Anda di halaman 1dari 4

PARAMETER PETA RISIKO BENCANA BANJIR

UNSUR UTAMA

KOMPONEN

Fisik
ANCAMAN

Sejarah Bencana
Fisik

KERENTANAN

Demograf

Lingkungan

Batupasir, Aluvial

Batulempung

2000 - 3000
4
Lembah/DAS

> 3000
2
Dataran

Tidak rawan

Rawan

Sangat rawan

10

Tidak ada

Ada tidak merugikn

Ada merugikan

< 30

30 - 50

> 50

5
3
5
3
5
5
5
5

< 25
< 1000
< 500
< 50
< 20
< 25
< 10
< 20
< 30

BOBOT

Kemiringan Lereng

10

Litologi

10

2
3

Curah hujan
Zona banjir
Morfologi

10
10
10

1
> 40
Batu malihan, batu
bekuan, batugamping
< 2000
6
Punggungan/Lereng bukit

Kawasan Rawan Banjir

10

4 Kejadian Banjir yang merugikan


Jumlah rumah di bantaran
4
sungai
5
Jml KK Rawan Banjir
5
Jumlah penduduk
6
Jumlah KK
7
Kepadatan Penduduk
7
Kepadatan Pemikiman
8
KK Rawan banjir
8
% Keluarga Miskin
9
Jumlah Penyandang Cacat
Jumlah KK di Bantaran
9
Sungai
10

16
12
Sosial

3
< 25

INDIKATOR

10
KAPASITAS

SKOR
2
25 - 40

No

12

Penggunaan Lahan
Jumlah Rumah
sakit/Puskesmas/Polindes
Jumlah Sekolah SD/SMP/SMA
Jumlah Tenaga Medis
Keberadaan Kelembagaan PB
(TAGANA,PMI,PMR,PASAG,SA
TGASOS,dll)

25 - 50
> 50
1000 - 5000
> 5000
500 - 2500
> 2500
50 - 100
> 100
20 - 60
> 60
25 - 50
> 50
10 - 30
> 30
20 - 50
>50
30 - 50
> 50
Hutan, Kebun,
Gedung,
Tegalan, Sawah Tadah Permukiman, Sawah
Hujan,Tegalan, Air
Irigasi

SATUAN
%

mm/th
m

Unit
Orang
Jiwa
KK
Jiwa/Ha
%
KK
%
Jiwa
KK

Belukar/Semak, Pasir
Darat, Tanah Berbatu

>1

Unit

5
5

<8
0-5

9 - 16
5 - 10

>8
> 10

Unit
Orang

Kabupaten

Kecamatan

Desa

PARAMETER PETA RISIKO BENCANA LON


UNSUR UTAMA

ANCAMAN

KOMPONEN

INDIKATOR

BOBOT

Kemiringan Lereng

10

Litologi

10

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Curah hujan
Morfologi
Kelerengan
Kejadian Banjir yang merugik
Jumlah rumah Rawan
Longsor
Jml KK Rawan Longsor
Jumlah KK
Kepadatan Penduduk
Kepadatan Pemikiman
KK Rawan Lonngsor
% Keluarga Miskin

10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5

14

Penggunaan Lahan

Fisik

Sejarah Bencana
Fisik

KERENTANAN

No

Demograf

Lingkungan

15
16
17

KAPASITAS
Sosial

18

Jumlah Rumah
sakit/Puskesmas/Polindes
Jumlah Sekolah SD/SMP/SMA
Jumlah Tenaga Medis
Keberadaan Kelembagaan PB
(TAGANA,PMI,PMR,PASAG,SA
TGASOS,dll)

5
5
5
5
135

A RISIKO BENCANA LONGSOR


1
< 25

SKOR
2
25 - 40

3
> 45

Batu malihan,
batu bekuan,
Batupasir, Aluvial
Batulempung
batugamping
< 1500
1500 - 2500
> 2500
Dataran
Lembah/DAS
Punggungan/Lereng bukit
< 20
20 - 40
> 40
Tidak ada
Ada tidak merugikn
Ada merugikan
< 30
30 - 50
> 50
< 25
25 - 50
> 50
< 500
500 - 2500
> 2500
< 50
50 - 100
> 100
< 20
20 - 60
> 60
< 25
25 - 50
> 50
< 10
10 - 30
> 30
Hutan, Kebun,
Belukar/Semak,
Tegalan, Sawah
Gedung, Permukiman,
Pasir Darat, Tanah
Tadah Hujan,Tegalan,
Sawah Irigasi
Berbatu
Air
<4
4-8
>8
<4
<5

4-8
5-9

>8
>9

Kabupaten

Kecamatan

Desa

SATUAN
%

mm/th
%
Unit
KK
KK
Jiwa/Ha
%
KK
%

Unit
Unit
Orang

43
1037
80
1160