Anda di halaman 1dari 9

Peranan Baitulmal Dalam Pembangunan Ummah Masa Kini

Mereka Menyoal :
Bolehkah perikan pendapat tentang peranan baitulmal dalam pembangunan ummah masa kini?
To'Wan Menjawab :
Baitulmal merupakan sebuah institusi perbendaharaan dan kewangan yang tertinggi dalam negara
yang mengamalkan undang-undang Islam. Ia berperanan menguruskan segala jenis bentuk harta
daripada zakat, jizyah, kharaj, harta wakaf, harta rampasan perang, perlombongan, harta karun dan
lebihan pusaka yang tidak berwaris. Pendapatan itu termasuk sumber yang diputuskan pemerintah
melalui ijtihad dan maslahah atau kebaikan umat Islam.
Firman Allah Taala dalam surah At-Taubah ayat 30 :
"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, penguruspengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang
yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu
ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".
Antara peranan terbesar baitulmal ialah :
1. Pemberian zakat untuk mereka yang layak menerima sebagaimana maksud ayat Al-Quran di atas.
Golongan fakir miskin antaranya, adalah golongan yang wajib dibantu dengan menggunakan harta
yang dikumpulkan oleh baitulmal sendiri. Sejarah Islam sendiri telah mencatatkan betapa wang atau
harta ini mampu mengurangkan serta membasmi kemisikinan penduduk sesebuah negara.
Contohnya : Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz bagaimana melimpahnya perbendaharaan
kewangan baitulmal ketika itu dari tahun ke setahun dek kerana tiada lagi orang miskin yang layak
menerima zakat. Mereka yang miskin sudah menjadi kaya, lalu mengeluarkan zakat pula.
2. Menguruskan segala jenis bentuk harta daripada zakat, cukai, harta pusaka dan seumpamanya.
Konsep Baitulmal pada masa kini agak berbeza daripada apa yang diamalkan pada zaman awal Islam,
malah segelintir masyarakat menganggap bahawa peranan dan kemampuan institusi ini kian tersasar
dari semasa ke semasa. Fungsinya di lihat agak kecil dan terhad dengan wujudnya pelbagai agensi
atau badan lain yang juga diiktiraf sebagai institusi kewangan Islam bukan perbankan. Beberapa
cabaran dan halangan dari segi perundangan serta tenaga kerja dan kepakaran juga memungkinkan
institusi ini kian tersisih.
3. Menjana kekuatan dan keseimbangan ekonomi umat Islam.
Baitulmal berperanan penting dalam membantu asnaf al-gharimin (golongan berhutang). Ini kerana

sebahagian mereka ialah usahawan yang meminjam bagi memacu ekonomi umat Islam. Dana khas
yang ditetapkan Allah ke atas mereka ini ialah sebagai pemangkin ekonomi umat Islam yang mampu
bersaing dengan pihak lain.
Justeru, mereka perlu dibantu bagi memartabatkan ekonomi Islam dengan melaksanakan
kelangsungan modal mereka dalam perniagaan. Pengagihan zakat kepada asnaf ini juga dapat
menjana kembali modal diberikan kepada mereka untuk dibayar semula kepada baitulmal apabila
cukup haul bagi membantu pihak lain yang memerlukan.
4. Dana Baitulmal boleh dinikmati semua peringkat termasuk bukan Islam.
Agihan dalam aspek kepentingan ummah terutama dalam bentuk pengisian modal insan melalui
program-program dan seumpamanya. Juga dalam bentuk pembinanan infrastruktur seperti
pembinaan tali air, jalan raya, jambatan, bangunan awam, bandar baru yang boleh dimanfaatkan
semua pihak sama ada orang Islam atau bukan Islam.
Secara prinsipnya, zakat diambil daripada harta orang Islam yang berkemampuan dan diagihkan
kepada golongan fakir yang memerlukan. Namun, ulama sepakat dalam mengharuskan pemberian
kepada bukan Islam dalam bentuk sedekah sunat untuk perkara yang tidak bercanggah dengan
kepentingan Islam.
Ini sebahagian peranan baitulmal dalam pembangunan ummah masa kini yang boleh penulis sebut
dan nyatakan. Untuk maklumat yang lebih jelas fungsi sebenar baitulmal di dalam Islam, penanya
boleh mencari buku-buku rujukan tambahan mengenai peranan dan fungsi baitulmal pada zaman
Nabi S.A.W serta pada zaman Khilafah Islamiyyah terutama pada zaman Khalifah Umar bin Abdul
Aziz.
Wallahua'lam.

Menjaga dan menyelenggara sumber.


EKONOMI ISLAM - PERANAN DAN KEPENTINGAN BAITULMAL
Konsep Baitulmal:

Institusi kewangan yang berperanan menyelenggara segala sumber pendapatan dan perbelanjaan
negara serta menjadi tempat penyimpanan barangan yang berharga seperti emas, perak, batu
permata, barang perhiasan, harta wakaf.

( baitul mal berperanan dalam menjaga dan menyelenggara segala sumber pendapatan serta
perbelanjaan Negara serta menjadi tempat penyimpanan barangan yang berharga seperti emas,
perak, batu permata, barang perhiasan dan harta wakaf. Dana yang di peroleh dari semua sumber di
selenggara dengan baik. Contohnya pengagihan zakat kepada golongan yang berhak untuk
membasmi kemiskinan. Baitulmal juga menggunakan dana untuk menyediakan keperluan-keperluan
asas untuk kemudahan masyarakat seperti jalan raya, pelaburan, dan aktiviti sosial.

Peranan dan kepentingan Baitulmal:

1. Membasmi kemiskinan
pengagihan zakat kepada golongan yang berhak
masalah golongan kurang berkemampuan dapat diselesaikan
mengurangkan jurang sosial
2. Menyediakan keperluan-keperluan asas
menyediakan kemudahan asas seperti jalan raya, pelaburan, aktiviti sosial dsb
menjadi tanggung jawab sosial kerajaan
menjaga kebaikan masyarakat Islam
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Islam
meningkatkan taraf pendidikan
mengeluarkan biasiswa/ bantuan kewangan untuk golongan yang memerlukannya

4. Membayar gaji golongan pegawai kerajaan dan golongan tentera


melarang pemilikan harta rampasan perang
tanah tidak bertuan diamanahkan untuk diusahakan
Gaji tetap dibayar daripada hasil negara
5. Menjaga harta yang diwakafkan
peranan menjaga segala harta negara
Harta wakaf merupakan salah satu sumber
Menjadi pemegang amanah jika tidak ada waris

Soalan: Terangkan peranan dan kepentingan Baitulmal dalam membangunkan negara Islam.

Tambah.
Kecemerlangan dasar pengurusan ekonomi negara secara berhemah oleh Khalifah Umar
membolehkan rakyat mempunyai keperluan mencukupi serta mempunyai taraf hidup yang tinggi.

Keadaan itu membuktikan dana baitulmal daripada sumber zakat boleh dikembang sehingga
menjadi lebih produktif, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bukan untuk
menampung keperluan penerima dalam tempoh tertentu saja.

Baitulmal ditadbir Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) selaras Perlembagaan Persekutuan yang
meletakkan urusan agama di bawah bidang kuasa negeri termasuk pengurusan harta dan kewangan
baitulmal.

Kegemilangan ekonomi ummah seperti zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak mustahil
direalisasikan di Malaysia jika dana baitulmal digunakan secara bijaksana untuk meningkatkan taraf
hidup golongan fakir miskin sehingga mampu berdikari dan berubah menjadi penyumbang pula.

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) telah merintis jalan membantu penerima bantuan
memulakan perniagaan serta membabitkan diri dalam bidang pertanian bagi membolehkan mereka
keluar dari kepompong kemiskinan.

Agenda transformasi melalui pembangunan tanah wakaf turut dilaksanakan menjadi pusat komersial
yang menjana pendapatan tinggi seterusnya menghasilkan modal pusingan seperti pembinaan hotel
wakaf, pusat haemodialisis, bangunan perniagaan dan ruang pejabat.

JAWHAR melalui Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) telah melaksanakan Projek Kecil Berimpak Besar
seperti pembinaan Wakaf Mart di Masjid Kariah Panchor Jaya, Ampangan dan di Masjid Pekan
Gemas, Negeri Sembilan serta pembinaan Bazar-bazar Rakyat di Masjid Jejawi, Perlis, di Masjid
Bertam, Pulau Pinang, di Masjid Pulau Besar, Melaka, di Masjid Kulai Jaya, Johor dan juga di lain-lain
negeri.

Bagi tujuan mempromosikan produk dan perkhidmatan baitulmal serta menzahirkan transformasi
yang telah dilakukan, JAWHAR akan menganjurkan Program Promosi Baitulmal 2011 pada 30
September hingga 2 Oktober 2011 serentak penganjuran Karnival Transformasi Sistem Pengurusan
Islam di Malaysia 2011 di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur.

Program Promosi Baitulmal 2011 bertemakan Bersama Menyumbang dan Berbakti disasarkan akan
mengumpul dan menyatukan semua agensi berkaitan pengurusan baitulmal iaitu JAWHAR, MAIN,
Agensi Mengurus Zakat (AMZ), YWM, World Zakat Organization (WZO) dan sebagainya bagi
mempromosikan segala produk dan perkhidmatan yang disediakan untuk masyarakat.

Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan kadar celik kewangan Islam dalam kalangan
masyarakat Islam melalui instrumen seperti wakaf, sedekah jariah, zakat, hibah, wasiat dan nazar
sebagai pengurusan kewangan serta pelaburan ibadat untuk akhirat.

AGAMA
Menzahirkan agenda transformasi fungsi baitulmal
2011/09/30 - 04:53:16 AM Oleh Anan C Mohd Cetak Emel Kawan

Kegemilangan ekonomi ummah zaman Khalifah Umar Abdul Aziz boleh direalisasikan di Malaysia

PENGURUSAN ekonomi ummah secara umumnya berkait rapat dengan institusi baitulmal sebagai
institusi kewangan Islam terunggul yang wujud sejak sekian lama. Nabi Yusuf telah diamanahkan
oleh Raja Mesir pada masa itu untuk menjaga Perbendaharaan Negara ketika bumi Mesir bakal
menghadapi musim kemarau.

Pada zaman Nabi Muhamad SAW, baitulmal menjadi tempat khusus untuk menyimpan harta atau
khazanah umat Islam ketika itu. Baitulmal menyimpan harta umat Islam secara sementara (transit)
sebelum diagih-agih dan dihabiskan pada masa sama kepada mereka yang berhak.

Istilah Baitulmal telah digunakan secara rasmi pada zaman Khalifah Umar bin al-Khattab yang
awalnya dikenali sebagai Diwan dan kemudian dijenamakan semula sebagai Baitul-Mal lilMuslimin (rumah harta bagi orang Islam), seperti Perbendaharaan Negara dalam konteks amalan
masa kini.

Institusi baitulmal mengalami beberapa peringkat transformasi sejak dulu hingga sekarang selari
peredaran zaman di mana sejarah mencatatkan kecemerlangan institusi Baitulmal di zaman
pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab seterusnya zaman kegemilangan pemerintahan Khalifah
Umar bin Abdul Aziz (Kerajaan Bani Umayyah).

Zaman pemerintahan Umar bin al-Khattab menyaksikan pengembangan empayar Islam secara
meluas hasil usaha dakwah dilaksanakan yang turut menyebabkan sumber pendapatan disalurkan ke
baitulmal meningkat secara mendadak.

Harta baitulmal pada ketika itu tidak dapat diagihkan dengan segera lantas perlu disimpan terlebih
dulu di satu tempat untuk tempoh tertentu.
Disebabkan itu, Khalifah Umar al-Khattab mentransformasikan sistem tadbir urus baitulmal dapat
diuruskan dengan lebih berkesan dari segi pengagihan supaya sampai kepada golongan sasar serta
dilaksanakan dengan adil dan pantas.

Antaranya, melantik pegawai yang amanah bagi mentadbir cawangan baitulmal di peringkat wilayah
dan berpusat di Madinah bagi melicinkan pentadbiran.

Transformasi institusi baitulmal sekali lagi berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin
Abdul Aziz yang sangat terkenal dalam catatan sejarah tamadun ummah. Ketika itu, dana zakat sukar
untuk disalurkan kepada yang berhak kerana kesukaran mencari asnaf yang layak menerimanya.

Kecemerlangan dasar pengurusan ekonomi negara secara berhemah oleh Khalifah Umar
membolehkan rakyat mempunyai keperluan mencukupi serta mempunyai taraf hidup yang tinggi.

Keadaan itu membuktikan dana baitulmal daripada sumber zakat boleh dikembang sehingga
menjadi lebih produktif, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bukan untuk
menampung keperluan penerima dalam tempoh tertentu saja.

Baitulmal ditadbir Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) selaras Perlembagaan Persekutuan yang
meletakkan urusan agama di bawah bidang kuasa negeri termasuk pengurusan harta dan kewangan
baitulmal.

Kegemilangan ekonomi ummah seperti zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak mustahil
direalisasikan di Malaysia jika dana baitulmal digunakan secara bijaksana untuk meningkatkan taraf
hidup golongan fakir miskin sehingga mampu berdikari dan berubah menjadi penyumbang pula.

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) telah merintis jalan membantu penerima bantuan
memulakan perniagaan serta membabitkan diri dalam bidang pertanian bagi membolehkan mereka
keluar dari kepompong kemiskinan.

Agenda transformasi melalui pembangunan tanah wakaf turut dilaksanakan menjadi pusat komersial
yang menjana pendapatan tinggi seterusnya menghasilkan modal pusingan seperti pembinaan hotel
wakaf, pusat haemodialisis, bangunan perniagaan dan ruang pejabat.

JAWHAR melalui Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) telah melaksanakan Projek Kecil Berimpak Besar
seperti pembinaan Wakaf Mart di Masjid Kariah Panchor Jaya, Ampangan dan di Masjid Pekan
Gemas, Negeri Sembilan serta pembinaan Bazar-bazar Rakyat di Masjid Jejawi, Perlis, di Masjid
Bertam, Pulau Pinang, di Masjid Pulau Besar, Melaka, di Masjid Kulai Jaya, Johor dan juga di lain-lain
negeri.

Bagi tujuan mempromosikan produk dan perkhidmatan baitulmal serta menzahirkan transformasi
yang telah dilakukan, JAWHAR akan menganjurkan Program Promosi Baitulmal 2011 pada 30
September hingga 2 Oktober 2011 serentak penganjuran Karnival Transformasi Sistem Pengurusan
Islam di Malaysia 2011 di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Kuala Lumpur.

Program Promosi Baitulmal 2011 bertemakan Bersama Menyumbang dan Berbakti disasarkan akan
mengumpul dan menyatukan semua agensi berkaitan pengurusan baitulmal iaitu JAWHAR, MAIN,
Agensi Mengurus Zakat (AMZ), YWM, World Zakat Organization (WZO) dan sebagainya bagi
mempromosikan segala produk dan perkhidmatan yang disediakan untuk masyarakat.

Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan kadar celik kewangan Islam dalam kalangan
masyarakat Islam melalui instrumen seperti wakaf, sedekah jariah, zakat, hibah, wasiat dan nazar
sebagai pengurusan kewangan serta pelaburan ibadat untuk akhirat.

(http://eprints.uitm.edu.my/4216/1/LP_AHMAD_CHE_YAACOB_07_24.pdf) dana baitulmal untuk


siapa

(http://blog.e-zakat.com.my/?p=131) isu.
(http://www.mstar.com.my/berita/berita-semasa/2011/08/09/perbaiki-sistem-agihan-jkmbaitulmal/) recommendation.
(http://www.ukm.my/hairun/kertas%20kerja/Prestasi%20Pendapatan%20dan%20Perbelanjaan%20
Zakat.pdf) dana baitulmal utk siapa.

Baitul mal memperoleh dananya dari pada pembayaran zakat, harta wakaf,cukai-cukai (kharaj) dan
lain-lain sumber yang pengumpulan dan penggunaannya
untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Anda mungkin juga menyukai