Anda di halaman 1dari 3

SENARAI TAJUK TUGASAN KURSUS

(HIQ 3033 KAJIAN TEKS AL-QUR’AN DAN AL-HADITH)

TUGASAN 1 BERKUMPULAN (20 MARKAH)

Bil.

Tajuk

Nama Pelajar

(No Matrik)

1.

Penganalisaan baru terhadap hukum Islam amat diperlukan bagi memenuhi keperluan kehidupan masyarakat moden yang semakin komplek. Bincangkan peranan dan fungsi mufassirin dalam menjelaskan sumber epistomologi Islam.

D2010204 XXX1

2.

Bincangkan perbezaan di antara tafsir bil-Ma’thur dan tafsir bil-Ra’yi dalam konteks methodologi dan skop perbincangan ulum al-Qur’an serta jelaskan implikasi perbincangan tersebut menurut pandangan fuqaha’ dan mufassirin.

D2010204 XXX2

3.

Bincangkan secara terperinci methodologi kajian ilmu tafsir serta nyatakan kepentingan manahij mufassirin dalam pembentukan syariat Islam.

D2010204 XXX3

4.

Apakah terdapat prinsip tertentu untuk berinteraksi dengan al-Qur’an?

D2010204 XXX4

Bagaimanakah cara yang terbaik untuk beramal dengan al-hadith?

Sila

rujuk

buku “Bagaimana berinteraksi dengan al-Qur’an”

karangan al-

Sheikh Yusuf dengan al-Qur’an.

al-Qardawi berkaitan cara yang terbaik untuk beramal

5.

Bincangkan perkembangan penafsiran al-Qur’an dan pada zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafa’ al-Rashidhin serta kepentingan dalam pembentukan hukum yang sesuai dengan perubahan masyarakat dan tempat.

D2010204 XXX5

6.

Apakah yang mendasari disiplin, sistem dan methodologi dalam kajian terhadap teks hadith?. Bincangkan peranan dan kepentingan kajian teks hadith dalam syariah Islam.

D2010204 XXX6

7.

Bincangkan aplikasi ilmu takhrij al-hadith kontemporari terhadap sumber rujukan al-sunnah sebagai alternatif kepada umat Islam mengelakkan diri dari terlibat dalam penggunaan hadith daif dan maudu’ dalam kehidupan.

D2010204 XXX7

8.

Bincangkan faktor-faktor yang mendasari disiplin, sistem dan methodologi dalam periwayatan sesuatu hadith untuk membolehkan Muhaddithin menyediakan kitab hadith yang tersusun secara sistematik dengan pengkhususan topik dan pengkelasan darjat hadith.

D2010204 XXX8

9.

Hadith, Sunnah dan Athar bukanlah sesuatu yang asing di dalam masyarakat Islam. Namun setiap ungkapan tersebut memiliki pelbagai makna yang tersendiri dari segi bahasa dan istilah berdasarkan kesesuaian tempat dan konteks penggunaan. Bincangkan implikasi klasifikasi perkataan ini dalam kajian terhadap matan dan sanad.

D2010204 XXX9

10.

Muhaddithin menggunakan berbagai metodologi untuk memahami maksud isi kandungan hadith dengan mendalam dan tepat. Bincangkan metodologi utama dalam kajian teks hadith.

D2010204 XXX0

11.

Kedudukan al-Sunnah dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan kerana terdapat banyak penegasan di dalam al-Quran tentang al-Sunnah. Bincangkan peranan dan fungsi al-Sunnah sebagai sumber epistomologi Islam.

D2010204 XXX1

12.

Hadith Maudhu’i adalah istilah kajian kontemporari yang telah meluas penggunaannya dalam kalangan pengkaji teks hadith kontemporari. Bincangkan aplikasi methodologi kajian teks hadith yang dilakukan oleh muhaddithin ini dalam menjelaskan al-hadith sebagai epistemologi Islam

D2010204 XXX2

13.

Apakah terdapat prinsip tertentu untuk berinteraksi dengan al-Sunnah? Bagaimanakah cara yang terbaik untuk beramal dengan al-hadith? Sila rujuk buku “Bagaimana berinteraksi dengan al-Sunnah” karangan al- Sheikh Yusuf al-Qardawi berkaitan cara yang terbaik untuk beramal dengan al-Sunnah. Bincangkan implikasi methodologi penyampaian hadith yang dilakukan oleh seseorang perawi terhadap kesahan al-hadith sebagai epistemologi Islam

D2010204 XXX3

14.

Autoriti al-Sunnah dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan kerana terdapat banyak penegasan di dalam al-Quran tentang al-Sunnah. Bincangkan peranan dan fungsi autoriti al-Sunnah sebagai sumber epistomologi Islam.

D2010204 XXX4

15.

Hadith Dhaif tidak mencapai taraf Sahih atau Hasan ini adalah hadith mardud iaitu tertolak dan ia mempunyai batasan dan tatacara dalam periwayatan dan pengamalan. Bincangkan implikasi hadith dhaif ini dalam epistemologi Islam.

D2010204 XXX5

16.

Bincangkan secara terperinci skop penyelidikan dan methodologi kajian ilmu tafsir al-Thabari serta nyatakan sumbangan dan peranannya dalam pembentukan syariat Islam.

D2010204 XXX6

17.

Bincangkan perbezaan di antara tafsir fi dzilal al-Qur’an oleh Syed Qutb dan tafsir al-Azim oleh imam al-Qhartubi dalam konteks methodologi dan skop perbincangan serta jelaskan implikasi perbincangan tersebut menurut pandangan fuqaha’ dan mufassirin.

D2010204 XXX7

18.

Penganalisaan baru terhadap hukum Islam amat diperlukan bagi memenuhi keperluan kehidupan masyarakat moden yang semakin komplek. Bincangkan peranan dan fungsi mufassirin dalam menjelaskan sumber epistomologi Islam.

D2010204 XXX8

19.

Apakah terdapat prinsip tertentu untuk berinteraksi dengan al-Qur’an?

D2010204 XXX9

Bagaimanakah cara yang terbaik untuk beramal dengan al-hadith?

Sila

rujuk

buku “Bagaimana berinteraksi dengan al-Qur’an”

karangan al-

Sheikh Yusuf

al-Qardawi berkaitan cara yang terbaik untuk beramal

dengan al-Sunnah.

20.

Bincangkan perkembangan penafsiran al-Qur’an dan pada zaman Rasulullah SAW dan zaman Khulafa’ al-Rashidhin serta kepentingan dalam pembentukan hukum yang sesuai dengan perubahan masyarakat dan tempat.

D2010204 XXX0