Anda di halaman 1dari 20

Di akhir bab ini, anda akan dapat:

a. Menghuraikan kepentingan sahsiah


guru dalam melahirkan modal insan
yang beribawa.
b. Menyenaraikan kriteria-kriteria guru
yang menjadi inspirasi kepada diri
anda.
c. Membezakan peranan-peranan dan
tanggungjawab guru yang pelbagai.
123 West Main Street
New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

Guru atau pendidik merupakan tunjang kepada


sistem pendidikan dan agen yang melaksana
segala dasar dan matlamat kurikulum yang
telah digariskan oleh kerajaan.

Peranan guru masa kini didapati semakin


mencabar. Mereka bukan sahaja memainkan
peranan utama sebagai penyampai ilmu
pengetahuan dan kemahiran, malah
bertanggungjawab menyuburkan minat,
memperkembangkan bakat dan kebolehan
murid-murid.
123 West Main Street
New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

Memandangkan guru adalah role model bagi


murid-murid, maka guru merupakan
penggerak utama dalam membangunkan
sahsiah murid dalam membangunkan modal
insan yang bersahsiah dan berakhlak mulia.
Konsep pembangunan sahsiah harus disemai
dan diamalkan dalam diri setiap guru.
Sebelum membentuk sahsiah murid-murid,
guru terlebih dahulu perlu mempunyai sahsiah
yang baik untuk dicontohi oleh murid-murid
dan juga masyarakat.
123 West Main Street
New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

Sahsiah merujuk kepada diri seseorang yang


merangkumi
sifat-sifat
yang
membentuk
perwatakannya. Antara aspek yang dilihat dalam sahsiah
ialah seperti kelakuan, pemikiran, sikap dan
pembentukan emosi yang sudah sebati dengan dirinya
sendiri.
Asmah & Herman (1995), sahsiah merujuk kepada
pembentukan psikologi seseorang individu secara
keseluruhan yang merangkumi perangai, kecerdasan,
sentimen, sikap, minat, kepercayaan, cita-cita dan nilai.
Sahsiah merupakan sistem yang pada diri seseorang
yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang
khusus . Oleh itu, sahsiah seseorang boleh diperhati,
dikenal pasti dan diperihalkan
123 West Main Street
New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

123 West Main Street


New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

Mohd Nasir (2006), pembangunan sahsiah dari


perspektif Islam membawa maksud membina
akhlak, peribadi dan tingkah laku yang
bertujuan untuk menjadikan seseorang itu
bertamadun, berintelek, murni dan berdaya
maju.
Habibah
dan
Noran
Fauziah
(1997),
berpendapat bahawa faktor-faktor lain yang
dianggap penting dalam pembangunan sahsiah
bukan sahaja meliputi diri individu tersebut,
malahan merangkumi hubungan manusia
dengan Allah SWT, interaksi roh dan jasmani
serta peranan akal.
|

www.carecounseling.com

Kepentingan sahsiah yang digariskan oleh


Fontana (1986) ialah:
Sahsiah pendidik dapat membantu
menangani masalah tekanan,
Teori sahsiah pula dapat
memperbaiki kemahiran profesional
dan keyakinan pendidik,
Dengan kefahaman mengenai
sahsiah, pendidik mampu untuk
membantu anak didiknya
123 West Main Street
New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

Bagi mencapai kejayaan sebenar


pembangunan modal insan seharusnya
membabitkan pembangunan rohani dan
akhlak.
Menurut Khalijah Mohd Salleh (2007),
pembangunan modal insan ialah proses
pembangunan sumber manusia yang mampu
menyumbang secara aktif kepada
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
sesebuah negara
123 West Main Street
New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

Modal insan yang berkualiti sangat diperlukan


oleh negara dalam mencapai matlamat negara
maju selaras dengan hasrat negara (YAB Datuk
Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi).
Modal insan yang berkualiti adalah satu
kemestian, bukan lagi satu kemewahan.
Pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti yang
berterusan juga akan memastikan modal insan
negara kekal relevan dengan kehendak industri
dan pasaran serta mampu berdepan dengan
cabaran dan suasana persaingan antarabangsa
yang kian meningkat. Sumber: PIPP (2006:52)
123 West Main Street
New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

Satu bangsa dikenali kerana akhlaknya (budi


pekertinya). Jika akhlaknya telah runtuh, maka
runtuh pulalah bangsa itu
-Penyair Arab Syauqi Bey-

Sahsiah dan akhlak itu mempunyai kaitan yang


amat rapat dengan jatuh bangunnya sesebuah
tamadun. Tamadun menggabungkan elemen
berkaitan dengan sahsiah dan akhlak, iaitu
kehalusan budi pekerti dan pembangunan
perbandaran atau penempatan.
123 West Main Street
New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

Seorang guru yang baik merupakan guru yang


mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri sahsiah yang
positif. Keadaan ini merupakan imbasan
terhadap aspek dalaman guru tersebut.
Menurut Tajul Ariffin (2002), kerohanian yang
mantap dan suci akan membina intelek yang
sihat, emosi yang stabil dan jasmani yang
sejahtera. Justeru, keharmonian dan
keseimbangan potensi rohani, intelek, emosi dan
jasmani para guru akan menyuburkan dan
meningkatkan nilai positif dalam diri mereka.
123 West Main Street
New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

Karismatik

Kecindan

Kottler
dan
Zehm
(2000)

Keadilan
123 West Main Street
New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

Penyayang

Memiliki ilmu
dan
menguasai
kaedah
pengajaran
Kemesraan

Ketulenan dan
Keikhlasan
123 West Main Street
New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

Ciri
Sahsiah
Utama
Guru

www.carecounseling.com

Memiliki
Peribadi Mulia

Bersifat kasih
sayang

Muallim (Penyampai
Ilmu)

Pengajar / menyampaikan ilmu


Mengamalkan apa yang disampaikan dan
menambah ilmu pengetahuan
Pembentukan dan pembangunan diri murid
sebagai insan yang soleh

Mudarris (Pendidik)

Pendidik bukan sahaja bertindak memberi


maklumat akan tetapi berperanan
memperkembangkan kemahiran dalaman dan
luaran murid-murid
Mempunyai kepekaan intelektual yang tinggi

Murabbi (Pengasuh dan


Pendidik dengan Kasih
Sayang)

Memperbaiki, memimpin dan mentadbir


Menyayangi, menasihati dan membimbing
untuk membentuk sahsiah murid-murid
Menumpukan penghayatan sesuatu ilmu

123 West Main Street


New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

Muaddib
(Pembentuk Adab
dan Akhlak)

Pemupuk adab, akhlak, nilai/proses


pembentukan disiplin dan sikap murid bagi
membentuk sahsiah
Guru perlu mempunyai budi pekerti yang
tinggi, membina kecergasan akal dan
jasmani
Selain daripada memberi ilmu, Muaddib
juga mendidik murid dengan akhlak dan
adab yang baik.

pakar dalam memberi tunjuk ajar


Penunjuk jalan hidup yang benar dan betul
Mursyid
dengan nilai dan sikap yang benar dan
berperanan sebagai hamba Allah
(Pembimbing ke Membimbing
murid agar ia mampu
arah Kebaikan)
menggunakan akal fikirannya secara tepat
sehingga menimbulkan keinsafan kepada
123 West Main Street
| P:F: 555.123.4568
| www.carecounseling.com
555.123.4567
New York, NY 10001
dirinya untuk membina kejayaan

123 West Main Street


New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

123 West Main Street


New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

123 West Main Street


New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

Seorang pendidik bertanggungjawab mendidik


hatinya dan jiwa anak didik dengan kepercayaan
yang luhur kepada Tuhan dan tunduk kepada
perintahNya. Membangunkan sahsiah dengan
sifat-sifat mulia adalah satu proses yang
berperingkat-peringkat yang memerlukan
disiplin dan komitmen yang berterusan.
Keikhlasan pendidik banyak diuji dengan cabaran
mendidik anak didiknya terutamanya dengan
perubahan globalisasi kini. Namun begitu, tugas
sebagai pendidik adalah tugas yang mulia dan
mempunyai darjat yang tinggi.
123 West Main Street
New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com

123 West Main Street


New York, NY 10001

P: 555.123.4568
F: 555.123.4567

www.carecounseling.com