Anda di halaman 1dari 6

Peperiksaan Akhir Tahun 2008

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN

: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan


D. Pilih satu jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan.

1. Antara berikut, yang manakah C. ii, iii dan iv


merupakan ciri komunikasi yang D. i, ii, iii dan iv
berkesan?

A. kurang memberi tumpuan semasa 5. ___________ dapat mengesan


komunikasi berlaku kekuatan dan kelemahan diri seseorang.
B. memberi maklum balas dengan
ceria A. penilaian diri
C. bercakap atau memberi pandangan B. sumbang saran
dengan nada yang sinis C. berangan-angan
D. menggunakan bahasa badan yang D. refleksi diri
berlebihan dalam sesuatu situasi

6. Kita tidak sepatutnya _________


2. Perwatakan terpuji mengandungi sifat- apabila tidak sependapat dalam sesuatu
sifat berikut kecuali.. perkara

A. daya juang A. muka tebal


B. daya saing B. tarik muka
C. beriltizam C. masam muka
D. pemalu D. manis muka

3. Apakah kesan sekiranya seseorang Soalan 7 dan 8 adalah berdasarkan petikan


individu memiliki kemahiran di bawah
berkomunikasi?

A. mudah didampingi Halim berazam untuk


B. sentiasa dipuji meningkatkan lagi markah
C. kurang disenangi rakan peperiksaannya. Dia berjanji
D. kurang mendapat perhatian dengan ibu bapanya untuk
memperoleh pangkat A dalam smua
subjek. Dia berharap agar segala
4. Individu yang cemerlang diukur usahanya kelak akan meletakkan
melalui dirinya sebagai seorang pelajar
yang cemerlang di sekolahnya.
i. pendidikan
ii. fizikal
iii. perwatakan
iv. kemahiran membuat refleksi 7. Apakah langkah pertama yang patut
dilakukan oleh Halim?
A i, ii dan iii
B. i, iii dan iv A. menghadiri kelas tambahan

Khairi/sivik/08/sg5u 1
Peperiksaan Akhir Tahun 2008

B. belajar bersungguh-sungguh 12. Pendapat yang bernas akan..


C. membuat refleksi diri
D. mengulangkaji pelajaran A. disanjung
B. dihargai
C. dipuji
8. Apakah nilai yang perlu ada pada D. diterima
Halim untuk menjadi seorang pelajar
yang cemerlang?
13. Perbezaan taraf hidup, agama dan kaum
A. daya juang antarabrakan-rakan sekelas bukan
B. berpuas hati menjadi penghalang untuk..
C. tidak mudah putus asa A. bekerjasama
D. kerajinan B. bantu-membantu
C. percaya-mempercayai
D. berkomunikasi
9. Apakah tindakan yang diambil oleh
anda sekiranya pendapat anda tidak
sehaluan dengan rakan-rakan yang 14. A Samad Said, Nicol Ann David dan
lain? Chef Wan mempunyai banyak
persamaan iaitu..
A. mempertahankan pendapat yang
diutarakan A. Berjaya dan dikagumi
B. berhujah sehingga mereka B. Mengharumkan nama Malaysia di
menerima pendapat anda peringkat antara bangsa
C. menghormati pendapat mereka C. Tidak mempersia-sia bakat dan
D. mencari helah untuk mematahkan kebolehan masing-masing
pendapat mereka D. Mempunyai semangat patriotic

10. Individu yang berani menonjolkan 15. Bagaimanakah caranya anda


bakat dan kebolehan dimiliki akan.. menghormati hak orang lain?

A. dikenali oleh semua orang A. bekerjasama dan saling bantu-


B. dihargai dan disanjung oleh orang membantu
lain B. berkomunikasi dengan sopan
C. dicemburui oleh orang lain C. memberi penghargaan
D. meraih kejayaan dan kesejahteraan D. bekerjasama dan bertanggungjawab
dalam hidup

16. Apakah komponen asas pembentukan


11. Bakat seseorang individu boleh keluarga bahagia?
dicungkil melalui
A. wang ringgit
A. pertandingan B. harta yang banyak
B. latihan C. kemesraan dan kasih sayang
C. kursus D. kerjasama dan tanggungjawab
D. latih tubi

Khairi/sivik/08/sg5u 2
Peperiksaan Akhir Tahun 2008

17. Bagaimanakah perpaduan dapat B. melayan ibu bapa dan adik-adik


diwujudkan di dalam sesebuah dengan baik
keluarga? C. berkongsi kegembiraan bersama
keluarga
i. saling bermaaf-maafan D. sering menurut perasaan sendiri
ii. sentiasa mengambil berat
iii. memikul tanggungjawab bersama
iv. menumpukan pada keluarga 21. Anak yang sentiasa berbuat baik
kepada kedua ibu bapanya tidak akan..
A. i, ii dan iii
B. i, iii dan iv A. menghormati kedua ibu bapanya
C. ii, iii dan iv B. menyinggung perasaan kedua ibu
D. i, ii, iii dan iv bapanya
C. bertutur dengan lemah lembut
dengan kedua ibu bapanya
18. Perpaduan di dalam keluarga dapat D. mendengar teguran dan nasihat dari
diperkukuhkan melalui.. kedua ibu bapanya

A. makan bersama-sama
B. membawa ahli keluarga melancong 22. Ibu bapa anda meminta anda
bersama menolongnya menyiapkan hidangan
C. membeli belah bersama-sama makan malam. Pada masa yang sama,
D. melakukan kerja-kerja rumah anda sedang menonton rancangan
bersama keluarga televisyen kegemaran anda. Apakah
tindakan anda?

19. Bagaimanakah seorang bapa dapat A. meminta ibu menunggu sehingga


menunjukkan kasih sayang kepada rancangan televisyen kegemaran
anaknya? anda tamat
B. meminta adik untuk membantu ibu
i. meluangkan masa secukupnya menyediakan hidangan tersebut
ii. menyediakan keperluan tanpa had C. memunaikan permintaan ibu
iii. memberikan pujian apabila beroleh dengan segera untuk menyiapkan
kejayaan hidangan tersebut
iv. memberikan bimbingan secara D. meminta maaf kepada ibu kerana
berterusan tidak dapat membantunya sebab
anda ingin meneruskan menonton
A. i. ii dan iii rancangan tersebut
B. i, iii dan iv
C. ii, iii dan iv
D. i, ii, iii dan iv

20. Tindakan-tindakan berikut


menunjukkan seorang anak yang
bertanggungjawab kecuali…

A. bersopan santun dan berhemah


semasa berkomunikasi

Khairi/sivik/08/sg5u 3
Peperiksaan Akhir Tahun 2008

Keluarga anda adalah sebuah A. meringankan tugas ibu


keluarga yang besar. Ibu bapa B. mewujudkan sifat hormat-
anda bersusah payah menghormati antara ahli keluarga
menguruskan keluarga, C. menjalin sifat kasih sayang dalam
terutamanya menguruskan adik- keluarga
adik yang lain D. perpaduan antara ahli keluarga
semakin erat

23. Apakah sikap yang paling penting patut 26. Pernyataan yang manakah di bawah ini
anda tunjukkan kepada kedua ibu bapa menunjukkan kelonggaran perpaduan
anda? antara keluarga?

A. bersama-sama memikul A. ahli keluarga makan malam


tanggungjawab dengan baik bersama
B. berkomunikasi dan berinteraksi B. ahli keluarga menunaikan solat
dengan mesra berjemaah
C. menunjukkan penghargaan dan C. ahli keluarga sibuk dengan tugas
perasaan kasih saying harian
D. sentiasa mengambil berat dan D. ahli keluarga meraikan sambutan
bertimbang rasa hari lahir bersama

Soalan 24 dan 25 adalah berdasarkan 27. Apakah cadangan yang paling sesuai
petikan di bawah. untuk menangani masalah vandalisme
yang berlaku di sekolah?

Dina merupakan seorang anak yang A. melaksanakan hukuman rotan


baik. Dia sentiasa membantu B. gantung persekolahan
ibunya mengemas rumah. Setiap C. pendidikan agama yang cukup
malam, dia mengulangkaji D. sesi kaunseling oleh guru
pelajarannya. Dia juga turut
membantu adik-adiknya yang lain
28. Bagaimanakah semangat perpaduan
dapat disemai di kalangan pelajar
sekolah?
24. Apakah nilai yang diamalkan oleh
Dina? A. mewajibkan penyertaan semua
kaum di dalam sesuatu aktiviti
A. bertanggungjawab dan Bantu- B. mengadakan aktiviti mengikut
membantu kegemaran pelajar
B. saling menghormati dan C. mengadakan persembahan
bekerjasama kebudayaan mengikut kaum
C. kasih sayang dan bertimbang rasa masing-masing
D. beranggungjawab dan bertoleransi D. penyertaan kokurikulum mengikut
pilihan pelajar

25. Kesan yang wujud akibat daripada nilai


yang diamalkan oleh Dina terhadap
keluarganya adalah…

Khairi/sivik/08/sg5u 4
Peperiksaan Akhir Tahun 2008

29. Antara berikut, yang manakah asas “Jangan bekerja untuk saya…
utama dalam hidup masyarakat yang Bekerjalah bersama-sama dengan
harmoni dan sejahtera? saya…”
A. menjaga pergaulan
B. menghormati orang lain 33. Kata-kata di atas lahir daripada seorang
C. menghargai maruah diri tokoh yang berwawasan. Siapakah
D. bertegur sapa yang mengeluarkan kata-kata tersebut?

A. Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad


30. Semangat permuafakatan dalam diri Badawi
kita akan menyebabkan kita berasa B. Tun Dr. Mahathir Mohamad
__________ bagi mengurangkan C. Tun Hussein Onn
bebanan yang ditanggung oleh orang D. Tun Abdul Razak Husein
lain

A. ingin membantu 34. Manakah antara berikut merupakan


B. ingin tahu saluran yang betul untuk bersuara?
C. ambil berat
D. simpati A. merusuh
B. berpiket
C. demonstrasi
31. Apakah yang berlaku sekiranya dalam D. berdialog
satu pilihan raya, hanya ada seorang
calon yang dicadangkan untuk
bertanding? 35. Pilihan raya kecil diadakan disebabkan
perkara berikut kecuali..
A. pilihan raya tersebut terpaksa
ditangguhkan A. kematian
B. pilihan raya tersebut terpaksa B. perletakan jawatan
dibatalkan C. hilang kelayakan
C. calon yang dicadangkan D. keuzuran
diisytiharkan menang tanpa
bertanding
D. calon yang dicadangkan diminta 36. Negara-negara berikut merupakan
beranding pada pilihan raya akan negara rakan serantau bagi Malaysia
datang kecuali…

A. Filipina
32. Parlimen Malaysia terdiri daripada.. B. Myanmar
C. India
i. Yang di-Pertuan Agong D. Kemboja
ii. Dewan Negeri
iii. Dewan Rakyat
iv. Dewan Negara 37. Malaysia merupakan anggota
organisasi berikut kecuali…
A. i, ii dan iii
B. i, iii dan iv A. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
C. ii, iii dan iv (PBB)
D. i, ii, iii dan iv

Khairi/sivik/08/sg5u 5
Peperiksaan Akhir Tahun 2008

B. Pertubuhan Negara-negara Islam


(OIC)
C. Pertubuhan Negara-negara
Berkecuali (NAM)
D. Kesatuan Eropah (EU)

38. Organisasi ini merupakan badan yang


diberi tanggungjawab mengendalikan
pilihan raya di Malaysia

A. Suruhanjaya Diraja
B. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
C. Suruhanjaya Pilihan Raya
D. Jabatan Pendaftaran Negara

39. Ahli Dewan Negara digelar..

A. Yang Berhormat
B. Yang Amat Berhormat
C. Menteri
D. Senator

40. Mengapakah rasuah merupkan


ancaman kepada negara?

A. memperkayakan penerima rasuah


B. meruntuhkan maruah penerima
rasuah
C. meruntuhkan seluruh sistem
pentadbiran Negara
D. memberikan hasil yang tidak halal
kepada penerima rasuah

KERTAS SOALAN TAMAT

Khairi/sivik/08/sg5u 6