Anda di halaman 1dari 18

ILMU AL-QIRAAT : ILMI DAN AMALI

Company

LOGO

Ahmad Zulfiqar Shah bin Abdul Hadi


zurifiqar@upsi.edu.my
05-4505139
4A18, Kompleks Malim Sarjana
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Definisi Ilmu al-Qiraat

Ilmu Al-Qiraat ( ) lafaz jamak kepada ( )


bermakna bacaan atau wajah (bentuk) yang dibaca.

Satu ilmu yang membicarakan tentang cara untuk


menyebut kalimah-kalimah Al-Quran serta kepelbagaian
dan perubahan yang berlaku (cth : panjang, pendek,tajwid
dsb) padanya dengan disandarkan kepada
periwayatannya.

Tajuk Perbincangan
Perubahan yang berlaku pada kalimah-kalimah Al-Quran dari sudut
sebutan bunyinya. Perkara yang dibincangkan adalah seperti mad
dan qasr, idgham dan izhar, imalah dan fatah dan sebagainya yang
bersumberkan al-sunnah dan ijma ulama.
Sabah Ahruf
Membincangkan metodologi (manhaj) bacaan Imam al-Qiraat (Usul
al-Qiraat)
Perbincangan pengaruh al-Qiraat dalam hukum syariat dan bahasa.
Perbincangan tentang biodata Imam dan perawinya.

Tujuh Huruf
Terdapat beberapa hadis yang menerangkan perkara tersebut,
antaranya ialah :

:
, :

Yang Bermaksud : Daripada Ibn Abbas r.a : Sesungguhnya
Rasulullah SAW telah bersabda : Jibril telah membacakan padaku
satu huruf (bentuk bacaan) dan aku mengulanginya, dan aku
memintanya menambah (bentuk bacaan), maka dia telah
menambah bacaan padaku sehinggalah berakhir ke tujuh huruf
(bentuk bacaan).
(Muttafaq Alaih)

Tujuh perbezaan bacaan yang disebut dalam hadis ini bukan


bermaksud Qiraat tujuh, waiaupun Mujahid (wafat 324H) dan
Imam Syatibi mengehadkan jumlah Qiraat kepada tujuh Imam
sahaja.
Imam Al-Jazari pula menyatakan ada sepuluh, Ad-Dimyatil
Banna' (wafat 1117H) pula menyatakan ada 14, Ibnu Jarir AtTobari (wafat 310H) pula menyatakan lebih dari 20 Qiraat
dalam tafsirnya dan pendapat-pendapat lain lagi yang
menunjukkan jumlah sebenar imam-imam Qiraat adalah
ramai dan tidak dapat dipastikan dengan tepat.

Pendapat Imam Al-Jazari yang mengehadkan Qiraat kepada


sepuluh [mam sahaja adalah lebih terpilih daripada pendapatpendapat yang lain.

Makna Huruf
Huruf dari sudut bahasa mempunyai banyak makna.
Diantaranya : Hujung sesuatu, Huruf Hijaiyyah,
sebahagian sesuatu atau satu pihak, bahasa atau lahjah
sesuatu bahasa, dan wajah-wajah (bentuk) qiraat yang
terdapat dalam Al-Quran.
Manakala dari sudut istilahnya, ulamak berselisih
pendapat dalam memberi pengertian dalam
hadis yang telah lalu. Di antara pendapat mereka :

Tujuh bahasa daripada bahasa-bahasa arab dengan memberi satu


makna.
Tujuh bahasa daripada bahasa-bahasa arab dan keseluruhan wajah
bagi kalimah-kalimah tidak terkeluar daripada 7 bahasa.
Suruhan, tegahan, janji baik, janji buruk, perbantahan, kisah-kisah
dan perumpamaan.
Atau suruhan, tegahan, halal, haram, muhkam, mutashabih, dan
perumpamaan.
Tujuh ilmu iaitu : Ilmu mengada dan menjadikan, Tauhid dan Tanzih,
Sifat dan Zat Allah, perbuatan Allah, Pengampun dan Azab, ilmu
mengumpul manusia di mahsyar/hisab dan ilmu kenabian.
Tujuh makna yang selari ( cth : , , ) yang bermaksud sama
iaitu datanglah atau tampillah.

Pendapat Imam Abu Fakh al-Din al-Razi (Jumhur)

1. Kepelbagaian pada kata nama sama ada dengan tunggal atau jamak
seperti{ }
2. Kepelbagaian pada wajah-wajah I'rab seperti { }

3. Kepelbagaian pada tasrif seperti {}


4. Kepelbagaian dalam mendahulukan dan mengakhirkan kalimah
seperti {}

5. Kepelbagaian dengan berlaku penukaran kalimah. Sama ada huruf


dengan huruf atau kalimah dengan kalimah { }

6. Kepelbagaian dengan penambahan dan pengurangan seperti {


}
7. Kepelbagaian lahjah dengan tafkhim dan tarqiq, fathah dan imalah,
izhar dan idgham, tashil, ishmam dan sebagainya. Ini adalah
merupakan perkara terpenting kerana ia menunjukkan Allah memberi
kemudahan dan keselesaan kepada umat Arab yang mengandungi
perbezaan loghat. Datangnya al-Quran itu menghormati setiap lahjah
atau dialek kabilah agar tidak menimbulkan sebarang kesulitan
dalam membaca al-Quran. Namun ianya tetap mengikut bahasa Arab
Quraisy.

Menurut Dr. Subhi Salleh berdasarkan semua pendapat ialah : Tujuh


wajah bacaan yang dilonggarkan oleh Allah Taala kepada umat
Islam. Maka setipa orang boleh memilih mana-mana wajah bacaan
yang disukainya kerana semua wajah itu betul semuanya.

Qiraat, Riwayat dan Toriq


Qiraat, Riwayat dan Toriq adalah istilah yang digunakan bagi
memastikan kesahihan bacaan yang mereka ambil tanpa sebarang
perubahan dan sampai kepada Rasulullah s.a.w.
Perbezaan Qiraat, Riwayat dan Toriq ini tidak boleh disamakan
keadaannya dengan mazhab-mazhab Fiqah yang berbeza-beza,
yang menjadi ikutan umat Islam mengikut kedudukan geografi dan
kesesuaian masing-masing. Ini kerana perbezaan mazhab-mazhab
Fiqah adalah suatu yang berbentuk Ijtihad (fatwa) imam-imam
berdasarkan apa yang mereka fahami menerusi dalil-dalil dari alQuran atau Hadis.
Sedangkan Qiraat bukan suatu fatwa, tetapi ia adalah bacaan alQuran yang diambil terus dari Rasulullah s.a.w. secara riwayat
tanpa diubahsuai sedikit pun. Berlakunya perbezaan kerana
Rasululiah s.a.w. sendiri yang membenarkan perubahan tersebut.
Perbezaan itu pula tidak diterima jika ia direka setelah wafat
Rasulullah s.a.w.

HUBUNGAN DI ANTARA AL-QURAN DAN


AL-QIRAAT
Ulama berselisih pendapat dalam persoalan adakah kedua-duanya
merupakan perkara yang sama atau sebaliknya.
Imam Badr al-Din Al- Zarkasyi menyatakan bahawa Al-Quran dan
Al-Qiraat adalah dua hakikat yang berlainan. Ini kerana Al-Quran
adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw sebagai
mukjizat dan keterangan. Sebaliknya Al-Qiraat pula adalah
kepelbagaian lafaz-lafaz wahyu itu pada huruf dan kaedah
pembacaan seperti takhfif dan tashdid. Al-Qiraat mestilah diambil
melalui proses talaqqi dan mushafahah.
Dr. Muhammad Salim Muhaisin pula berpendapat bahawa Al-Quran
dan Al-Qiraat adalah dua hakikat dengan satu makna. Berdasarkan
Al-Quran adalah masdar yang seerti dengan Al-Qiraah. Al-Qiraat
pula jamak kepada Al-Qiraah. Maka bagi beliau kedua-duanya
adalah mempunyai satu makna.

Rukun Bacaan Qiraat Yang Sahih


1. Bacaan tersebut hendaklah menepati kaedah
Bahasa Arab dalam salah satu bentuknya.
2. Menepati tulisan dalam salah atu kaedah
Rasm Uthmani
3. Diterima secara mutawatir dari Rasulullah
SAW.
4. Cara Pengambilan bentuk bacaan ini
hendaklah secara Talaqqi dan Musyafahah.

Senarai Imam al-Qiraat


Imam al-Qiraat Tujuh:

Nafi Qalun dan Warsy

Ibn Kathir Bazzi dan Qunbul

Ibn Amir Hisyam dan Ibn Zakwan

Abu Amr Duriy dan Susiy

Asim Syubah dan Hafs

Hamzah Khalaf dan Khallad

Kisai Duriy dan Abu al-Harith


Tambahan (Qiraat 10)

Abu Jafar Ibn Wirdan dan Ibn Jammaz

Yaqub Ruwais dan Ruh

Khalaf Ibn Ishaq dan Idris


Shadz (Qiraat 14)

Ibn Muhaisan al-Bazzi dan Ibn Syanbuz

Al-Yazidi Sulaiman dan Ahmad b. Farh

Hasan al-Basri Syuja dan al-Duri

Al-Amasy Hasan al-Mutii dan Abu al-Faraj al-Syanbuzi

Pembahagian Al-Qiraat Dari Sudut


Sanad
Al-Qiraat jika ditinjau dari sudut sanad terbahagi kepada enam :

1) Al-Mutawatir
Qiraat yang diriwayatkan oleh sekumpulan dari sekumpulan yang
tidak mungkin persepakatan mereka di atas pendustaan. Contohnya
Qiraat yang disepakati daripada imam-imam yang tujuh.
2) Al-Masyhur
Qiraat yang sah sanadnya kerana periwayatnya adil, mempunyai
kekuatan ingatan dan meriwayatkan daripada periwayat yang
sepertinya. Begitu juga Qiraat itu bertepatan dengan bahasa arab
dan salah satu daripada mushaf-mushaf uthmani. Sama ada
daripada Qiraat Sab'ah atau A'sharah. Juga Qiraat tersebut
masyhur di kalangan qurra' dan tidak di kira sebagai salah.
Contohnya, Qiraat yang diriwayatkan daripada imam yang tujuh
tetapi tidak disepakati.

3) Al-Sahih
Qiraat yang sah sanadnya tetapi bersalahan dengan rasm atau
bahasa arab atau tidak masyhur seperti yang disebutkan. Bahagian
ini tidak dibaca dan tidak wajib beri'tikad akan kebenarannya.
4) Al-Shaz
Qiraat yang tidak sah sanadnya seperti Qiraat Ibn As Sumaiqi'{
}
5) Al-Maudu'
Qiraat yang diriwayatkan kepada periwayatnya tanpa ada asas.

6) Al-Shabih Bil Mudraj


Qiraat yang ditambah kerana menafsirkan ayat seperti Qiraat Saad
Ibn Abi Waqqas {}

Usul al-Qiraat

Farsy Huruf
Bab al-Fatihah
Istiazah
Basmalah
Mim Jama
Hamzah Mufrad
Hamzah min Kalimah
Hamzah min Kalimatayn
Idgham Kabir
Ha al-Kinayah
Idgham Harfayn Mutaqaribayn dan Mutajanisayn
Imalah dan Taqlil
Mad dan Qasr
Bab al-Lamat
Bab al-Raat
Dan sebagainya (sebanyak 32 bab)

Perkembangan Bacaan Qiraat


Seluruh Dunia Islam

Qiraat Nafi bin Abd Rahman melalui riwayat Qalun


terdapat di Libya dan sebahagian di Tunisia (0.7%).
Adapun melalui riwayat Warsy terdapat di Jazair,
Maghribi, sebahagian di Tunisia dan sebahagian di
Sudan(3%).
Qiraat Abu Amru al-Basri terdapat disebahagian wilayah
di Sudan (0.3%)
Qiraat Ibn Amir al-Dimasyqi terdapat di Yaman (1%)
Dan selain daripada itu, kesemuanya mengamalkan
Qiraat Asim bin Abi Najud melalui riwayat Hafs bin
Sulaiman al-Kufi.(95%)

Company

LOGO

KHATIMAH
SEKIAN
WASSALAM

Anda mungkin juga menyukai