yang diadakan diYunani
pada tahun 776 S.M.?
I Menghormati tuhan Zeus
II Dianjurkan empat tahun sekali
III Persaingan antara Negara kota
IV Melibatkan hanya golongan bangsawan

A I,II dan III


B I,II dan IV
C I,III, dan IV
D II,III dan IV

7 Nabi Muhammad s.a.w. diamanahkan oleh pemimpin Arab Quraisy untuk meletakkan
Hajar Aswad ke tempat asalnya.Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada
masyarakat Arab?
A Penyebaran Islam di Makkah
B Perbalahan antara kaum dielakkan
C Perkembangan perdagangan di Makkah
D Pelantikan pemimpin dari kalangan orang Islam

8 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. ke
Madinah?
I Wujudnya gelaran Muhajirin dan Ansar
II Struktur pentadbiran dipimpin oleh khalifah
III Terbinanya bangunan yang lengkap dengan infrastruktur
IV Mempersaudarakan orang Islam Mekah dengan orang Islam Madinah

A I danII
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
9 Sambutan Maal Hijrah diadakan setiap tahun di Malaysia bagi memperingati
A perjuangan umat Islam
B turunnya wahyu pertama
C pembukaan kota Makkah
D kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.

10 Apakah langkah Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. mengawal penyelewengan hakim?
A Mengenakan hukuman yang berat
B Membuat pemantauan yang kerap
C Memberikan gaji bulanan yang lumayan
D Meningkatkan kefahaman terhadap Islam

11 Mengapakah Cordova dianggap penting kepada dunia Islam dan Eropah pada abad
Ke-10 M?
I pusat kebudayaan
II pusat perdagangan
III pusat penterjemahan
IV pusat pengajian tinggi

A I danII
B II danIII
C III dan IV
D I dan IV

Kerajaan Bani Umaiyah di Andalusia


berjaya memajukan pertaniannya.

12 Antara berikut yang manakah merujuk kepada pernyataan di atas?


I penggunaan baja kimia
II pembinaan sistem saliran
III penghasilan benih berkualiti
IV perekaan peralatan pertanian

A I dan II
B II dan III
C III danIV
D I dan IV
● John Crowford

● Snouck Hurgronje

● Emanuel Gadinho Eredia

13 Apakah persamaan tokoh di atas?


A memulakan pentadbiran Barat
B menterjemahkan ilmu algebra
C menterjemahkan karya falsafah
D mengemukakan teori kedatangan Islam

John : Saya banyak melakukan


kesalahan.Saya ingin menebus
dosa .
David : Boleh. Beli sahaja surat peng-
ampunan dosa daripada
Gereja

14 Dialog di atas mungkin berlaku antara dua orang penganut agama Kristian pada abad ke-
16 di Eropah?Mengapaka Martin Luther menentang amalan tersebut?
A Pegangan agama longgar
B Peningkatan kadar jenayah
C Penindasan terhadap rakyat
D Penyelewengan amalan agama

15 Mengapakah negara di Timur menjadi sasaran orang Eropah pada abad ke-16?
A Memasarkan hasil keluaran
B Membekalkan tenaga buruh
C Memajukan masyarakat tempatan
D Mempunyai kekayaan sumber alam

16 Pada tahun 1883,Akta Kilang telah digubal bagi melindungi kepentingan pekerja
di Britian.Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan akta tersebut?
A Penggunaan mesin ditegah
B Pengambilan buruh mahir ditingkatkan
C Melarang wanita bekerja di lombong arang batu
D Melarang kanak-kanak bawah sembilan tahun bekerja
Pada zaman Revolusi Perindustrian Akta
Antipengguna melarang penubuhan
Kesatuan Sekerja.

17 Merujuk pernyataan di atas, apakah implikasinya kepada pekerja?


A Kenaikan gaji disekat
B Wanita dilarang bekerja
C Pergaulan pekerja disekat
D Eksploitasi pekerja dilarang
Good luck for SPM …..
Do de’ best !!!

SEJARAH is so muchhh fun….

(\_/)
(=.=)”
(_ _) ajaaaaa !!!!!