Anda di halaman 1dari 8

J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK

(i)

MODUL

POLITEKNIK
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA

J4012
PNEUMATIK DAN HIDRAULIK

AHMAD SYAYUTHI BIN ABD. RAHMAN (PUO)


CHE MOHD AZMI BIN CHE IBRAHIM (PUO)
KAMARUZAMAN BIN DAUD (PUO)

J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK

( ii )

BIODATA PENULIS
J4012 - PNEUMATIK DAN HIDRAULIK
Nama
Alamat
No Tel
Email
Kelulusan
Jawatan

Nama
Alamat
No Tel
Email :
Kelulusan

Jawatan

Nama
Alamat
Perak
No Tel
Email
Kelulusan
Jawatan

: Ahmad Syayuthi B Abdul Rahman


: Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Politeknik Ungku Omar
Jln Raja Musa Mahadi, 31450 Ipoh.
:05-5457656/7622 ext 465
: syayuthi@hotmail.com
: BEng (Hons) KejMekanikal(USM)
(Bahan)
Sijil Teknologi Pembuatan (POLIMAS)
: Pensyarah Teknik

: Che Mohd Azmi Bin Che Ibrahim


: Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Politeknik Ungku Omar
31450 Jln Raja Musa Mahadi, Ipoh.
:05-5457656/7622 ext 465
: Sarjana Pendidikan (Teknikal)(UTM)
BSc (Hons) Kej Mekanikal(UTM)
(Teknologi Pembuatan)
Diploma Tek. Perindustrian (KUSZA)
: Pensyarah Teknik

: Kamaruzzaman Bin Daud


: Jabatan Kejuruteraan Mekanikal
Politeknik Ungku Omar
Jln Raja Musa Mahadi,31450, Ipoh
:05-5457656/7622 ext 468
: kman_dd@hotmail.com
:Diploma Kejuruteraan Pert. (UPM)
: Pensyarah Teknik

J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK

( iii )

SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR


Tajuk Modul

: _________________________Kod Modul

Nama Pelajar

: _______________________ No. Pendaftaran : ____________

Kursus

: ____________________________________

Nama Penulis Modul

: _____________

: ______________________________

Sila gunakan skala berikut untuk penilaian anda.

4
3
2
1

Sangat setuju
Setuju
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

Arahan : Tandakan pada ruangan skor yang dipilih.


Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ELEMEN PENILAIAN
A. FORMAT
Susun atur muka surat adalah menarik.
Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca.
Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai
dengan input.
Carta dan gambar senang dibaca dan difahami.
Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah
difahami.
Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami.
Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas.
B. ISI KANDUNGAN
Saya faham semua objektif dengan jelas.
Saya faham pada idea yang disampaikan.
Cara persembahan idea adalah menarik.
Semua arahan yang diberikan mudah difahami.
Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan
dalam unit ini.
Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab.
Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri.
Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya.
Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami.
Gaya penulisan menarik.
Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah.
Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini.
Penggunaan modul ini menarik minat saya.

SKALA
2
3

J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK

( iv )

GRID KURIKULUM
Grid kurikulum ini adalah berdasarkan kepada kurikulum yang sedang digunakan
di Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia.
TOPIK

UNIT

PENGENALAN KEPADA PNEUMATIK

SISTEM KERJA PNEUMATIK

REKABENTUK LITAR

KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM HIDRAULIK

LITAR ASAS HIDRAULIK

PEMBINAAN LITAR HIDRAULIK

10

PERMASALAHAN DALAM SISTEM HIDRAULIK

11

PENGENALAN KEPADA PNEUMATIK


Unit 1

Sistem Pneumatik

( 2 Jam )

1.0
Pengenalan
1.1 Komponen Sistem Pneumatik
1.2 Kebaikan Sistem Pneumatik
1.3 Keburukan Sistem Pneumatik
Unit 2

Sistem Penjanaan Pneumatic Dan Pengagihan Udara

( 2 Jam )

2.0 Pengenalan
2.1 Persamaan yang berkaitan dengan udara mampatan
2.2 Pemampat udara
2.3 Jenis-jenis Pemampat
2.4 Penghasilan udara bebas
2.5 Penyahidratan udara
SISTEM KERJA PNEUMATIK
Unit 3

Penggerak Dan Injap

3.0 Pengenalan
3.1 Penggerak pneumatik
3.2 Jenis-jenis Silinder Lelurus
3.3 Menentukan daya dan saiz silinder
3.4 Pengkusyenan dalam silinder pneumatik
3.5 Pencagak silinder

( 2 Jam )

J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK

(v)

3.6 Silinder istimewa


3.7 Penggerak berputar
3.8 Penggerak istimewa
3.9 Injap
Unit 4

Penderia Dan Kawalan Gerakan Satu Selinder

( 2 Jam )

4.0 Pengenalan
4.1 Penderia
4.2 Pengawalan Pergerakan silinder
REKABENTUK LITAR
Unit 5

Kawalan Turutan Berbilang Selinder

( 5 Jam )

5.0 Pengenalan
5.1 Pengendalian litar asas kawalan turutan berbilang silinder
5.2 Rajah gerakan masa
5.3 Membina litar lata (Cascade)
5.4 Membina litar pembilang langkah (Step Counter)
Unit 6

Fungsi Tambahan Kawalan Turutan Pneumatic


Dan Elektro-Penumatik

( 3 Jam )

6.0 Pengenalan
6.1 Fungsi dan alat tambahan bagi kawalan turutan pneumatik dan
elektropneumatik.
KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM HIDRAULIK
Unit 7

Simbol Piawai Dan Kegunaan Komponen

7.0 Pengenalan
7.1 Simbol piawai bagi komponen hidraulik
7.2 Pengenalan kepada komponen asas hidraulik
7.3 Pam
7.4 Injap
7.5 Penggerak

LITAR ASAS HIDRAULIK

( 3 Jam )

J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK

Unit 8

Susunatur Komponen Dan Sistem Asas Litar Hidraulik

( vi )

( 3 Jam )

8.0 Pengenalan
8.1 Susunatur komponen hidraulik
8.2 Sistem asas hidraulik
8.3 Litar sistem asas hidraulik
Unit 9

Pengawalan Tekanan Dan Aliran Pada Penggerak

( 1 Jam )

9.0 Pengenalan
9.1 Pengawalan tekanan dan aliran pada penggerak-penggerak sistem hidraulik
PEMBINAAN LITAR HIDRAULIK
Unit 10

Rekabentuk Litar

( 5 Jam )

10.0 Pengenalan
10.1 Pembinaan litar kawalan
10.2 Gabungan litar kawalan
PERMASALAHAN DALAM SISTEM HIDRAULIK
Unit 11

Masalah-Maslah Utama Dalam Sistem Hidraulik

11.0 Pengenalan
11.1 Permasalahan dalam sistem hidraulik

PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL

( 2 Jam )

J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK

( vii )

1. Modul ini dibahagikan kepada 11 unit. Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama.
2. Mukasurat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek, unit dan halaman.

Contoh :

J4012 / Unit 1 / 1
Subjek

Unit

Halaman

3. Pada permulaan unit, objektif am dan khusus dinyatakan.


4. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :-

OBJEKTIF
Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus setiap
pembelajaran
INPUT
Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari.

AKTIVITI
Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk
menguji kefahaman anda. Anda perlu ikuti dengan teliti dan
melaksanakan arahan yang diberikan.
MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI
Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang
dikemukakan dalam aktiviti
PENILAIAN KENDIRI
Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit.

MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI


Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang
dikemukakan dalam penilaian kendiri
5. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan.
6. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya
dan yakin dengan pencapaian anda.

PERNYATAAN TUJUAN

J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK

( viii )

Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar Semester 5 yang mengikuti


kursus Diploma di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Politeknik-Politeknik
Kementerian Pendidikan Malaysia. Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan
kepada pelajar tentang konsep sesuatu unit kearah pembelajaran kendiri atau
dengan bimbingan daripada pensyarah.
PRA-SYARAT KEMAHIRAN.
Pra-syarat untuk mengikuti modul ini adalah lulus penuh pada semester
sebelumnya.
OBJEKTIF AM
Diakhir modul ini, pelajar akan dapat :1. Mempelajari, memahami dan melakarkan rajah blok struktur dan aliran
isyarat sistem pneumatik, sistem penjanaan udara dan pengagihan udara.
2. Mempelajari , memahami, merekabentuk dan melakarkan binaan silinder,
injap dan penderia.
3. Mempelajari , memahami, merekabentuk dan menerangkan kawalan
turutan berbilang silinder dan fungsi tambahan.
4. Mempelajari , memahami dan melakarkan binaan injap dan penggerak.
5. Mempelajari , memahami dan melakarkan susunatur, litar asas,
pengawalan tekanan dan aliran pada penggerak-penggerak sistem
hidraul.
6. Menyatakan dan menyelesaikan masalah-masalah utama dalam sistem
hidraulik.
PERALATAN & SUMBER YANG PERLU DIGUNAKAN BERSAMA MODUL
1. Kertas graf.
2. Alat-alat geometri.
3. Kalkulator.
4. OHP.
5. Magnetic Teaching.
RUJUKAN
1. S. Majumdar, Pneumatic Systems, Principles and Maintenance, Mc Graw
Hill, 1995
2. David Booth, Pneumatic & Hydraulic, Oxford University, 1998.
3. Peter Rohner, Pneumatic Control for Industrial Automation,AE Press,1987.
4. Aizerman,Pneumatic & Hydraulic Control System, Penrgamon Press,
1968.
5. CD Simulasi SMC, SMC Pneumatic Sdn. Bhd.
6. CD Simulasi Festo, Festo Didactic Sdn. Bhd.