Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN

PANDUAN MENJAWAB SOAL SELIDIK

Tajuk :

Persepsi Guru Pelatih Terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi


(Komputer) Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Matematik Di Prasekolah

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji Keberkesanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi
(komputer) di dalam pengajaran dan pembelajaran subjek matematik di prasekolah di kalangan Guru pelatih
Pendidikan Awal Kanak- kanak bagi memenuhi keperluan Projek Tahun Akhir (KBR 3023). Saya memberi
jaminan bahawa segala bukti yang diberikan adalah sulit dan hanya untuk penyelidikan semata-mata.
Bahagian B, C, dan D saudara/i diminta menandakan jawapan dengan membulatkan di ruangan nombor pilihan
anda. Hanya satu sahaja diperlukan pada setiap jawapan.
Skala
1
2
3
4
5

Respon
Sangant Tidak Setuju
Tidak Setuju
Tidak Pasti
Setuju
Sangat Setuju

Kerjasama saudara/i amat diharapkan untuk menjawab soalan- soalan yang terkandung dalam soal selidik ini
dengan ikhlas dan jujur. Segala maklumat yang saudara/i berikan akan dirahsiakan.

BAHAGIAN A : Maklumat Demografi


Arahan : Sila tandakan ( ) pada petak yang disediakan.
1. Jantina
a) Lelaki
b) Perempuan

2. Umur
a) Bawah 20 tahun
b) Antara 21 - 23 tahun
c) Antara 24 - 26 tahun
d) 27 tahun dan ke atas
3. Kelayakan akademk
a) SPM / SPMV
b) SPTM
c) Diploma
d) Ijazah
e) Lain lain
4. Pengalaman mengajar
a) 1 bulan
b) 2 bulan
c) 3 bulan
d) 4 bulan
e) lain-lain

5. Bangsa
a) Melayu
b) Cina
c) India
d) Lain-lain

BAHAGIAN B

Arahan:

Sila bulatkan kotak yang disediakan mengikut skala yang diberikan. Setiap
angka mewakili skala:
Pemberat
Sangat Setuju (SS)
Setuju (S)
Tidak Pasti (TP)

Skor
5
4
3

Tidak Setuju (TS)


Sangat Tidak Setuju (STS)

Bil.

2
1

Item

Skala

Perlu selalu menggunakan Komputer semasa mengendalikan

sesi pengajaran subjek Matematik


Saya menggunakan komputer bagi membuat bahan

persediaan untuk mengajar subjek Matematik


Saya menggunakan komputer ketika melakukan penerangan

mengenai isi pengajaran di dalam Kelas Matematik.


Saya menghasilkan slide Power Point ketika sesi pengajaran

subjek Matematik
Saya menggunakan komputer untuk menghasilkan

6
7

soalan latihan kepada pelajar bagi subjek Matematik


Saya menayangkan video berkaitan pengajaran Matematik
Saya menggunakan komputer untuk menghasilkan bahan

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

bantu mengajar berkaitan Matematik


Saya menggunakan komputer untuk mendapatkan maklumat

dari internet bagi mendapatkan bahan pengajaran Matematik


Saya menyediakan aktiviti permainan berkaitan Matematik

10

berbantukan Komputer
Saya menyimpan rekod murid dan data didalam Komputer

Bahagian C
Tandakan ( ) pada petak yang disediakan.

Pemberat
Sangat Setuju (SS)
Setuju (S)
Tidak Pasti (TP)
Tidak Setuju (TS)
Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor
5
4
3
2
1

Bil.
A
A
A
D

Item

Skala

11

Proses pembelajaran subjek Matematik dapat dipelbagaikan

12

lagi dengan adanya penggunaan ICT


Sesi pengajaran subjek Matematik menjadi lebih

13

bersistematik ketika adanya penggunaan komputer


Guru menjadi lebih yakin ketika mengajar subjek Matematik

14

mengajar
Isi kandungan pelajaran dapat disampaikan dengan baik

15

ketika menggunakan Komputer dalam sesi pengajaran


Penggunaan Komputer semasa mengajar sujek Matematik

16

tidak membantutkan sesi pengajaran


Tidak Menghadapi masalah kekangan masa ketika

17

menggunakan Komputer dalam sesi pengajaran


Sesi pengajaran subjek Matematik menjadi lebih lancar ketika

18

adanya penggunaan Komputer


Kawalan kelas ketika subjek Matematik dapat dipertingkatkan

19

ketika adanya penggunaan Komputer dalam sesi pengajaran


Alat bantu mengajar mudah untuk dihasilkan dengan adanya

20

penggunaan Komputer
Penyimpanan rekod dan maklumat Murid lebih bersistematik

dengan adanya penggunaan Komputer sebagai bahan bantu

Arahan:

Sila bulatkan kotak yang disediakan mengikut skala yang diberikan. Setiap
angka mewakili skala:

Bil.
21
22
23
24

Pemberat
Item
Sangat Setuju (SS)
Murid tidak bosan semasa adanya penggunaan Komputer
Setuju (S)
dalam sesi pengajaran Matematik
Pelbagai aktiviti dapat dijalankan dengan Murid dengan
Tidak Pasti (TP)
adanya penggunaan Komputer dalam subjek Matematik
Murid tidak mudah hilang
tumpuan
ketika sesi pengajaran
Tidak
Setuju (TS)
Tahap pencapaian Murid dapat dipertingkatkan dengan
Tidak
Setuju (STS)
adanya Komputer Sangat
dalam sesi
pengajaran
subjek Matematik

Skor
Skala

5
1
4

13

12
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

25
26
27

Murid menunjukkan sikap positif semasa sesi pengajaran


Murid kelihatan teruja
Murid lebih aktif berinteraksi dengan Guru semasa

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

28

pengajaran dijalankan
Kefahaman Murid dapat dipertingkatkan dengan adanya

29

penggunaan Komputer dalam sesi pengajaran Matematik


Murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang Guru

30

sediakan
Murid berlumba-lumba menyiapkan tugasan yang diberikan

B
H
GI
N