Anda di halaman 1dari 13

INBSK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN
NUMERASI BERTULIS
SARINGAN 1 (SK)
TAHUN 2010
MAKLUMAT MURID
NAMA :

KELAS :

JANTINA:

LELAKI (

PEREMPUAN (

Mac 2010
1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.
2. Soalan dalam bahasa Inggeris
sepadan dalam bahasa Melayu.

mendahului

soalan

3. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.


4. Kamu mesti menjawab semua soalan.
5. Masa yang ditetapkan ialah 1 jam.
6. Guru boleh membantu murid memahami tugasan soalan.
Instrumen Numerasi Bertulis
Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

yang

INBSK

1. Rewrite the following numerals.


Tulis semula angka berikut.

4
7
2. Match the following numerals.
Padankan angka-angka berikut.

Instrumen Numerasi Bertulis


Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

INBSK

3. Match the number of ice-cream with the correct numbers.


Padankan bilangan aiskrim dengan nombor yang betul.

5
1
3

4. Count the mouse and write the total number in the box
provided.
Bilang tikus dan tulis jumlahnya dalam petak yang
disediakan.

Instrumen Numerasi Bertulis


Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

INBSK

5. In the box provided, tick ( ) if the number of animals and


the number is correct.
Dalam petak yang disediakan, tandakan ( ) jika
bilangan haiwan dan nombor adalah betul.

6. Choose and write the following numbers in the correct


box, in ascending order.
Pilih dan tulis nombor-nombor berikut dalam petak yang
betul, mengikut urutan menaik.

8 , 7 , 9
5
Instrumen Numerasi Bertulis
Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

6
4

INBSK

7. Based on the picture, tick ( ) at the correct time.


Berdasarkan gambar, tandakan ( ) pada masa yang
betul.

Morning
Pagi
Night
Malam

8. What day is after Monday?


Underline the correct day.
Apakah hari selepas hari Isnin?
Gariskan hari yang betul.

Tuesday

Wednesday

Selasa

Rabu

Instrumen Numerasi Bertulis


Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

INBSK

9. Tick ( ) the correct answer.


Tandakan ( ) jawapan yang betul.

3 + 2 = 6
3 + 3 = 6

10. Match the operation and the correct answer.


Padankan operasi dengan jawapan yang betul.

2 1 =

5 2 =

8 2 =

Instrumen Numerasi Bertulis


Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

INBSK

11. Tick ( ) the correct answer.


Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.

12. Tick ( ) if the sum is RM10.


Tandakan ( ) pada wang yang berjumlah RM10.

Instrumen Numerasi Bertulis


Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

INBSK

13. Tick ( ) the longer brush.


Tandakan ( ) berus yang lebih panjang.

14. Tick ( ) the heavier object.


Tandakan ( ) objek yang lebih berat.

Instrumen Numerasi Bertulis


Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

INBSK

15. Write the symbol ( + ) or ( ) in the box.


Tulis simbol ( + ) atau ( ) ke dalam petak.

16. Use numerals 4 and 9 to write the correct number sentence.


Guna angka 4 dan 9 untuk menulis ayat matematik yang
betul.

Instrumen Numerasi Bertulis


Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

INBSK

17. Abu has 8 sweets. Abu ate 3 sweets.


How many sweets are left?
Abu ada 8 biji gula-gula. Abu makan 3 biji gula-gula.
Berapakah gula-gula yang tinggal?

Instrumen Numerasi Bertulis


Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

10

INBSK

18. Mona has 4 flowers. Her sister gives her another 2 flowers.
How many flowers does Mona has altogether?
Mona ada 4 kuntum bunga. Adiknya memberi 2 kuntum
bunga lagi kepadanya.
Berapakah jumlah bunga yang Mona ada?

Instrumen Numerasi Bertulis


Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

11

INBSK

19. Siti has RM10. She buys a book for RM5.


How much money does she has left?
Siti ada wang RM10.
Dia membeli sebuah buku berharga RM5.
Berapakah baki wang Siti?

RM5

RM10 RM5 =
20.

Ani learns music on Wednesday.


Tomorrow she learns drawing.
On what day does Ani learns drawing?
Underline the correct day.
Ani belajar muzik pada hari Rabu.
Esok dia belajar melukis.
Pada hari apakah Ani belajar melukis?
Gariskan hari yang betul.

Sunday

Thursday

Ahad

Khamis

KERTAS SOALAN TAMAT


Instrumen Numerasi Bertulis
Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

12

INBSK
BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 1 (TAHUN 1)
NAMA MURID

.......................................................... KELAS .........................


JAWAPAN

KONSTRUK

ITEM

BETUL

SALAH

PENCAPAIAN
Tandakan jika menguasai
(Semua item mesti betul)

Konstruk 1

2
3

Konstruk 2

4
5

Konstruk 3

6
Konstruk 4

Konstruk 5
7

Konstruk 6

8
9

Konstruk 7

10
11

Konstruk 8

12
13

Konstruk 9

14
Konstruk 10

15
16

Konstruk 11

17
18

Konstruk 12

19
20

NAMA GURU

................................................ Tanda Tangan Guru .................................

Instrumen Numerasi Bertulis


Saringan 1 SK
Tahun 1 (2010)

13