Nama PTJ

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB : Sekolah Siswazah : Aznurulain Binti Mohamad (820430115398) : Penolong Pegawai Tadbir (N27) : Seksyen Pentadbiran dan Akademik : Encik Zul-Atfi bin Hashim Penolong Pendaftar Kanan Sekolah Siswazah Universiti Malaysia Terengganu

Nama Pegawai dan No. Kad Pengenalan Jawatan dan Gred Bahagian/Seksyen Pegawai Penilai Pertama

Pegawai Penilai Kedua

: Prof. Dr. Wan Salihin Wong Abdullah Dekan Sekolah Siswazah Universiti Malaysia Terengganu Senarai Tugas dan Tanggungjawab
Membantu Mengurus Seksyen Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan a. Membantu mengurus Mesyuarat JK Siswazah Pengajian Universiti (JKPSU); b. Membantu mengurus Mesyuarat JK Akademik Pengajian Siswazah (JKAPS); c. Setiausaha Mesyuarat Pengurusan Sekolah Siswazah (MPSS); d. Membantu mengurus Mesyuarat JK Rayuan Pengajian Siswazah; e. Membantu menguruskan Mesyuarat JK Audit Sekolah Siswazah; Perincian tanggungjawab;
i. Membantu penyediaan kertas Mesyuarat ; ii. Membantu menjilid fail/kertas mesyuarat; iii. Menyelaras kerperluan mesyuarat (Tempahan bilik mesyuarat, alat pandang dengar, tempahan makanan dan sebagainya); Membantu mengurus staf untuk menjalani latihan/kursus meningkatkan kemahiran; Membantu mengurus staf yang boleh dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat; Menjadi urusetia Sistem e-latihan diperingkat Sekolah Siswazah; Menjadi urusetia Sistem e-latihan diperingkat Sekolah Siswazah; Menjadi urusetia Sistem e-LNPT diperingkat Sekolah Siswazah; Menjadi urusetia Sistem e-Cuti diperingkat Sekolah Siswazah;
Arahan Perkhidmatan Bab 1 (1-5) Muka 1 drpd 1

f. g. h. i. j. k.

l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.

Membantu mengemaskini dokumen, pemantauan Aset dan Inventori jabatan, Bekalan Pejabat; Membantu mengurus proses pelupusan bagi aset yang telah susut nilai; Membantu mengurus dan memperkemas sistem pengurusan stor jabatan; Membantu mengurus penempatan staf ; Membantu mengurus Kenderaan Jabatan; i. Borang, permohonan, tempahan Membantu urusan pinjaman peralatan/bilik mesyuarat Sekolah Siswazah i. Borang, permohonan, tempahan Membantu dalam urusan merekod cuti bagi kakitangan jabatan Membantu dalam mengurus Kad Perakam Waktu Membantu menyediakan laporan tahunan Sekolah Sekolah Siswazah (Laporan Tahunan UMT) Menyediakan laporan program untuk Infokus UMT Membantu menyediakan laporan prestasi untuk Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti

Pengurusan Akademik (Penyelidikan) Pengurusan viva i. Pelantikan Ahli Jawatankuasa Peperiksaan Tesis ii. Penghantaran Tesis Kepada Ahli Jawatankuasa Peperiksaan Tesis iii. Menjalankan Peperiksaan Akhir (Viva) iv. Penerimaan Tesis Selepas Peperiksaan Akhir (Viva) v. Penyediaan Lampiran Senarai Pelajar Bagi Kertas Mesyuarat Cadangan Pengurniaan Ijazah Lanjutan vi. Penyimpanan Tesis dan Cakera Padat (CD) Sebelum Dihantar Ke Perpustakaan/Fakulti/ Institut vii. Penghantaran Tesis Ke Perpustakaan/ Fakulti/ Institut Sistem Online i. Pegawai Pengesah untuk e-latihan Kuasa Kewangan i. Setiausaha Ahli JK Sebutharga Sekolah Siswazah Arahan dari semasa ke semasa

Tarikh Kuat kuasa

:

3 Januari 2010

Tandatangan dan Cop Ketua PTJ/Jabatan

:

Arahan Perkhidmatan Bab 1 (1-5) Muka 2 drpd 1

Arahan Perkhidmatan Bab 1 (1-5) Muka 3 drpd 1