Anda di halaman 1dari 3

RAJAH 1

TEORETIKAL
TEORI & KONSEP
KERANGKA
TEORI/KONSEP/
HIPOTESIS

PENJELASAN
TEORITIKAL

INDUKTIF

KESIMPULAN/
DAPATAN

MASALAH
PENYELIDIKAN

ANALISIS DATA

KAEDAH

INSTRUMEN
PELAKSANAAN
PENGUMPULAN
DATA

EMPIRIKAL

RAJAH 1: DIADAPTASI DARI MODEL MARSHALL &


ROSSMAN, 1989.

DEDUKTIF

RAJAH 2

Latar
Belakang
Masalah

Tujuan
Kajian
Teori/
Kerangka
Teori
-Konsep
-Konsep
-Konsep
-Konsep

Masalah
Kajian

Kepentingan
Kajian

Pendekatan
Kajian,
Rekabentuk
kajian,
Kaedah
Kajian,
Fokus,
Teknik
Alat
Pengumpulan
Data,
Analisis.

Kesimpulan

Hasil Kajian
Dan
Perbahasan

Cadangan

RAJAH 3
Masalah Kajian

1. Masalah Utama

1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.5

Sub
Sub
Sub
Sub
Sub
dst

Kerangka
Teori

2. Model Teoretikal

2.1
2.2
2.3
2.4
2.4
2.5

Konsep
Konsep
Konsep
Konsep
Konsep
dst

Kaedah
Kajian

Hasil Kajian Dan


Perbahasan

3. Pendekatan
dan Rekabentu Kajian
no obs wwc dok
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Analisis

rek

dll

Kesimpulan Dan
Cadangan

4. Gambaran
Umum

5.1 Kesimpulan

4.1
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5

5.2 Cadangan

Bahasan Khusus
Bahasan Khusus
Bahasan Khusus
Bahasan Khusus
Bahasan Khusus
dst