INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah Alamat Sekolah : :

Kod Sekolah Telefon E-mel

: : : Faks :

Bulatkan kod yg sesuai bagi setiap pemboleh ubah di ruangan yang disediakan : Pemboleh ubah Daerah Kod PPD Kod PPD 1 Bentong 2 Bera 4 Jerantut 5 Kuantan 7 Maran 8 Pekan 10 Rompin 11 Temerloh Jenis Sekolah 1 2 3 4 5 SK / SRABK SK(Orang Asli) SJKC SJKT SMK / SABK 2 2 1 1 DG32 4 DG41 7 DG52 2 5 8 L Bandar Gred B Satu Sesi DGA34 DG44 DG54

Kod PPD 3 Cameron 6 Lipis 9 Raub 6 7 8 9 10 3 3 2 3 6 9 SMKA SMT Sekolah Model Khas Sekolah Kluster Sekolah Pendidikan Khas Pedalaman Gred B (SKM) Dua Sesi DGA38 DG48
Gred Khas C

Lokasi Gred Sekolah Sesi Persekolahan Gred Jawatan GB/Pengetua

1 Bandar 1 Gred A

Skop Pemantauan

Dimensi : 3 Elemen : 9 : : : : : : : :

Nama Guru Yang Dipantau Kelayakan Akademik Kelayakan Ikhtisas Opsyen Utama Mata Pelajaran Yang Dipantau Tahun/Tingkatan Yang Diajar Masa Pengalaman Mengajar MP ini

No. Aspe Aspek k 1 Rancangan Pelajaran Tahunan (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999) 2

No. Ite Item TB 0 m (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan : i. Berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini ii. Merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa Kekerapan dan Purata Aspek 1 Jumlah

Skor 1 2

3

4

Rancangan (a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Pelajaran Harian i. Harian dengan : Mengambil kira tahap kebolehan dan (Surat (b) keupayaan murid Rancangan Pelajaran Guru menyediakan Pekeliling i. Harian yang mengandungi sekurangObjektif/hasil pembelajaran (dinyatakan dalam Ikhtisas Bil. kurangnya: bentuk perlakuan, boleh diukur serta 3/1999) merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) ii. Aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif, bersesuaian dengan keupayaan murid iii. dan peruntukan masa)kendiri secara bertulis Membuat penilaian (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 2 Set Induksi (a) Guru melaksanakan set induksi yang : i. menarik perhatian dan merangsang minat ii. murid menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan persekitaran) Purata Aspek 3 Jumlah Kekerapan & (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan : i. Menerangkan konsep daripada mudah kepada ii. kompleks Menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid iii. Menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang iv. tepat Menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran v. Menggunakan masa dengan optimum vi. Menggunakan bahan pengajaran pembelajaran yang sesuai vii. Menggunakan bahan pengajaran pembelajaran yang berkesan dan dan

3

4

Penyampaian / Perkembangan Pengajaran

viii. Menggunakan pendekatan dan kaedah ix. berpusatkan murid Melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid x. Melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik, interpersonal, intrapersonal, xi. visual-ruang, kinestetik, naturalis) melibatkan Melaksanakan aktiviti yang xii. pelbagai deria Menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari xiii. tanpa bergantung kepada arahan guru Menerapkan kemahiran berfikir xiv. Melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan, kekeluargaan) xv. Fleksibel mengikut situasi xvi. Penilaian berterusan dalam penganjaran dan pembelajaran Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 4

No. No. Aspe Aspek Ite Item TB 0 k m 5 Teknik (a) Guru menyoal murid dengan : Penyoalan Guru i. Mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan taksonomi ii. Bloom) Menyusun aras soalan dari mudah ke sukar iii. Mengemukakan soalan bertumpu dan iv. bercapah Mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami v. Menyebarkan soalan ke seluruh kelas vi. Memberi masa untuk murid berfikir vii. Mencungkil jawapan daripada murid viii. Mengalih arah soalan kepada murid-murid lain ix. Memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 5 6 Penglibatan Murid (a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran i. dengan : Membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) ii. Membuat persediaan awal iii. Membuat catatan daripada pengajaran guru iv. (jika berkenaan) Mengemukakan soalan/pendapat secara spontan rujukan spontan (jika berkenaan) v. Membuat vi. Menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru vii. Merinteraksi secara aktif dengan guru, murid viii. lain dan bahan Memberi respons yang sesuai terhadap soalan ix. dan latihan Menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan) Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 7 Pengukuhan 6

Skor 1 2

3

4

(a) Guru memberi peneguhan terhadap i. pembelajaran murid dengan : Memberi pujian secara lisan atau isyarat kepada perlakuan yang baik ii. Mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid iii. Memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 7

8

Latihan dan Tugasan

(a) Latihan/tugasan (termasuk projek, kerja rumah) yang kebolehan i. Mengikut keupayaan dandiberikan : murid ii. Dipelbagaikan jenisnya iii. Berkait dengan tajuk yang dipelajari iv. Menekankan prosedur dan arahan dalam membuat Kekerapan dan Purata Aspek 8 Jumlah tugasan (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan : i. Menunjukkan kesilapan murid ii. Memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah iii. Memberi ulasan yang membina iv. Memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik v. Memastikan murid membuat pembetulan Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9

9

Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid

No. Aspek Aspe k 10 Penutupan

No. Item Ite TB 0 m (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan : i. Membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan sama ada oleh guru/murid atau ii. membuat penilaian secara lisan/tulisan) yang Membuat penutupan sosial (kenyataan mententeramkan emosi murid dan persediaan untuk pelajaran yang akan datang) Jumlah Kekerapan & Purata Aspek 10

Skor 1 2

3

4

11

Hasil Kerja Murid

(a) Murid melaksanakan latihan / tugasan dengan : i. Lengkap ii. Kemas dan bersih iii. Menepati masa iv. Menepati format dan prosedur latihan dan v. tugasan latihan dengan betul Membuat vi. Membuat pembetulan bagi latihan yang salah Jumlah Kekerapan & Purata Aspek 11 (a) Guru menguruskan kelas dengan : i. Memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah bersih, kemas dan susunan perabot sesuai dengan aktiviti) ii. Memastikan kehadiran murid untuk belajar iii. Memastikan kesediaan murid untuk belajar iv. Mewujud dan memanfaatkan sudut mata v. pelajaran Memastikan peraturan kelas dipatuhi Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 12 No. Ite Item TB 0 m (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan : i. Berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan dan pekeliling yang sedang ii. berkuatkuasa Bersifat mesra, mudah didekati dan sedia iii. membantu semua murid dan prihatin terhadap Mengenali keperluan mereka iv. Berinteraksi secara sopan v. Menggunakan nada suara yang sesuai vi. Mewujudkan suasana riang yang merangsang vii. pembelajaran Menepati masa Jumlah Kekerapan & Purata Aspek 13 Skor 1 2

12

Pengurusan Kelas

No. Aspe Aspek k 13 Perwatakan Guru

3

4

Penentuan Skor Skor TB 0 1 2 3 Deskripsi (Tahap Pelaksanaan) Tidak berkaitan Tiada Lemah Sederhana Baik

4

Cemerlang

RUMUSAN No. Aspek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aspek 1 Rancangan Pelajaran Rancangan Pelajaran Harian Set Induksi Penyampaian/Perkembangan Pelajaran Teknik Penyoalan Guru Penglibatan Murid Peneguhan Latihan dan Tugasan Pemeriksaan Latihan & Tugasan Murid Penutupan Hasil Kerja Murid Pengurusan Kelas Perwatakan Guru JUMLAH SKOR KESELURUHAN PENARAFAN PERATUS PENCAPAIAN 90% - 100 % 76 % - 89% 61 % - 75 % 50 % - 60 % 49 % ke bawah Ulasan pegawai pemantau : TARAF PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN CEMERLANG BAIK HARAPAN SEDERHANA LEMAH Skor 2 3 Jumlah Markah Skor Penuh 8 16 8 64 36 36 12 16 20 8 24 20 28 296 Peratus %

4

Pegawai Pemantau

:

Tarikh:

Pengesahan

:

Tarikh :

untuk guru yang di pantau

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RUMUSAN PEMANTAUAN BAHAGIAN A
1 Nama Guru 2 Jawatan 3 Gred Gaji

: MAKLUMAT GURU
: : :

DG

4 Kelayakan Akademik : 5 Kelayakan Ikhtisas 6 Opsyen Utama : : TAHUN

7 Pengalaman Mengajar : 8 Nama Sekolah sekarang :

BAHAGIAN B

: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
10 Tingkatan/Tahun : 12 Bilangan murid :

9 Tarikh penilaian p&p : 11 Masa p&p : 13 Mata Pelajaran : 14 Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran : Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aspek Rancangan Pelajaran Rancangan Pelajaran Harian Set Induksi

Skor Penuh 8 16 8 64 36 36 12 16 20 8 24 20 28 296 16 Prestasi p&p :

Skor Diberi

% Skor

Penyampaian/Perkembangan Pelajaran Teknik Penyoalan Guru Penglibatan Murid Peneguhan Latihan dan Tugasan Pemeriksaan Latihan & Tugasan Murid Penutupan Hasil Kerja Murid Pengurusan Kelas Perwatakan Guru

JUMLAH SKOR KESELURUHAN 15 Peratus Skor Catatan :

untuk guru yang di pantau

Tarikh : Pegawai Pemantau