Anda di halaman 1dari 9

MAKALAH

WAYANG GOLEK
Diajengkeun Kanggo Nyumponan Salah Sawios
Pancen
Mata pelajaran B.Sunda Semester 2
Taun Ajaran 2009-2010

Disusun Ku : JAKA WAHYUDIN


Kelas : X1- IPS 4
SMA NEGERI TANJUNGSARI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG
TAUN 2010

Pangjajap
Puji sinareng syukur sim kuring panjatkeun ka Gusti anu Maha Suci,anu
tos masihan kasehatan sareng kakiatan ka sim kuring.
Kusabab karunia-Na makalah seni Wayang Golek ieu tiasa di susun.
Makalah anu judulna seni Wayang Golek ieu the tujuanna sangkan tiasa
ngemutkeun nonoman kiwari khususna barudak sakola anu tos kirang
resep jeung kurang merhatikeun kana seni tradisonal saperti Wayang
Golek ieu.Kusabab dinu waktos sareng jaman,seni tradisional tos mimiti
kaelehkeun ku seni modern,janten urang the kedah ngalestarikeun seni
tradisional anu ti jaman karuhun urang,salah sahijina nyaeta seni
Wayang Golek.
Saupami dinu makalah ieu aya kakirangan,simkuring nyuhunkeun di
hapunten,kusabab simkuring masih aya dinu tahap diajar.

Daftar Eusi

BAB I
Kasangtukang

BAB II
1.Hasil Wawancara
2.Analisis Hasil Wawancara

BAB III
Panutup
1.Kacindekan
2.Saran

BAB I
KASANGTUKANG
Seni Wayang Golek nyaeta seni anu asalna ti daerah Sunda di Jawa
Barat.Seni Wayang Golek mangrupa seni wayang atawa boneka tinu kai
anu baheula mah Wayang Golek teh sok dipake salah sahiji cara pikeun
nyebarkeun agama islam di pulau Jawa khususna di Jawa Barat.Seni
Wayang Golek sok diayakeun dinu acara hajatan kariaan atawa
kawinan.Dinu Wayang Golek ieu sok di barengan ku alat music
tradisional saperti kendang,tarompet,goong,saron,jeung nu liana.
Salian ku di barengan ku alat music,seni Wayang Golek oge sok di
barengan ku kawih-kawih jaman kiwari saperti mobil butut,kembang
boled,jeung nu lian.Wayang Golek biasana sok di pungkas ku
gugunungan.
Tujuan ieu makalah nyaeta pikeun ngaemutkeun ka nonoman kiwari
khususna budak sakola,,oge sangkan nonoman kiwari bisa
ngamotekarkeun seni Wayang Golek anu jaman kiwari geus mimiti
kaelehkeun ku seni modern.

BAB II
1. Hasil wawancara
A :Pa ari Wayang golek teh naon ?
D :Wayang Golek the nyaeta mangrupa seni anu asal na ti Sunda anu
baheula sok dipake pikeun nyebarkeun Agama Islam.
A :Saha anu mimiti ngadamel Wayang Golek ?
D :Sunan kudus
A :Taun sabaraha Wayang Golek dijieun ?
D :taun 1583 Masehi.
A :Sah anu mimitian ngadirikeun Wayang Golek ?
D :Kalahiran Wayang Golek teh dimimitian ku Dalem Karang
Anyar(Wiranata Koesoemah III) Dalem teh marintahkeun Ki Darman
nu cicingna di Cibiru sangkan ngajieun Wayang tina kai.
A :Cara ngadamel Wayang Golek teh kumaha ?
D :Wayang Golek teh dijeuna tina kai Albasiah atawa Lame cara
nyieuna mah nyaeta kucara diraut jeung diukir nepi ka siga Wayang
kanggo ngawarnaan Wayang Golek mah ngangge cet.
A :Pa ari Wayang Golek aya sabaraha jenis ?
D :Aya 3 nyaeta Wayang golek Cepak, Purwa,jeung Modern.
A :Pa ari fungsi Wayang Golek teh jang naon ?
D :Kapungkur mah sok dianggo pikeun alat jang nyebarkeun Agama
Islam ku Wali Songo ari ayuena mah jang hiburan.

2.Analisis Hasil Wawancara

Seni Wayang Golek teh mangrupakeun seni anu asalna ti Sunda nu


baheula mah sok di pake pikeun nyebarkeun agama islam ku para Wali
Songo.Wayang Golek biasana sok dibarengan ku alat-alat music
tradisional saperti kendang,saron,goong,jeung sajabana.Wayang Golek
biasa dipentaskeun dinu acara kawinan atawa hajat kariaan.Wayang
Golek teu ngan saukur ngandung nilai estetika hungkul,tapi oge
ngandung sakabeh nilai anu aya dinu masyarakat anu ngadukungana.

BAB III
Panutup

1.Kacindekan
Wayang Golek teh mangrupakeun salah sahiji seni anu asalna ti Sunda
anu baheula mah sok dipake pikeun nyebarkeun agama islam ku para
Wali Songo.Wayang Golek mimiti aya taun 1583 masehinyaeta ku
Sunan Kudus.Di jaman Pangeran Girilaya(1650-1662) mah biasa disebut
Wayang Cepak anu jalan caritana biasa nyokot tinu carita babad jeung
sajarah tanah Jawa.
Wayang Golek teh dijieun tinu kai albasiah atawa lame.Cara ngajieunna
the nyaeta ku cara di raut jeung di ukir.Kanggo ngawarnaan jeung
ngagambar mata,halis,jeung motif biasana sok ngagunakeun cet
duko.Aya 4 warna dasar anu sok di pake nyaeta:
beureum,bodas,prada,jeung hideung.
Mangrupakeun salah sahiji kesenian,Wayang Golek henteu ngan saukur
ngandung nilai estetika wae,tapi oge ngandung sakabeh nilai-nilai anu
aya di masyarakat nu ngadukungna.

2.Saran
Jadi sangkan seni Wayang Golek bisa di pikaresep ku nonoman sunda
kiwari,para inohong jeung seniman sunda kudu bisa mere penyuluhan
jeung panjelasan ka nonoman kiwari sangkan bisa ngamotekarkeun
kasenian sunda,nyaeta salah sahijina seni Wayang Golek.
Salian ti eta,urang ge kudu bisa ngamumule kasenian sunda sangkan
ulah eleh ku kasenian modern jaman kiwari.Jadi urang salaku nonoman
kiwari kudu leuwih resep ka kasenian asli urang tibatan kasenian modern
ayeuna.

Anda mungkin juga menyukai