Anda di halaman 1dari 24

ANALISIS

LAPORAN PRESTASI UJIAN


&
LAPORAN PRESTASI CALON

LAPORAN PRESTASI
UJIAN

LAPORAN PRESTASI UJIAN


1. Ulasan Umum Format Pentaksiran
2. Ulasan Peraturan Pemarkahan
3. Cakupan Item Berbanding Sukatan
Pelajaran
4. Kerelevanan Item
5. Kesukaran Ujian
6. Impak Item Kepada Respons Calon
3

ULASAN UMUM FORMAT


PENTAKSIRAN

Perubahan arahan soalan


pada bahagian B memberi
impak besar kepada calon
arahan bagi setiap soalan
adalah jelas dan bantu calon
dalam membuat pemilihan
soalan
Soalan asas tetapi markah
tidak setimpal
Gambar rajah tidak menarik
dan terlalu teknikal

Mata pelajaran ini terdiri dari


dua kertas: kertas 1 dan
kertas 2
Soalan no 2 Struktur tidak
dapat dijawab atau calon
menjawab dengan meneka
Masih terdapat sebilangan
calon yang tidak biasa dengan
format persembahan soalan

ULASAN PERATURAN
PEMARKAHAN

Prinsip pemberian markah


juga adalah tekal
Kaedah penandaan ini sangat
cepat, mudah dan dapat
mengelakkan kesilapan kiraan
Sistem pemarkahan
memudahkan pemeriksa
untuk menetapkan tahap
kebolehan calon pada
peringkat yang sesuai

Laras bahasa mudah


difahami oleh para pemeriksa
dan tidak mengelirukan
hanya calon yang aras tinggi
sahaja dapat menjawab
dengan baik untuk soalan
2(e)

CAKUPAN ITEM BERBANDING


SUKATAN PELAJARAN

semua item yang tertera


dalam kertas soalan itu
adalah berdasarkan Sukatan
Pelajaran
Pemberatan soalan adalah
seimbang di antara Sukatan
Tingkatan 4 dan 5
Terdapat soalan yang tidak
menepati kandungan sukatan
seperti soalan 6(b)

Ada beberapa soalan yang


tidak terdapat dalam sukatan
pelajaran
Bukan semua perkara dalam
sukatan diuji

KERELEVENAN ITEM

Stimulus dan situasi yang


digunakan kali ini agak asing
kepada segelintir calon
Item sangat relevan dengan
situasi semasa calon serta
mencakupi apa yang
dipelajari
bukan setakat menguji
kefahaman dan pengetahuan
tetapi menguji aplikasi isu
semasa

Terdapat juga item yang tidak


sesuai diuji di peringkat SPM
Soalan dalam Bahagian B
tidak memberi peluang
kepada calon

ARAS KESUKARAN ITEM/UJIAN

ARAS
KESUKARAN

NO. ITEM

Rendah

1, 3a, 3c, 4a, 5a


dan 6b

Sederhana

3b(i), 4b, 5b dan


6a

Tinggi

2 dan 3b (ii)

Aras adalah T:12, S:48: R:40


Soalan XXX sebaiknya dibuat
pada aras yang rendah sahaja
Item ini aras rendah, tetapi
berada di antara item yang agak
sukar
Wajaran aras kesukaran
seimbang berasaskan format
5:3:2
Kertas soalan mengandungi
item pelbagai aras kesukaran
rendah, sederhana dan tinggi

IMPAK ITEM KEPADA


RESPONS CALON

Merupakan soalan aras


Tinggi. Calon tidak
memahami kata kunci
item 2 (a) (iii) boleh
mengelirukan kerana dua
perkara dalam satu soalan
Gambar dalam item 3c tidak
berfungsi

Calon keliru dengan kata


kunci soalan
Perubahan arahan pada
Bahagian B telah memberi
impak kepada calon

CADANGAN

Maklumat dalam ransangan perlu lengkap agar mudah bagi calon


membuat kiraan
Dicadangan perbincangan diadakan khusus untuk melihat arahan
am kertas soalan dan skema pemarkahan mengikut format terkini
Sepatutnya topik dalam sukatan pelajaran yang memerlukan masa
dan waktu P&P yang lama diberi keutamaan dalam penyediaan
item
Petikan dan juga perbualan perlu ringkas dan mudah difahami

10

TAK RELEVAN

Mesyuarat tempat kali ke 3 perlu dibuat selama dua hari


Skrip calon sebaiknya dihantar ke biik kebal
Agihan bungkusan skrip jawapan KP & KPB
Calon XX042A102 memperoleh 0 markah

11

LAPORAN PRESTASI
CALON

LAPORAN PRESTASI CALON


1. Prestasi keseluruhan
2. Prestasi mengikut kumpulan calon
3. Prestasi terperinci
Kekuatan calon
Kelemahan calon
Kesilapan calon

13

PRESTASI KESELURUHAN

Markah maksimum ialah 100


manakala markah minimum
ialah 1.
Bilangan calon mendapat
markah tinggi tahun ini
bertambah begitu ketara

Markah 70 dicadangkan
untuk Gred
AA
BAHAGIAN
4

Bil Calon

3
2
1
0
'01-05

'06-10

'11-15

'16-20

Julat Markah

Kumpulan
%
Lemah
5.65
Sederhana 49.60
Cemerlang 42.95
14

PRESTASI MENGIKUT
KUMPULAN CALON

Calon dalam kumpulan


cemerlang dapat menyatakan
kepentingan memelihara dan
memulihara bangunan
bersejarah dengan tepat
Calon dapat mengemukakan
contoh yang sesuai dengan
tugasan

Peratus calon yang berada


dalam kumpulan ini (15 20
markah) adalah seramai 3
orang
Majoriti calon memperoleh
25 35 markah
Soalan 4 agak mengelirukan
terutama bagi calon yang
berprestasi rendah tidak
dapat membezakan jasa dan
sumbangan
15

PRESTASI TERPERINCI

Soalan ini merupakan soalan


popular
Terdapat juga calon yang
menghuraikan secara umum
dan tidak berfokus

Sebahagian besar calon


menjawab tetapi jawapan
yang diberikan salah
Soalan 7 Sampel Calon
Berprestasi Sederhana
Prestasi calon dalam
Bahagain D adalah baik di
mana majoriti calon
berprestasi tinggi
memperolehi 16 markah
16

TAK RELEVAN

Kertas 1 mengandungi dua Bahagian iaitu bahagian A dan


bahagian B ...
Cadangan Markah Sempadan
Saranan Kepada Calon
Saranan Kepada Guru

17

LAPORAN SELARI

LPU

Maklumat yang salah dalam


gambar rajah 12(a) mungkin
merupakan satu sebab yang
menyebabkan sebahagian
calon memberi jawapan yang
salah

LPC

Bilangan calon yang mampu


menjawab dengan tepat
adalah sederhana

19

LAPORAN
BERCANGGAH

LPU

Dari segi aras kesukaran,


semua soalan struktur pada
tahun ini lebih mudah
daripada SPM 2012. Soalan
aras tinggi ialah soalan 10 dan
11 daripada soalan esei. Hal
ini kerana perubahan kata
tugas penyoalan yang tidak
difahami oleh calon iaitu
Wajarkah tindakan...... @....
Huraikan tiga alasan..........
@.... Terangkan lima
pengajaran.....

LPC

Bagi soalan 2, 3, 6, 8 dan 10


merupakan soalan aras
mudah. Kebanyakkan calon
mendapat markah maksimum
(10 m).
Soalan 1, 5, 7 dan 11
merupakan soalan aras
sederhana.

21

LPU

LPC

Calon keliru dengan kata


kunci soalan

Kebanyakkan calon dapat


menjawab dengan baik

Arahan tidak jelas. Calon


agak keliru

Penggunaan istilah XXXX


memungkinkan wujudnya
kekeliruan

Calon yang jelas konsep


dapat menyatakan jawapan
dan dapat markah penuh
Ramai calon dapat
menyediakan jawapan dengan
betul

22

LPU

Dua perkataan sahaja iaitu


perkataan imej negara di mata
dunia bagi perincian tugasan
No 5 dan mensejahterakan
rakyat Malaysia bagi perincian
tugasan No 6 yang dianggap
sukar diterjemahkan dan
mengelirukan kefahaman
calon.

LPC

Calon yang mendapat markah


sederhana tidak dapat
menjawab soalan aras tinggi
seperti soalan nombor 5, 6
dan 7 menyebabkan mereka
kehilangan markah.

23

SEKIAN
Terima kasih