Anda di halaman 1dari 3

PENGENDALIAN ALAT TAJAM

Buangkanalat-alattajamdalambekaskhas
sharps container. Pastikantutuprapat .
Tutupbekas sharps
containerapabilatelahhampir 2/3
penuhtetapisekarangdimintasetiaphujungming
gu.
Pastikanbahawabekas sharps container
diambilolehsyarikat yang dilantik.
UntukPasukanBergerak/KlinikPergigianSekola
h / Klinikstatikbekas sharps container
dibawabalikkeklinikdandikumpulkanuntukdiam
bilolehsyarikat yang dilantik.
Pastikansisa-sisayang telahdikumpuldalam
tong
sampahberplastikkuningdiambilolehsyarikat
yang dilantikuntukpelupusanpadamasadanhari
yang telahditetapkanbagiklinik yang
tiadaklinikkesihatan.

Pastikangantianbeg plastikkuningdiletakkan
di dalam tong sampahberwarnakuning di
Klinikuntukterusdigunakan.
KECEDERAAN AKIBAT PERALATAN
TAJAM
1. Hentikanapa-apaaktivitidengansertamertaapabilaberlakukecederaanakibatperalatantajam.
2. Bukasarungtangangetah.
3. Picitkanluka di bawah air mengalirselamasekurangkurangnya 5 minit. Janganhisapluka.
4. Bersihkanlukadenganchlorhexidinejikaada. Untuk
mata, lalukandengan air sulingatau air paip.
5.
LaporkankejadiankepadaPegawaiatasandenganmenyat
akan:

Haribulandanwaktukejadiankecederaan.
Jenistugas yang sedangdilakukan.
Jenisdanbanyaknyabendalirataubahanterlibat
Tahappendedahansamadapendedahanperkutaneou
satau subcutaneous.

6. Kenalpastikanpuncapendedahan.
Jikapuncapendedahandapatdikenalpasti,
tentukansamadapesakitmembenarkandirinyadiperi
ksauntukmemastikan status kesihatannya.

7. Rujukanggota yang tercederake hospital


untukpengawasandanpenilaian.

Pesakitdirujukbersamasekiranyaiadikenalpastiseba
gaipuncapendedahan.danmembenarkandirinyadipe
riksa

PENGENDALIAN PERCIKAN DARAH DAN


BENDALIR
1. Lindungidiridenganmemakaisarungtangan/apron/face
mask
2. Tutupkanpercikandarah /
bendalirdengantisuataukertasabsorbent
3. Tuangkan 1-10% sodium hypoklorit (bleach/Chlorox)
keataspercikan
4. Biarkanuntukselama 10 minit.
5. Gunakantisuataukertas absorbent yang
laindanlapkantempatpercikantadi.
6. Buangkantisuataukertas-kertastercemarkedalam tong
sisaklinikal.
7. Bersihkantempatpercikansekalilagidenganmenggunakanb
ahandisinfeksi.