Anda di halaman 1dari 2

KODALY

CARLOFF

ZoltanKodaly

CarlOff

PengalamanMuzikal
melaluiPendekatanKodaly

PengalamanMuzikalmelalui
PendekatanOrff

Teknikdalam
PendekatanKodaly
(Solfa,isyarat
tangan,notasilidi
dansebutanirama)
KomponenKodaly
(nyanyian,aktiviti
berurutan,
pengahazan,
pendegaran
dalamandan
improvisasi

ProsesOrff(Imitasi,
Eksplorasi,Improvisasidan
Literasi)
PeralatanMuzikOrff(suara,
badandanperalatanmuzik
Bahanmuzikalyangdiadaptasi
danbersesuaiandengan
budayadankontekstempatan
Pembelajarankonsepmuzik
melaluiPendekatanOrff

Bahanmuzikal,
terutamanyamuzik
rakyatyang
diadaptasidan
bersesuaian
denganbudayadan
kontekstempatan

DALCROZE
JaqueseEmilyDalcroze
PengalamanMuzikalmelalui
PendekatanDalcroze
Eurhytmics,solfage
danimprovisasi
BahanMuzikaluntuk
aktivitiEurhythmics,
Solfagedan
Improvisasiyang
diadaptasidan
bersesuaiandengan
budayadankonteks
tempatan
Pembelajaran
konsepmuzik
melaluiPendekatan
Dalcroze

Aktivitimuzikal
pembelajaran
konsepmuzik
melaluipendekatan
Kodaly
Pengalamankanakkanaknyanyian.
akanmembantudalambidangSkelpentatonic
nyanyiandi
Elemenasas:pertuturan,pergerakan,
manamuridmuridakan
nyanyian.
mempelajaripelbagaicara Alatperkusimuzikdantubuh.
meningkatkankemahiran
menyanyiagarberasa
seronok.
AplikasiPendekatanKodaly

menekankanperkembangan

gurugurumuzikdapatmeningkatkan

kemahiran
kemahiranmuridmuridsemasa
pengalamanmuzikalsecara
melakukanaktivitihandsondengan
menyeluruhdanberurutan.
alatalat
Tujuannyanyiandijadikan
perkusiberpicdantanpapic.
fokusadalahkerana
kemahirannyanyian
menggunakanritma(rhythm)sebagai
merupakanasaskemahiran
elemenmuzikyangasas,menaridan
bagisemuakemahiranmuzik
pengucapan(speech).
yanglain.

Learningbydoing.
Gunakangeraktubuhuntuk
tingkatkanpemahaman,
Pentingkanalatderia.(dgr
muzik>mainalatmuzik)
Improvisasi(kreatifiramadan
melodi)
Pembelajarankonkritabstrak.
3peringkat:i)dgrdanlihat,
ii)beripngalamn,iii)tulis
carabagaimanaguru
muzikdapatmeningkatkan
kefahamanmuridmuridmelalui
aktiviti
pergerakanbadan.

kanakkanakharusdiajarlagu
memberipenekananterhadap

lagurakyatbahasaibunda ostinato,pulsationdandanpenggunaan
merekasebelummempelajari
suarasecaraterusuntukmenghasilkan
lagulagudaribahasaasing.
sesuatuemosi.
kaedahpengajaranmuzikyang
diintegrasikandiantarapengucapan,
pergerakandantarianyang
dinamakan'schulwerk'atau'schoolwork'.
elemenelemenpentingyang
selaludigunakandalampengajaran
adalahmelodidanritmayangselalunya
disertakandenganperkataan.
Kaedahmudahmemperlihatkan
perhubungansemulajadipelajarpelajar
terhadapritmadan
melodi,danianyaberlangsungsecara
semulajadi.
bermuladengancorakpengucapan,
gerakanberiramadantonduanotasi
sertapergerakanyanglogikdalammelodi
pentatonik.
pendekatanOrffmenekankankepada
empatkomponenyangutamaiaitu
penerokaan,imitasi,improvisasidan
penciptaan.
Penerokaanterbahagikepadaduaiaitu
penerokaan.
Pemerhatian>Imitasi>
Ekperimen>Kreativiti

Eurythmicsmemerlukan
penglibatandiriindividusecara
totalmenyeluruh
yangmelibatkanpenyatuan
minda,anggotabadanserta
emosidirisecara
total.
Mendengar
Merasai
Berimaginasi
Menginterpretasibunyi
Bertindak/respon/bergerak
Untukmembayangkan
maksudnyasecaraluaran.
Solfege:Dalampendekatan
Dalcrozeiaadalahsatulatihan
pendengaran(aural).
Pendengaranboleh
meningkatkankesedaranpic,
perbezaaaantondanperbezaan
kualititon.
Improvisasi:Cantuman
eurythmicatauprinsipirama
dengansolfege
menjadikanImprovisasi.