Anda di halaman 1dari 21

BAHASA ARAB

PETA KONSEP

BAHASA ARAB

Sharaf

Nahwu

Susunan kalimat

KATA

Isim

Perubahan Kata

JENIS
Mudzakkar & Muannats

WAZAN DAN TASHRIF ISTILAHI

JUMLAH
Mufrad/1, Mutsanna/2, Jamak

TASHRIF LUGHAWI

LAIN-LAIN
Isim Isyarah, Dhamir, Mawshul

Fil

Harf


Madhi
,
, Mudhari

Amr
, Nahi .

) (

:

:

Harf Jarr/khafadh :
Harf Nashab
Harf Jazem
Harf Nida
Dll

IRAB

Rofa

HARAKAT
SEBAB/mawqi
POSISI
Ism dalam Kalimat
DIDAHULUI Harf-- -

Nashob


-- -

Jarr


-- -

Mubtada`, Fail, dsb

Maful bih, Isim (sesudah)


INNA, dll

Mudhaf ilayh

Semua fil mudhari adl


rofa/dhammah

bila didahului Harf Nashab

Didahului harf jarr

Jazem


-- -

X
didahului Harf Jazem

)TASRIF ISTILAHY (PERUBAHAN KATA SECARA UMUM


Telah
No
Me/ber.

lah
)(perintah

1
2
3

4
5
6
7
8

Sedang/akan
Me/ber

Peran

Yang di Yang

Waktu/Tempat
Jangan
...

Alat

)TASRIF ISTILAHY (PERUBAHAN KATA SECARA UMUMNo

9
10
11

12
13
14
15

Telah
Me/ber..

Sedang/akan
Me/ber

Peran

Yang

Yang di

lah
)(perintah

Jangan

Waktu/
Tempat ...

Alat

)TASRIF FIIL (PERUBAHAN KATA KERJA

No

Telah
Me/ber..

Sedang/akan
Me/ber

Telah di ...

Sedang/akan
di

lah
)(perintah

Jangan

1
2
3
4
5

6
7
8

)TASRIF FIIL (PERUBAHAN KATA KERJA

No

9
10
11
12
13

14
15

Telah di ...

Sedang/akan
di

lah
)(perintah

Jangan

Telah
Me/ber..

Sedang/akan
Me/ber

TASRIF DOMIR DAN SIGAT

No

Kata
Ganti

Telah
Me/ber..

Sedang/akan
Me/ber

Peran

Yang

Yang di

lah
)(perintah

Jangan

1
2
3
4
5
6


- / /
2

Waktu/Tempat
...

Alat

10

TASRIF DOMIR DAN SIGAT

No

Kata Ganti

Telah
Me/ber..

Sedang/akan
Me/ber

Peran

Yang

Yang di

lah
)(perintah

Jangan

Waktu/Tempat ...

10

8
9
10
11

12
13
14/ /Alat


)(PERUBAHAN KATA KERJA BERDASARKAN DOMIR
Arti

Dia Lk

Mereka
Lk

No

Kata Ganti

2
3

4
Dia Pr

Mereka
Pr

5
6


Telah
Me/ber..

Sedang/akan
Me/ber

)lah (perintah

Jangan


)(PERUBAHAN KATA KERJA BERDASARKAN DOMIR

No

Kata Ganti

Telah
Me/ber..

Sedang/akan
Me/ber

)lah (perintah

Jangan

Arti

Kamu Lk

Kalian
Lk

8
9
10

Kamu Pr

Kalian
Pr
Saya
Kami/
Kita

11
12
13

14


)(KATA GANTI

Arti

Dia Lk

Mereka
Lk

Dia Pr

Mereka
Pr

1
2
3
4
5
6


)(KATA GANTI
Arti

Kamu Lk

Kalian
Lk

Kamu Pr

Kalian
Pr
Saya
Kami/
Kita

7
8
9
10
11
12
13
14


)(KATA PENGHUBUNG

-3

-3

/ / /
Yang .


)(KATA TUNJUK

Arti

-3

Ini

Itu

Di sini

Di sana

-3

/


/


)(UMUM DAN KHUSUS

Buku
itu

Buku

Muhamad


Jakarta

Ini

Yang

Dia

Utusan Allah


)(ISIM DARI ASPEK JUMLAH

/ /

1 Muslim lk

1
Muslim
pr

2
Muslim lk

2
Muslim pr

Beberapa
Muslim lk

Beberapa
Muslim pr

1 Buku

2 Buku

Beberapa
Buku

1 papan
tulis

2 papan tulis

Beberapa
papan tulis


(KATA TANYA)


Yg mana


berapa

apa

siapa

bagaimana

kapan


dimana


(KATA SEBAB AKIBAT)


jika


Dimana saja


jikalau

ketika

Barang siapa

IRAB
(HAROKAT AKHIR KATA ISIM DAN FIIL MUDORI)
TANDA AKHIR KATA

(dhammah)

(fat-hah)

(kasrah)
(sukun)

POSISI DALAM KALIMAT


1.

Sebagai SUBYEK (fail atau Naibul fail)

2.

Sebagai KATA PERTAMA (mubtada`)

3.

Sebagai KHABAR (Penjelas Mubtada)

4.

Sebagai ISIM lafad kana

5.

Sebagai NAAT ( Sifat), Taukid, Matuf, Badal, dll

1.

Sebagai OBYEK (maful bih)

2.

Sebagai ISIM (sesudah)

3.

Terletak sesudah

4.

Fiil Terletak sesudah HARF NASHOB, dll

1.

Terletak sesudah HARF JARR

2.

Berposisi sebagai MUDHAF ILAYH

Apabila FIIL MUDHARI didahului oleh HARF JAZM

MACAM-MACAM HARF
(Masuk Ke Isim dan Fiil)

1. HARF ATAF

atau

Kemudian

dan


hingga bukan tetapi
2. HARF ISTIFHAM(kata tanya)


Apakah

(Masuk Ke Fiil)

1. HARF NASABsehingga

Untuk/agar

2. HARF JAZM

siapa
jika

Tdk akan


hendak

jangan

harus

tidak

3. KATA ( sesungguhnya)

(Masuk ke Isim)

1. HURUF JAR (men-jar-kan isim) yaitu :dengan

di

Atas/ke

dari

ke

Dari

demi

untuk

Seperti

2. ( me-nasab-kan isim), yaitu


Seperti

Tetapi

4. HARF NAFYI, kata ( tidak)

Mudah2

5. KATA
( akan)
6. KATA ( jika) (seandainya)

3. HARF NIDA/Kata Panggil (Me-nasab-kan)


Semoga

Sesungguhnya

Wahai
4. HARF ISTISNA/Pengecualian (Me-nasab-kan),
5. WAWU MAIYAH (beserta),
6. LAM IBTIDA (sesungguhnya),