Anda di halaman 1dari 56

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

MATEMATIK

TAHUN LIMA

(KSSR)
(DSKP)

Cetakan Pertama 2013


Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

iii

1 000 000

27

1 000 000

28

vi

1 000 000

29

vii

30

ix

31

ix

32

ix

33

ix

34

RM1 000 000

35
36

xi

xi

38

xi

39

xx

41

xx

42

xxi

43

xxii

44

45


iii

46

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat
dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara
satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat
yang adil bagi kemakmuran negara yang akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu


usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia
yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

vi


.
,

, , ,

.
, ,
,

.

.
.


,
,
.


.

1. , ,

, , ,
, ,
, ,
.

,

.
,

,
,.

.
.

II

, , ,
, ,

.
,


.
,
.


.

,
, .

.
.
,
,

.


.
3

.

,

.

, ,
,


,
,


.

(
)
.
, .
.

, ,


.

, ,
,
, .
, , , ,

.


.
.

,
,
.
.

:
.
;
.
; ;
.
.

,
, ,
,

; .

.

.
.
.
.


:
.

.
.
.

.


.

.
.

, , ,

:

:
,
.


.

; ; .
.
.


,
.
, ,

.


.
, .

. , ,
(, , )


.

,

.

, ,

.
, , ,

,

,
,
,
,


.
,

, , ,

, ,
, , ,


. ,


.,

.

.
, , ,
,
.

. ,

,

., , ,

. ,

.


.

1.
2.
3.
4.
5.

.
.
.
.
,
.
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .


.
,

.
.
.
.

. ,
,
,

.
.


. ,
.

.

, ,

.


.


.
, , , , ,
.

,
,
.

.
.

.
.


. ,

10

.

.


,


. ,


. , ,
, , , ,
, , , ,
, , , .() ( )
.

.
.
, , ,
,
, ,
.


. , ,

.


.
, , ,

,

.

, .
, ,
, ,

.


(. ,
) .
11

,
,
.
.
, ,
..
.

.


,

.

, ,
.

,
,
,
.

. , ,
,
.


.
12

, ,
, , , ,
, ,

.
, ,
, , ,

21
.

, ,

.

, , ,
;
; .

1994

2011

, ,
.


. , ,

.
,


.
.

, ,

,
,
.

13


, ,
,

( ) .
,

.

.
.


.

14

21
21
, ,
.
21

.
.
:

. :

: , ,


.


,
.
,
, ,
.

:

.
:.
:
, , ,
, , ,

15

. , , ,
.

, , ,
, , ,
. , ,
.

- , ,

; .
; .
, ,
.
.

-
. ,

. /
.
/ ,

.
.


, , ,

.

- , ,
.


.

.
,
.


. , ,
16

,
,
.
.
,
.

.Kamus Dewan ,
. 1999
,
.
.


, ,

.
,
..
,
.

.
.


. :

.

17

.
.
,
.

,
.

.
, ,
,

.

, .

. , ,

. .. , ,
,
.
.

.

.
.
, ,

.


.

18


:

.
, ,
..

. ,
, , , ,
,

.
,

.

.
, ,
,
.

.

.
,
,
,
,.
,

,
,
,


: : , , ,

.
:
.
:
.

.
19.

. ( )
() ..

1
2
3
4
5
6.


.

20

,

.
,

.
,
.
,

.
,

.
,.


.
1.
2.
3.

1.

( )

; .

3
4
5

1.

100 000

1.1

,
; .

; .


; .

,
; .

1.2

1.3

:
18
.

1.4

(i)

100 000

; ; .

(ii)

100 000

(iv)

100 000

.

(i)

(i)

(ii)

(iii)

100 000

(ii)

6

.


.


( 1 6 )

21

(i)

2.

,
.

22

5
5

6
6

,


.

,

.

23

,

.

,

.


,

.

,

,

.

24

, , ,
; ;
.

, ,

.

,


.

;
.

:

.


, , ,
, , ,
.

25

,

.

. ,

.
,
,
.

3.

26

1. 1 000 000

1.1


(i)

1 000 000

, , .

1 000 000 .

1 000 000
.


; .

(ii)
.
(iii)
.
(iv) 1 000 000

.
1.2

1.3

(i)

(i)
.
,
.

(ii) ,
.
1.4

(i)

(ii)

.

27

,

.

2. 1 000 000

2.1


(i)

(ii)

2.2

(i), , ,
1 000 000
.


.


.

1 000 000 ,
6
, ,
.

28

,

.

3. 1 000 000

3.1


(i)

(ii)

3.2

(i)

(i)
3.3

1 000 000

.


.
1 000 000


.

29

,
1 000 000
.

4.

1 000 000


4.1

4.2

4.3


(i)

(i)


1 000 000
, ,
100, 1000 .


.

(i)

(ii)

(iii)

.

30


, 100, 1000
1 000 000 .

5. 1 000 000

5.1

5.2


5.3


(i)


1 000 000
,
, , 100, 1000 .


, , 100, 1000 1 000 000
.

(i)

(i)

(ii)

(iii)

.

31

6.

6.1

6.2


(i)

(i)

(i)
6.3

1 000 000
:
) .
) .
) .
) .

1 000 000

.

1 000 000

.

32

7.

7.1

(i)

, 10
,

.

7.2

(i)

, 10
,

.

(ii) , 10
,


.
7.3

7.4

(i)

(i)

, 10
,

.

,

.

33

8.

8.1

(i)

8.2

(i)

8.3

(i)

8.4

(i)


; .100, 1 000 .

8.5

(i)


,
100, 1000

8.6

(i)

,


.

34

,

.

9.

9.1

(i)

,
.

(ii)

,

.

(iii)

9.2

(i)

,
,
.

,
.

35

10. RM1 000 000


10.1

(i)

,
.

10.2

(i)

,

.

10.3

(i)

,
; .

10.4

10.5

10.6

(i)

,
, 100,
1000 .

(i)

,
, 100,
1000 .

(i)

,
; .

36

,
.

10. RM1 000 000


10.7

(i)

,, , ,
,
,.

10.8

(i)

,

.

, ,
.

(ii)

10.9

(i)

37

11.

11.1

(i)

11.2

(i)

11.3

11.4

(i)

(i)

11.5

(i)

11.6

(i)

, ,

.
:
() ,
() ,

:
() ,
() ,

:
() ,
() ,
:
() ,
() ,
, ,
,

.

38

,
.

12.

12.1

(i)
.
() ,
.
() ,
.
() ,
.
(ii)
.
() ,
.
() ,
.
() ,
.

12.2

(i) ,

.

12.3

(i) ,


.

39

,
.

12.
12.4

12.5

12.6

(i)
, , 100, 1 000


.
(i) ,
, , 100, 1 000
,

.
(i)
, , ,

.

40

13.

13.1

.
13.2

13.3

13.4


(i)

(i)

(i)

(i)

(i)
13.5

13.6

(i)

,
..., , 100, 1000
., , 100, 1000
.

, ,


.

41

,

.

14.

14.1

(i)
.

14.2

(i)

.

14.3

(i)

.

14.4

(i)

, , 100, 1000
.

,
.

14.5

(i)

, , 100, 1000
.

14.6

(i) , , ,


.

42

15.

15.1

,
,


(i)

(ii)

, ,


.

15.3

(i)

(i)

(i)

, ,


.

(ii)

,
.
.

(i)
(ii)

, .
.

, ,
.

, ,

.

, ,
, ,
.

(iii) ,

.
15.2

43

16.

16.1


(i)

(ii)

x , y
.

x , y .


; .

;
.

,
.

(iii)

.

44

17.

17.1


(i)

1:1 1:10
, 1:100 1:1000
.

45

,
.

18.

18.1 ,
(i)
, ,

,
, ,
.

(ii) 10
, ,
,
.

18.2

(i)

46

, , ,
.

,
.

, ,
.
.,

,

.

Terbitan:
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA