Anda di halaman 1dari 129

ABSTRAK

Abstrak kertas kerja dikemukakan kepada Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan
Lanjutan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia sebagai memenuhi
sebahagian daripada keperluan untuk mendapat Ijazah Sarjana.

PENGLIBATAN JURURAWAT DALAM PENDIDIKAN PROFESIONAL


BERTERUSAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN FAKTOR DEMOGRAFI

Oleh
FAIZA BINTI OMAR
Disember 2013

Penyelia: Dr. Shamsuddin Ahmad


Fakulti: Pengajian Pendidikan

Kajian adalah bertujuan untuk mengenalpasti jenis penglibatan jururawat dalam


Pendidikan Profesional Berterusan, tahap kesediaan, keterlibatan dan persepsi terhadap
kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan dalam kalangan Jururawat serta mencari
faktor demografi yang memberi hubungan signifikan dengan pembolehubah.
Kajian dilaksanakan ke atas jururawat di Hospital Kerajaan di negeri Selangor
yang berkhidmat dari pelbagai disiplin dan jabatan. Penglibatan mereka dalam kajian ini
adalah secara sukarela dengan menggunakan sampel rawak berstrata.

Kajian menggunakan analisa deskriptif dan inferential dengan menganalisis hasil


dapat dari pengedaran borang soal selidik. Responden dikehendaki mengisi borang selidik
dengan pembahagian persepsi melalui skala umpama likert.
Sebanyak 181 borang selidik telah dianalisa mengikut objektif kajian dan
mendapati tahap kesediaan, keterlibatan dan kepentingan Pendidikan Profesional
Berterusan terhadap responden adalah tinggi. Penglibatan responden dalam program
Pendidikan Profesional adalah aktif, hampir 90% responden pernah dan telah menyertai
program pendidikan untuk tempoh setahun yang lalu. Hubungan demografi iaitu faktor
disiplin/jabatan bertugas mempunyai hubungan signifikan dengan kesediaan dan
kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan.
Kesediaan responden dalam keterlibatan menyertai program Pendidikan
Profesional Berterusan amat penting untuk peningkatan diri dan kemajuan organisasi.
Kepentingan penyertaan yang memberi impak kepada kerjaya dan potensi diri perlu
mendapat kerjasama dan sokongan dari pihak pengurusan organisasi agar proses
pembelajaran dapat dilaksanakan dengan penuh kesediaan. Budaya pembelajaran dalam
organisasi dapat mendorong responden untuk lebih bersedia dan minat dengan Pendidikan
Profesional.

ABSTRACT

An abstract of project paper submitted to Department of Professional Development and


Continuing Education, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia in partial
fulfillment of requirement for degree of Master.

NURSES PARTICIPATION IN CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION AND


ITS RELATIONSHIP WITH DEMOGRAPHIC FACTORS

Oleh
FAIZA BINTI OMAR
Disember 2013

The purpose of research is to identify the level of readiness, involvement and


perception of importance in Continuing Professional Education to Nurses and
demographic significant relationship factor.
This study conducted on nurses in government hospitals in the state are served
from different disciplines and departments. Their involvement in this study is voluntary
by using stratified random sampling.
This study used a descriptive and inferential analysis by analyzing the results got
from the distribution of questionnaires. Respondents are required to fill out their
perception through a survey form closed questions with similar likert scale form.

A total of 181 survey forms were analyzed according to the objectives of the study
and found that the level of readiness, involvement and importance of Continuing
Professional Education of the respondent is high. There are 90 % of respondents had
participated in an education program for the past year. Demographic relationship
discipline / department had a significant relationship with readiness and the importance of
Continuing Professional Education.
Readiness among respondents in the Continuing Professional Education program
is very important for self-improvement and advancement of the organization. The
importance of the participation will bring big impact on their career and potential to gain
the cooperation and support of the organization's management that the learning process
can be conducted with the utmost readiness. Learning culture in the organization can
encourage respondents to be more willingly and interested in Professional Education.

PENGHARGAAN

Syukur Alhamdullillah berkat keredhaan dan limpah kurniaNya dapat saya


menyiapkan kertas projek ini mengikut masa yang dirancang dan ditetapkan.
Penghargaan tidak terhingga kepada Dr. Shamsuddin Ahmad, penyelia kertas
projek dalam memberikan panduan, tunjuk ajar dan standard penulisan dalam penghasilan
kertas projek ini.
Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang memberi
sokongan spiritual dan intelektual dalam proses untuk menyiapkan kertas projek ini.
Terutama kepada suami, Zainuddin Hasan, anak-anak Arissa Amani Zainuddin dan Ariff
Aaqil Zainuddin, Ibu bapa Omar Mohd Nasir dan Radziah Tahrin serta ibu mertua
Jamilah Ali dan juga adik beradik yang banyak mendoakan dan memberi kata peransang
sepanjang tempoh persediaan untuk menyiapkan kertas projek ini.
Ucapan terima kasih kepada Pengarah Hospital Kajang, Dr. Kuldip Kaur a/p Prem
Singh yang memberikan keizinan kepada saya untuk melaksanakan kajian ini ke atas
jururawat di hospital seliaan beliau. Matron Siti Norpiah Ahmad, Unit Kejururawatan dan
kakitangan unit kejururawat yang bekerjasama dalam pengedaran dan kutipan borang soal
selidik. Semua jururawat yang menjadi responden kajian dan kepada mereka yang terlibat
secara langsung dan tidak langsung dalam menyiapkan kertas projek ini. Kerjasama kalian
semua memberi impak yang besar kepada saya sebagai syarat penganugerahan sarjana.
Jasa dan budi kalian amat dihargai. Semoga kalian sentiasa berada di bawah lindungan
Allah S.W.T hendaknya.

KELULUSAN

Adalah disahkan bahawa kami telah membaca dan menyemak kerta projek ini yang
bertajuk Penglibatan Jururwatan dalam Pendidikan Profesional Berterusan serta
Hubungannya dengan faktor Demografi. Dengan ini diperakukan bahawa kertas projek
ini diterima bagi memenuhi sebahagian daripada syarat Ijazah Sarjana (Pembangunan
Sumber Manusia) di Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan, Fakulti
Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia.

Diluluskan oleh:

(Penyelia)
Dr. Shamsuddin Ahmad
Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan
Fakulti Pengajian Pendidikan
Universiti Putra Malaysia

Tarikh: Disember 2013..


.
(Pemeriksa)
Profesor Dr. Aminah Ahmad
Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan
Fakulti Pengajian Pendidikan
Universiti Putra Malaysia

Tarikh: Disember 2013.

PENGAKUAN

Saya dengan ini mengakui kertas projek ini adalah hasil kerja dan usaha saya sendiri
kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya perjelaskan sumbernya. Saya juga
mengakui bahawa kertas projek ini tidak pernah dikemukakan terdahulu atau masa kini
untuk penganugerahan mana-mana ijazah di Universiti Putra Malaysia atau mana-mana
institusi lain.

.........................................................
FAIZA BINTI OMAR
JM 40240

Tarikh: 2013............................................

KANDUNGAN

Tajuk

Muka Surat

ABSTRAK

ii

ABSTRACT

iv

PENGHARGAAN

vi

KELULUSAN

vii

PENGAKUAN

viii

KANDUNGAN

ix

SENARAI JADUAL

xii

SENARAI RAJAH

xiii

SENARAI SINGKATAN

xiv

SENARAI LAMPIRAN

xv

BAB
I

PENDAHULUAN
Pengenalan
Profesion kejururawatan
Kerjaya Jururawat
Pendidikan Profesional Berterusan untuk profesion
Jururawat
Kepentingan pembelajaran berterusan profesional di
kalangan jururawat
Program Pembelajaran Profesional Berterusan untuk
Jururawat
Penyataan Masalah
Persoalan Kajian
Matlamat Kajian
Objektif Khusus Kajian
Skop Kajian

1
2
3
5
8
9
11
12
13
13
14

Batasan Kajian
Kepentingan Kajian
Kepentingan Kajian Kepada Organisasi
Kepentingan Kajian Kepada Jururawat
Kepentingan Kajian Kepada Bidang Pembangunan
Sumber Manusia
Definisi Operasional
Pembelajaran
Pendidikan Profesional Berterusan
Kesediaan dalam Pendidikan Profesional Berterusan
Keterlibatan dalam Pendidikan Profesional Berterusan
Kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan
II

III

SOROTON LITERATUR
Pengenalan
Istilah Profesional
Peranan Jururawat sebagai profesional
Pembelajaran
Pendidikan Professional Berterusan
Kepentingan Pendidikan Professional Berterusan
Kesediaan Jururawat Terlibat dalam Pendidikan Profesional
Berterusan
Faktor Jururawat Terlibat dalam Pendidikan Profesional
Berterusan
Pendidikan Professional Berterusan dan Peluang Kerjaya
bagi Jururawat
Kursus Pos Basik-Pengkhususan
Menyambung pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda
dan Sarjana
Kajian-Kajian Lepas Pembelajaran Profesional Berterusan
METODOLOGI KAJIAN
Pengenalan
Rangka Kajian
Rangka Kerja Penyelidikan
Tempat Kajian
Kriteria Penetapan Responden
Persampelan Kajian
Prosedur Kajian
Instrumen Kajian

14
15
17
18

20
20
21
21
22

23
23
26
28
29
37
39
42
45
47
50
51

55
55
56
56
57
57
59
59

Kaedah Pengumpulan Data


Pengurusan Pengumpulan Data Kajian
Kajian Rintis (Pilot test)
Penganalisisan Data
IV

PENEMUAN KAJIAN
Pengenalan
Latar Belakang Responden
Jenis Penglibatan Responden dalam Pendidikan Profesional
Berterusan
Tahap Pembelajaran Responden dalam Pendidikan
Profesional Berterusan
Tahap Kesediaan Responden terhadap Pendidikan
Profesional Berterusan
Tahap Keterlibatan Responden terhadap Pendidikan
Profesional Berterusan
Persepsi Responden terhadap Kepentingan Pendidikan
Profesional Berterusan
Perkaitan Faktor Demografi dengan Kesediaan, Keterlibatan
dan Persepsi terhadap Kepentingan Pendidikan Profesional
Berterusan
RINGKASAN, RUMUSAN, IMPLIKASI,
PERBINCANGAN DAN CADANGAN
Pengenalan
Ringkasan
Rumusan
Implikasi
Perbincangan
Cadangan
Cadangan kepada organisasi
Cadangan Ilmiah
Kesimpulan

RUJUKAN
LAMPIRAN

10

59
61
61
62

65
66
69
72
73
75
78
80

82
82
83
85
85
91
93
94

SENARAI JADUAL

Jadual
1

Tajuk

Muka surat

Pembahagian CPD Point Mengikut Aktiviti Pendidikan

10

Profesional Berterusan
2

Tuntutan Elaun Sara Hidup (ESH) Mengikuti Kursus Pos

49

Basik/Pengkhususan
3

Skala Umpama Likert

60

Nilai Realibiliti Alpha Cronbachs

62

Jadual Pembahagian Min

63

Demografi Responden

66

Jenis Penglibatan Responden Dalam Pendidikan

71

Profesional Berterusan
8

Tahap Pembelajaran Responden terhadap Pendidikan

72

Profesional Berterusan
9

Tahap Kesediaan Responden Dalam Pendidikan

74

Profesional Berterusan
10

Tahap Keterlibatan Responden Dalam Pembelajaran

77

Profesional Berterusan
11

Persepsi Responden terhadap Kepentingan Pendidikan

79

Profesional Berterusan
12

Nilai Ujian Khi Kuasa Dua bagi Perkaitan Antara


Demografi dan Pendidikan Profesional Berterusan

11

81

SENARAI RAJAH

Rajah

Tajuk

Muka Surat

Konsep Pendidikan Profesional Berterusan

34

Faedah dan Kebaikan Mengikuti Pembangunan Profesional

44

Berterusan
3

Rangka Kajian

55

Carta Alir Pengurusan Pengumpulan Data Kajian

61

12

SENARAI SINGKATAN

IPTA

Institusi Pengajian Tinggi Awam

IPTS

Institusi Pengajian Tinggi Swasta

MNA

Malaysia Nurses Association (Persatuan Jururawat Malaysia)

PhD

Doktor of Philosophy

KKM

Kementerian Kesihatan Malaysia

LJM

Lembaga Jururawat Malaysia

CPD

Continuos Profesional Development Programme (Pembangunan


Profesional Berterusan)

PPB

Pendidikan Profesional Berterusan

APC

Annual Practice Certification (Sijil Praktis Tahunan)

UM

Universiti Malaya

LPPKN

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara

CIPD

Chartered Institute for Personal and Development

CV

Curiculum vitae

KPSL

Kenaikan Pangkat Secara Lantikan

wad SCN

wad rawatan rapi

wad NICU

neonatal incentive care unit atau wad rawatan neonatal

wad CCU

Critical care unit atau unit rawatan critical

wad ICU

insentive care unit atau wad rawatan rapi

CSSD

Central Sterile Service Department

O&G

Obstretrik & Ginekologi

HDU

High Dicentive Unit

ED

Emergency Department atau Jabatan Kecemasan

SPSS

Statistical Package For Sosial Science

13

SENARAI LAMPIRAN

Bil

Perkara

Muka Surat

Borang Soal Selidik

108

Surat kepada Organisasi

112

14

BAB I

PENDAHULUAN

Pengenalan

Bidang kejururawatan yang dahulu dianggap sebagai hanya satu kerjaya kini ia
adalah bidang profesion (Utusan Malaysia, 2005) yang amat penting dalam pembangunan
kesihatan rakyat pada masa kini. Kekurangan jumlah jururawat yang mencukupi dan
keperluan jururawat di hospital-hospital serta klinik-klinik menjadi perhatian Kementerian
Kesihatan Malaysia bagi merawat dan penjagaan pesakit.
Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia pada Mei 1996, terdapat 15,921
jururawat, 10,886 penolong jururawat dan 1,165 jururawat pergigian yang berkhidmat di
sektor kerajaan dan swasta di negara Malaysia. Pada tahun 2010 Malaysia mempunyai
sebanyak 101,366 orang jururawat iaitu pertambahan sebanyak 71, 997 orang daripada
tahun 2000 (Utusan Malaysia: 2005). Sehingga Mei 2012, jumlah jururawat adalah
seramai 96,598 orang yang terdiri daripada 31,149 orang bidan, 11,031 orang jururawat
dan 19,860 jururawat masyarakat (Deraf ucapan Menteri Kesihatan Malaysia, 2012).
Sehubungan itu, keperluan dalam bidang kejururawatan diberi perhatian oeh negara bagi
meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan masyarakat.

15

Profesion Kejururawatan

Jururawat adalah profesion yang menggabungkan antara SENI dan SAINS


yang membantu individu dalam mempelajari penjagaan diri sendiri pada bila-bila masa
serta membantu yang lain apabila mereka tidak berdaya memenuhi keperluan serta aktiviti
penjagaan diri sendiri. Menurut Schon (1983), perkara yang membezakan diantara
kecekapan profesional dengan bidang tugas yang bukan dikategorikan sebagai profesional
adalah seni atau artistry yang dimiliki dalam diri setiap profesional, yang mana realiti
kerja profesional adalah bersifat unik, tidak menentu dan mempunyai konflik nilai.
Selain

daripada

itu,

profesion

kejururawatan

juga

bertanggungjawab

mempromosikan kesihatan dan membantu pesakit mencapai tahap kesihatan yang lebih
baik serta membantu pesakit tenat mengekalkan kesejahteraan sehingga ke akhir hayat
mereka (Zulkifli, 2011). Menurut Cervero (2000), jururawat berkhidmat dengan isu yang
sama untuk membantu, membaikpulih dan melaksanakan semula sumber yang ada untuk
berhadapan dengan segala situasi yang berulang atau sama. Isu yang biasa di kalangan
jururawat adalah mereka mencipta kemungkinan untuk berhadapan dengan pesakit yang
sedang dirawat samaada dalam keadaan sukar atau tenat.
Profesion kejururawatan merupakan kerjaya yang dinamik dan sentiasa
berkembang seiring dengan kemajuan teknologi terkini dalam bidang perubatan dan
perawatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak dunia perubatan semasa. Jururawat
dengan pengalaman yang tertentu mempunyai kekuatan dan kelebihan tersendiri untuk
menangani kes-kes paradigma iaitu dengan membentuk kumpulan kes-kes paradigma
yang mampu berdepan dengan pelbagai isu perawatan yang mendorong kepada persepsi
dan tindakan terhadap situasi dan krisis tertentu.
16

Kerjaya Jururawat

Kerjaya kejururawatan telah bermula di Malaysia sejak tahun 1980 (Zulkifli,


2011) di mana perkhidmatan pertama bermula di Pulau Pinang dan Singapura oleh
anggota dari East India Co yang kemudiannya digantikan oleh nuns Katholik. Latihan
(sambil bekerja) jururawat pertama di Johor Bahru pada tahun 1938 dan terhenti pada
1942-1945 disebabkan perang dunia ke dua. sekolah kejururawatan mula ditubuhkan pada
tahun 1946 iaitu di Johor Bahru, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Sistem penjagaan
kesihatan mula berkembang di Malaya pada tahun 1951 (Zulkifli, 2011). Justeru itu,
kerjaya kejururawatan di Malaysia sentiasa mendapat perhatian untuk perubahan,
penambahbaikan dan peningkatan pembangunan kerjaya dalam menjadi sebuah Negara
maju (Zulkifli, 2011).
Bidang kejururawatan dibahagikan kepada empat bidang asas yang meliputi
i)jururawat kesihatan, ii) jururawat perubatan, iii) jururawat masyarakat dan iv) jururawat
akademik. Melalui pengalaman dan kelayakan akademik, jururawat berpeluang untuk
dilantik dan menerima kenaikan pangkat ke jawatan yang lebih kanan samaada dalam
bidang pengurusan dan akademik misalnya ketua jururawat, penyelia jururawat, ketua
penyelia jururawat atau dan tenaga pengajar klinikal (Clinical Instructor).
Bidang kejururawatan memerlukan individu yang meminati bidang ini (Danielson
dan Berntsson, 2007) secara sepenuh hati kerana ia adalah profesion yang penting dan
mempunyai permintaan yang tinggi (Utusan Malaysia, 2005). Jururawat bukan sekadar
membantu doktor malah mereka bertindak sebagai penolong kepada doktor dalam
melaksanakan tugas merawat dan menjalankan prosedur klinikal. Seorang jururawat yang

17

berkebolehan harus mampu menangani masalah, isu-isu paradigma pesakit sebelum


ketibaan doktor.
Tugas kejururawatan adalah mendiagnosis dan memberi rawatan tindak balas
kepada pesakit terhadap masalah kesihatan yang sebenar atau mungkin dialami oleh
pesakit (Aminah, Ooi dan Chng, 2003; Maslin-Prothero, 1997). Jururawat perlu
menumpukan perhatian kepada proses kejururawatan dan gerak balas pesakit terhadap
masalah kesihatan yang dihadapi. Penjagaan rawatan yang diberikan haruslah selari
dengan keperluan yang merangkumi semua aspek kesihatan mental, fizikal dan sosial
pesakit. Oleh yang demikian, keperluan jururawat di hospital dan klinik-klinik
memerlukan jururawat yang berkemahiran dan berkebolehan dalam membuat keputusan
dan diagnosis tahap kesihatan pesakit.
Seseorang individu yang layak dan diiktiraf sebagai jururawat mesti memiliki
kelayakan pendidikan minima Diploma Kejururawatan yang boleh diperolehi dari Kolej
Perubatan, Kolej-Kolej Kejururawatan kerajaan atau swasta. Peningkatan pendidikan,
dapat dilaksanakan di Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta (IPTA & IPTS) di
peringkat Ijazah hingga Sarjana. Dengan ini, ia memberi peluang kepada jururawat yang
telah berkhidmat untuk meningkatkan pengetahuan dan kepakaran mereka dengan
menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi.
Penyataan oleh Presiden Persatuan Jururawat Malaysia (MNA) Matron Ramziah
Ahmad (Ting, 2010), ia merupakan objektif persatuan untuk melihat lebih ramai
jururawat berijazah dikeluarkan di negara ini. Dengan lebih banyak jururawat berijazah,
kualiti penjagaan kejururawatan dapat dicapai. Dengan adanya jururawat berijazah sama
ada dengan ijazah sarjana muda, ijazah sarjana atau PhD, mereka dapat memberikan
pendapat, berkongsi pengetahuan dan maklumat mengikut kepakaran yang dimiliki
18

dengan para doktor. Dengan itu, keperluan jururawat untuk memiliki jururawat yang
berkelulusan ijazah dapat memberi pandangan, anggapan dan kepercayaan yang berbeza
dalam kalangan masyarakat. (sebelum ini di kalangan)

Pendidikan Profesional Berterusan untuk Profesion Jururawat

Penambahan

ilmu

dalam

kalangan

jururawat

membolehkan

jururawat

melaksanakan tugas dengan penuh keyakinan dan mampu mengembangkan lagi


keupayaan diri (Rohani, 2008). Jururawat yang memiliki kelayakan akademik yang lebih
tinggi dan melalui pengalaman yang dimiliki dapat membantu mereka dalam perlaksanaan
aspek utama tugas iaitu mampu berfikir secara kritikal, pembuatan keputusan yang
rasional dan penambahbaikan kognitif. Jururawat yang berkemahiran mempunyai
keupayaan kognitif dan perseptual membolehkan mereka meletakkan gred kualititatif
terhadap tahap kesihatan pesakit. Dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, jururawat
dapat membantu pesakit, penjaga dan keluarga dengan memberikan maklumat yang
lengkap terhadap perawatan dan status kesihatan pesakit.
Penambahan ilmu dalam kalangan jururawat bukan hanya sekadar mengikuti
pembelajaran secara formal, ia juga boleh terlaksana secara informal dengan
menggalakkan jururawat membaca jurnal kesihatan dan perubatan atau melaksanakan
perbincangan di kalangan rakan sekerja.
Laporan daripada Zanariah (2008), mulai tahun 2009, Kementerian Kesihatan
Malaysia (KKM) telah mewajibkan jururawat berdaftar dengan Lembaga Jururawat
Malaysia (LJM) wajib mengikuti program Pembangunan Profesional Berterusan (PPB)
yang lebih dikenali sebagai Continuos Profesional Development Programme (CPD).
19

Program boleh diikuti secara dalam talian atau dengan menghadiri perjumpaan secara
bersemuka. Ini dilaksanakan bagi mewujudkan budaya pembelajaran berterusan dalam
kalangan

profesional

kejururawatan

sekaligus

mewujudkan

sebuah

organisasi

pembelajaran. Ia juga bagi memastikan kualiti perkhidmatan jururawat dapat


dipertingkatkan.
Jururawat berdaftar wajib terlibat dan menyertai program PPB (sebelum ini CPD)
adalah bagi melayakkan mereka untuk memperbaharui Sijil Praktis Tahunan
Kejururawatan (Annual Practice Certification, APC) yang dikeluarkan oleh LJM.
Program PPB bertindak sebagai platform kepada jururawat dalam melaksanakan kerja
dengan lebih efektif dan berkeyakinan. Selain itu, objektif program PPB adalah untuk
memberi pendedahan kepada jururawat kepada perkara baru, mengimbas kembali
pengetahuan, mengemaskini pengetahuan dan kemahiran sediaada.
Selain daripada wajib mengikuti program PPB, jururawat juga digalakkan
mengikuti peluang latihan lain seperti kursus, bengkel, konferens, konvensyen dan lainlain. Dengan menyertai program-program sedemikian jururawat akan lebih berfikiran
terbuka, meningkatkan kompetensi diri, mengembangkan rangkaian serta dapat memberi
pandangan positif kepada pesakit terhadap perkhidmatan yang diberikan yang sekaligus
dapat meningkatkan nama organisasi.
Penyertaan jururawat dalam program pengkhususan kejururawatan iaitu kursus
pos basik pula melayakkan jururawat untuk menjadi Jururawat Pakar dalam pengkhususan
yang diikuti dan memberi peluang cerah untuk kenaikan pangkat. Terdapat lebih daripada
24 bidang pengkhususan kejururawatan yang ditawarkan oleh KKM yang bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kejururawatan bagi pembangunan kerjaya.

20

Kursus tersebut akan mendedahkan pengetahuan, kemahiran dan penggunaan teknologi


terkini dalam bidang perubatan kesihatan.
Menurut Daley (1999), dalam pembelajaran dalam kalangan jururawat terdapat
lima tahap penguasaan; i) baru, ii) pemula (beginner), iii) kompeten, iv) mahir dan v)
pakar. Jururawat baru tidak mempunyai pengalaman dalam pengendalian perawatan tetapi
mereka perlu menunjukkan prestasi maksima, sehubungan itu mereka perlu diberikan
panduan am yang khusus untuk membolehkan mereka memberikan prestasi yang optima.
Tahap pemula (beginner) mampu mendemonstrasikan perawatan yang diberikan kerana
mampu mangawal keadaan dan situasi sebenar. Tahap kompeten melihat kepada tindakan
mereka terhadap perawatan ke atas pesakit untuk jangka masa panjang dengan
mengetahui situasi yang perlu diutamakan. Tahap mahir mempunyai keupayaan dalam
melihat situasi secara keseluruhan dan dapat menjangkakan permasalahan situasi untuk
diselesaikan. Tahap pakar menggunakan segala pengalaman, kemahiran tanpa
membuangmasa untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah.
Sehubungan itu, pembelajaran dan pendidikan yang diikuti oleh jururawat perlu
selari dengan tahap penguasaan setiap individu agar objektif pembelajaran untuk
meningkatkan mutu kualiti perkhidmatan kejururawatan tercapai. Program pendidikan
yang diikuti perlu selaras dengan keupayaan individu untuk menerima pembelajaran yang
disampaikan.
Sekiranya keterlibatan jururawat tidak melihat kepada tahap penguasaan
pembelajaran yang dimiliki berkemungkinan ia akan memberi kesan terhadap amalan
ditempat kerja. Ini kerana ilmu pengetahuan yang dimiliki sewaktu pembelajaran tidak
dapat dipraktiskan berikutan kekurangan penguasaan dan pengalaman.

21

Kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan dalam Kalangan Jururawat

Laporan daripada Rohani, Ketua Jabatan Sains Kejururawatan, Universiti Malaya


(UM) pada tahun 2008, hanya terdapat 75,000 orang jururawat di negara ini iaitu tiga
peratus (3%) sahaja yang memiliki ijazah kejururawatan, beliau menyifatkan faktor
penghalang utama jururawat tidak melibatkan diri dalam pendidikan adalah disebabkan
sikap individu sendiri yang mempersoalkan untuk apa belajar sehingga ke peringkat
ijazah. Faktor lain yang dikenalpasti oleh beliau adalah jururawat yang telah tamat
pengajian terus ditempatkan di wad-wad hospital dan mempunyai beban tugas yang tinggi
dan kebanyakan dari mereka bekerja mengikut jadual kerja shift. Faktor-faktor ini yang
membuatkan jururawat tidak menginginkan untuk menyambung pengajian kepada
peringkat yang lebih tinggi. Hanya segelintir sahaja jururawat yang sanggup
mengorbankan wang dan keluarga untuk menyambung pengajian.
Menurut Rohani melalui penulisan Zulfiple (2008), jururawat perlu memiliki
Ijazah Kejururawatan kerana ianya dapat membantu mereka untuk mengembangkan lagi
kerjaya dalam industri dan profesion kejuruwaratan. Beliau juga mencadangkan
pembelajaran berterusan di kalangan jururawat bukan hanya melalui pembelajaran formal
dengan adanya tenaga pengajar dan menghadiri kuliah atau kursus bahkan jururawat
masih boleh membaca jurnal-jurnal perawatan kesihatan dan berkongsi ilmu di kalangan
mereka agar mereka sentiasa bersedia dengan perubahan dan penambahan teknologi yang
berlaku.
Pendidikan Profesional Berterusan adalah penting untuk profesional melibatkan
diri dalam pembelajaran atau pendidikan. Ini adalah kerana sekiranya profesional gagal
untuk mengikuti program pembelajaran, profesional berkemungkinan akan berdepan
22

dengan i) kehilangan hak untuk mempraktiskan bidang profesional, ii) kehilangan


keahlian dalam pertubuhan atau persatuan, iii) kehilangan hak untuk peningkatan atau
kenaikan gaji dan upah, iv) tidak layak untuk mempamerkan dan menggunakan sijil
amalan samaada di tempat sendiri atau di tempat baru (Blacklock, 2009).

Program Pendidikan Profesional Berterusan untuk Jururawat

Program PPB yang telah diwajibkan kepada semua jururawat berdaftar dengan
LJM mulai tahun 2009 adalah untuk memastikan kualiti perkhidmatan jururawat dapat
ditingkatkan dari masa ke semasa. Sehubungan itu, Unit CPD, Bahagian Kejururawatan,
Kementerian Kesihatan Malaysia memainkan peranan penting dalam melaksanakan
program latihan dalam perkhidmatan kepada jururawat. Unit ini akan menyelaras dan
mengkoordinasikan program latihan anjuran KKM, menyediakan garis panduan untuk
pemberian CPD point, memberi CPD point kepada jururawat yang menyertai program
pembelajaran anjuran agensi latihan, badan persendirian dan lain-lain.
Dengan adanya unit ini, setiap pemberian CPD point adalah melalui perakuan
daripada jawatankuasa Bahagian Jururawat Malaysia. Setiap kategori jawatan perlu
memenuhi jumlah CPD point bagi melayakkan mereka memperbaharui lesen APC. Bagi
Ketua Jururawat diperlukan jumlah CPD point diantara 35-40 point setahun, manakala
jururawat terlatih pula diantara 25-30 point setahun.
Laporan CPD point setiap jururawat akan dikumpulkan bagi pembaharuan lesen
APC. Ianya perlu dihantar ke Bahagian Kejururawatan, KKM dan disahkan oleh
jawatankuasa sebelum 30 September setiap tahun. Jumlah CPD point dikira mulai 1
September tahun sebelumnya hingga 30 Ogos tahun semasa.
23

Program Pendidikan Profesional Berterusan untuk jururawat mempunyai nilaian


mata yang berbeza diantara setiap program. Berikut adalah pembahagian nilaian mata
tersebut:
Jadual 1: Pembahagian CPD Point Mengikut Aktiviti Pendidikan
Profesional Berterusan
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Aktiviti
Kongres / Konferen (Tempatan/Antarabangsa)
Mesyuarat Teknikal Akademi / University / Kolej /
Persatuan / Institusi / KKM & Lain Lain.
Bengkel / Kursus / Program Sanggutan
CNE/ Aktiviti Profesional
Mesyuarat Akreditasi
Wartakan Penulisan(articles) dalam Makalah/Bab dalam
buku/Lapuran
Pembelajaran Bersendirian / Berkumpulan /Jarak Jauh
CNE/CME talian terus
Pos Basik
a) 6 bulan
b) 612 bulan
Program Ijazah / Diploma Lanjutan
Penglibatan sebagai ahli dalam Projek Kualaiti /Projek
Penyelidikan / Aktiviti Pembelajaran
Ahli Lembaga Penyunting
Lain Lain aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan
kendiri

CPD point
15 20
1 20
4 30
1 20
5 20
1 - 30
3 20
1 20
15
30
50
5 20
5 -10
2 -10

Sumber: CPD Nurse Flyer (2009) Unit CPD, Bahagian Kejururawatan, Kementerian
Kesihatan Malaysia

24

Penyataan Masalah

Berikutan dengan arahan mewajibkan jururawat mengikuti progam PPB, yang


mana setiap jururawat perlu memiliki sekurang-kurangnya 25 CPD point sebelum
September setiap tahun, maka menjadi tanggungjawab setiap jururawat untuk memiliki
jumlah nilaian mata tersebut sebelum tarikh akhir laporan diserahkan kepada LJM.
Berikutan itu, menjadi persoalan adakah keterlibatan jururawat dalam program
pendidikan dan pembangunan bagi meningkatkan kompetensi diri, peningkatan dan
mengemaskini pengetahuan, kemahiran atau menghadiri program sekadar untuk
mengumpulkan nilaian mata. Ada juga diantara jururawat yang menyertai program
pendidikan setelah mendapat arahan daripada pihak atasan bagi mencukupkan nilaian
mata bagi melayakkan pembaharuan APC.
Manakala, penyertaan dalam kursus pengkhususan pos basik mengkehendaki
mereka meninggalkan kerja hakiki bagi tempoh tertentu, samaada selama enam bulan atau
setahun. Dengan menyertai kursus tersebut, jururawat layak menerima elaun sara hidup
mengikut syarat-syarat tertentu. Berikutan itu adakah permohonan untuk terlibat dalam
kursus pos basik untuk melarikan diri dari kerja hakiki secara tidak langsung mendapat
elaun tambahan atau keterlibatan mereka sememangnya untuk menjadi pakar dalam
bidang kejururawatan masing-masing.
Selain dari itu, arahan yang mewajibkan jururawat untuk terlibat dalam program
pendidikan berterusan mempunyai beberapa kekangan tertentu, terutamanya bagi
jururawat yang berkhidmat dengan waktu kerja shift, yang memerlukan mereka
meletakkan komitmen yang tinggi terhadap bidang tugas dan tanggungjawab harian. Ini
kerana program pembelajaran sering dilaksanakan pada waktu pejabat diantara jam 8.00
25

pagi hingga 5.00 petang. Bagi jururawat yang bertugas mengikut jadual shift akan
mengalami kesukaran kerana mereka perlu mengatur jadual tugas dan memerlukan rakan
sekerja menggantikan tugas mereka sepanjang pemergian mengikuti pembelajaran.
Sekiranya tidak mendapat kerjasama dari rakan sekerja dan sokongan dari pihak
pengurusan kanan terumatanya, maka pembelajaran yang dijadualkan tidak akan dapat
dihadiri.
Oleh disebabkan itu, pembelajaran perlu dijadikan sebagai budaya organisasi
kerana ia adalah sebagai nilai tambah kepada setiap jururawat. Sokongan dan kerjasama
dari organisasi akan menggalakkan jururawat belajar sesama sendiri untuk berkongsi
maklumat. Dengan ini, jururawat akan menyedari kepentingan keterlibatan dalam
Pendidikan Profesional Berterusan.

Persoalan Kajian

1.

Apakah jenis penglibatan Pendidikan Profesional Berterusan dalam kalangan


jururawat?

2.

Apakah tahap pembelajaran jururawat terhadap Pendidikan Profesional Berterusan?

3.

Adakah jururawat bersedia untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berterusan?

4.

Apakah tahap keterlibatan jururawat dalam Pendidikan Profesional Berterusan?

5.

Apakah

persepsi

jururawat

terhadap

kepentingan

Pendidikan

Profesional

Berterusan?
6.

Apakah faktor demografi yang mempengaruhi kesediaan, keterlibatan dan persespi


kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan kepada jururawat?

26

Matlamat Kajian

Matlamat kajian adalah untuk mengenalpasti tahap kesediaan, tahap keterlibatan


dan persepsi jururawat terhadap kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan serta
mencari hubungan demografi yang mempengaruhi Pendidikan Profesional Berterusan
dalam kalangan jururawat. Kajian juga ingin melihat jenis penglibatan yang menjadi
pilihan jururawat dalam Pendidikan Profesional Berterusan.

Objektif Khusus Kajian

Objektif khusus kajian adalah:


1.

Mengenalpasti jenis penglibatan jururawat (sebelum responden) dalam Pendidikan


Profesional Berterusan.

2.

Mengenalpasti tahap pembelajaran jururawat dalam Pendidikan Profesional


Berterusan.

3.

Mengenalpasti tahap kesediaan jururawat dalam Pendidikan Profesional


Berterusan.

4.

Mengenalpasti tahap keterlibatan jururawat terhadap Pendidikan Profesional


Berterusan.

5.

Mengenalpasti persepsi jururawat terhadap kepentingan Pendidikan Profesional


Berterusan.

6.

Mengenalpasti perkaitan antara demografi dengan kesediaan, keterlibatan dan


persepsi terhadap kepentingan Pendidikan Professional Berterusan.

27

Skop Kajian

Kajian merangkumi persepsi responden terhadap kepentingan Pendidikan


Profesional Berterusan serta tahap kesediaan dan keterlibatan reponden dalam Pendidikan
Profesional Berterusan. Kajian juga adalah untuk mengenalpasti program pendidikan
profesional yang menjadi pilihan di hospital kerajaan yang mana kajian dilaksanakan di
salah sebuah hospital kerajaan di negeri Selangor.

Batasan Kajian

Beberapa batasan dalam kajian ini, ia adalah seperti berikut:


1.

Kajian dijalankan di salah sebuah hospital kerajaan di negeri Selangor dan ianya
tidak mampu mewakili keseluruhan jururawat di Malaysia.

2.

Prosedur dan perlaksanaan pembelajaran adalah mengikut garis panduan dan


standard yang telah ditetapkan oleh KKM yang mana ada diantaranya berbeza
dengan amalan yang diamalkan oleh jururawat di badan berkanun, pihak swasta,
Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN), IPTA dan IPTS.

3.

Skop kajian hanya terhad kepada profesion kejururawatan dan tidak boleh mewakili
bidang profesion lain

4.

Dapatan kajian diperolehi melalui analisis soal selidik yang telah diisi oleh
responden. Ketetapan hasil dapatan kajian bergantung kepada kejujuran dan
ketelusan responden menjawab soal selidik. Pelbagai faktor boleh mempengaruhi
responden yang boleh menyebabkan hasil dapatan tidak tepat dan bergantung
kepada kefahaman responden terhadap konsep Pendidikan Profesional Berterusan
28

Kepentingan Kajian

Kajian dapat memberi implikasi dan pendedahan kepada organisasi dalam


mengaplikasikan program pendidikan berterusan secara menyeluruh yang memerlukan
sokongan dari pengurusan tertinggi dan kerjasama secara langsung dari pengurusan kanan
(Morre, 2010) untuk perlaksanaannya. Pendidikan Profesional Berterusan mampu
memberi kesedaran dan pendedahan kepada jururawat terhadap kepentingan pendidikan
dalam profesion mereka.

Kepentingan Kajian Kepada Organisasi

Melalui hasil dapatan kajian, organisasi dapat mengetahui kesediaan dan


keterlibatan jururawat dalam mengikuti program Pendidikan Profesional Berterusan.
Faktor-faktor yang mendorong mereka untuk terlibat dengan pembelajaran dan kesediaan
mereka mengikuti program pembelajaran. Dengan itu, organisasi akan bersedia dan
bekerjasama untuk menerapkan dan terbuka untuk mewujudkan budaya pembelajaran
(learning organization) di tempat kerja.
Perlu dijadikan panduan kepada organisasi yang diwakili oleh pengurusan atasan
bahawa pembelajaran bukan sekadar mengikuti aktiviti pembelajaran secara formal
malahan ia boleh dikendalikan dengan lebih efektif di tempat kerja melalui pembacaan,
bertukar pendapat, perbincangan dan mesyuarat yang dilaksanakan secara aktif (Devi dan
Mei Chan, 2008).

29

Pemahaman terhadap kepentingan dan faedah pembelajaran profesional dapat


membantu jururawat dalam memberikan perkhidmatan perawatan pada tahap optima
selain daripada penambahan ilmu dan pengetahuan penggunaan teknologi terkini.
Hasil kajian juga akan mendorong organisasi untuk memahami konteks
profesional kejururawatan dengan melakar dan merancang pembelajaran yang perlu
diikuti oleh mereka samaada untuk penambahan mutu perkhidmatan dan kompetensi diri
atau perancangan untuk kenaikan pangkat. Ini kerana untuk melayakkan kenaikan pangkat
seseorang itu perlu memiliki pengetahuan, kemahiran yang secukupnya dalam satu-satu
bidang profesional (Burke, 1995).
(tambahan kepentingan bagi Objektif 5) Hasil kajian juga dapat membantu
organisasi merencana keterlibatan jururawat untuk lebih aktif dalam menyertai program
PPB. Demografi jururawat yang berkemungkinan menjadi penghalang harus diberi
penekanan agar ia tidak dijadikan alasan dan faktor penghalang kepada jururawat untuk
terlibat menyertai program PPB. Malahan organisasi boleh mengambil inisiatif dengan
melihat faktor demografi yang cenderung mengurangkan motivasi jururawat untuk terlibat
dalam pembelajaran. Ini adalah kerana program PPB adalah pembelajaran sepanjang
hayat yang bertujuan untuk memenuhi keperluan pesakit dan meningkatkan hasil
perkhidmatan perawatan melalui peningkatan yang sistematik dengan perlaksanaan
perkembangan ilmu, pemahaman, kemahiran dan pembangunan kualiti personal yang
bersesuaian dengan tugas dan tanggungjawab bidang profesional (Bibi Florina, 2008).

30

Kepentingan Kajian Kepada Jururawat

Hasil dapatan kajian akan memberi kesedaran kepada jururawat terhadap


kepentingan mengikuti Pendidikan Profesional Berterusan, yang mana pengetahuan
sediaada akan menjadi usang sekiranya tidak dikemaskini dan diperbaharui, ini disokong
oleh Gillies dan Petengill (1993) dalam penulisan Beatty (2001). Mengikuti pembelajaran
profesional bukan sekadar untuk mencukupkan jumlah CPD point bagi melayakkan
pembaharuan APC (Devi dan Mei Chan, 2008) malah ia lebih daripada itu.
Kesediaan jururawat adalah keterbukaan jururawat itu sendiri untuk mengikuti
pembelajaran profesional secara aktif. Kesediaan mereka terlibat dalam pembelajaran
memberi gambaran kepada pemahaman terhadap manfaat program pembelajaran. Dengan
pemahaman tersebut mampu mendorong mereka untuk merencana dan merancang
pembelajaran yang ingin diikuti. Jururawat juga akan menetapkan misi dan objektif dalam
diri untuk mengikuti pembelajaran profesional. Kesediaan dalam diri individu akan
memberi impak yang lebih tinggi kepada peningkatan kompetensi diri dan pengetahuan.
Jururawat sebagai penjaga perawatan profesional yang berkhidmat dalam
persekitaran dan suasana yang sentiasa berubah serta perlu berhadapan dengan permintaan
yang tinggi daripada pesakit dan ahli keluarga. Maka, jururawat perlu memiliki ilmu
pengetahuan yang cukup, pemikiran dan bersedia mengenalpasti sebarang kemungkinan,
perubahan, bersedia berhadapan dengan cabaran dan mencari jalan penyelesaian (MaslinProthero, 1997). Sehubungan itu, keterlibatan dalam pembelajaran akan memberi
pendedahan kepada penyelesaian masalah, pengemaskinian maklumat, peningkatan
keyakinan diri agar bersedia dengan sebarang kemungkinan dan cabaran dari masa ke
semasa. Sokongan dari pengurusan dan organisasi juga memainkan peranan untuk mereka
31

terus terlibat dengan program pembelajaran yang memberi impak besar dalam bidang
tugas dan organisasi.
(tambahan objektif 5) Hasil kajian yang melibatkan demografi responden tidak
dijadikan sebagai alasan untuk tidak aktif atau sebagai penghalang dalam melibatkan diri
dalam Pendidikan Profesional Berterusan. Seharusnya ia dijadikan sebagai cabaran dan
pendorong untuk lebih terus mengikuti pembelajaran walaupun umur telah meningkat
atau tugasan kerja yang terlalu sibuk. Ini kerana lagi banyak yang dipelajari akan lebih
meningkatkan mutu perkhidmatan perawatan dan kemahiran yang dimiliki tidak mudah
untuk diperkotak-katikkan.

(tambahan kepentingan) Kepentingan Kajian Kepada Bidang Pembangunan


Sumber Manusia

Pendidikan Profesional Berterusan adalah pembelajaran sepanjang hayat yang


disarankan untuk setiap profesional mengikutinya bagi peningkatan ilmu pengetahuan,
kemahiran dan keupayaan diri. Pendidikan Profesional Berterusan dapat memberi
kepentingan berterusan secara jangka pendek dan jangka masa masa panjang. Faedah
Pendidikan Profesional Berterusan memberi impak kepada individu dan organisasi, yang
mana individu yang terlibat dalam pembelajaran akan mudah mencapai objektif organisasi
dan pencapaian prestasi yang ditetapkan selain dari dapat mengukuhkan dan mengekalkan
saingan dalam pasaran kerja.
Kerjasama organisasi dalam menyediakan dan merancang pendidikan profesional
mampu mendorong kepada peningkatan produktiviti, mengekalkan keefisyenan dan
mengekalkan persaingan dengan pesaing. Menurut Jain dan Martindale (2012), organisasi
32

bekerja keras untuk kekal dalam pasaran industri dan meningkatkan suasana persaingan
dengan menyiapkan kakitangannya dengan pengetahuan, ilmu dan kemahiran yang terkini
agar dapat bersaing dengan lebih cemerlang. Ia adalah strategi perniagaan yang dapat
membantu meningkatkan kualiti organisasi untuk terus bersaing.
Hasil kajian terhadap pembelajaran responden akan memberi gambaran jelas
dalam mempersiapkan para profesional agar lebih bersedia dan terbuka untuk melibatkan
diri dalam pendidikan profesional. Pembangunan bidang profesional dipandang serius
dalam merencana program pendidikan profesional agar ia selari dengan amalan dan
praktis perkhidmatan yang diberikan. Melalui pembelajaran akan membentuk keupayaan
profesional

menerima

perkara

baru,

kecenderungan

untuk

mengikuti

peluang

pembangunan baru, sentiasa terbuka bagi membincangkan perkara baru dan terkini,
belajar untuk meninggalkan dan mempelajari perkara yang baru dan mampu
mengenalpasti kelemahan (Jain dan Martindale, 2012).
Pendidikan profesional akan menjadikan golongan profesional sentiasa bersiap
sedia dengan sebarang kemungkinan perubahan samaada dari segi ekonomi, teknologi dan
persaingan global. Ianya penting bagi memastikan profesional dalam tahap yang
dipandang tinggi oleh masyakat dan mempunyai kontrak nilai yang tertentu dalam
memberikan perkhidmatan kepada masyarakat khususnya. Profesional perlu berada pada
tahap yang tidak boleh diperkotakkatikkan kerana pengetahuan, ilmu, kemahiran yang
dimiliki tidak mudah untuk diperolehi oleh individu yang bukan dalam golongan
profesional. Maka pendidikan profesional berterusan harus diberi penekanan oleh pihak
organisasi dan menjadi tanggungjawab golongan profesional melengkapkan diri dengan
pengetahuan terkini melalui keterlibatan dalam pembelajaran.

33

Definisi Operasional

Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses perubahan yang berlaku setelah peserta menyertai


aktiviti dan program pendidikan. Aktiviti pembelajaran dapat memberi pendedahan
kepada peserta terhadap pengetahuan, kemahiran dan teknologi terkini yang boleh
digunapakai mengikut keadaaan semasa. Profesional yang mengikuti pembelajaran akan
mendapati diri sentiasa bersedia untuk membuat keputusan melalui ilmu dan kemahiran
yang dimiliki. Pembelajaran yang diikuti mampu menjadikan profesional maju ke arah
pengiktirafan penuh bersama ideologi bidang profesional tertentu. Pembelajaran
dikalangan profesional dapat dipertingkatkan dengan keterlibatan dalam pembelajaran
formal secara berterusan.

Pendidikan Profesional Berterusan

Pendidikan Profesional Berterusan dalam konteks profesion kejururawatan adalah


proses pembangunan profesional secara berpanjangan dan ada diantaranya mengatakan ia
adalah pembelajaran sepanjang hayat (Maslin-Prothero, 1996; Jarvis, 2005). Pembelajaran
profesional dilaksanakan sejurus jururawat tamat dalam program pengajian kejururawatan
(An Board Altranis, 1994; Peck, McCall dan McLaren, 2000). Proses pendidikan dan
pembangunan berpanjangan yang melibatkan profesional adalah dari mula profesional
memperolehi kelayakan pendidikan dan sehingga sepanjang perkhidmatan dalam bidang
34

profesional, ini adalah untuk mengekalkan tahap kompetensi dan meningkatkan


penguasaan serta kemahiran dalam perawatan perubatan (Alsop, 2000). Pembelajaran
akan melibatkan secara keseluruhan maklumat dan pengetahuan berkenaan perawatan
perubatan dimana objektif pembelajaran adalah untuk mengekalkan serta meningkatkan
tahap kompetensi profesional ke tahap tertinggi bagi melayakkan profesional menerima
pengiktirafan terhadap perkhidmatan yang diberikan.

Kesediaan dalam Pendidikan Profesional Berterusan

Kesediaan jururawat dalam pembelajaran memerlukan mereka bersedia untuk


berhadapan dengan risiko dan kekangan yang mana pembelajaran memerlukan komitmen
yang tinggi dan semangat yang kental. Sikap kesukarelawan, perasaan ingin tahu dan
minat adalah perkara yang mampu mendorong jururawat untuk bersedia menghadapi
pembelajaran mengikut acuan yang dikehendaki. Kesediaan mengikuti pembelajaran akan
memberi pulangan besar kepada peserta seperti kepuasan diri, menambahkan keyakinan
diri dan dapat berkongsi ilmu pengetahuan bagi pemantapan bersama kalangan rakan
sekerja.

Keterlibatan dalam Program Pendidikan Profesional Berterusan

Keterlibatan dalam pembelajaran secara informal dan formal dapat memberi


kesedaran kepada profesional bahawa pembelajaran adalah penting untuk menjadi
profesional yang berpengetahuan dan disegani. Penglibatan dalam pembelajaran
membolehkan profesional meningkatkan mutu perkhidmatan, mendapat pengikhtirafan
35

dalam bidang profesional. Keterlibatan dalam pembelajaran mendorong kepada


pencapaian organisasi yang berkehendakan profesional dapat memberikan perkhidmatan
yang terbaik kepada masyarakat sekeliling yang mana profesional adalah tanggungjawab
kepada masyarakat.

Kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan

Pendidikan Profesional Berterusan adalah perlu dalam kalangan profesional yang


mana ia berfungsi sebagai nilai tambah dalam diri seseorang profesional. Ianya
peningkatan dari segi kemahiran, keupayaan, pengetahuan, kompetensi, keyakinan diri
dan mencapai standard profesionlisma yang ditetapkan. Pendidikan Profesional
Berterusan yang efektif dapat melahirkan profesional yang matang dan bersedia dengan
tugas dan tanggungjawab terutama dalam memberikan perkhidmatan kepada skop
tugasan. Program Pendidikan Profesional Berterusan juga penting untuk memastikan
bidang profesional dipandang tinggi dan dihormati dalam kalangan masyarakat, ini kerana
pengetahuan dalam kalangan profesional mempunyai tahap yang berbeza mengikut
bidang profesional.

36

BAB II

SOROTON LITERATUR

Pengenalan

Bab ini menerangkan teori, model-model dan kajian-kajian lepas yang berkaitan
Pendidikan Profesional Berterusan untuk profesional jururawat khususnya. Ia bagi
menyokong penemuan hasil kajian dan mengelakkan sebarang kajian yang tidak dijangka
di masa hadapan.

Istilah Profesional

Profesional diadaptasikan sebagai pekerjaan atau kerjaya. Menurut Kamus Dewan


Bahasa dan Pustaka (Edisi Keempat) mentafsirkan profesional sebagai individu atau
penjawat dalam bidang yang berkaitan dengan profesion atau kerja yang kritikal, pakar
dalam bidang spesifik seperti undang-undang, perubatan, kejuruteraan dan seumpamanya.
Profesional adalah individu yang berhadapan dengan keperluan kerja yang memerlukan
kepakaran dalam mengendalikan sesuatu kerja. Profesional juga berhadapan dengan
perubahan persekitaran yang memerlukan profesional sentiasa berpengetahuan yang
mampu berhadapan dengan perubahan, pembangunan serta sentiasa bersedia dengan
sebarang kemungkinan (Cervero, 2000).

37

Status golongan profesional adalah tinggi dikalangan masyarakat (Azahari,


Khairuddin dan Shamsuddin, 1995) ia dikaitkan dengan kawalan ke atas penawaran buruh
terhadap pekerjaan profesional yang mana bidang profesional adalah terhad dan tidak
ramai buruh yang memiliki kelayakan profesional, profesional juga perlu melalui satu
standard prestasi bagi tempoh masa tertentu iaitu fasa percubaan iaitu pre-profesional
dengan bayaran yang minima dan setelah tamat fasa tersebut profesional akan
memperolehi bayaran upah yang tinggi mengikut kategori profesional (Marks, 2010).
Sehubungan itu, golongan profesional memberikan perkhidmatan kepakaran kepada
masyarakat umum dengan penuh keyakinan dan layak menerima bayaran upah yang
tinggi yang dijadikan sebagai sumber pendapatan. Goode (1957) dalam penulisan Marks
(2010), golongan profesional perlu memiliki kelayakan pendidikan formal dan ahli
kepada badan profesional berdaftar yang memiliki body of knowledge dalam
menentukan dan merancang pembangunan bidang professional tersebut. Dengan itu,
golongan profesional mempunyai standard prestasi tertentu dalam memberikan
perkhidmatan serta sentiasa perlu meningkatkan mutu perkhidmatan.
Golongan professional perlu mengikuti pembelajaran melalui Pendidikan
Profesional Berterusan

(An Board Altranis, 1994; Peck, McCall dan McLaren, 2000;

Marks, 2010) setelah memulakan pekerjaan, ini kerana golongan profesional akan
berkhidmat dalam bidang profesional mereka sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun
dan pengetahuan yang tidak dikemaskini akan ketinggalan. Dengan itu, mereka mampu
dan mempunyai kuasa dalam pembuatan keputusan, penetapan dasar, pekeliling,
perubahan penstrukturan dan kuasa profesional yang lain (Marks, 2010).
Definisi yang dinyatakan oleh Etzioni (1969) dalam penulisan Marks (2010)
menyatakan bidang kejururawatan adalah semi-profesional yang memberi pengertian
38

bahawa mereka memiliki pengkhususan di tahap minima, kurang autonomi, tempoh


latihan yang pendek dan status pengesahan tugas yang terhad.
Menurut Cervero (2000), pendekatan proses statik dan sosio ekonomi menetapkan
kriteria yang dikategorikan sebagai profesional adalah individu yang i) terlibat dalam
operasi intelektual, ii) memperolehi bahan dari sumber sains dan fakta yang jelas, iii)
memerlukan pembuatan keputusan yang jelas dan praktikal, iv) memiliki pendidikan dan
teknik penyelesaian, v) memiliki pengurusan kendiri, vi) mempunyai kesedaran terhadap
kepentingan sekeliling. Ini menjelaskan golongan profesional sentiasa berurusan langsung
dan mempunyai tanggungjawab ke atas masyarakat. Peningkatkan pengetahuan dan
kemahiran adalah wajib agar setaraf dan mengikuti standard keperluan semasa dan up to
date dalam menyampaikan dan memberi perkhidmatan kepada masyarakat.
Menurut Bines dan Watson (1992), ciri-ciri penting golongan profesional adalah i)
memiliki kompetensi dan kelayakan yang memberi kesan terhadap keupayaan mereka
dalam melaksanakan tugas, ii) golongan profesional memiliki lesen amalan profesional
yang memberi akreditasi kepada amalan professional mereka, iii) mempunyai kawalan
kendiri dalam perlaksanaan tugas yang menentukan pengekalan standard dan akauntabiliti
dalam organisasi dan masyarakat, iv) memiliki jangkaan sekeliling terhadap kemahiran
dan pengetahuan golongan professional akan meningkatkan ganjaran, status dan
keyakinan pihak sekeliling.
Golongan profesional berkaitrapat dengan faktor kecekapan. Dalam memastikan
kecekapan golongan ini sentiasa dikemaskini dan berkembang mengikut perubahan dan
pembangunan semasa, golongan profesional perlu menghadiri latihan, melakukan
pembacaan dan terlibat dalam program ilmiah seperti aktiviti konferens, seminar, bengkel
dan seumpamanya. Latihan anjuran institusi latihan atau badan-badan profesional tertentu
39

memberi kesan mendalam kepada bidang profesional. Kerjasama badan profesional dalam
merencana program latihan profesional dapat menentukan latihan yang sesuai untuk satu
bidang profesional.
Golongan profesional juga adalah golongan yang sentiasa mendorong diri untuk
mewujudkan kualiti kerja yang profesional. Keperibadian golongan ini yang sentiasa
berkeinginan untuk menampilkan perilaku yang dapat mencapai dan mendekati piawaian
tugas ideal agar dapat dijadikan sumber rujukan, mereka juga sentiasa berusaha untuk
meningkatkan mutu dan memelihara imej profesion, sentiasa berkeinginan untuk
mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan
memperbaiki kualiti pengetahuan dan keterampilan diri.

Peranan Jururawat sebagai Profesional

Secara umumnya jururawat berperanan dalam aktiviti penjagaan kesihatan primer,


sekunder, tertiar. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, jururawat tertakluk
kepada Akta Jururawat 1920, Akta Bidan 1966, Code of Professional Conduct of Nursing,
polisi, peraturan-peraturan dan garis panduan bagi perlaksanaan dan peningkatkan kualiti
penjagaan kesihatan serta penglibatan dalam masyarakat, keluarga dan komuniti.

Aktiviti perkhidmatan dan penjagaan perubatan primer terdiri daripada;

Aktiviti-aktiviti promosi kesihatan

Pencegahan dan pengawalan penyakit

Jagaan perawatan dan rehabilitasi

40

Penjagaan kesihatan ibu hamil

Penjagaan kesihatan ibu lepas bersalin

Kebidanan di rumah

Penjagaan kesihatan di sekolah

Penjagaan kesihatan bayi dan kanak-kanak di bawah 6 tahun termasuk


imunisasi

Pemakanan untuk ibu dan kanak-kanak

Perancangan keluarga

Jagarawatan kesihatan dewasa, remaja dan warga tua

Aktiviti perkhidmatan dan penjagaan perubatan sekunder dan tertiar pula terdiri daripada;

Aktiviti-aktiviti penjagaan kesihatan di hospital-hospital

Tugas jagaan perawatan secara holistik dengan memantau keadaan pesakit


dari masa ke semasa

Mendokumenkan rekod kemajuan perawatan

Memberikan tindakan sewajarnya dan melaporkan keadaan luar biasa


pesakit kepada pihak yang bertanggungjawab

Terlibat dengan bidang pengkhususan iaitu bidang kecemasan dan


traumatologi, anestologi, rawatan rapid dan hemodialisis

Perkhidmatan dan sub kepakaran dalam kejururawatan terkini adalah


Cardiology Nursing, Emergency/Trauma Nursing, Ambulatory and Stroke
Management in Nursing dan Oncology Nursing

41

Pembelajaran

Pembelajaran bukan sahaja suatu persediaan untuk kehidupan tetapi penting bagi
mencapai kejayaan dalam kehidupan serta ia merupakan satu proses pembangunan insan
secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu untuk membina kesedaran dan nilai insaniah
manusia. Pembelajaran juga merupakan proses perolehan pengetahuan, kemahiran dan
perubahan sikap (Meriam et. al, 2007). Proses pembelajaran berlaku umpama putaran
kehidupan (Maslin-Prothero 1997), dari buaian hingga ke kubur, setiap peringkat usia
manusia dari peringkat sekolah, pengajian tinggi hingga alam dewasa dengan meluas iaitu
dirumah, tempat kerja dan masyarakat sekeliling (Laal, 2012). Pembelajaran tidak
berhenti di satu peringkat dan ianya berterusan sepanjang hayat dalam kehidupan manusia
(Mohd Azhar et.al, 2004).
Pembelajaran di kalangan orang dewasa mula menjadi penekanan pada masa kini
dan dikenali sebagai pembelajaran sepanjang hayat (Mohd Azhar et. al, 2008).
Pendekatan ini adalah untuk membangunkan modal insan dan modal intelek dalam
organisasi dan negara. Pembelajaran berlaku dengan tiga kaedah iaitu melalui kaedah
formal, informal (Lester,1999) dan non-formal (Tissot, 2004). Menurut konsep Dave
dalam penulisan Gopee (2001), pembelajaran formal melibatkan institusi pengajian
seperti sekolah, kolej dan universiti; pembelajaran informal terlaksana secara tidak
langsung yang berlaku sepanjang kehidupan dan pembelajaran nonformal pula
pembelajaran yang terancang namun tidak khusus seperti pembelajaran formal. Setiap
kaedah pembelajaran adalah mengikut keperluan, kepentingan dan kehendak individu
sendiri (Maslin-Prothero, 1997) dan pembelajaran bukan hanya menghadiri kelas atau
42

tutorial, malah ia perlu dikendalikan secara positif dengan suasana pembelajaran klinikal
yang membolehkan peserta mengajukan soalan bagi mengembangkan pemahaman
(Maslin-Prothero, 1997).

Pendidikan Professional Berterusan

Pendidikan Profesional Berterusan di kalangan jururawat adalah bagi mencapai


tahap profesionalisma, peningkatan kualiti yang memerlukan meningkatkan kemahiran
dan pengetahuan ke tahap tertinggi dan optima melalui menyambung pengajian serta
sentiasa mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat (Hapeel, 2004). Program
Pendidikan Profesional Berterusan adalah program pembelajaran sepanjang hayat (Jarvis,
2005) yang mana program pembelajaran dibina untuk mengingatkan semula kepada
perkara asas bidang profesional kepada perkara yang digunakan untuk praktis,
penyelidikan dan pendidikan bagi digunakan untuk perkhidmatan kepada masyarakat
umum terutamanya pesakit (Ryan, 2003).
Program pembelajaran juga adalah program tersusun yang menyumbang kepada
peningkatan serta penambahan tahap efektif secara berpanjangan di kalangan ahli
profesional. Program pembelajaran melibatkan seluruh aktiviti pembelajaran yang boleh
menyumbang kepada peningkatan dan pengekalan kepada keefektifan para profesional.
Pembelajaran profesional dilaksanakan bagi memberi kesedaran kepada profesional
bahawa ilmu pengetahuan yang dimiliki selepas menamatkan pengajian akan menjadi
usang dan luput dalam tempoh dua hingga lima tahun sekiranya ia tidak ditambahbaik
dari masa ke semasa secara berterusan (Gellies dan Petengill, 1993).

43

Pendidikan kejururawatan tidak terhenti setelah jururawat diiktirafkan sebagai


jururuwat terlatih atau jururawat berdaftar dengan LJM. Secara asasnya pendidikan yang
diperolehi akan menjadi usang (Maslin-Prothero, 1997) dan luput setelah dua (2) hingga
lima (5) tahun selepas graduasi (Griffitts, 2002; Beatty, 2001). Perubahan dan
pertambahan teknologi dari masa ke semasa (Kristjanson dan Scanlon, 1989) memerlukan
setiap profesional mengikuti perkembangan dan arus perubahan agar sejajar dengan
keadaan semasa (Brestovacki dan Milutinovic, 2011). Dalam penjagaan dan rawatan
kesihatan pesakit, ia memerlukan jururawat yang berpengetahuan, berkemahiran dan
memiliki latihan yang khusus dalam memberikan perkhidmatan tertentu kepada pesakit
(Brestovacki dan Milutinovic, 2011), pendidikan berterusan amat perlu diikuti oleh setiap
jururawat bagi memastikan kemahiran, pengetahuan dan keupayaan mengendalikan
pesakit berada di tahap terkini. Walaupun dengan berbekalkan pengalaman dalam
memberikan perkhidmatan perawatan (Brestovacki dan Milutinovic, 2011), namun ianya
tidak mencukupi sekiranya jururawat tidak diberi pendedahan kepada teknologi dan
amalan perawatan perubatan terkini.
Menurut Claire dan Christine (2006), profail Pendidikan Profesional Berterusan
secara signifikannya adalah untuk meningkatkan keseluruhan sektor pekerjaan dalam
tempoh beberapa tahun yang mana proses pembelajaran yang diikuti oleh kakitangan
dapat meningkatkan kemahiran, pengetahuan serta prestasi kerja. Ia memberi peluang
kepada profesional untuk mengikuti pembelajaran sebagai aktiviti penting yang merujuk
kepada perancangan pembelajaran yang direkabentuk bagi menyumbang kepada
pembangunan profesional (Barribal dan While, 1996) serta peningkatan mutu pekerjaan.
Definisi yang dinyatakan oleh Friedman et. al (2000) terhadap Pendidikan
Profesional Berterusan ialah proses penyelenggaraan yang sistematik, meningkatkan dan
44

mengembangkan pengetahuan (Eggelmeyer, 2010), kemahiran serta pembangunan kepada


kualiti personal yang melibatkan bidang profesional dan kerja-kerja teknikal dalam
melaksanakan urusan kerja. Bolam (1993) pula menyatakan Pendidikan Profesional
Berterusan adalah bertujuan untuk menambahkan pengetahuan profesional, meningkatkan
kemahiran profesional dan mendorong untuk menjelaskan kepada efektif nilai profesional.
Secara amnya Pendidikan Professional Berterusan adalah bertujuan untuk
memberi pendedahan dan pemahaman kepada pengetahuan, teknik dan perkembangan
terkini mengikut bidang atau disiplin tertentu (Azahari, Khairuddin dan Shamsuddin,
1995) untuk meningkatkan kemahiran perlaksanaan, pengetahuan (Murphy, Cross dan
McGuire, 2006) dan bidang penyelidikan (Danielson dan Berntsson, 2007) yang dapat
memberi kesan dan kebaikan kepada kesihatan pesakit. Pendidikan profesional adalah
program yang perlu dilaksanakan berpanjangan dan bukanlah program pendidikan untuk
jururawat pada waktu kemasukan mereka sebagai jururawat atau lapor diri sebagai
jururawat dan berakhir setelah bergelar jururawat (An Bord Altranais, 1994).
Gopee (2001) mendedahkan terma pembelajaran dewasa adalah pembelajaran
berulang iaitu aktiviti yang penting bagi peningkatan kehidupan untuk meningkatkan
tahap prestasi dan praktis profesional terutama ditempat kerja (Mott, 2000). Pembelajaran
berterusan adalah pecahan kepada pembelajaran sepanjang hayat. Manakala menurut
Perry (1995), Pembangunan Profesional Berterusan ditulis dan dilaksanakan melalui
Pendidikan atau Pembelajaran Professional Berterusan.
Menurut Groteluschen (1985) dalam penulisan Bennett (2005), menyatakan
program pendidikan berterusan dilaksanakan melalui kaedah pembelajaran formal secara
separuh masa, sepenuh masa dan jangka masa panjang yang dilaksanakan dan disertai
secara individu dan ianya adalah pembelajaran secara kolektif. Pendidikan Profesional
45

Berterusan secara formal dan informal adalah cara terbaik untuk mengekalkan standard
kualiti terbaik dalam meningkatkan pandangan terhadap perkhidmatan penjagaan dan
perawatan (Bahn, 2007). Menurut definisi American Medical Nursing and Allied Health
Dictionary program pendidikan formal direkabentuk untuk mempromosikan pengetahuan,
kemahiran dan tingkah laku profesional jururawat(Anderson, Anderson dan Glanze,
1998). Program yang dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat dan khusus; ada
diantara program kursus menyediakan sijil penyertaan dan jumlah masa atau point
keterlibatan.
Terdapat pelbagai kaedah pembelajaran profesional seperti ceramah, kuliah,
pembacaan, pembelajaran sendiri (berkenaan perawatan kesihatan) secara maya (Muthu
dan Mei Chan, 2008; DeLeskey dan Fetzer, 2007) atau bahan bercetak, debat atau
perbincangan diantara jururawat terutama jururawat yang telah mengikuti pembelajaran
profesional, perbincangan atau mesyuarat diantara pakar perawatan kesihatan dalam
institusi profesional (Brestovacki dan Milutinovic, 2011; Gopee, 2002), menghadiri
konferens, bengkel, seminar, kursus (Gopee, 2002; Doyle, 2006; Muthu, 2008),
perkongsian aspek pembelajaran (Brestovacki dan Milutinovic, 2011), terlibat dalam
pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi (Claire dan Christine, 2006). Dalam penulisan
Forsetlund (2009) menyatakan perbincangan kearah pendidikan atau ilmuan, seperti
kuliah, bengkel dan kursus yang melibatkan praktis profesional memberi kesan yang lebih
dalam memberi perubahan dan membantu dalam praktis profesional (Muthu, 2008).
Analisis yang dijalankan oleh Nonakas dan Takeuchis (1995) mendapati model
pembelajaran berterusan dipraktiskan dengan memuatkan pengetahuan, maklumat
sosialis, pendedahan kepada pengantarabangsaan, maklumat luaran yang meluas atau
gabungan kesemuanya. Dalam bidang profesional kejururawatan, kategori pembelajaran
46

profesional melalui program, ceramah kesedaran dan kajian tambahan intravena yang
memfokuskan kepada bidang praktis penjagaan kesihatan seperti contoh kursus
pengendalian makanan, pencegahan kebakaran dan seumpanya (Barriball dan While,
2006)
Namun Garavan, Costine dan Heraty (1995) pula menyatakan pembelajaran
diperolehi apabila individu melakukan satu-satu perkara secara praktikal, yang mana
proses pembelajaran tidak hanya proses pembelajaran yang berstruktur, mekanistik yang
memiliki isi

kandungan kurikulum pembelajaran. Mereka berpendapat pembelajaran

adalah bidang yang luas yang merangkumi latihan berorientasi pekerja dan pekerjaan
melibatkan perubahan perilaku kakitangan dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman
dalam satu-satu perkara. Dengan ini, ia memberi peluang kepada profesional untuk
menetapkan pembelajaran sebagai salah satu aktiviti penting dalam bidang profesional.
Bolam (1993) memberikan tiga (3) komponen keperluan Pendidikan Profesional
Berterusan iaitu i) latihan profesional berterusan, ii) persidangan berterusan, dan iii)
bengkel yang menjurus kepada praktis dan kemahiran. Sokongan profesional berterusan
merangkumi pembuatan struktur hubungan dan interaksi antara profesional dan
Pendidikan Profesional Berterusan yang memberi fokus kepada teori dan pengetahuan
berasaskan penyelidikan.
Menurut Claire dan Christine (2006), elemen Pendidikan Profesional Berterusan
signifikan dengan pembangunan pembelajaran berterusan yang mana ianya dirangkumkan
dalam skala yang pelbagai melibatkan pembelajaran jangka masa panjang, pembelajaran
yang memfokuskan kepada bidang pengetahuan (adakalanya lebih fokus kepada
pembelajaran dan kemahiran yang khusus dalam satu-satu bidang), direkabentuk untuk

47

disampaikan kepada profesional dengan melibatkan kepakaran terhadap isi kandungan


dalam bidang tersebut.
Pendidikan berterusan yang dilaksanakan dapat meningkatkan prestasi kerja
(Claire dan Christine, 2006), yang mana pendidikan berterusan juga diklasifikasikan
sebagai latihan (Spears dan Parker, 2002) iaitu pelaburan sesebuah organisasi (Joyce dan
Cowman, 2007) bagi membangunkan profesional mengikut saiz pembelajaran dalam
bidang profesional, bersepadu dan berpendudukan (Cervero, 2000) dan mampu bersaing
dengan pendidikan pra perkhidmatan.
Perlaksanaan

penilaian

pembelajaran

berterusan

seringkali

tidak

terlalu

memfokuskan kepada penilaian kompetensi dan prestasi. Ini kerana kebanyakan latihan
yang dijalankan kepada profesional tidak mempunyai pemantauan berterusan, ini terbukti
apabila tiada sistem penilaian latihan yang sistematik dan komprehensif yang dijalankan
oleh penganjur program latihan (Azahari, Khairuddin dan Shamsuddin, 1995).
Menurut Rodgers, 1989 dalam penulisan Gallagher (2007), menyatakan evolusi
pendekatan konsep pendidikan berterusan adalah seperti rajah berikut:

48

Rajah 1: Konsep Pendidikan Profesional Berterusan

Konsep evolusi ini adalah konsep keseluruhan Pendidikan Profesional Berterusan,


yang mana pembelajaran dipengaruhi oleh individu profesional sendiri iaitu latar belakang
peserta, sifat-sifat dan kesan atau faedah yang dimiliki melalui Pendidikan Profesional
Berterusan. Pembelajaran profesional adalah pembelajaran dewasa yang mana peserta
program pembelajaran memahami dan mengetahui secara jelas hala tuju dan objektif
penyertaan program. Dimensi profesional kejururawatan yang mengkehendaki jururawat
untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berterusan bagi mengekalkan dan meningkatkan
kompetensi diri. Ini disokong oleh An Bord Altranis (1994) yang menyatakan ia adalah
keperluan

bagi

jururawat

berdaftar

untuk

memiliki

pengetahuan

baru

dan

mengemaskininya secara berkala. Beliau juga menyatakan pendidikan berterusan dan


pembelajaran sepanjang hayat adalah penting untuk peningkatan kompetensi profesional
dan menghindari daripada pengetahuan tertentu menjadi usang. Ini kerana pengetahuan
yang tidak dikemaskini dan usang boleh menjurus kepada prestasi kerja yang rendah,
49

kurang cekap dalam perlaksanaan praktis kerja yang boleh memberi kesan kepada pesakit
seperti ketidakupayaan atau kecatatan dan paling rumit boleh menyebabkan kepada
kematian (Beatty, 2001).
Domain amalan profesional kejururawatan yang menjadikan pembelajaran
profesional sebagai mandatori atau kewajipan telah dipraktiskan di negara-negara
membangun seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia. Kewajipan ini
diklasifikasikan sebagai akta untuk dipatuhi oleh profesion jururawat di negara-negara
tersebut, ia dilaksanakan bagi mengelakkan daripada pengetahuan menjadi usang dan
tidak kompeten semasa menjalankan tugas serta sentiasa mengemaskini pengetahuan.
Program pembelajaran profesional perlu melalui struktur pembelajaran yang lengkap dan
tepat bagi memastikan pembangunan dalam bidang pengkhususan kejururawatan dan
pengurusan dapat dilaksanakan (An Bord Altranais, 1994).
Selain daripada untuk meningkatkan kemahiran, kompetensi dan mengemaskini
pengetahuan, mereka dapat mengembangkan skop kerja dan merancang pembangunan
dan laluan kerjaya (Gallagher, 2007). Pembangunan profesional dapat dilaksanakan
dengan melaksanakan program latihan secara dalaman (in-service training), latihan bidang
pengkhususan dan pendidikan berterusan. Program berpanjangan diantara pembangunan
profesional berterusan dan pembelajaran sepanjang hayat perlu disokong dengan struktur
pendidikan berterusan (Gallagher, 2007). Hubungan pembelajaran profesional dan
jururawat boleh meningkatkan penjagaan terhadap pesakit dan praktis kejururawatan
(Gallagher, 2007).
Dalam konteks sosial politik dan ekonomi, jururawat perlu selari dengan
perkembangan teknologi perawatan semasa untuk memberikan perkhidmatan terbaik
kepada pesakit dan masyarakat sekeliling amnya. Sehubungan itu, bagi mengikuti
50

pembelajaran pihak majikan ada diantaranya yang menyediakan dana galakan seperti
perlaksanaan program latihan, bengkel atau membiayai kakitangan yang mengikuti
program pembelajaran. Namun demikian, ada dikalangan jururawat yang mengikuti
pembelajaran dengan pembiayaan sendiri terutamanya pendidikan secara formal.
Penglibatan orang dewasa dalam program pembelajaran dipengaruhi oleh sikap
individu sendiri, pengaruh ekstrinsik yang melibatkan paksaan atau kewajipan adalah
motivasi yang lemah manakala motivasi intrinsik dalaman diri adalah pengaruh utama
keterlibatan (Kubsch et. al, 2003) dalam memperolehi nilai pembelajaran sepanjang hayat.
Faktor ekstrinsik yang mendorong jururawat untuk terlibat dalam program pembelajaran
adalah apabila badan profesional kejururawatan mewajibkan jururawat berdaftar perlu
memiliki jumlah CPD point tertentu bagi membolehkan memperbaharui APC. Syarat
tersebut secara tidak langsung memberi kelebihan kepada jururawat untuk meningkatkan
kompetensi diri supaya mampu memberikan perkhidmatan perawatan yang optima kepada
pesakit dan memastikan nilai akauntabiliti yang tinggi dalam perlaksanaan tugas (MaslinProthero, 2005).
Melalui syarat mendatori tersebut akan wujudnya motivasi instrinsik iaitu
semangat untuk meningkatkan diri, sentiasa mengikuti perkembangan sebagai inovasi
dalam profesion (Fewcett dan Strickland, 1998) menunaikan tanggungjawab diri dan
profesional serta perasaan ingin tahu yang menebal (Kubsch et al., 2003).

Kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan

Pendidikan Profesional Berterusan adalah aspek penting dalam suasana kerja


profesional yang melibatkan perubahan pesat masyarakat, peningkatan pengetahuan
51

(Nolan, Owens dan Nolan, 1995; Wood, 2006) berteraskan penyelidikan dan peningkatan
inovasi dalam teknologi (Cervero, 2000). Profesional terlibat dalam pembelajaran
profesional adalah untuk memenuhi kehendak personal, memiliki autoriti tahap
profesional, peningkatan kualiti profesional (Laszlo dan Strettle, 1996) dan peningkatan
kemahiran terutamanya bagi profesional yang terlibat dalam bidang perlaksanaan klinikal
yang memerlukan profesional berhadapan dengan era baru dalam mengetahui
perlaksanaan dan pengalaman (Claire dan Christine, 2006). Selain dari itu, penglibatan
profesional dalam pembelajaran dapat meningkatkan tahap keyakinan, kesedaran terhadap
isu-isu profesional, peningkatan penjagaan keatas pesakit dan menjalankan penyelidikan
yang berpusat (Wood, 2006; Whyte, Lugton dan Fawcett, 2000)
Kenyataan oleh Claire dan Christine (2006) pembangunan profesional berterusan
bukan sesuatu perkara yang ekslusif atau sukar, malah ia adalah keperluan. Sehubungan
itu, dalam persekitaran pekerjaan yang moden, kadar peningkatan pembaharuan yang
tinggi yang memerlukan individu sentiasa mengemaskini pengetahuan agar selari dengan
pembaharuan (Roscoe, 2002). Oleh itu, profesional perlu sentiasa belajar dan mempelajari
perkara baru bagi mengekalkan kemahiran yang bersesuaian dengan bidang profesional
(Lester, 1999).
Bidang profesional sentiasa meningkatkan dan membangun mengikut peredaran
zaman dan masa. Pembaharuan teknologi terkini memerlukan profesional sentiasa sedar
dan bersedia dengan perubahan. Perubahan ini juga mendorong kepada perubahan dalam
bidang kerjaya yang memerlukan profesional berpandangan ke hadapan dan bersedia
untuk melakukan perubahan dengan segera dan mengambilnya sebagai cabaran dalam
kerjaya (Browell, 2000). Profesional perlu memahami perubahan dramatik yang

52

memerlukan profesional untuk sentiasa bersedia agar keupayaan kemahiran profesional


yang dimiliki dapat diaplikasikan secara maksima kepada masyarakat.
Faedah penyertaan profesional dalam pembelajaran ialah dapat meningkatkan
tahap pengetahuan, kemahiran yang memberi kemampuan kepada jururawat dalam
melaksanakan tugasan harian perawatan penjagaan kesihatan pesakit (Brestovacki dan
Milutinovic, 2011) dan meningkatkan kualiti perkhidmatan jururawat. Faedah secara tidak
langsung, ia mampu meningkatkan keupayaan peribadi, memberi keyakinan dan
keukuhan yang tinggi serta mampu meningkatkan tahap kepuasan kerja.

Kesediaan Jururawat Terlibat dalam Pendidikan Profesional Berterusan

Kesediaan pembelajaran dikalangan orang dewasa dipengaruhi oleh faktor kendiri


individu dewasa terhadap keperluan dan kepentingan untuk mengikuti pembelajaran.
Kesediaan ialah istilah yang merupakan satu bentuk proses yang melibatkan
pengintergrasian aspek fizikal, mental, emosi (kejiwaan, kerohanian) seseorang individu
dalam melaksanakan sesuatu tindakan (Parsell dan Bligh, 1999; Ismail, 2013). Justeru itu,
kesediaan pembelajaran adalah penerimaan individu dari aspek fizikal, mental dan emosi
dalam menerima pengetahuan, ilmu, pengalaman baru yang

belum diperolehi oleh

mereka sebelum ini.


Kesediaan dari segi fizikal merujuk kepada aspek individu dari segi perlakuan
serta tindakan, keadaan persekitaran, peralatan, kemudahan sekeliling (fasiliti) yang
mencukupi untuk perlaksanaan dan keterlibatan dalam pembelajaran. Kesediaan mental
53

pula merujuk kepada kemampuan individu dalam memberikan fokus kepada


pembelajaran, kesanggupan dan kematangan berfikir untuk terlibat dalam pembelajaran.
Kesediaan secara emosi iaitu penerimaan jiwa terhadap perkara yang ingin dipelajari dan
kerohanian melihat kepada penetapan tujuan, fokus individu untuk terlibat dalam
pembelajaran.
Sehubungan itu, kesediaan jururawat untuk terlibat dalam pembelajaran
dipengaruhi secara langsung oleh faktor persekitaran dan faktor dalaman. Menurut Jarvis
(2005), persekitaran sekeliling, latar belakang keluarga yang menerapkan pembelajaran,
sokongan daripada majikan membuatkan jururawat lebih bersedia untuk terlibat dengan
lebih mendalam dalam pembelajaran profesional.
Konsep kesediaan belajar jelas difahami sebagai kerelaan menerima pengalaman
pembelajaran baru iaitu pelajar dapat menerima pengalaman atau ilmu yang baru pada
bila-bila masa sahaja dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Abd Rahim dan Sarah
Liyana, 2011). Jika pelajar tidak bersedia untuk menerima pengalaman pembelajaran yang
baru maka akan terjadi paksaan dalam proses pembelajaran tersebut. Paksaan ini tidak
akan menghasilkan kesempurnaan di dalam proses pembelajaran (Ee, 1992). Kesediaan
pelajar merupakan aspek penting dalam menerima pengalaman pembelajaran baru. Jika
tiada kesediaan belajar, pelajar akan menghadapi masalah dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Menurut Syarifah Alawiyah (1992), waktu paling berkesan pelajar belajar
adalah pada ketika mereka sudah bersedia. Pelajar yang tidak bersedia mempelajari
sesuatu tidak akan dapat mempelajarinya secara efisyen.
Pengetahuan yang berasaskan teknologi baru, perubahan pesat teknologi dan
globalisasi mempengaruhi profesional untuk meningkatkan kecekapan dan kemahiran
(Laal dan Saalmati, 2012). Keperluan pengemaskinian pengetahuan dan kemahiran
54

dikalangan profesional amat perlu dan ditekankan kerana perubahan pesat globalisasi kini
mementingkan pemahaman dalam kemahiran untuk dipraktiskan. Pengetahuan dan
kemahiran mampu untuk menginterpretasikan dan memproses informasi dan maklumat
sekeliling mengikut standard yang diterima pakai dalam komuniti. Berikutan itu,
profesional harus sentiasa bersedia untuk meningkatkan, mengekalkan tahap kompetensi,
kemahiran, kebolehan, pengetahuan, pendidikan dan keupayaan yang tinggi untuk
berhadapan dengan komuniti dan masyarakat (Abukari, 2004).
Pendidikan Profesional Berterusan meliputi segala aktiviti pembelajaran secara
formal, informal dan non-formal (Field, 2001; Aspin dan Chapman, 2000) yang
merangkumi kepada peningkatan, perubahan dan penambahan terhadap kemahiran,
tingkah laku dan sikap. Ianya bergantung dan dipengaruhi oleh keadaan sekeliling yang
dijadikan

sebagai

pengalaman

dalam

kehidupan.

Keinginan

untuk

mengikuti

pembelajaran secara amnya diperolehi oleh semua orang (Laal dan Saalmati, 2012),
namun ianya perlu diberikan ketetapan dan dipupuk bagi memperolehi manfaat yang
maksima.
Melalui keinginan dalam diri akan wujudnya kesediaan untuk mengikuti
pembelajaran profesional dikalangan profesional. Jururawat sebagai profesional perlu
fleksibel dan bersedia untuk memahirkan dan melatih semula untuk penyesuaian dan
peningkatan dalam perkhidmatan perawatan kesihatan. Kesediaan dalam Pendidikan
Profesional Berterusan memberi faedah sepanjang kehidupan yang mana profesional
dapat meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan kompetensi dalam bidang profesional
yang diamalkan.
Kesediaan untuk terlibat dalam pembelajaran dipengaruhi oleh faktor dalaman dan
luaran jururawat. Motivasi intrinsik adalah pendorong yang paling kuat dalam
55

mempengaruhi jururawat untuk terlibat dalam pembelajaran. Ini disahkan dalam kajian
Murphy, Cross dan McGuire (2005), yang mana hasil kajian mendapati kehendak,
penetapan dan kepentingan dalam diri responden yang mempengaruhi responden untuk
terlibat dalam pembelajaran iaitu keperluan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran, peningkatan terhadap kepuasan kerja dan peluang untuk kenaikan pangkat.
Walaupun terdapat beberapa faktor yang menghalang jururawat untuk terlibat
dalam pembelajaran namun ianya terhad kepada kaedah pembelajaran yang hendak
diikuti. Aktiviti pembelajaran secara informal dan non-formal tidak mendatangkan
kekangan kepada jururawat untuk terlibat kerana ianya lebih kepada perbincangan,
pertukaran idea dan perkongsian pengalaman. Ia menjadi terhad dan kekangan apabila
pembelajaran yang diikuti memerlukan penggunaan kos, pembahagian terhadap masa
diantara keluarga dan kerjaya dan tanggungjawab lain yang mengekang keterlibatan.

Faktor Jururawat Terlibat dalam Pendidikan Profesional Berterusan

Bidang profesional adalah bidang yang disertai oleh golongan dewasa yang mana
keterlibatan pembelajaran oleh individu dewasa seringkali ditentukan oleh individu
dewasa itu sendiri dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang mendorong individu
dewasa membuat keputusan untuk terlibat dalam pembelajaran profesional. Houle (1980)
menyatakan terdapat tiga (3) orientasi diri individu dewasa yang terlibat dalam
Pendidikan Profesional Berterusan iaitu i) dewasa yang berorientasikan matlamat iaitu
individu yang terlibat mempunyai pengalaman pembelajaran dengan merasakan
pembelajaran adalah penting, ii) dewasa yang berorientasikan aktiviti, mereka tidak
mempunyai hubungan terhadap kandungan dan tujuan pembelajaran, iii) individu
56

berorientasikan pembelajaran adalah dewasa yang bertujuan untuk menambah


pengetahuan dalam sesuatu pembelajaran.
Jururawat
pembelajaran

sebagai

sepanjang

bidang profesional
hayat

bagi

perlu

membolehkan

menghadiri
jururawat

dan

menyertai

mencapai

tahap

profesionalisma dengan memiliki kemahiran, tahap pendidikan yang tinggi. Penglibatan


jururawat dalam aktiviti pembelajaran profesional seringkali dipengaruhi dan didorong
oleh pendidik jururawat (nurse educator), pengurus jururawat dan rakan sekerja (Muthu,
2008).
Sebelum kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan mewajibkan jururawat
perlu menghadiri pembelajaran profesional pada tahun 2008, Akta Kejururawatan
Malaysia 1950 tidak menetapkan sebarang syarat yang memerlukan jururawat untuk
terlibat dalam pembelajaran profesional. Namun, peredaran dan keperluan semasa, kini
jururawat terlatih perlu terlibat dengan pembelajaran profesional, jururawat terlatih perlu
memiliki sekurang-kurangnya 25 mata nilai untuk membolehkan mereka memperbaharui
lesen amalan kejururawatan. Sebelum tahun 2008, jururawat di Malaysia terlibat dengan
pembelajaran profesional adalah secara sukarela dan kesedaran masing-masing terhadap
kepentingan pembelajaran.
Ia disokong oleh Cervero (2000), yang menyatakan profesional yang mengikuti
Pendidikan

Profesional

Berterusan

memerlukan

institusi

profesional

untuk

memperbaharui sijil dan lesen amalan profesional sekaligus memberi kesan kepada
profesional untuk terlibat dalam pembelajaran. Melalui arahan mandatori tersebut,
jururawat secara tidak langsung dapat meningkatkan kompetensi, produktiviti dalam tugas
profesional, pembangunan kepada kemahiran baru dan sentiasa mengikuti perkembangan
dalam bidang kejururawatan (Adami dan Kiger, 2005; DeSilets, 1995)
57

Grotelueschen (1985) dalam kajian Childers (1997), mendapati profesional yang


terlibat dalam Pendidikan Profesional Berterusan adalah untuk i) meningkatkan dan
membangunkan bidang profesional, ii) memberikan perkhidmatan profesional, iii)
interaksi dan pembelajaran dengan rakan profesional, iv) komitmen dan refleksi dalam
profesional, dan v) kepentingan peribadi untuk keutuhan kerja. Cervero (1981)
menggunakan skala Participation Reasons Scale (PRS) untuk mengenalpasti sebab doktor
(sebagai profesional) mengikuti Pendidikan Profesional Berterusan. Dapatan kajian
mendapati doktor mengikuti pembelajaran adalah i) untuk mengekalkan dan
meningkatkan kompetensi profesional dalam memberi perkhidmatan kepada pesakit, ii)
untuk meningkatkan kedudukan personal dalam bidang profesional, iii) untuk memahami
diri sendiri sebagai profesional dan iv) memudahkan untuk berkomunikasi dengan rakan
seprofesional.
Penglibatan profesional dalam pembelajaran profesional secara amnya adalah
untuk peningkatan kendiri, penambahan pengetahuan dan kemahiran agar yakin dalam
setiap perlaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan agar selari dan sejajar
dengan peredaran serta keperluan semasa. Ahli profesional sering dipandang tinggi oleh
masyarakat umum (Azahari, Khairuddin dan Shamsuddin, 1995) disebabkan oleh ilmu
pengetahuan yang dimiliki oleh mereka adalah terhad dalam bidang profesional tersebut.
Sehubungan itu, profesional harus sentiasa bersedia dengan segala keperluan dan
kehendak sekeliling bagi meningkatkan mutu perkhidmatan profesional.
Rajah adalah hasil dapat kajian Hughes (2005) yang menunjukkan bagaimana
jururawat menerima faedah dan kebaikan melalui pembangunan profesional berterusan,
Pendidikan
Pendidikan dan
sokongan dari
pihak lain

Pengemaskinian up to
date
Pengetahuan
Mengulangkaji
Praktis 58
Isu terkini
Teknologi

Belajar dari pihak lain


Pertukaran
pengetahuan dan
maklumat
Rangkaian

Rajah 2: Faedah dan Kebaikan Mengikuti Pembangunan Profesional Berterusan

Motif keterlibatan dalam pembelajaran dan latihan berhubungkait dengan ciri-ciri


profesion, peranan organisasi dan persediaan pendidikan terdahulu (Houle, 1980).
Pengkaji

terdahulu

menggunakan

Participation

Reasons

Scale

(PRS)

dalam

mengenalpasti hubungkait antara Pendidikan Profesional Berterusan dengan keterlibatan


profesion, motivasi, tahap kepuasan bekerja, kepimpinan sebagainya. Kajian yang
dilaksanakan oleh Grzyb, Graham dan Donaldson, (1998) menggunakan skala PRS untuk
mengukur hubungan latar belakang akademik, kepimpinan, fungsi tugas dan
pengkhususan bidang terhadap keterlibatan profesional dalam pembelajaran berterusan.
Kajian mendapati latar belakang, kepimpinan, fungsi tugas, pengkhususan bidang
akademik tidak memberi hubungan signifikan dengan keterlibatan dalam pembelajaran.
Implikasi kajian mendapati konteks organisasi memberi kesan kepada profesional untuk
terlibat dalam pembelajaran. Pengkhususan latihan yang khusus berkaitan dengan bidang
tugas juga mempengaruhi profesion untuk terlibat dalam latihan.
59

Pendidikan Professional Berterusan dan Peluang Kerjaya bagi Jururawat

Dalam konteks jururawat Pendidikan Profesional Berterusan dinyatakan sebagai


proses pembangunan pembelajaran sepanjang hayat, yang mana ia dilaksanakan melalui
pra syarat program pendidikan jururawat (An Board Altranais, 1994; Peck, McCall dan
McLaren, 2000) Pembelajaran berterusan adalah pengalaman pembelajaran yang
diperolehi oleh pekerja untuk peningkatan kerjaya. Menurut Claire dan Christine (2006),
pembangunan profesional berterusan untuk jururawat dan bidan adalah perkara penting
bagi peningkatan kerjaya dalam bidang professional tersebut.
Praktis pembangunan profesional kini telah mengalami perubahan daripada
kaedah pembelajaran formal kepada model pembelajaran keterlibatan yang lebih
berasaskan kepada bidang kerja dengan melaksanakan kaedah pembelajaran secara
informal (Lester, 1999; Lammintakanen dan Kivinen, 2012). Kebanyakan jururawat kini
lebih terbuka untuk melaksanakan pembelajaran melalui pembelajaran berasaskan tugas
atau pekerjaan dan kaedah pembelajaran sebegini lebih berhasil melalui perbincangan
dengan rakan dalam profesional yang sama (Zaleska dan de Manezes, 2007; Tynjala,
2008)
Pelbagai kaedah pembelajaran yang dilaksanakan untuk memenuhi keperluan
pembangunan profesional mengikut kesesuaian profesional (Gould, Drey dan Berridge,
(2006). Namun aktiviti pembelajaran secara formal dengan adanya jurulatih atau tenaga
pengajar masih menjadi pilihan. Memandangkan jumlah jururawat yang terhad pada
masa kini, ada segelintir jururawat yang tidak berkesempatan untuk terlibat secara
langsung

dengan

pembelajaran

formal
60

disebabkan

oleh

beberapa

kekangan

(Lammintakanen dan Kivinen, 2012). Dengan itu, adalah amat digalakkan untuk
jururawat melaksanakan kaedah perlaksanaan Pendidikan Profesional Berterusan melalui
perbincangan secara berkumpulan secara tidak langsung akan terwujudnya organisasi
pembelajaran. Ia juga lebih mudah untuk dilaksanakan.
Menurut Chartered Institute for Personal and Development (CIPD), individu perlu
mengikuti Pendidikan Profesional Berterusan kerana ia dapat menambahbaik curiculum
vitae (CV), pengiktirafan profesional, mempercepatkan progres peningkatan kerjaya,
meningkatkan upah gaji, dan meningkatkan tahap kepuasan kerja. Prinsip pembelajaran
sepanjang hayat dan pembangunan profesional adalah sebahagian daripada aktivtiti
dalam bidang kejururawatan, ini memberi maksud pembealajaran di tempat kerja telah
berkembang mengikut perubahan insititusi kesihatan yang berubah mengikut
pembangunan pengetahuan, teknologi, bidang tugas dan organisasi serta prosedur kerja
(Nutley dan Davies, 2001; Danielson dan Berntsson, 2007).
Menurut kajian yang dilaksanakan oleh Hughes (2005), Nurses Perception of
Continuing Professional Development mendapati jururawat mempunyai tingkah laku
yang positif terhadap pembangunan profesional dan mempunyai minat yang tinggi
terhadap pembangunan profesional berterusan, ianya juga disokong oleh Griscti dan
Jacono (2006) dan Lundgren (2011).

Kursus Pos Basik-Pengkhususan

(Istilah dari KKM) Maklumat daripada Portal Rasmi Bahagian Pengurusan


Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan Kursus Pos Basik-Pengkhususan
menyatakan kursus pos basik mula diperkenalkan pada tahun 1959 di Sekolah Latihan
61

Jururawat Johor Bahru iaitu Kursus Pos Basik Kebidanan Bahagian 1. Ia mula
berkembang dan pada masa ini terdapat 54 kursus pos basik-pengkhususan yang telah
diluluskan oleh Lembaga Pendidikan, KKM. Mulai tahun, 2005, konsep kursus pos basik
telah ditukar kepada kursus pengkhususan yang mana prosedur-prosedur di dalam buku
log kursus tersebut telah dipertingkatkan tahapnya dari segi pengajaran dan
pembelajaran dan ia boleh digunapakai bagi tujuan pentauliahan. Pada masa ini terdapat
empat (4) kursus pengkhususan yang telah dijalankan bagi tujuan pentauliahan iaitu
Kursus Perawatan Kecemasan, Kursus Perawatan Oftalmik, Kursus Perawatan
Perioperatif Dan Kursus Perawatan Rapi.
Kursus pos basik-pengkhususan adalah anjuran Bahagian Pengurusan Latihan,
KKM untuk meningkatkan tahap kemahiran Anggota Sains Kesihatan Bersekutu dalam
bidang tugas mereka. Ia dilaksanakan secara formal yang mana tempoh latihan yang
dijalankan adalah selama 6 bulan atau 12 bulan mengikut bidang pengkhususan.
Kursus ini adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran khusus
dalam bidang pengkhususan jururawat. Melalui kursus pos basik yang diikuti, jururawat
boleh dikategorikan sebagai pakar dalam bidang perawatan yang diikuti serta layak untuk
memberikan konsultansi, pendapat dan nasihat kepada pesakit terhadap perawatan
kesihatan. Program ini juga menawarkan elaun semasa berkursus dengan beberapa syarat
yang telah ditetapkan.
Terdapat lebih 24 bidang pos basik yang boleh diikuti oleh jururawat bagi
meningkatkan dan memperkukuhkan bidang perawatan mereka. Ia terdiri daripada
Kebidanan , Kejujurawatan Kesihatan Awam, Perawatan Neonat, Perawatan Pediatrik,
Anaesthesia, Kecemasan, Gastrointestinal Endoscopy, Penjagaan Kesihatan Primer,
Perawatan Gerontologi, Perawatan Koronari, Perawatan Oftalmik, Perawatan Onkologi,
62

Perawatan Ortopedik, Perawatan Perioperatif, Perawatan Psikiatri, Perawatan Rapi,


Perawatan Renal, Perawatan Diabetes, Perubatan Sukan, Perawatan Otorinolaringologi,
Forensik, Perawatan Neurosains, Perawatan Perianestesia, Perawatan Rehabilitasi dan
Kawalan Infeksi.
Jururawat yang mengikuti kursus pos basik layak menerima Elaun Sara Hidup
(ESH) seperti yang tertakluk dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2005. Berikut
adalah jadual tuntutan yang layak dituntut setelah mengikuti kursus pos basik:

Jadual 2: Tuntutan Elaun Sara Hidup (ESH) Mengikuti Kursus Pos


Basik/Pengkhususan
Perkara
Tuntutan Elaun Sara
Hidup (ESH) semasa
berkursus di Kolej
Latihan

Tuntutan Elaun Sara


Hidup (ESH) Semasa
Latihan Amali di
Kawasan Klinikal

Syarat Tuntutan
RM 25.00 (Dua puluh lima Ringgit Malaysia) sepanjang
tempoh teori bagi kursus di luar Ibu Pejabat asal jika tidak
disediakan tempat penginapan dan makan / minum;
RM 15.00 (lima belas Ringgit Malaysia) sehari bagi kursus
di dalam kawasan Ibu Pejabat tetapi di luar kompleks
hospital / Ibu Pejabat asal dengan syarat kemudahan makan /
minum tidak disediakan; dan
Tidak layak menuntut ESH jika berkursus di Kolej Latihan
yang terletak berdekatan dalam kompleks hospital / Ibu
Pejabat tempat bertugas asal.
RM 25.00 (Dua puluh lima Ringgit Malaysia) sehari
sepanjang tempoh latihan amali bagi mereka yang dihantar
untuk latihan amali di luar kawasan Ibu Pejabat asal jika
tidak disediakantempat penginapan dan makan / minum;
RM 15.00 (lima belas Ringgit Malaysia) sehari sepanjang
tempoh latihan amali bagi mereka yang dihantar untuk
latihan amali di dalam kawasan Ibu Pejabat tetapi di luar
kompleks hospital /Ibu Pejabat asal dengan syarat
kemudahan makan / minum tidak disediakan; dan
Tidak layak menuntut ESH jika mendalani latihan amali di
hospital / Ibu Pejabat tempat bertugas asal.

63

Pembayaran Elaun Sara


Hidup Semasa Cuti
Akademik dan Cuti
Umum

Peserta kursus pos basik layak dibayar ESH yang sedang


diterima semasa cuti akademik dan cuti umum dalam
tempoh berkursus.

Sumber: Elaun dan Kemudahan, Kursus Pos Basik / Pengkhususan, Bahagian Pengurusan
Latihan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Menyambung Pengajian di Peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana

Kebanyakan jururawat berdaftar di Malaysia memiliki Diploma Kejururawatan,


yang diperolehi melalui pembelajaran secara formal dari institusi pengajian kejururawatan
selama tiga tahun dan empat tahun pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di Institut
Pengajian Tinggi (IPT).
Sehubungan itu, jururawat berpeluang untuk mengikuti pengajian di peringkat
lebih tinggi samaada secara separuh masa atau sepenuh masa. Dalam kajian yang
dijalankan oleh Chan Chong et. al (2010), jururawat kini telah mengambil inisiatif untuk
menyambung pengajian secara formal samaada dengan pembiayaan sendiri atau tajaan.
Dengan menyertai pendidikan formal, mereka berpeluang untuk mendapat kemudahan
cuti belajar separuh gaji, yang mana kemudahan tersebut boleh digunakan sebanyak dua
kali sepanjang perkhidmatan.
Walaupun skim jururawat menyediakan peluang untuk kenaikan pangkat tanpa
perlu mengikuti pembelajaran berterusan atau pendidikan formal, namun ianya
bergantung kepada pertimbangan kenaikan pangkat yang berasaskan merit dan perlu
memenuhi Syarat Perkhidmatan dan syarat-syarat lain, diantaranya a) mencapai tahap
prestasi yang ditetapkan, b) diperaku oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan, c) terdapat
64

kekosongan jawatan, d) bebas dari tindakan tatatertib, e) melepasi tapisan Suruhanjaya


Pencegahan Rasuah Malaysia, f) tidak tersenarai sebagai peminjam tegar dan g) telah
mengisytiharkan harta. Jururawat di bawah Gred U29, U32, U36 yang menunjukkan
prestasi cemerlang juga adalah layak untuk dipertimbangkan dalam Kenaikan Pangkat
Secara Lantikan (KPSL) ke jawatan pengajar U41 yang kosong tertakluk dengan syarat
yang ditetapkan.
Namun, kenaikan pangkat sedemikian tanpa pengetahuan, kemahiran yang
spesifik ianya tidak mencukupi, ini kerana pembelajaran profesional yang diikuti dan
dihadiri bakal memberikan kemahiran, pengetahuan, maklumat kepenggunaan teknologi
agar dapat melaksanakaan perawatan kesihatan ke atas pesakit pada tahap yang optima.
Pengwujudan skim perkhidmatan baru iaitu Skim Perkhidmatan Bersepadu
memberi peluang kerjaya yang lebih luas kepada jururawat untuk menjawat jawatan di
peringkat Pengurusan dan Profesional iaitu U41 hingga U54. Ini selaras dengan anjakan
paradigma terhadap skim perkhidmatan kejururawatan.

Kajian-Kajian Lepas Pendidikan Profesional Berterusan

Dalam kajian DeSilete (1990), Motivational Reasons Which Influence The


Participation of Registered Nurses In Continuing Professional Education Program yang
melihat hubungan fungsi kerja dengan ciri-ciri demografi. Kajian mendapati jururawat
yang bersedia untuk terlibat dalam Pendidikan Profesional Berterusan adalah untuk
memperolehi pengetahuan dan kemahiran baru. Terdapat lima (5) faktor jururawat terlibat
dalam pembelajaran berterusan adalah untuk meningkatkan dan membangunkan bidang
profesional, meningkatkan perkhidmatan profesional, interaksi dan perkongsian
65

pengetahuan dengan rakan seprofesional, kepentingan personal dan keutuhan kerja dan
komitmen dan refleksi dalam profesional.
Kajian yang dilaksanakan oleh Lammintakanen dan Kivinen (2012), Continuing
Professional Development in Nursing: Does Age Matter? Hasil kajian mendapati 90
peratus daripada responden melaksanakan latihan melalui latihan jangka masa pendek
dengan menghadiri konferen, perbincangan dengan rakan sekerja, kajian ulasan penilaian
prestasi, mesyuarat dan perbincangan terhadap perancangan dan pembangunan kerja serta
perlaksanaan arahan kerja. Manakala 40 peratus daripada responden dalam institusi
kesihatan melaksanakan sistematik pemantauan terhadap rakan sekerja, perbincangan dan
perkongsian pengalaman dalam kumpulan kecil, pengetahuan, pangkalan data kepakaran
dalam organisasi; penilaian kendiri yang sistematik dan perancangan terhadap
peningkatan kerjaya.
Kajian yang dilakukan oleh Ryan (2003), Continuous Professional Development
along the Continuum of Lifelong Learning ke atas kumpulan profesional perawatan
kesihatan iaitu jururawat, terapi carakerja dan fisioterapi mendapati faktor yang
memotivasikan mereka mengikuti Pendidikan Profesional Berterusan adalah untuk
meningkatkan pengetahuan dalam bidang profesional. Maklumbalas dari fisioterapi
menyatakan mengikuti pembelajaran menggalakkan mereka untuk mengemaskini
pengetahuan terkini agar tidak berada dalam keadaan statik. Manakala kumpulan terapi
carakerja berpendapat pembelajaran yang diikuti mengelakkan pengetahuan yang dimiliki
daripada lapuk dan ketinggalan. Pendidikan Profesional Berterusan berkaitrapat dengan
pakar terapi carakerja untuk mengekalkan dan meningkatkan taraf bidang profesional, ini
adalah kerana pengiktirafan terhadap nilai Pendidikan Profesional Berterusan bergerak
selari dengan syarat perlaksanaan bidang tugas profesional. Dalam kajian ini, kumpulan
66

jururawat adalah kumpulan terbesar, namun kebanyakan daripada jururawat tidak


memberikan respon terhadap pembelajaran berterusan ini adalah kerana mereka tidak
menyertai dan terlibat dalam pembelajaran Pendidikan Profesional Berterusan.
Kajian oleh Hughes (2001), Nursess Perception Of Continuing Professional
Development, kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan terdiri daripada lapan (8)
faktor iaitu i) memerlukan profesional untuk sentiasa mengemaskini (up to date), ii)
belajar dari pihak lain, iii) cabaran dalam profesional, iv) refleksi, v) penyelidikan, vi)
motivasi, vii) akauntabiliti dan x) pendidikan. Kajian merumuskan profesional akan
memperolehi perkara-perkara yang dinyatakan melalui keterlibatan dalam pembelajaran
dan menyedari Pendidikan Profesional Berterusan dapat memberi faedah yang besar
kepada profesional.
Kajian Chan Chong et. al (2010), What Influences Malaysian Nurses to
Participate in Continuing Professional Education Activities? yang dilaksanakan oleh
mendapati hanya 71% responden daripada 792 orang responden mengikuti aktiviti
pembelajaran profesional dalam tempoh dua belas (12) bulan kebelakang, walaupun
perlaksanaan mandatori Lembaga Jururawat Malaysia mewajibkan jururawat mengikuti
program pembelajaran profesional dan kurang daripada 50% jururawat yang memperolehi
nilai mata kredit 25 ke atas. Faktor motivasi yang mendorong jururawat untuk terlibat
dalam program pembelajaran profesional dalam kajian ini adalah untuk menerima
pendedahan dalam memberikan kualiti perawatan kesihatan terbaik kepada pesakit, untuk
mengemaskini pengetahuan, penambahbaikan kemahiran dalam praktis klinikal,
meningkatkan kemahiran komunikasi dan bagi mendapatkan pengetahuan untuk
pengekalan status profesional.

67

(tambahan untuk kajian lepas bagi objektif 5) Manakala kajian oleh Jain dan
Martindale (2012), Facilitating Continuous Learning: A Review of Research and Practice
on Individual Learning Capabilities and Organizational Learning Environments
menyatakan pekerja berusia (40 tahun ke atas) kurang motivasi untuk mengikuti
pembelajaran dibandingkan dengan pekerja muda dan mereka kurang terlibat dengan
aktiviti latihan dan pembangunan secara formal. Ini kerana mereka berpendapat latihan
tidak releven dan kurang penting untuk kerjaya jika dibandingkan dengan pekerja muda.
Berkemungkinan juga mereka berpendapat, mereka telah memiliki pengetahuan dan
pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kerja. Hubungan
antara umur dan pembelajaran berterusan berbeza mengikut faktor peribadi dan situasi,
hasil kajian juga mendapati individu yang berusia lebih perlahan untuk belajar
dibandingkan dengan individu muda dan adakalanya memberi kesan negetif kepada
individu berusia untuk aktif dalam pembelajaran berterusan. Secara umumnya pekerja
berusia tidak berminat secara langsung untuk mempelajari kemahiran baru, mereka lebih
terbuka untuk proses pembelajaran sosial dan percaya terhadap perkongsian ilmu dan
pengalaman. Sehubungan itu, motivasi dalam keterlibatan dan kesediaan dalam
Pendidikan Profesional Berterusan berbeza diantara pekerja berusia dan pekerja muda.
Manakala bagi jantina, kajian mendapati wanita kurang terlibat dalam pembelajaran
berterusan, ia berkemungkinan dipengaruhi oleh bidang tugas yang dipikul diantara
wanita dan lelaki. Namun hasil dapatan ini tidak memiliki kesahihan dan memerlukan
kajian yang berterusan. Bagi hasil dapatan latar belakang pendidikan ia mempengaruhi
kesediaan untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran dan mempunyai hubungan positif di
antara tahap pendidikan dan pembangunan bidang kerjaya. Untuk status pekerjaan,
pekerja yang berjawatan tinggi lebih banyak terlibat dengan kursus, latihan, aktiviti
68

pembangunan dan perancangan kerjaya dan berbeza dengan pekerja yang status rendah
yang kurang minat untuk terlibat dalam pembelajaran dan pembangunan diri.

69

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

Pengenalan

Bab ini menerangkan maksud, tujuan, jenis dan peranan reka bentuk penyelidikan
dengan menekankan kepada penganalisisan tahap pembolehubah, pengaruh dan
pengamatan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Aspek-aspek yang
dibincangkan meliputi, rekabentuk kajian, persampelan kajian, kaedah pengumpulan data
dan penganalisisan data.

Rangka Kajian
Angkubah Tidak Bersandar
(Independent Variable)

Angkubah Bersandar
(Dependent Variable)

1. Demografi
Umur
Status Perkahwinan
Kelayakan akademik
Disiplin berkhidmat
Pengalaman tahun berkhidmat
Penjadualan kerja

Tahap Pembelajaran Pendidikan


Profesional Berterusan

2. Jenis Penglibatan Pembelajaran


Kali terakhir sertai pembelajaran
Jenis-jenis pembelajaran
Kaedah pembelajaran
Sebab penglibatan

Tahap Kesediaan
Tahap Penglibatan
Persepsi Kepentingan

Yang ini untuk Objektif pertama.


Objektif khusus ditambahbaik,
Penambahan objektif kedua

Rajah 3 Rangka Kajian


70

Rangka Kerja Penyelidikan

Kajian adalah untuk melihat hubungan demografi responden dengan kesediaan


keterlibatan dan kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan serta mengetahui
sejauhmana tahap kesediaan, keterlibatan dan kepentingannya. Kajian juga melihat
kepada keterlibatan responden dalam Pendidikan Profesional Berterusan. Responden
terdiri daripada jururawat gred U29 dan Ketua Jururawat gred U32 dari pelbagai disiplin.
Responden dipilih secara rawak melalui sampel kajian.

Tempat Kajian

Kajian ini dilaksanakan di salah sebuah hospital kerajaan di negeri Selangor, Unit
Kejururawatan. Unit terdiri daripada sembilan (9) disiplin iaitu Disipilin Kritikal, Dewan
Bedah/CSSD, Medikal, Surgikal, Obstretrik dan Ginekologi (O&G), Jabatan Kecemasan
(ED), Ortopedik, Pediatrik dan Psikiatrik. Di setiap disiplin terdiri daripada wad dan
klinik.
Di disiplin kritikal terdapat wad SCN (wad rawatan rapi), wad NICU (neonatal
incentive care unit atau wad rawatan neonatal), wad CCU (critical care unit atau unit
rawatan critical) dan wad ICU (insentive care unit atau wad rawatan rapi). Disiplin
dewan bedah/CSSD (Central Sterile Service Department) yang mempunyai 3 Dewan
bedah dan 1 Unit Khidmat Steril. Disiplin Medikal pula mempunyai 2 wad perubatan dan
1 klinik pakar perubatan. Disiplin Surgikal mempunyai 2 wad surgeri, 1 klinik surgeri dan
pusat endoskopi. Disiplin O&G (Obstretrik & Ginekologi) mempunyai 1 wad Obstretrik,
1 wad ginekologi, 1 wad kelahiran, HDU labour room dan Klinik O&G. Bagi disiplin ED
71

(Emergency Department) dan Ortopedik mempunyai 2 wad orthopedik, klinik ortopedik


dan Jabatan Perubatan Kecemasan. Manakala Disiplin Pediatrik dan Psikiatrik
mempunyai 1 wad pediatrik, 2 wad psikiatrik, klinik pediatrik, klinik psikiatrik dan unit
komuniti psikiatri.

Kriteria Penetapan Responden

Berikut adalah kriteria responden yang ditetapkan:


i) Jururawat yang berdaftar dengan LJM
ii) Semua jururawat dan ketua jururawat yang bertugas sepenuh masa di setiap
disiplin (wad dan klinik)
iii) Pengurus jururawat adalah terkecuali daripada menjadi responden
iv) Jururawat dalam cuti belajar, cuti bersalin dan cuti tanpa gaji tidak dimasukkan
sebagai senarai responden

Persampelan Kajian
Formula Krejcie dan Morgan (1970) digunakan untuk penetapan saiz sampel:

S
N
P

=
=
=

D
X2

=
=

saiz sampel yang dikehendaki


saiz populasi
perkadaran populasi (jangkaan 0.50 yang memberi saiz sampel yang
maksima)
tahap ketepatan sebagai bahagian yang dinyatakan (0.05)
nilai jadual khi-kuasa dua untuk satu darjah kebebasan di tahap keyakinan
0.05 (3.841)

72

sampel saiz kajian


Kajian menggunakan kaedah persampelan rawak mudah berstrata. Kaedah ini
dipilih kerana populasi kajian terdiri daripada beberapa kumpulan homogenus yang
berbeza dan tidak bertindih. Setiap subjek kajian mempunyai peluang yang sama untuk
dipilih sebagai sampel iaitu setiap sampel dari sub populasi mempunyai peluang yang
sama untuk mewakili populasi. Pemilihan kaedah ini akan mengurangkan ralat
persampelan dan pemilihan sampel berkadaran peratus yang sama bagi setiap strata
populasi.
Populasi kajian adalah jururawat yang berkhidmat di Unit Kejururawatan dengan
jumlah populasi seramai 340 orang yang terdiri daripada jururawat terlatih gred U29 dan
ketua jururawat U32. Sampel kajian diperolehi dengan menggunakan formula adalah
seramai 181 orang.
Sampel kajian terdiri dari semua jururawat dan ketua jururawat yang berkhidmat
di sembilan (9) disiplin yang mana setiap disiplin terdiri daripada wad, klinik, pusat dan
jabatan. Pembahagian sampel adalah dengan menetapkan seramai 6-7 jururawat berserta
ketua jururawat di setiap disiplin sebagai responden.

73

Prosedur Kajian

Data kajian dikumpul melalui data primer. Data-data primer diperolehi melalui
borang soal selidik. Penggunaan borang soal selidik memudahkan pengumpulan data dan
dapat memastikan mutu kualti data. Set soalan data mengikut kategori yang ingin dikaji
iaitu setiap soalan adalah berkaitan antara satu sama lain dan mudah dirumuskan. Set
soalan borang soal selidik akan dibahagikan kepada tiga bahagian yang terdiri daripada
tiga bahagian iaitu Bahagian A, B, C dan D.

Instrumen kajian

Pembentukan soal selidik direka melalui pembacaan dan analisis terhadap kajiankajain terdahulu iaitu kajian oleh Azhar et.al (2004), Chan Chong et. al (2010), Muthu
(2008) dan Aiga (2006), ianya direka dan disusun mengikut objektif kajian.

Kaedah Pengumpulan Data


Borang Soal selidik

Bahagian A borang soal selidik mempunyai soalan yang meliputi demografi


responden iaitu jantina, umur, status perkahwinan, taraf pendidikan, tahun pengalaman
bekerja, pengkhususan, disiplin/jabatan berkhidmat dan penjadualan kerja.
Bahagian B terdiri daripada soalan tertutup berbentuk skala umpama likert untuk
melihat keterlibatan responden dalam program Pendidikan Profesional Berterusan.
Keterlibatan

pembelajaran

dilihat

melalui
74

kali

terakhir

responden

mengikuti

pembelajaran, aktiviti pembelajaran yang sering diikuti dan pilihan aktiviti pembelajaran,
faktor keterlibatan pembelajaran dan perlaksanaan responden terhadap Pendidikan
Profesional Berterusan. Ia diadaptasikan dari soal selidik kajian Chan Chong et. al (2011).
Bahagian C terdiri daripada soalan tertutup berbentuk skala umpama likert yang
merangkumi lima (5) lingkungan untuk mengenalpasti kesediaan profesional mengikuti
pembelajaran iaitu untuk i) pembangunan dan peningkatan profesional, ii) perkhidmatan
profesional, iii) pembelajaran dan interaksi bersama profesional, iv) komitmen dan
refleksi profesional, v) faedah dan keselamatan kerja profesional. Ia diadaptasikan dari
soal selidik kajian Muthu (2008).
Bahagian D, item soal selidik terdiri daripada persepsi responden terhadap
kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan. Item menunjukkan kepada faedah
pembelajaran yang bakal diperolehi oleh responden setelah mengikuti pembelajaran dan
pendidikan. Kepentingan pembelajaran dapat memberi peluang kepada peningkatan
kerjaya dan mutu perkhidmatan kepada responden. Diadaptasi dari kajian Aiga (2006) dan
Azhar et.al (2004).
Berikut adalah skala umpama likert yang digunapakai dalam borang soal selidik,
Jadual 3 : Skala Umpama Likert
1
Sangat tidak
setuju

2
Tidak setuju

3
Kurang
setuju

75

4
Setuju

5
Sangat
Setuju

Pengurusan Pengumpulan Data Kajian


Penyelidik

Surat permohonan ke pengarah hospital untuk melaksanakan kajian


Kelulusan dari Pengarah Hospital untuk melaksanakan kajian
Kerjasama dari Unit Kejururawatan untuk edaran borang selidik

Edaran borang soal selidik kepada responden & dikutip pada minggu berikutnya

Disiplin
Kritikal

Disiplin
Dewan
Bedah/ CSSD

Disiplin
Medikal

Disiplin
Surgikal

Disiplin
O&G

Disiplin ED
dan
Ortopedik

Disiplin
Pediatrik dan
Psikiatrik

Analisis data

Rajah 4 - Carta Alir Pengurusan Pengumpulan Data Kajian

Kajian Rintis (Pilot test)

Pengesahan dan kebolehpercayaan soalan-soalan dalam soal selidik dikaji dengan


menjalankan kaedah kajian rintis. Kajian rintis merupakan satu kajian yang dijalankan
untuk melihat dan memastikan kesesuaian item, arahan dan format yang digunakan dalam
borang soal selidik yang akan diedarkan kepada responden uji kaji. Penganalisisan data
dan maklumat kajian rintis digunakan untuk melihat sebarang masalah yang wujud dan
cuba untuk memperbaiki kelemahan soalan di dalam soal selidik. Analisis kajian rintis
menggunakan Statistical Package For Sosial Science (SPSS) versi 21untuk menguji
kebolehpercayaan dan kesahan soal selidik.

76

Formula penetapan sampel untuk kajian rintis:


10% daripada jumlah sampel
= 10% x 181 jumlah sampel
= 18.1
Maka, 18 orang responden dipilih secara rawak dari 9 disiplin perkhidmatan
kejururawatan.
Realibiti borang soal selidik dianalisis melalui kaedah ujian kebolehpercayaan
Alpha-Cronbach iaitu nilai (alpha) hendaklah melebihi daripada 0.7, ia untuk
memastikan kebolehpercayaan soal selidik adalah baik. Sekiranya nilai (alpha) kurang
daripada 0.6 menunjukkan kebolehpercayaan terhadap soalan soal selidik adalah rendah.
Sehubungan itu, nilai cronbachs alpha bagi borang soal selidik untuk kajian rintis
adalah 0.827 bagi 49 item soalan.Berikut adalah jadual statistik realibiliti:
Jadual 4: Nilai Realibiliti Alpha Cronbachs
Item soalan dalam soal selidik

Nilai Alpha Cronbachs

49

0.827

Penganalisisan Data

Data dan maklumat diperolehi melalui jawapan yang diberikan oleh responden ke
atas borang soal selidik yang diedarkan kepada responden melalui ketua jururawat atau
pengurus jururawat di setiap disiplin. Data dianalisis melalui analisis deskriptif dan
inferential dengan menggunakan perisian SPSS versi 21.

77

Analisis deskriptif akan digunakan untuk menerangkan kekerapan dan peratusan


terhadap soalan-soalan tertutup dalam soal selidik. Ia juga digunakan untuk mengenalpasti
pola-pola responden mengikut keutamaan. Skor akan dianalisis dan dipersembahkan
dalam bentuk statistik deskriptif. Pemilihan statistik akan menjelaskan hasil kajian secara
ringkas, berkesan dan mudah difahami serta bersesuaian dengan data primer yang
dikumpulkan.
Kaedah statistik inferential yang berasaskan korelasi pula digunakan bagi
menentukan sejauhmana hubungan di antara demografi dengan keterlibatan dan kesediaan
responden dalam pembelajaran professional berterusan.
Bagi bahagian A di borang soal selidik iaitu demografi responden, kaedah
kekerapan dan peratusan digunakan untuk mempersembahkan hasil analisis.
Manakala bagi bahagian B, C, dan D data dianalisis melalui kekerapan, peratusan
dan tahap min. Ia bagi melihat faktor mana yang mempengaruhi secara langsung
keterlibatan, kesediaan dan persepsi kepentingan pembelajaran responden dalam
Pendidikan Profesional Berterusan .
Tahap pembahagian min adalah selang skala 1.00 hingga 2.33 dikategorikan
sebagai rendah. Min yang berada pada selang skala 2.34 hingga 3.67 diklasifikasikan
sebagai sederhana manakala min yang berada pada lingkungan 3.68 hingga 5.00
disimpulkan sebagai tinggi.
Jadual 5: Jadual Pembahagian Min
Purata (min)

Tahap min

1.00 2.33

Rendah

2.34 3.67

Sederhana

3.68 5.00

Tinggi

78

Dalam mengenalpasti hubungan di antara demografi dengan keterlibatan dan


kesediaan jururawat Pendidikan Profesional Berterusan, ujian Khi Kuasa Dua ()
digunakan. Ia bagi melihat kekuatan hubungan di antara dua pembolehubah. Faktor
demografi yang ditekankan adalah usia, status perkahwinan, kelayakan akademik, disiplin
berkhidmat, pengalaman tahun berkhidmat dan penjadualan kerja. Nilai Khi Kuasa Dua,
p<0.05, akan menunjukkan hubungan yang signifikan kepada kesediaan, keterlibatan dan
persepsi kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan.

79

BAB IV

PENEMUAN KAJIAN

Pengenalan

Bab ini membincangkan hasil dapatan yang diperolehi daripada edaran borang
soal selidik kepada jururawat di salah sebuah hospital di Selangor. Sejumlah 181 borang
selidik

diedarkan

dan

berjaya

dikembalikan.

Analisis

dapatan

menggunakan

pengaturcaraan komputer SPSS versi 21. Data analisis dipersembahkan dalam bentuk
kekerapan, peratusan, min, sisihan piawai dan korelasi.
Penemuan kajian dibahagikan mengikut pecahan berikut:
a) Latar belakang responden.
b) Jenis penglibatan responden dalam Pendidikan Profesional Berterusan.
c) Tahap pembelajaran responden dalam Pendidikan Profesional Berterusan.
d) Tahap kesediaan responden dalam Pendidikan Profesional Berterusan.
e) Tahap keterlibatan responden dalam Pendidikan Profesional Berterusan.
f) Persepsi kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan kepada responden.
g) Hubungan demografi responden dengan Pendidikan Profesional Berterusan.

80

Latar Belakang Responden

Jadual menunjukkan profil responden berkaitan dengan demografi responden yang


meliputi jantina, umur, status perkahwinan, jawatan, kelayakan akademik, disiplin/jabatan
berkhidmat, pos basik/pengkhususan, pengalaman berkhidmat dan penjadualan kerja.
Maklumat responden adalah penting kerana ia menggambarkan ciri-ciri responden yang
dikaji dan digunakan untuk mencari hubungkait dengan pembolehubah yang lain. Berikut
adalah hasil penemuan kajian mengenai data peribadi responden.

Jadual 6: Demografi Responden


Angkubah

Bilangan (N)

Jantina
Lelaki
Perempuan
Umur
20-30
31-40
40-50
51 keatas
Status Perkahwinan
Bujang
Berkahwin
Janda/duda
Jawatan
Jururawat Terlatih
Ketua Jururawat
Kelayakan Akademik
Diploma
Ijazah
Sarjana
Disiplin/Jabatan Berkhidmat
Kritikal
Dewan bedah
Perubatan

81

Peratusan (%)

5
176

2.8
97.2

64
70
29
18

35.4
38.7
16.0
9.9

41
138
2

22.7
76.2
1.1

134
47

74.0
26.0

163
17
1

90.1
9.4
0.6

15
17
45

8.3
9.4
24.9

Surgikal
Obstretrik & Ginekologi
Kecemasan
Ortopedik
Pediatrik
Psikiatrik
Pos Basik/Pengkhususan
Tiada
Perawatan Pediatrik
Perawatan Rapi
Kawalan Infeksi
Kebidanan
Kecemasan (Advanced Emergency
Medical and Trauma Care AEMTC)
Perawatan Perioperatif
Perawatan Otorinolaringologi
Perawatan Neonat
Perawatan Gerontologi
Perawatan Renal
Penjagaan Kesihatan Primer
Perawatan Diabetes
Perawatan Psikiatri
Kejujurawatan Kesihatan Awam
Gastrointestinal Endoscopy
Perawatan Onkologi
Pengalaman Berkhidmat
1-7
8-14
15-21
22-28
29 tahun keatas
Penjadualan Kerja
Waktu Pejabat
Waktu Shift

Jumlah Responden

16
33
9
14
24
8

8.8
18.2
5.0
7.7
13.3
4.4

105
8
11
2
27
11

58.0
4.4
6.1
1.1
14.9
6.1

1
1
1
1
2
1
2
2
3
1
2

0.6
0.6
0.6
0.6
1.1
0.6
1.1
1.1
1.7
0.6
1.1

64
59
32
18
8

35.4
32.6
17.7
9.9
4.4

38
143

21.0
79.0

181

100.0

Berdasarkan jadual, jumlah responden perempuan lebih ramai dibandingkan


dengan responden lelaki iaitu perbezaan sebanyak 94%. Seramai 176 orang (97.2%)
adalah perempuan dan hanya 5 orang (2.8%) responden lelaki. Ianya dipengaruhi kerana

82

bidang profesion kejururawatan sebelum ini dimonopoli oleh golongan wanita (Voon,
2009) dibanding dengan golongan lelaki. Namun, ia berubah menerusi peredaran zaman
dan pendedahan kerjaya kepada golongan lelaki, yang mana kini lebih ramai pelajar lelaki
yang meminati bidang kejururawatan dan mula menceburi bidang tersebut untuk dijadikan
sebagai prospek kerjaya.
Seramai 64 orang iaitu 35.4% responden yang terlibat dalam kajian ini adalah
berusia diantara 20-30 tahun. Usia responden paling tinggi yang terlibat dalam kajian ini
diantara 31-40 tahun seramai 70 orang iaitu 38.7% responden. Seramai 29 orang iaitu
16% berumur 40-50 tahun. Manakala hanya 18 orang iaitu 9.9% terdiri daripada
responden berusia 51 tahun ke atas.
Majoriti responden yang terlibat dalam kajian ini telah berkahwin dan mempunyai
purata bilangan anak diantara 2-3 orang, jumlah responden adalah seramai 138 orang iaitu
76.2 peratus. Diikuti dengan responden berstatus bujang seramai 41 orang iaitu 22.7% dan
hanya 2 orang adalah janda/duda iaitu 1.1%
Bilangan jururawat terlatih adalah seramai 134 orang iaitu 74% dan Ketua
Jururawat sebanyak 47 orang iaitu 26%. Majoriti responden mempunyai kelulusan
Diploma iaitu seramai 163 orang 90.1%. Diploma yang dimiliki oleh responden
kebanyakan Diploma Kejururawatan. Responden yang mempunyai kelulusan Ijazah
seramai 17 orang, 9.4%. Manakala hanya 1 orang iaitu 0.6% memiliki Sarjana.
Sembilan (9) buah disiplin/jabatan telah terlibat dalam kajian ini. Responden yang
paling ramai terlibat adalah daripada jabatan Perubatan seramai 45 orang iaitu 24.9%,
diikuti dari jabatan Obstretrik & Onkologi seramai 33 orang (18.2%) dan jabatan
Pediatrik seramai 24 orang (13.3%). Manakala dari jabatan/disiplin Dewan Bedah seramai
17 orang (9.4%), Kritikal seramai 15 orang iaitu 8.3%, Surgikal seramai 16 orang (8.8%),
83

Ortopedik seramai 14 orang (7.7%), Kecemasan seramai 9 orang iaitu 5% dan jabatan
Psikiatrik seramai 8 orang (4.4%).
Bagi program pos basik atau pengkhususan, lebih separuh daripada responden
tidak mempunyai bidang pengkhususan dalam bidang profesional kejururawatan iaitu
seramai seramai 105 orang (58%). Namun, bidang pengkhususan kebidanan adalah
pengkhususan yang paling tinggi yang telah diikuti oleh responden iaitu seramai 27 orang
atau 14.9%, diikuti dengan pengkhususan perawatan rapi seramai 11 orang (6.1%),
pengkhususan pediatrik seramai 8 orang (4.4%) dan pengkhususan kecemasan seramai
seramai 11 orang (6.1%). Manakala bagi bidang pengkhususan lain, purata responden
adalah seramai 1 hingga 2 orang yang hanya mewakili 0.6% hingga 2%.
Kebanyakan responden kajian memiliki pengalaman perkhidmatan diantara 1-7
tahun iaitu 35.4% seramai 64 orang dan hanya 8 orang (4.4%) mempunyai pengalaman
selama 29 tahun dan keatas dalam profesion kejururawatan. Bagi tahun perkhidmatan
8-14 tahun seramai 59 orang (32.6%), 15-21 tahun pengalaman seramai 32 orang (17.7%)
dan 22-28 tahun pengalaman seramai 18 orang (9.9%).
Seramai 143 orang iaitu 79% responden berkhidmat di hospital dengan waktu
kerja secara shift dan hanya 38 orang (21%) berkhidmat dengan waktu pejabat. Waktu
kerja shift yang menjadi kebiasaan adalah jam 7 pagi 2 petang, 2 petang 9 malam,
9 malam 7 pagi.

Jenis Penglibatan Responden dalam Pendidikan Profesional Berterusan

Seramai 53 responden iaitu 29.3% telah terlibat dengan pembelajaran pada


seminggu yang lepas dan 44 reponden (24.3%) terlibat pada bulan lepas. Bagi 24 orang
84

responden (13.3%) terlibat dengan pembelajaran lain daripada pilihan jawapan yang
diberikan seperti baru terlibat dengan pembelajaran semalam, setahun yang lepas dan lainlain. Manakala, bagi pembelajaran yang diikuti oleh responden dalam tempoh setahun
terakhir melalui program seminar seramai 55 responden (30.4%) telah menyertainya dan
seramai 47 responden (26.0%) mengikuti pembelajaran melalui kuliah/syarahan, 22
responden (12.2%) menghadiri bengkel, 9 responden (5.0%) mengikuti konferens dan
hanya 5 orang (2.8%) terlibat dengan konvensyen.
Seramai 43 responden (23.8%) terlibat dengan pembelajaran untuk tempoh 12
bulan kebelakang dengan mengikuti pembelajaran melalui kursus, perbincangan,
mesyuarat dan lain-lain. Bagi kaedah yang menjadi pilihan pembelajaran dikalangan
responden adalah dengan menyambung pengajian secara formal iaitu seramai 53 orang
(29.3%). Seramai 48 responden (26.5%) mempunyai pilihan lebih dari satu pilihan yang
diberikan iaitu mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan kaedah lain-lain seperti
perbincangan, mesyuarat, bacaan dan pencarian maklumat online.
Seramai 40 reponden (22.1%) pula minat untuk mengikuti pembelajaran secara
kuliah/syarahan dan 25 responden (13.8%) suka untuk mengadakan perbincangan
bersama rakan sekerja untuk berkongsi ilmu dan kemahiran. Hanya 8 responden (4.4%)
dan 7 responden (3.9%) berminat dengan pembelajaran melalui pembacaan dan
menghadiri mesyuarat.
Responden akan terlibat dengan pembelajaran apabila pembelajaran yang diikuti
tidak mengganggu tugasan dan tanggungjawab lain iaitu seramai 46 responden (25.4%)
bersetuju dengan penyataan tersebut. Memandangkan Pendidikan Profesional Berterusan
adalah pembelajaran dewasa, maka seramai 37 responden (20.4%) yang terlibat dengan

85

pembelajaran menyedari pembelajaran yang diikuti dapat mencapai objektif yang


ditetapkan dan yang diinginkan.
Manakala hanya seramai 16 responden (8.8%) yang mengikuti pembelajaran
disebabkan oleh credit point dan 11 orang responden (6.1%) terlibat dengan pembelajaran
setelah nama dihantar oleh ketua jabatan atau penyelia, kaedah ini lebih kearah paksaan
dan wajib. 10 orang responden (5.5%) pula menyatakan akan menghadiri pembelajaran
apabila pembelajaran yang ditawarkan adalah percuma.
Bagi 61 orang responden (33.7%) terlibat dengan aktiviti pembelajaran disebabkan
oleh beberapa faktor seperti dalam pilihan jawapan soal selidik iaitu terlibat pada satusatu masa dengan 2-3 sebab dan faktor dengan tidak mengganggu tugas, perlu capai
objektif, perlu memperolehi credit point dan lain-lain. Berikut adalah jadual hasil
penemuan bagi penglibatan responden dalam pembelajaran:

Jadual 7: Jenis Penglibatan Responden Dalam Pendidikan Profesional Berterusan


Angkubah
Kali Terakhir Terlibat dengan Pembelajaran
Seminggu lepas
Dua minggu lepas
Enam belas lepas
Dua bulan lepas
Pilihan lain, semuanya, 2 drpd 3 pilihan
Jenis Pembelajaran yang diikuti 12 Bulan Terakhir
Kuliah/Syarahan
Seminar
Konferens
Bengkel
Konvensyen
Pilihan lain, semuanya, 2 drpd 3 pilihan
Kaedah pembelajaran pilihan
Kuliah/Syarahan

86

Bilangan (N)

Peratusan (%)

53
25
44
16
19

29.3
13.8
24.3
8.8
10.5

47

26.0

55
9
22
5
43

30.4
5.0
12.2
2.8
23.8

40

22.1

Mesyuarat
Perbincangan bersama rakan sekerja
Pembacaan
Sambung pengajian secara formal
Pilihan lain, semuanya, 2 drpd 3 pilihan
Sebab keterlibatan
Secara Percuma
Mencapai objektif
Setelah nama dihantar
Mempunyai Credit point
Tidak menganggu tugasan dan tanggungjawab lain
Pilihan lain, semuanya, 2 drpd 3 pilihan

7
25
8
53
48

3.9
13.8
4.4
29.3
26.5

10
37
11
16
46
61

5.5
20.4
6.1
8.8
25.4
33.7

Tahap Pembelajaran Responden dalam Pendidikan Profesional Berterusan

Tahap pembelajaran responden dalam kajian ini adalah gabungan penemuan data
tahap kesediaan, keterlibatan dan persepsi kepentingan responden terhadap Pendidikan
Profesional Berterusan. Nilaian tahap pembelajaran adalah purata nilai min tahap
kesediaan, tahap keterlibatan dan persepsi responden terhadap Pendidikan Profesional
Berterusan. Tahap pembelajaran responden adalah pada tahap tinggi berpandukan jadual
berikut:

Jadual 8: Tahap Pembelajaran Responden terhadap Pendidikan Profesional


Berterusan
Angkubah

Nilaian Min

Tahap Kesediaan Pendidikan Profesional Berterusan


Tahap Keterlibatan Pendidikan Profesional Berterusan
Persepsi Kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan

4.30
4.44
4.41

Purata Nilaian Min

4.38

87

Tahap Kesediaan Responden Terhadap Pendidikan Profesional Berterusan

Nilai min keseluruhan tahap kesediaan responden terhadap Pendidikan Profesional


Berterusan adalah pada tahap tinggi iaitu 4.30. Disini, responden sangat setuju pernyataan
pembelajaran adalah bersifat sepanjang hayat dengan nilai min 4.52. Kesediaan
pembelajaran dikalangan responden dibuktikan dengan 99 orang responden (54.7%)
setuju ingin belajar lebih banyak lagi untuk pembangunan diri. Apabila responden ingin
belajar lebih dari apa yang diketahui maka mereka suka dengan cabaran dalam
pembelajaran dengan nilai min 4.35 dan 97 orang responden setuju dengan penyataan.
Kesediaan dalam pembelajaran juga dapat dilihat dengan seramai 115 responden
(63.5%) setuju dengan kenyataan mengutarakan banyak soalan terhadap perkara yang
berlaku membuktikan mereka bersedia dengan pembelajaran dan seramai 101 responden
(55.8%) menunujukkan sangat berminat untuk meneroka perkara-perkara baru. Kesediaan
dalam pembelajaran terletak dalam diri individu sendiri, ini terbukti dengan seramai 112
responden (61.9%) mengetahui apa yang hendak dipelajari.
Nilai min 4.36 pula menyatakan responden suka belajar iaitu suka kepada
pembelajaran. Apabila responden suka dan minat kepada pembelajaran, mereka lebih
terbuka untuk memiliki pendidikan lebih tinggi kerana melalui pendidikan tinggi
kehidupan pasti lebih menyeronokkan dengan nilai min 4.19 dan penyataan pembelajaran
adalah sesuatu yang menyeronokkan meletakkan nilai min 4.33.
Seramai 111 orang responden (61.3%) bersedia dengan pembelajaran kerana
mereka bersedia untuk mencari maklumat baru untuk perlaksanaan dalam perkhidmatan
kejururawatan, dengan itu pengetahuan dan ilmu dalam bidang profesional akan sentiasa
meningkat. Ia juga mampu mempengaruhi masa depan responden untuk terus terlibat

88

dalam pembelajaran secara aktif kerana ia memerlukan komitmen yang tinggi. Namun
untuk bersedia terlibat dalam pembelajaran bukan penghalang kepada 104 orang
responden, walaupun keterlibatan dalam pembelajaran tidak menjanjikan hasil tertentu.
Berikut adalah hasil penemuan tahap kesediaan responden:

Jadual 9: Tahap Kesediaan Responden Dalam Pendidikan Profesional Berterusan


Kenyataan

STS

TS

KS

SS

Min

Saya terlalu ingin mempelajari


sesuatu perkara

1
0.6%

2
1.1%

9
5.0%

98
54.1%

71
39.2%

4.30

Saya suka mencuba perkara


baru walaupun saya tidak pasti
hasilnya

0
0%

9
5.0%

18
9.9%

104
57.5%

50
27.6%

4.08

Saya suka memikirkan masa


hadapan

0
0%

1
0.6%

6
3.3%

100
55.2%

74
40.9%

4.36

Saya melihat sesuatu perkara


sebagai cabaran, bukan
halangan

0
0%

2
1.1%

2
1.1%

95
52.5%

82
45.3%

4.42

Saya suka cabaran dalam


pembelajaran

1
0.6%

1
0.6%

7
3.9%

97
53.6%

75
41.4%

4.35

Saya sangat berminat untuk


meneroka perkara-perkara baru

1
0.6%

0
0%

14
7.7%

101
55.8%

65
35.9%

4.27

Lebih tinggi pendidikan


membuatkan hidup saya lebih
menyeronokkan

5
2.8%

1
0.6%

19
10.5%

85
47.0%

71
39.2%

4.19

Pembelajaran adalah suatu


keseronokan

1
0.6%

0
0%

9
5.0%

99
54.7%

72
39.8%

4.33

Saya ingin belajar lebih


banyak lagi untuk
pembangunan diri saya

1
0.6%

0
0%

2
1.1%

99
54.7%

79
43.6%

4.41

Pembelajaran bersifat
sepanjang hayat

1
0.6%

0
0%

2
1.1%

79
43.6%

99
54.7

4.52

Saya tahu apa yang ingin


dipelajari

1
0.6%

0
0%

7
3.9%

112
61.9%

61
33.7%

4.28

89

Saya suka belajar

1
0.6%

0
0%

3
1.7%

106
58.6

71
39.2%

4.36

Kesukaran dalam sesuatu


bidang pembelajaran tidak
menjadi halangan jika saya
menggemari bidang tersebut

1
0.6%

0
0%

10
5.5%

106
58.6%

64
35.4

4.28

Saya selalu mencari maklumat


perlaksanaan dalam
perkhidmatan kejururawatan

1
0.6%

0
0%

10
5.5%

111
61.3%

58
32.0%

4.24

Saya selalu mengutarakan


persoalan terhadap setiap
perkara yang berlaku

1
0.6%

0
0%

16
8.8%

115
63.5%

49
27.1%

4.17

Min Keseluruhan

4.30 (Tinggi)

Tahap Keterlibatan Responden dalam Pendidikan Profesional Berterusan

Keterlibatan responden dalam program Pendidikan Profesional Berterusan


bergantung kepada pelbagai faktor. Ianya dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik dan intrinsik
individu. Berdasarkan jadual, responden terlibat dengan pembelajaran profesional adalah
untuk mengemaskini up date kemahiran dan kelebihan dalam bidang professional serta
ingin meningkatkan pengetahuan profesional, ini dibuktikan dengan nilai min masingmasing 4.59 dan 4.58, ianya nilai min yang tertinggi diantara semua penyataan. 112
responden (61.9%) sangat setuju keterlibatan dalam pembelajaran dapat meningkatan
pengetahuan profesional.
Responden juga meletakkan komitmen yang tinggi dalam proses pembelajaran dan
sentiasa mengemaskini pengetahuan dan kemahiran melalui aktiviti pembelajaran dengan
nilai min adalah 4.53 yang mana 100 responden (55.2%) sangat setuju dengan penyataan.

90

Keterlibatan responden dalam pembelajaran juga dikenalpasti dengan responden


iingin meningkatkan keyakinan dalam diri, meningkatkan self esteem serta ingin
memiliki kolabrasi atau hubungan dengan pihak lain/luar melalui pengkongsian
pengetahuan dan ilmu. Ini terbukti melalui tahap min yang tinggi iaitu masing-masing
4.43, yang mana 96 orang responden setuju dengan penyataan yang dinyatakan.
Walaupun nilaian min untuk memperbaharui lesen perkhidmatan adalah yang
terendah iatu 4.27 tapi tahap nilaian min masih tinggi, namun seramai 96 responden
(53%) setuju bahawa keterlibatan dalam pembelajaran adalah untuk memperbaharui lesen
perkhidmatan.
Bagi penyataan untuk melatih diri agar lebih bersedia dengan memahami
keseluruhan nilai-nilai profesional, seramai 91 orang responden (50.3%) sangat setuju
dengan penyataan. Seramai 100 orang responden pula iaitu 55.2% meletakkan
keterlibatan dalam pembelajaran adalah sebagai komitmen dan berasakan pengetahuan
dan kemahiran perlu sentiasa dikemaskini.
Terdapat seramai 5 responden (2.8%) sangat tidak setuju dengan penyataan
keterlibatan dalam pembelajaran bukan untuk setaraf dengan rakan sekerja yang lain
yang telah mengikuti pembelajaran, bagi mereka keterlibatan dalam pembelajaran tidak
bukan untuk menyamakan taraf pembelajaran dengan mereka yang telah mengikuti
pembelajaran. Berikut adalah hasil penemuan bagi tahap keterlibatan responden dalam
Pendidikan Profesional Berterusan:

91

Jadual 10: Tahap Keterlibatan Responden Dalam Pembelajaran Profesional


Berterusan
Kenyataan

STS

TS

KS

SS

Min

Untuk meningkatkan
pengetahuan professional saya

1
0.6%

2
1.1%

0
0%

66
36.5%

112
61.9%

4.58

Untuk mengemaskini up date


kemahiran dan kelebihan
dalam bidang professional
saya

1
0.6%

0
0%

1
0.6%

69
38.1%

110
60.8%

4.59

Untuk memperbaharui lesen


perkhidmatan

1
0.6%

5
2.8%

9
5.0%

96
53%

70
38.7%

4.27

Untuk membuktikan saya


mampu mendemonstrasikan
kelebihan dan kemahiran
professional saya

1
0.6%

2
1.1%

10
5.5%

89
49.2%

79
43.6%

4.34

Untuk meningkatkan
keyakinan dalam diri,
meningkatkan self esteem

1
0.6%

0
0%

1
0.6%

96
53%

82
45.3%

4.43

Untuk memiliki kolabrasi dan


perkongsian pengetahuan

1
0.6%

2
1.1%

0
0%

96
53.0%

82
45.3%

4.43

Untuk melatih diri agar lebih


bersedia dengan memahami
keseluruhan nilai-nilai
profesional

1
0.6%

2
1.1%

0
0%

87
48.1%

91
50.3%

4.48

Untuk meletakkan komitmen


dalam proses pembelajaran
dan sentiasa mengemaskini
pengetahuan dan kemahiran

1
0.6%

1
0.6%

0
0%

79
43.6%

100
55.2%

4.53

Untuk bersama-sama setaraf


dengan rakan sekerja yang
telah mengikuti pembelajaran

5
2.8%

10
5.5%

0
0%

82
45.3%

84
46.4%

4.33

Min Keseluruhan

4.44 (Tinggi)

92

Persepsi Responden terhadap Kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan

Sseramai 95 responden (52.5%) sangat setuju bahawa kepentingan melibatkan diri


dalam pembelajaran dapat membantu memantapkan diri dalam ilmu dan pengetahuan.
Seramai 98 responden juga setuju pembelajaran profesional penting kerana ia mampu
mempengaruhi perubahan dalam memberikan perkhidmatan dalam tugasan.
Responden juga yakin pembelajaran profesional dapat meningkatkan kelayakan
dan kepakaran yang sedia ada dengan nilai min 4.46 dan seramai 95 responden setuju
dengan penyataan tersebut. Pembelajaran profesional yang diikitui juga dapat
meningkatkan kelayakan akademik sekaligus memperkbaiki kelulusan akademik
sediaada.
85 responden (47.0%) sangat setuju pembelajaran adalah penting kerana ia dapat
meningkatkan kelayakan / kepakaran sedia ada, melalui ilmu yang ada menjadikan diri
dihormati dapat dijadikan tempat rujukan dengan itu dapat menjadikan diri seorang yang
bertanggungab dan sentiassa bersedia dengan beban tugas yang lebih mencabar.
Manakala seramai 98 responden (54.1%) setuju pembelajaran profesioanl dapat
meningkatkan peluang kenaikan pangkat dan mampu mempunyai hubungan networking
yang boleh membantu dalam pergerakan aliran kerjaya. Bagi peluang kenaikan pangkat,
ilmu dan pehgetauan yang tinggi perlu ada, sehubungan itu responden setuju kepentingan
terlibat dalam pembelajaran dapat membuktikan diri adalah seorang yang layak dan pakar
dalam profesional dan pengkhususan mereka sendiri. Berikut adalah hasil penemuan
kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan kepada responden:

93

Jadual 11: Persepsi Responden terhadap Kepentingan Pendidikan Profesional


Berterusan
Kenyataan

STS

TS

KS

SS

Min

Akan meningkatkan
kelayakan /kepakaran sedia
ada

0
0%

1
0.6%

0
0.6%

95
52.5%

85
47.0%

4.46

Akan meningkatkan status


profesional secara
keseluruhan

1
0.6%

0
0%

2
1.1%

98
54.1%

80
44.2%

4.41

Pengetahuan baru yang


dimiliki diamalkan untuk
membantu memantapkan
diri

0
0%

1
0.6%

0
0%

85
47.0%

95
52.5%

4.51

1
0.6%

0
0%

15
8.3%

86
47.5%

79
43.6%

4.33

0
0%

1
0.6%

6
3.3%

87
48.1%

87
48.1%

4.44

Akan mampu
mempengaruhi perubahan
dalam perkhidmatan kerja
yang diberikan

1
0.6%

0
0%

5
2.8%

98
54.1%

77
42.5%

4.38

Akan mempunyai hubungan


networking, yang boleh
membantu dalam
pergerakan aliran kerjaya

1
0.6%

1
0.6%

4
2.2%

92
50.8%

83
45.9%

4.41

Meningkatkan peluang
kenaikan pangkat

1
0.6%

0
0%

8
4.4%

98
54.1%

74
40.9%

4.35

Melalui pengetahuan dan


ilmu akan memberi
gambaran jelas terhadap
tugas dan tanggungjawab
yang dijalankan

1
0.6%

0
0%

1
0.6%

99
54.7%

80
44.2%

4.42

Akan memiliki kelulusan


/kelayakan /kemahiran yang
lebih tinggi bagi peluang
kenaikan pangkat
Akan meningkatkan
kelayakan akademik
sekaligus memperbaiki
kelulusan akademik
sebelum ini

94

Dengan ilmu yang dimiliki


menjadikan diri dihormati,
menjadi tempat rujukan

1
0.6%

2
1.1%

17
9.4%

76
42.0%

85
47.0%

4.34

Untuk menjadikan diri lebih


bertanggungjawab dan
bersedia dengan beban tugas
yang lebih mencabar

1
0.6%

0
0%

2
1.1%

93
51.4%

85
47.0%

4.44

Untuk membuktikan diri


adalah seorang yang layak
dalam bidang profesional
tersendiri

1
0.6%

0
0%

3
1.7%

90
49.7%

87
48.1%

4.45

Min Keseluruhan

4.41 (Tinggi)

Perkaitan Faktor Demografi dengan Kesediaan, Keterlibatan dan Persepsi terhadap


Kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan

Dalam menentukan hubungan diantara demografi responden dengan kesediaan,


keterlibatan serta kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan kepada jururawat,
analisis statistik Chi Square digunakan dengan penetapan tahap kepentingan (level of
signifance) adalah 0.05.
Bagi pembolehubah kesediaan, hanya faktor disiplin/jabatan mempunyai
hubungan signifikan terhadap kesediaan dalam Pendidikan Profesional Berterusan. Bagi
faktor jantina, umur, status perkahwinan, pengalaman berkhidmat dan penjadualan kerja
tidak mempengaruhi kesediaan responden. Hubungan yang sama ditunjukkan terhadap
kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan oleh responden, iaitu disiplin/jabatan
yang mempunyai hubungan signifikan.
Pembolehubah keterlibatan dalam Pendidikan Profesional tidak menunjukkan
hubungan signifikan dengan demografi respoden kerana kesemua nilai khi kuasa dua
melebihi 0.05, p>0.05. Berikut adalah jadual analisis statistik tersebut:

95

Jadual 12: Nilai Ujian Khi Kuasa Dua bagi Perkaitan Antara Demografi dan
Pendidikan Profesional Berterusan
Bil

Faktor Demografi

1
2
3
4

Jantina
Umur
Status Perkahwinan
Kelayakan
Akademik
Jabatan/Disiplin
Pengalaman
Berkhidmat
Penjadualan Kerja

5
6
7

Keterlibatan
Value
Asymp.
Sig (2sided)
17.060
0.888
60.261
0.892
53.420
0.344
40.029
0.842

Kesediaan
Value
Asymp.
Sig (2sided)
37.464
0.052
88.892
0.130
66.738
0.057
64.840
0.077

Kepentingan
Value
Asymp.
Sig (2sided)
19.028
0.267
54.819
0.232
29.167
0.611
31.380
0.498

233.282
84.684

0.053
0.863

236.743
108.399

0.039
0.266

189.427
65.984

0.000
0.409

26.461

0.383

35.209

0.084

23.966

0.090

96

BAB V

RINGKASAN, RUMUSAN, IMPLIKASI, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

Pengenalan

Bab ini akan merumuskan dapatan kajian, implikasi kajian, perbincangan dan
cadangan untuk akan datang. Rumusan dibuat adalah berdasarkan kepada pencapaian
objektif kajian yang telah ditetapkan di awal kajian. Beberapa cadangan kepada organisasi
dan responden agar skop dalam kajian ini diberikan penekanan yang jelas.

Ringkasan

Kajian ini adalah untuk mengenalpasti hubungan demografi jururawat yang


mampu mempengaruhi penglibatan jururawat dalam Pendidikan Profesional Berterusan
yang mana keterlibatan dalam menyertai Pendidikan Profesional Berterusan memberikan
manfaat dan faedah yang pelbagai kepada individu dan organisasi amnya. Kesediaan
dikalangan jururawat untuk terlibat secara aktif dalam Pendidikan Profesional Berterusan
dipengaruhi oleh pelbagai faktor, sokongan dan kerjasama dari pihak pengurusan
memainkan peranan penting agar program pendidikan dapat diikuti dan dilaksanakan
dengan lancar dan teratur. Kajian dilaksanakan dengan edaran borang soal selidik kepada
jururawat di hospital kerajaan di negeri Selangor dan data premier yang dimiliki di analisa
mengikut kategori yang ditetapkan berdasarkan objektif kajian. Penemuan kajian
mendapati tahap kesediaan, keterlibatan dan kepentingan Pendidikan Profesional
97

Berterusan di kalangan jururawat adalah tinggi. Manakala hubungan demografi dengan


ketiga-tiga pembolehubah memberikan beberapa perbezaan. Bagi pembolehubah
keterlibatan faktor demografi tidak mempunyai hubungan yang signifikan. Manakala,
faktor demografi (jabatan atau disiplin berkhidmat) menunjukkan hubungan signifikan
kepada pembolehubah kesediaan dan kepentingan pendidikan pembelajaran berterusan.
Faktor demografi selain daripada jabatan atau disiplin berkhidmat masing-masing tidak
mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kesediaan dan kepentingan Pendidikan
Profesional Berterusan. Secara dasarnya, jururawat di tempat kajian aktif dalam
menghadiri Pendidikan Profesional Berterusan dan memahami konsep Pendidikan
Profesional Berterusan yang mampu meningkatkan kompetensi diri, pengetahuan dan
kemahiran mengikut peredaran perawatan semasa.

Rumusan

Program Pendidikan Profesional Berterusan telah diwajibkan oleh KKM mulai


tahun 2008, yang mana setiap jururawat berdaftar perlu memiliki jumlah point tertentu
untuk

melayakkan

mereka

memperbaharui

APC

bagi

membolehkan

mereka

mempraktiskan kemahiran perawatan dalam bidang tugas. Perkara ini adakalanya


memberikan tekanan kepada jururawat untuk terlibat secara aktif apabila ia melibatkan
komitmen kerja dan tanggungjawab harian. Komitmen kerja yang tinggi terutama bagi
mereka yang berkhidmat di jabatan kritikal adakalanya membuatkan mereka menyertai
Pendidikan Profesional Berterusan sekadar untuk mencukupkan nilaian point. Kesediaan
mereka dalam penyertaan juga turut memberi kesan walaupun mereka menyedari akan
kepentingan penyertaan.
98

Beberapa program Pendidikan Profesional Berterusan anjuran KKM menyediakan


elaun sara hidup sepanjang tempoh penyertaan program. Ia dilaksanakan sebagai tarikan
kepada jururawat untuk lebih aktif dalam menyertai dan memohon untuk terlibat dalam
Pendidikan Profesional Berterusan. Namun, penyertaan dikalangan responden kajian tidak
meletakkan faktor tersebut sebagai tarikan khusus, ini kerana mereka menyedari
kepentingan pendidikan profesional dapat menjamin masa depan dan memberi faedah
dalam melaksanakan tugas harian. Pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki memberi
jaminan berterusan.
Keterlibatan dalam Pendidikan Profesional Berterusan pula meletakkan jururawat
pada taraf yang lebih tinggi kerana mereka dapat berkongsi pengetahuan terkini dalam
bidang perawatan. Pengemaskinian pengetahuan dari masa ke semasa mengikut peredaran
tekonologi bagi menunaikan tanggungjawab harian dan membantu meningkatkan mutu
profesional.
Faktor instrinsik dan ekstrinsik memainkan peranan untuk mendorong jururawat
untuk sentiasa aktif dalam Pendidikan Profesional Berterusan. Faktor-faktor ini sebagai
pemangkin kepada jururawat untuk terus berusaha untuk memajukan diri agar profesional
yang dipegang membawa faedah dan kesenangan kepada masyarakat apabila memberikan
perkhidmatan.
Bidang profesional kejururawatan yang berurusan secara langsung dengan
masyarakat khususnya pesakit serta ahli keluarga memerlukan jururawat menyiapkan diri
dengan sebarang kemungkinan. Dalam bidang profesional yang ditekankan untuk
mengemaskini pengetahuan dan kemahiran secara berkala adalah kerana pengetahuan
sediaada akan berkurang atau usang jika tidak diperbaharui.

99

Implikasi

Keperluan dalam meningkatkan pengetahuan dan peningkatan standard perawatan


kesihatan adalah isu penting kepada responden. Perlaksana program pendidikan
profesional perlu menyediakan dan mempromosikan program pendidikan dengan
memasukkan sumber-sumber kajian yang relevan agar dapat dipraktiskan di dunia
pekerjaan. Ini juga melibatkan pengurusan tertinggi dan pengurusan kanan dalam
penetapan program pendidikan yang bersesuaian kepada jururawat, agar penghantaran dan
penyertaan jururawat dalam program pendidikan tidak menjadi pembaziran sekiranya
ilmu yang dimiliki tidak dapat digunakan secara maksima. Peningkatan kompetensi diri
menjadi nilai tambah kepada jururawat untuk tampil cemerlang dalam memberi
perkhidmatan kepada pesakit dan sekeliling. Penempatan dalam bidang tugas harus diberi
perhatian samaada dalam peningkatan kerjaya atau peningkatan tanggungjawab agar
pelaburan dalam penghantaran mereka ke program pendidikan memberi pulangan kepada
organisasi.Bagi melibatkan jururawat terus aktif dalam pendidikan profesional, seseorang
jururawat perlu melalui pusingan kerja job rotation, tidak terlalu lama berkhidmat dalam
wad. Ini adalah kerana komitmen bekerja di wad amat tinggi dan ini tidak memberi
peluang kepada jururawat untuk terlibat aktif dalam pembelajaran.

Perbincangan

Hampir 90% reponden dalam kajian ini pernah terlibat dalam Pendidikan
Profesional Berterusan. Program pembelajaran terakhir yang diikuti oleh respoden adalah
seminggu sebelum edaran borang selidik kajian.
100

Pendidikan Profesional Berterusan yang melibatkan pelajar dewasa, pelajar


dewasa mengawal pembelajaran mereka sendiri dan mengetahui objektif penyertaan bagi
satu-satu program pendidikan yang disertai. Tetapi Murphy, Cross dan McGuire (2005)
menyatakan penglibatan individu dalam pembelajaran bergantung kepada keupayaan
individu untuk belajar. Gaya pembelajaran dan faktor pembawaan diri bukan motivasi
kepada individu untuk menyertai pembelajaran. Dalam kajian ini, responden lebih
bersedia untuk belajar secara satu hala seperti seminar, kuliah, syarahan dan konvensyen
iaitu 80% mereka terlibat dalam pembelajaran sedemikian untuk tempoh 12 bulan
kebelakang.
Ini disokong dengan kajian (delete tajuk kajian) Lee et al (2005) berkenaan
jururawat lebih suka kepada kaedah pembelajaran traditional seperti kuliah didalam kelas,
tutorial secara berkumpulan atau perbincangan (Aiga, 2006) penyelesaian permasalahan
samaada di dalam kampus atau di hospital daripada mengikuti pembelajaran secara jarak
jauh ataupun secara dalam talian.
Kaedah pembelajaran yang pelbagai (Mascle, 2007) perlu bagi memenuhi
kehendak pelajar dewasa kerana ini menunjukkan mereka menyertai pembelajaran secara
sukarela. Ianya disokong oleh (delete tajuk kajian) kajian Sandra (2005), yang
menyatakan profesional akan terlibat dengan pembelajaran secara informal dan formal
selagi ia mampu meningkatkan kemahiran, pengetahuan bagi mencapai kepuasan kerja.
Ini kerana hasil dapatan sebanyak 29.3% responden kajian Chan Chong et. al
(delete tajuk kajian) (2010) berminat untuk melanjutkan pembelajaran secara formal
dengan mengikuti pembelajaran di institusi pengajian tinggi yang mengeluarkan sijil
formal seperti ijazah, sarjana dan sebagainya. Ramai diantara jururawat melanjutkan

101

pengajian ke peringkat sarjana dan doktor falsafah, kebanyakannya menggunakan


perbelanjaan sendiri dan dilakukan secara jarak jauh (distance learning).
Keterlibatan responden dalam pembelajaran juga bergantung kepada komitmen
dan tanggungjawab harian yang tidak menganggu responden untuk terlibat dalam
pembelajaran. Lebih daripada 60% responden menyatakan pembelajaran seharusnya tidak
mengganggu tugasan dan komitmen harian, ia seperti kajian oleh Lee et. al (2005) (delete
tajuk kajian) yang menyatakan adalah mustahil bagi jururawat untuk terlibat dalam
pembelajaran walaupun ia secara separuh masa samaada selepas waktu kerja, apatah lagi
bagi mereka yang mempunyai komitmen keluarga kerana ia amat memenatkan, seperti
yang dinyatakan oleh Beatty, 2001; Glass dan Todd-Atkinson, 1999 dan Kersaitis, 1997,
tanggungjawab keluarga dan komitmen seringkali menjadi penghalang kepada jururawat
untuk menyertai pembelajaran berterusan. Ditambah pula dengan jadual tugas yang sibuk
dan masa yang terhad (Chan Chong et al, 2010) memberi kesan kepada motivasi
jururawat untuk terlibat dalam pembelajaran berterusan (Glass dan Todd-Atkinson, 1999;
Kersaitis, 1997).
Dalam kajian Aiga (2006) pula mendapati tujuan utama keterlibatan reponden
dalam Pendidikan Profesional Berterusan adalah untuk i) mengekalkan dan meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran profesional, ii) untuk berkomunikasi dan pertukaran pendapat
dengan rakan sekerja, iii) untuk memperolehi status kerja yang lebih tinggi atau kenaikan
pangkat, iv) untuk meninggalkan sementara kerja rutin, v) bagi memenuhi keperluan dan
mematuhi kehendak badan berkuasa atau majikan.
Kepatuhan memenuhi keperluan badan berkuasa dan majikan yang dimaksudkan
ini adalah dengan mengikuti program PPB untuk pengumpulan nilaian mata untuk
melayakkan pembaharuan APC. Namun, hasil kajian penyelidikan ini tidak mengikat
102

responden untuk terlibat dalam pembelajaran walaupun program PPB telah diwajibkan
untuk disertai.
Hasil kajian ini juga mendapati responden terlibat dalam pembelajaran adalah
untuk mengemaskini kemahiran dan kelebihan dalam bidang professional, meningkatkan
pengetahuan professional dan keterlibatan responden dalam pembelajaran untuk memiliki
kolabrasi dan perkongsian pengetahuan di kalangan rakan sekerja. Ia disokong oleh
kajian yang dilaksanakan oleh Muthu dan Mei Chan (2008) yang mendapati jururawat
terlibat dengan pembelajaran adalah sebagai keperluan untuk memberi perkhidmatan
terbaik kepada pesakit, bersedia berhadapan dengan perubahan teknologi, untuk
meningkatkan kemahiran (Ryan, 2003) dan sekaligus dapat meningkatkan taraf
profesionalisma.
Penilaian dalam komitmen dan refleksi profesional, responden kajian bersedia
untuk meletakkan komitmen dan memberi refleksi dalam bidang profesional, berhadapan
dengan cabaran dan pembelajaran profesional dianggap sebagai pemangkin kepada
peningkatan profesional. Kajian yang dilaksanakan oleh Ryan (2003) menyatakan
jururawat bersedia untuk terlibat dalam pembelajaran adalah untuk mengekalkan standard
kerja dan tanggungjawab, manakala proses pembangunan personal dan profesional adalah
keperluan, kesedaran dan gabungan kepada praktis kerja. Pengalaman samaada negetif
atau positif memberikan nilai tersendiri dalam membentuk tingkahlaku untuk kemajuan
akan datang.
Pembangunan dalam bidang profesional juga adalah salah satu daripada faktor
yang membuatkan responden terbuka dan bersedia untuk terlibat dalam pembelajaran.
Pembangunan diri profesional lahir dari kesediaan individu untuk membangunkan diri
agar tidak berada pada tahap yang sama dan selesa untuk tempoh jangka masa panjang.
103

Kesediaan responden untuk membangunkan diri dalam profesional disokong oleh kajian
yang dilaksanakan oleh Sadler-Smith, Allinson dan Hayes (2000) menyatakan
kelangsungan hidup, pengekalan dan peningkatan dalam kehidupan bukan dorongan
kepada keterlibatan dalam PPB, malah keupayaan, harga diri dan peranan mereka sebagai
faktor instrinsik yang mendorong kepada perkembangan untuk pembangunan kerjaya
untuk terlibat dalam pembelajaran.
Kajian meta-analisis yang dijalankan oleh Waddell (1993) juga menunjukkan
faktor yang mendorong jururawat untuk terlibat dalam inisiatif program CPD adalah
melalui motivasi diri sendiri dan orientasi personal. Menurut Kristjanson and Scanlon
(1989) juga, faktor penting jururawat bersedia untuk melibatkan diri dalam pembelajaran
adalah keinginan untuk meningkatkan kompetensi bidang profesional yang diceburi.
Oleh itu, kesediaan dalam mengikuti pembelajaran adalah datang dari diri individu
sendiri, motivasi dalaman dan personal individu yang bersedia untuk berhadapan dengan
perkara akan datang yang masih tidak diketahui akan hasil dan faedahnya.
Responden kajian memahami bahawa pembelajaran penting untuk pembangunan
dan peningkatan kompetensi diri. Menurut Aston dan Green (1996), keupayaan untuk
belajar dan memindahkan pembelajaran kepada praktis dan amalan akan membentuk
nilai yang luar biasa kepada individu, kumpulan, organisasi dan profesion. Melalui ini,
organisasi akan menyedari pendidikan profesional adalah penting kerana ia memberi
kesan kepada institusi rawatan pesakit dan menyokong individu untuk terus aktif dalam
program Pendidikan Profesional Berterusan.
Responden bersetuju bahawa Pendidikan Profesional Berterusan penting bagi
menjadikan diri mereka lebih bertanggungjawab, bersedia dengan tugas dan cabaran,
sebagai pembuktian dalam bidang profesional terhadap kelayakan yang dimiliki dan bagi
104

memperbaiki kelulusan akademik sedia ada. Menurut Gould, Drey dan Berridge (2006),
PPB adalah keperluan dalam memastikan rawatan kesihatan yang dilaksanakan selamat
dan efektif dan Aiga (2006) menyatakan alasan menyertai program PPB untuk
memastikan perkhidmatan dan praktis yang dilaksanakan mencapai kualiti perkhidmatan
perubatan. Kepentingan mengikuti pembelajaran memberi manfaat yang besar kepada
peserta yang terlibat dalam pembelajaran berterusan.
Sehubungan itu, kepentingan mengikuti Pendidikan Profesional Berterusan
terutama bagi profesional adalah penting kerana ia memberi faedah dan maanfaat yang
banyak ianya bukan sekadar memperbaharui dan mempertingkatkan kemahiran dan
pengetahuan malahan ia dapat memberi perubahan kepada seluruh kehidupan peserta.
Hasil kajian penyelidikan ini mendapati hanya faktor jabatan atau disiplin yang
mempengaruhi tahap kesediaan dan persepsi kepentingan responden terhadap Pendidikan
Profesional Berterusan. Manakala, faktor demografi lain tidak menunjukkan hubungan
yang signifikan kepada Pendidikan Profesional Berterusan.
Tetapi agak berbeza dengan penemuan hasil dapatan kajian yang dijalankan oleh
Chan Chong et. al (2011) yang menyatakan terdapat lima faktor penting yang menghalang
jururawat untuk terlibat dalam Pendidikan Profesional Berterusan iaitu komitmen kerja,
tanggungjawab domestik, kekangan masa, penjadualan aktiviti pembelajaran dan kos
penyertaan. Bagi responden kajian ini, faktor-faktor tersebut bukan sebagai faktor
penghalang dalam terlibat dalam Pendidikan Profesional Berterusan.
Hasil dapatan kajian ini disokong dengan kajian yang dijalankan oleh Grzyb,
Graham dan Donaldson, (1998) yang menyatakan latar belakang, kepimpinan, fungsi
tugas, pengkhususan bidang akademik tidak memberi hubungan signifikan dengan

105

keterlibatan dalam pembelajaran. Namun, untuk keterlibatan dan perlaksanaan program


pendidikan yang aktif memerlukan sokongan dan kerjasama dari pihak organisasi.

Cadangan

Cadangan kepada organisasi

Pendidikan Profesional Berterusan adalah salah satu kaedah untuk meningkatkan


pengetahuan, kemahiran dan keupayaan prestasi jururawat sebagai pengamal profesional.
Latihan perkhidmatan secara dalaman dan program pembangunan kakitangan adalah
penting

untuk

membantu

jururawat

mengemaskini

kemahiran

klinikal,

teori

kejururawatan, penyelidikan, polisi dalaman dan prosedur. Sehubungan itu, jururawat


perlu melibatkan diri dalam program pembelajaran berterusan, agar mereka sedar dengan
tren semasa dalam pendidikan dan perkembangan terbaru amalan klinikal yang mampu
meningkatkan kemungkinan status quo yang mencabar (Nolan et. al, 1995). Evolusi
perkembangan pendidikan profesional menggalakkan profesional untuk terus melibatkan
diri secara langsung dalam pembelajaran, dengan ini ia mampu meningkat kemahiran dan
tingkah laku, meningkatkan kesedaran diri, keupayaan untuk menilai amalan
perlaksanaan, penyelesaian masalah dan autonomi personal (Gallagher, 2007).
Pendidikan berterusan adalah daya penggerak dalam menggalakkan jururawat
untuk meneruskan pembangunan professional. Program pembangunan profesional
memerlukan kerjasama pengurusan organisasi iaitu dengan menyediakan program
pembelajaran yang dapat dipenuhi oleh jururawat tanpa menganggu perkara-perkara yang
menjadi halangan seperti kekangan masa, komitmen dan tanggungjawab harian dan kos.
106

Organisasi dapat merancang bersama dengan pegawai kanan kejururawatan bagi


memudahkan penyampaian pembelajaran seperti mengadakan konsep perbincangan
terhadap pembacaan yang telah dilaksankan oleh jururawat untuk dikongsikan bersama
dengan rakan sekerja. Ia boleh dilaksanakan semasa mesyuarat jabatan atau taklimat pagi
(morning briefing).
Selain dari itu, organisasi juga boleh memperkenalkan pembelajaran secara maya.
Dengan pembangunan dan perkembangan teknologi masa kini, pembelajaran boleh
dilaksanakan secara maya. Telah wujud beberapa portal pembelajaran yang menyediakan
artikel-artikel pendidikan profesional kejururawatan yang boleh diakses secara aktif oleh
jururawat dan memerlukan jururawat mengambil bahagian terhadap aktiviti dalam portal
berkenaan. Pembelajaran seumpama ini lebih menunjukkan keupayaan dan daya saing di
kalangan jururawat kerana ia tidak memerlukan jururawat untuk meninggalkan tugasan
hakiki malahan ia boleh dilaksanakan pada waktu senggang. Namun, inovasi aktiviti
pembelajaran sedemikian perlu disahkan oleh pengurusan untuk didaftarkan bagi
mendapat pengiktirafan oleh LJM agar credit point dapat direkodkan dan diselaraskan.
Perancangan program dan aktiviti pendidikan untuk jururawat perlu dilaksanakan
dengan terperinci agar ia mampu menepati keperluan jururawat dalam melaksanakan dan
mempraktiskan tugas dan tanggungjawab dalam perawatan kesihatan. Penyediaan latihan
yang selari dengan kehendak semasa perlu melalui proses penyediaan dan perancangan
latihan secara khusus yang dimulakan dengan analisa keperluan latihan sehingga kepada
peringkat penilaian.

107

Cadangan Ilmiah

Bagi kajian akan datang, pengkaji boleh melaksanakan kajian berkenaan program
pembangunan pendidikan dan pembelajaran, yang mana ianya kurang diberi pendedahan
kepada jurulatih kejururawatan. Profesional kejururawatan bukan hanya perlu menjalani
latihan yang melibatkan kemahiran perawatan perubatan malah kemahiran spiritual perlu
selari dengan tugas yang dilaksanakan. Sehubungan itu, pendedahan dari segi
perancangan, kawalan sehingga kepada penilaian program sedemikian kurang diberi
penekanan. Perlantikan subject matter expert juga adalah perlu dalam melakar latihan
dan pendidikan yang sesuai untuk profesion kejururawatan.
Selain dari itu, penilaian terhadap perlaksanaan pembelajaran dan pendidikan
profesional juga boleh dijadikan perhatian dalam kajian. Lanjutan kajian tersebut boleh
dilaksanakan berikutan masih kurangnya penyelidikan secara terperinci terhadap penilaian
pembelajaran profesional di kalangan profesional. Kesahihan dan keupayaan perlaksanaan
latihan tidak diukur secara khusus terhadap pihak penganjur latihan dan juga peserta.
Pemahaman secara jelas faedah pembelajaran akan lebih mendorong keterlibatan dan
kesediaan jururawat dalam pembelajaran.
Sehubungan itu, perlaksanaan pendidikan dan latihan yang diiktiraf oleh
organisasi adalah peluang terbaik kepada jururawat untuk peluang kenaikan pangkat.
Pengiktirafan oleh pengurusan organisasi dalam program pendidikan, penyelidikan dan
pembelajaran dapat membantu organisasi memiliki kakitangan yang berpengetahuan dan
cekap dalam melaksanakan perawatan perubatan.

108

Kesimpulan

Fokus kajian adalah untuk melihat tahap kesediaan, keterlibatan dan persepsi
responden terhadap kepentingan Pendidikan Profesional Berterusan dalam bidang
profesional kejururawatan. Selain daripada itu, kajian juga melihat kepada jenis
penglibatan jururawat terhadap pembelajaran dan ciri-ciri demografi yang mempengaruhi
Pendidikan Profesional Berterusan. Kajian yang dilaksanakan di hospital kerajaan ini
mendapati jururawat aktif dalam program pendidikan profesional dan memahami secara
keseluruhan terhadap konsep pembelajaran, yang mana pembelajaran memberi faedah
kepada kerjaya dan pembangunan organisasi.
Pendidikan Profesional Berterusan adalah perlu untuk meningkatkan pengetahuan
mutu perkhidmatan profesional. Hasil kajian mendapati responden bersedia untuk terlibat
dalam Pendidikan Profesional Berterusan apabila mereka menyedari kepentingan
pembelajaran yang boleh meningkatkan kompetensi diri, kemahiran, keyakinan diri yang
mampu membawa kepada peningkatan kerjaya. Pendidikan Profesional Berterusan adalah
penting untuk setiap profesion bagi mengemaskini pengetahuan, kemahiran dari masa ke
semasa sekaligus dapat meningkatkan kompetensi diri dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab. Keupayaan profesion dalam perlaksanaan tugas dan tanggungjawab
kepada masyarakat adalah sebagai kayu aras kepada satu-satu profesion, ini kerana bidang
profesional adalah untuk berkhidmat secara langsung dengan menawarkan perkhidmatan
yang optima dan sempurna kepada masyarakat. Konsep pembelajaran yang luas perlu
dititikberatkan oleh setiap individu profesional ini kerana manfaat pembelajaran boleh
digunakan untuk jangka masa panjang. Keterlibatan profesional dalam pembelajaran perlu

109

mendapat dorongan, kerjasama dan sokongan dari pihak organisasi untuk kemajuan dan
peningkatan kualiti sesebuah organisasi.
Namun, ia lebih mendapat perhatian oleh organisasi dan individu apabila pihak
kerajaan mewajibkan bidang profesional terus terlibat dalam bidang pendidikan, seperti
bidang perawatan yang mewajibkan jururawat untuk mengikuti program PPB. Walaupun
arahan kewajipan tersebut tidak bertindak sebagai faktor ekstrinsik yang mendorong
mereka untuk menyertai pembelajaran.
Pembelajaran mampu memberikan kesedaran dan mendatangkan perubahan
kepada diri profesional bagi meningkatkan status satu-satu bidang profesional. Konsep
kesukarelawan

dikalangan

profesional

dalam

mengikuti

pembelajaran

perlu

diketengahkan melalui peningkatan motivasi diri. Budaya pemebelajaran dalam organisasi


menjadi tulang belakang kepada keterlibatan profesional dalam Pendidikan Profesional
Berterusan. Profesional juga perlu lebih terbuka untuk terlibat secara aktif dalam
pembelajaran,

ini

kerana

dalam

pembelajaran

profesional,

profesional

akan

berkomunikasi sesama mereka yang akan membincangkan perkara yang berkaitan dengan
bidang profesional mereka. Ia akan menjadi nilai tambah kepada taraf seseorang
profesional.
(tambahan kesimpulan untuk objektif 5) Demografi profesional yang berubah
setiap tahun tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengikuti Pendidikan Profesional.
Walaupun umur meningkat, telah mempunyai pengalaman kerja lebih dari tahun minima
perkhidmatan, bertukar jabatan atau disiplin, perkara-perkara tersebut seharusnya
dijadikan sebagai cabaran kepada diri profesional. Ini kerana kajian ada menunjukkan
umur yang meningkatkan membuatkan profesional tidak berminat lagi untuk pertambahan
ilmu apatah lagi yang melibatkan pembacaan. Konsep Pendidikan Profesional yang boleh
110

dilaksanakan secara perbincangan dan bertukar pendapat boleh dijadikan sebagai


pertambahan ilmu dikalangan profesional baru. Ini kerana perbincangan antara
profesional akan membuatkan mereka lebih bersedia untuk berhadapan untuk
memberikan perawatan kepada pesakit dengan menggunakan pengalaman dari profesional
yang telah kanan.

111

RUJUKAN

Abdul Rahim Hamdan dan Sarah Liyana Ab Latiff (2011). Kesediaan Pelajar
Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah
Teknik Muadzam Shah, Pahang.Journal of Technical, Vocational and Engineering
Education Bimbingan dan Kaunseling. Petaling Jaya:Longman, Vol 1, m.s 72-87/
ISSN: 2231-7376
Abukari, A. (2004). Conceptulising Lifelong Learning: A Reflection on Lifelong
Learning.1st

International

Euredoc

Conference

Sciences:

Transformation

experienced by Higher Education and Research Institution in European Countries.


Paris
Adami, M. F dan Kiger, A. (2005). A Study of Continuing Burse Education in Malta. The
Importance of National Context. Nurse Education Today. 25, 78-84
Aiga, H. (2006).Reasons For Participation In and Needs For Continuing Professional
Education among Health Workers in Ghana. Health Policy, 77 (2006) 290303
Alsop, A. (2000).Continuing Professional Development: A Guide for Therapists.
Blackwell Science, London
Aminah Hashim, Ooi S. G danChng S. C. (2003).Panduan Asas Proses Kejururawatan,
Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dewan Bahasa & Pustaka
An Bord Altranais(1994). The Future of Nurse Education and Training in Ireland. An
Bord Altranais, Dublin.
Anderson, K., Anderson, L. dan Glanze, W.(1998). Mosbys Medical, Nursing & Allied
Health Dictionary. Fifth ed. Mosby, St. Louis

112

Ashton, D. and Green, F. (1996).Education, Training and the Global Economy. Elgar,
Cheltenham
Aspin, D.N. dan Chapman, J. D. (2007). Lifelong Learning: Concepts and Conceptions.
In aspin D. (Ed), Philosophical Perspective on Lifelong Learning. Netherland:
Springer Publishing Associates, eds.
Azahari Ismail, Khairuddin Idris dan Shamsuddin Ahmad (1995).Continuing Professional
Education: The Years Ahead for Malaysia. A One Day Seminar On Continuing
Professional Development in A Learning Organization: Towards Effective Practice.
Institute for Distance Education and Learning. Universiti Putra Malaysia
Bahn, D. (2007). Reason for Post Registration Learning: Impact Of The Learning
Experience. Nurse Education Today. 27, 715-722
Barriball K. L. dan While A. E. (1996). Participation In Continuing Professional
Education in Nursing: Finding of an Interview Study. Journal of Advanced Nursing.
23. 999-1007
Beatty, R. M. (2001). Continuing Professional Education, Organization Support and
Professional Competence: Dilemmas of Rural Nurses. The Journal of Continuing
Education in Nursing. 5, 203-209
Bennett Sandra M. (2005). Exploring The Relationship Between Continuing Professional
Education And Satisfaction For Information Technology Professional In Higher
Education. University of North Texas Satisfaction In The Prediction Of Voluntary
Turnover. Academy of Management Journal. 44(4), 621-638
Bibi Florina Abdullah (2008).Guidelines for Continuous Professional Development
(CPD)

Programme

for

Nurses/Midwives.

Kementerian Kesihatan Malaysia


113

Lembaga

Jururawat

Malaysia.

Blacklock, P. J. (2009). The Five Dimensions of Professional Learning Communities in


Improving Exemplary Texas Elementary Schools: A Descriptive Study. University
of North Texas, Denton, TX.
Bolam, R. (1993). Recent Developments and Emerging Issues in The Continuing
Professional
Development of Teachers. General Teaching Council for England and Wales.
London
Brestovacki, B. dan Milutinovic D. (2011).Continuing Education of Paediatric Nurses in
Vojvodina, Serbia. Nurse Education Today. 31. 461-465
Browell, S. (2000). Staff Development and Professional Education: A Cooperative Model.
Journal of Workplace Learning. Vol. 12 No. 2, pp. 57-65
Burke Ronald, J. (1995).Career Development In A Professional Services Firm, On-TheJob Experiences and Continuous Learning.Journal of ManagementDevelopment.
York University, Ontario, Canada, Vol. 14 No. 1, pp. 25-33.
Cervero, R. M. (1981). A Factor Analytic Study of Physicians' Reasons for Participating
in
Continuing Education. Journal of Medical Education, 56, 29-34.
Cervero, R. M. (2000). Trends and Issues In Continuing Professional Education. New
Directions for Adult Continuing Education. 86, 3-13
Chan Chong, M., Sellick, K., Francis, K.dan Khatijah Lim Abdullah (2010). What
Influences Malaysian Nurses to Participate in Continuing Professional Education
Activities?Asian Nursing Research. Vol. 1, No. 1

114

Childers, J. L. (1997). Reason For Participation in Continuing Professional Education:


Perspectives on a Professionalizing Occupation.PAACE Journal of Lifelong
Learning. Vol. 6, 59-66
Claire, M. dan Christine, C. (2006). The Motivation of Nurses to Participative in
Continuing Professional Education in Ireland.Journal of European Industrial. Vol.
30. No. 5
CPD Nurse Flyer (2009). Unit CPD, Bahagian Kejururawatan. Kementerian Kesihatan
Malaysia
Daley, B.J. (1999).Adult Education.Quarterly Summer. Vol. 49, No.4. 133-147
Danielson, E. dan Berntsson, L. (2007).Registered Nurses Perceptions of Educational
Preparation for Professional Work and Development in Their Profession. Nurse
Education Today. 27, 900-908
DeLeskey, K. dan Fetzer, S. J. (2007). Participation in and Satisfaction With Perianestesia
Continuous Professional Development. American Society of PeriAnesthesian
Nurses. 22(1): 21-6
Deraf Ucapan YB Dato Seri Liow Tiong Lai, Menteri Kesihatan Malaysia (2012).
Kementerian Kesihatan Malaysia
DeSilets, L. (1995). Assessing Registered Nurses' Reasoning For Participating In
Continuing Education. The Journal of Continuing Education in Nursing. 26(5), 202208
Devi K. S dan Mei Chan, C. (2008). Perception of Registered Nurses on Implementation
Of Mandatory Continuing Professional Education For Re-Licensure In Pediatric
Institute. 8th Annual SEAAIR Conference. 4-6 November 2008, Surabaya, Indonesia

115

Doyle, C. (2006).Methods of Continuing Professional Education Preferred by Irish


Pediatric Nurses.Journal for Specialists in Pediatric Nursing. Volume 11, Issue 2,
pages 9099
Ee, A. M. (1992). Psikologi Perkembangan Aplikasi Dalam Bilik Darjah. Edisi Ke-2.
Kuala Lumpur: Fajar Bakti.
Eggelmayer, S. (2010). What are the benefits of lifelong learning? Expert Answer.
http://continuing education.yoexpert.com/lifelong learning/what-are-the-benefitsof -lifelong-learning.html
Fawcett, L. C dan Strickland, L. R. (1998). Accountability and Competence:
Occupational Therapy Practitioner Perceptions Source.Occupational Therapy
Program, Spalding University, Louisville, Kentucky, USA. 52(9):737-43.
Field, L. (1989). An Investigation into the Structure, Validity, and Reliability of
Guglielminos Self-Directed Learning Scale. Adult Education Quarterly. 39: 125139.
Forsetlund, L. (2009).Continuing Education Meetings and Workshops: Effects on
Professional Practice and Health Care Outcomes. Cochrane Database of
Systematic Reviews
Friedman, A., Durkin, C. dan Phillips, M. (2000). CPD: What Are The True Costs of
Continuing Professional Development?. Continuing Professional Development. Vol.
3, No. 3
Gallagher, L. (2007).Continuing Education In Nursing: A Concept Analysis. Nurses
Education Today. 27, 466-473

116

Garavan, T.N., Costine, P. dan Heraty, N. (1995).Training and Development in Ireland,


Context,Policy and Practice. Oak Tree Press, Dublin.
Gillies,D. dan Petengill, M. (1993).Retention of Continuing Education Participants.
Journal of Continuing Educationin Nursing. 24, 1722
Glass, J. C. dan Todd-Atkinson, S. (1999). Continuing Education Needs of Nurses
Employed in Nursing Facilities.The Journal of ContinuingEducation in Nursing. 30,
219-228.
Gopee, N. ( 2002). Lifelong Learning In Nursing: Perceptions and Realities. Nurse
Education Today. 21 (8), 607615
Gould, D.,Drey, N. dan Berridge E. J.(2006). Nurses Experiences of Continuing
Professional Development. Nurse Education Today. Vol. 27, Issue 6, Pages 602-609
Griffitts, L. (2002).Geared To Achieve With Lifelong Learning. Nursing Management.
33, 22-25
Griscti, O. dan Jocano, J. (2006). Effectiveness of Continuing Education Programs In
Nursing. Journal of Advance Nursing. 55 (4), 449-456
Grzyb, S. W., Graham, S. W. dan Donaldson, J. F. (1998). Participation In Education And
Training: The Influence Of Preparation And Organizational Roles. Journal of
Instructional Psychology. 25 (1), 13.
Happell, B. (2004). Facilitating The Professional Development Role Of Clinicians:
Evaluating The Impact Of The Clinician-Trainer Program. Nurse Education in
Practice. 4, 8390
Houle, C. O. (1980). Continuing Learning In The Professions. San Francisco: Jossey-Bass
Hughes. E. (2005).Nursess Perception of Continuing Professional Development.Nursing
Standard. 19. 43, 41 - 49.
117

Ismail

Zain

(2013).Kesediaan

Penentu

Keberkesanan

Pembelajaran.

http://pmr.penerangan.gov.my
Jain, S.,danMartindale, T. (2012).Facilitating Continuous Learning: Review of Research
on

Individual

Learning

Capabilities

and

Organizational

Learning

Environments" Paper presented at the annual meeting of the AECT International


Convention,

The

Galt

House,

Louisville,

KY,

Oct

30.http://citation.allacademic.com/meta/p575767_index.html
Jarvis, P. (2005).Lifelong Education and Its Relevance To Nursing. Nurse Education
Today. 25 655-660
Joyce, P. dan Cowman, S. (2007). Continuing Professional Development: Investment Or
Expectation. Journal of Nursing Management. 15, 626633
Kersaitis, C. (1997). Attitudes and Participation of Registered Nurses in Continuing
Professional Education in New South Wales, Australia. The Journal of Continuing
Education in Nursing. 28, 135-139
Krejcie, Robert V. dan Morgan, Daryl W. (1970).Determining Sample Size For Research
Activities.Educational And Psychological Measurement. 30, 607-610.
Kristjanson, L. dan Scanlon, J. (1989). Assessment of Continuing Nursing Education
Needs. The Journal of Continuing Education in Nursing. 20 (3), 118123.
Kubsch,S.,Hennignes, A., Lorenzoni, N., Eckardt, S. dan Oleniczak, S. (2003).Factors
influencing Accruement of Contact Hours for Nurses. The Journal of Continuing
Education in Nursing.34(5), 205212
Laal, M. (2012). Benefit of Lifelong Learning.Social and Behavioural Sciences. 46. 42684272

118

Laal,M. dan Salamati, P. (2012).Lifelong Learning: Why Do We Need It?Social and


Behavioural Science. Vol 31, pp 399-403
Lammintakanen, J. dan Kivinen, T. (2012). Continuing Professional Development in
Nursing Does Age Matter? Journal of Workplace Training. Vol 24. No.1
Laszlo, H.& Strettle, R. J. (1996). Midwives Motivation for Continuing Education. Nurse
Education Today. 16(5), 363-367
Lee, A. C. K., Tiwari, A. F. Y., Choi, E. W. H. Yuen, K. H. dan Wong, A.(2005).Hong
Kong Nurses Perception of and Participation In Continuing Education. The Journal
of Continuing Education in Nursing. 36(5), 205-212
Lester, S. (1999). Professional bodies, CPD and Informal Learning: The Case for
Conservation.
Continuous Professional Development. Vol. 2 No. 4, pp. 11-121
Lundgren, S. (2011).Learning Opportunities for Nurses Within Home Care.Journal of
Workplace Learning.Vol. 23, No.1, pp. 6-19
Mascle, D. (2007). No Adult Left Behind: 5 Big Benefits of Lifelong Learning. Article
Alley, UK. Retrieved 2011 Sep. 30, from: http://deannamascle.articlealley.com/noadult-left-behind-5-big-benefits-of-lifelong-learning-139607.html.
Marks, A. (2010). The Professional Status Of Massage Therapists: Experience,
Employability, and Evolution.Journal of Human Resource Costing & Accounting.
Vol. 14, No. 2, pp. 129-150
Maslin-Prothero, S.E. (1997). A Perspective on Lifelong Learning and Its Implications
For Nurses.Nurse Education Today. 17, 431436
Merriam S.B, Caffarell R.S dan Baumgartner L. S. (2007), Learning in Adulthood. A
Comprehensive Guide. Third Edition. Jossey Bass, John Wiler & Sons. Inc
119

Mohd Azhar Abd Hamid, Adanan Mat Junoh, Ishak Mat Shah dan Mohd. Koharudin
Mohd

Balwi

(2004),

PembelajaranArahan

KendiridanHubungannyadenganKefahaman terhadap E-Pembelajaran: Satu Kajian


di Kalangan Staf Akademik. UniversitiTeknologi Malaysia. UTM Press
Mohd. Azhar Abd. Hamid, Adanan Mat Junoh dan Rosman Mohd Yusoff
(2008).Dinamika Pembelajaran Dewasa; Dinamika Pembelajaran Dewasa dalam
Perspektif Islam. Universiti Teknologi Malaysia. UTM Press
Mott, V. W.(2000).The Development of Professional Expertise in the Workplace.New
Directions for Adult and Continuing Education. Volume 2000, Issue 86, pages 23
31
Moore, L. (2010).Work-Based Learning and The Role of Managers.Nursing Management.
Volume 17, Number 5
Murphy, C., Cross, C. dan McGuire D. (2005). The Motivation Of Nurses To Participate
In Continuing Professional Education In Ireland.Journal of European Industrial
Training. Vol. 30 No. 5, 2006, pp. 365-384
Muthu, D. dan Mei Chan, C. (2008). Perception of Registered Nurses On Implementation
Of Mandatory Continuing Professional Education For Re-Licensure In Pediatric
Institute.8th Annual SEAAIR Conference. Surabaya, Indonesia
Nolan, M., Owens, R. dan Nolan, J.(1995). Continuing Professional Education:
Identifying The Characteristics of an Effective System. Journal of Advanced
Nursing. 21, 551560.

120

Nonaka, I. dan Takeuchi, H. (1995).The knowledge-creating Company. How Japanese


Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New
York.
Nutley, S.dan Davies, H.T.O. (2001).Developing Organisational Learning In The NHS.
Medical Education. Vol. 35, No.1, pp 35-42
Parsell, G. dan Bligh, J. (1999). The Development of a Questionnaires to Assess the
Readiness of Health Care Students for Interprofessional Learning (RIPLS).Medical
Education. 33 95-100
Peck, C., McCall, M. dan McLaren, B. (2000). Continuing Medical Education And
Continuing
Professional Development: International Comparisons.British Medical Journal. Vol.
320
No. 7232, pp. 432-5
Perry, L. (1995).Continue Professional Education: Luxury or Necessity?.Journal of
Advance
Nursing. 21: 766-771
Portal Rasmi Bahagian Pengurusan Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia,
http://latihan.moh.gov.my/v3/index.php-pos basik/ pengkhususan
Rohani Arshad (2008). Mengangkat Martabat Jururawat di Malaysia. Berita Harian. 27
Mac :5
Roscoe, J. (2002). Continuing Professional Development in Higher Education.Human
Resource
Development International. Vol. 5 No. 1, pp. 3-9.

121

Ryan, J. (2003).Continuous Professional Development Along The Continuum Of Lifelong


Learning. Nurse EducationToday. 23, 498508
Sadler-Smith, E., Allinson, C.W. dan Hayes, J. (2000). Learning Preferences and
Cognitive

Style:

Some

Implications

For

Continuing

Professional

Development.Management Learning. Vol. 31 No. 2, pp. 239-56


Spears, M. C. dan Parker, D. F.(2002). A Probit Analysis of the Impact of Training on
Performance Appraisal Satisfaction.American Business Review. 20(2), 12-16
Schon. D. (1983).The Reflection Practitioner: How Professional Think in Action. London:
Temple Smith
Sharifah Alawiyah Alsagoff (1986). Psikologi Pendidikan II. Psikologi Pembelajaran dan
Kognitif. Bimbingan dan Kaunseling Petaling Jaya:Longman
Smith, J. (2004). Exploring The Efficacy Of Continuing Education Mandates.JONAs
Healthcare, Law, Ethics, and Regulation. 6(1), 22-31
Ting, A. (2010).Lebih Banyak Jururawat Berijazah di Hospital-Hospital Awam, mStar
online
Tissot, P. (2004). Terminology of Vocational Training Policy.A Multilingual Glossary
For An Enlarged Europe. pp 70, 76, 112. http://www.refernet.pl/zasoby
Tynjala, P. (2008).Perspective into Learning at The Workplace. Educational Research
Review. Vol. 3, No. 2, pp. 130-54
Utusan Malaysia (2005). Kejururawatan Bidang yang penting dan menarik.
http://www.utusan.com.my
Voon M. P.(2009). Profesion Kejururawatan Bukan Lagi Monopoli Wanita. Mstar
Online. http://Mstar.com.my

122

Waddell, D. (1993). Why Do Nurses Participate In Continuing Education? A metaanalysis. Journal of Continuing Education in Nursing. Vol. 24, No. 2, pp. 52-6.
Whyte, D. A., Lugton, J. dan Fawcett, T. N. (2000). Fit For Purpose: The Relevance Of
Masters Preparation For The Professional Practice Of Nursing. A 10-Year FollowUp Study Of Postgraduate Nursing Courses In The University Of Edinburgh.
Journal of Advanced Nursing. 31 (5), 10721080
Wood, J. (2006). Exploring Staff Nurses Views On Professional Development. Nursing
Times. 102(13), 36-38
Zaleska, K. dan de Manezes, L. (2007). Human Resource Development Practices and
Their Association With Employee Attitudes: Between Traditional and New Careers.
Human Relations. Vol. 60, No. 7, pp 967-1018
Zanariah Abd Mutalib (2008). Jururawat wajib ikuti CPD mulai 2009. Mstar online
Zulkifli Hamzah (2011). Kerjaya Jururawat di Kementerian Kesihatan Malaysia.
Kementerian Kesihatan Malaysia
Zulkiple Ibrahim (2008). Jururawat Perlu Lanjut Pelajaran ke Tahap Lebih Tinggi.
Rencana Bernama.com

123

BORANG SOAL SELIDIK

124

Borang Kaji Selidik


Penglibatan Jururawat Dalam Pendidikan Profesional Berterusan
Serta Faktor Demografi yang Mempengaruhinya

4. Jawatan:
[ ] Jururawat Terlatih
[ ] Ketua Jururawat

Assalamualaikum/Salam sejahtera,
Soal selidik ini adalah untuk mengenalpasti tahap kesediaan
jururawat dari pelbagai disiplin di PPUKM terhadap
Pembelajaran Professional Berterusan
Diharapkan jawapan yang diberikan dapat membantu
kumpulan penyelidik dalam mencapai objektif kajian
Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAkan.
Kerjasama anda melengkapkan soal selidik ini amat dihargai.

4a. Kelayakan Akademik:


[ ] Diploma
[ ] Sarjana Muda
[ ] Sarjana
5. Jabatan / Disiplin berkhidmat:
Nyatakan : ________________________
5a. Bidang Pengkhususan Kerja:
[ ] Disiplin (sekiranya ada, nyatakan tahun)
Pos Basik ____________ Tahun ____________

Bahagian A: Demografi / Latar Belakang Responden


Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada
ruangan yang berkaitan.
1. Jantina:
[ ] Lelaki
[ ] Perempuan
2. Umur:
[ ] 20 30 tahun
[ ] 31 40 tahun
[ ] 40 50 tahun
[ ] 51 tahun ke atas

5b. Pengalaman berkhidmat:


[ ] 1 7 tahun
[ ] 8 14 tahun
[ ] 15 21 tahun
[ ] 22 28 tahun
[ ] 29 tahun ke atas

3. Status perkahwinan
[ ] Bujang
[ ] Berkahwin
(bilangan anak) __________
[ ] Janda / Duda
(bilangan anak) __________

5c. Penjadualan kerja:


[ ] Waktu pejabat
[ ] Waktu shift

125

Pengenalan:
Pembelajaran Professional Berterusan adalah latihan /kursus /
ceramah/ syarahan /seminar /bengkel /konferens /konvension
yang diikuti oleh professional (jururawat) dalam meningkatkan
dan mengemaskini pengetahuan dan kemahiran sedia ada.

3.

Aktiviti pembelajaran yang menjadi pilihan


[ ] kuliah/syarahan
[ ] mesyuarat
[ ] perbincangan bersama rakan sekerja
[ ] pembacaan tentang bidang profesional
[ ] menyambung pengajian
Lain-lain sila nyatakan:
__________________________________________________
_________________________________________

4.

Akan terlibat dalam pembelajaran, apabila pembelajaran


adalah:
[ ] percuma
[ ] bersedia untuk membayar aktiviti pembelajaran untuk
mencapai objektif pembelajaran yang dikehendaki
[ ] setelah nama dihantar oleh Ketua
[ ] mempunyai nilai mata kredit CPD
[ ] tidak menganggu tugasan atau tanggungjawab harian
Lain-lain sila nyatakan:
__________________________________________________
_________________________________________

Bahagian B: Keterlibatan dalam pembelajaran berterusan

1.

2.

Bilakah kali terakhir anda mengikuti pembelajaran


berterusan
[ ] seminggu lepas
[ ] dua minggu lepas
[ ] bulan lepas
[ ] enam (6) bulan lepas
[ ] duabelas (12) yang lepas
Lain-lain sila nyatakan:
__________________________________________________
_________________________________________
Aktiviti pembelajaran yang sering diikuti bagi 12 bulan
kebelakang
[ ] kuliah/syarahan
[ ] seminar
[ ] konferen
[ ] bengkel
[ ] konvensyen
Lain-lain sila nyatakan:
__________________________________________________
_________________________________________

126

5.

Keterlibatan dalam pembelajaran adalah:


9

Sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala


yang diberikan:
1
Sangat tidak
setuju

1
2
3
4

5
6
7

2
Tidak
setuju

3
Kurang
setuju

4
Setuju

Untuk meningkatkan pengetahuan


professional saya
Untuk mengemaskini up date
kemahiran dan kelebihan dalam
bidang professional saya
Untuk memperbaharui lesen
perkhidmatan
Untuk membuktikan saya mampu
mendemonstrasikan kelebihan dan
kemahiran professional saya
Untuk meningkatkan keyakinan
dalam diri, meningkatkan self
esteem
Untuk memiliki kolabrasi dan
perkongsian pengetahuan
Untuk melatih diri agar lebih
bersedia dengan memahami
keseluruhan nilai-nilai profesional
Untuk meletakkan komitmen dalam
proses pembelajaran dan sentiasa
mengemaskini pengetahuan dan
kemahiran

1
Sangat
tidak
setuju
1
2
3

6
7

Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda


mengikut skala yang diberikan

Bahagian C: Kesediaan terhadap pembelajaran berterusan

5
Sangat
Setuju

Untuk bersama-sama setaraf


dengan rakan sekerja yang telah
mengikuti pembelajaran

127

2
Tidak
setuju

3
Kurang
setuju

4
Setuju

Saya terlalu ingin mempelajari sesuatu


perkara
Saya suka mencuba perkara baru
walaupun saya tidak pasti hasilnya
Saya suka memikirkan masa hadapan
Saya melihat sesuatu perkara sebagai
cabaran, bukan halangan.
Saya suka cabaran dalam
pembelajaran
Saya sangat berminat untuk meneroka
perkara-perkara baru
Lebih tinggi pendidikan membuatkan
hidup saya lebih menyeronokkan.
Pembelajaran adalah suatu
keseronokan
Saya ingin belajar lebih banyak lagi
untuk pembangunan diri saya

5
Sangat
Setuju

10
11
12
13

14
15

Pembelajaran bersifat sepanjang


hayat
Saya tahu apa yang ingin dipelajari
Saya suka belajar
Kesukaran dalam sesuatu bidang
pembelajaran tidak menjadi halangan
jika saya menggemari bidang tersebut
Saya selalu mencari maklumat
perlaksanaan dalam perkhidmatan
kejururawatan
Saya selalu mengutarakan persoalan
terhadap setiap perkara yang berlaku

diberikan

10
Bahagian D: Kepentingan pembelajaran sebagai peluang kepada
peningkatan kerjaya
1
2
3

5
6

Akan meningkatkan kelayakan


/kepakaran sedia ada
Akan meningkatkan status profesional
secara keseluruhan
Pengetahuan baru yang dimiliki
diamalkan untuk membantu
memantapkan diri
Akan memiliki kelulusan /kelayakan
/kemahiran yang lebih tinggi bagi
peluang kenaikan pangkat
Akan meningkatkan kelayakan
akademik sekaligus memperbaiki
kelulusan akademik sebelum ini
Akan mampu mempengaruhi
perubahan dalam perkhidmatan yang

11
1

12

Akan mempunyai hubungan


rangkaian (networking), yang boleh
membantu dalam pergerakan aliran
kerjaya
Meningkatkan peluang kenaikan
pangkat
Melalui pengetahuan dan ilmu akan
memberi gambaran jelas terhadap
tugas dan tanggungjawab yang
dijalankan
Dengan ilmu yang dimiliki menjadikan
diri dihormati, menjadi tempat
rujukan
Untuk menjadikan diri lebih
bertanggungjawab dan bersedia
dengan beban tugas yang lebih
mencabar
Untuk membuktikan diri adalah
seorang yang layak dalam bidang
profesional tersendiri

SEKIAN, TERIMA KASIH


KERJASAMA TUAN/PUAN DALAM MENJAWAB SOAL SELIDIK INI
DENGN IKHLAS DAN JUJUR DIUCAPKAN RIBUAN TERIMA KASIH
1
1

2
2

3
3

4
4

5
Faiza binti Omar
faizaomar@gmail.com

128

129