Anda di halaman 1dari 2

SURAT PERJANJIAN SEWAKERETA

TARIKH : 22 MAC 2013


NO KENDERAAN:
MODEL:
TARIKH:
MAKLUMAT PENYEWA
NAMA :
NO K/P :
TEL H/P :
TEL RUMAH
ALAMAT RUMAH:
ALAMAT PEJABAT:

RUJUKAN:
NAMA TEL H/P :

RUJUKAN:

NAMA TEL H/P :

Perjanjian ini adalah dibuat pada di antara pemilik _________________________________


________________ dan penyewa ____________________________________________
BUTIR BUTIR KENDERAAN NO PENDAFTARAN :
MODEL KENDERAAN :
TARIKH SEWA: BERMULA SEHINGGA ____________________ DENGAN INI ADALAH
DIPERSETUJUI SEPERTI BERIKUT:
1. Harga sewa kenderaan ini adalah RM ____________/ b u l a n .

2. Pemilik berhak menuntut bayaran tambahan jika kenderaan ini lewat dikembalikan selepas tamat
tempoh sewa seperti di atas pada kadar RM 6 .00 / jam.
3. Kenderaan ini tidak digunakan untuk segala jenis aktiviti jenayah atau kesalahan undang-undang
Negara Malaysia.
4.

PENYEWA adalah bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku penyalahgunaan


kenderaan ini seperti terlibat dengan segala jenis aktiviti jenayah atau kesalahan undang-undang
Negara Malaysia.

5. Adalah menjadi tanggungjawab PENYEWA untuk membayar semua saman, kompaun atau
denda dalam tempoh sewa seperti di atas.
6. PEMILIK berhak menuntut sebarang ganti rugi jika berlaku sebarang kerosakan / kemalangan
yang melibatkan kenderaan tersebut dalam tempoh sewa seperti di atas.
7. Sekiranya kenderaan tidak ditemui/ hilang/ rosak teruk selepas tempoh sewa kenderaan ini seperti
di atas, PENYEWA adalah bertanggungjawab untuk menanggung segala kos yang kenderaan ini.
dikeluarkan oleh PEMILIK yang melibatkan
8. PEMILIK berhak meminta/ menyimpan salinan Kad Pengenalan/ Lesen Memandu/ Kad Pelajar
PENYEWAkenderaan ini untuk tujuan rujukan.

AKUAN PIHAK PENYEWA: Saya No Kad Pengenalan telah membaca dan memahami syarat
surat perjanjian sewa kenderaan yang bernombor pendaftaran dan berjanji mematuhi kesemua syaratsyarat yang telah ditetapkan ini. Sekiranya salah satu syarat di atas gagal saya penuhi, tindakan
undang-undang berhak dikenakan ke atas saya.

NAMA: NO K/P: TARIKH: