Anda di halaman 1dari 9

SULIT

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU


PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
D4

KEMAHIRAN

E1

PERANCANGAN

A1.1

PERANCANGAN
DAN HALA TUJU

Keupayaan pegawai untuk:


merancang
melaksanakan
visi, misi, matlamat, objektif
dan aktiviti perkhidmatan B&K

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
memaparkan visi
dan misi di bilik B&K,
buku rekod B&K,
papan kenyataan
dan fail meja

TEMU BUAL
(B)

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh
soalan yang
berikut:

takwim

Sejauh manakah
anda dapat
melaksanakan visi
dan misi
perkhidmatan
B&K?

kajian tindakan /
kajian keperluan /
kajian kes

Adakah visi dan


misi perkhidmatan
B&K tercapai?

perancangan
strategik

PENCERAPAN
(C)

Jika perlu

PEMERHATIAN
(D)

Penilaian boleh
dibuat
berdasarkan
contoh-contoh
yang berikut:
Program
kerjaya

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Merancang dan
melaksanakan
matlamat dan
objektif
perkhidmatan
B&K tetapi kurang
berterusan.

Merancang
matlamat dan
objektif
perkhidmatan B&K
tetapi
memerlukan
bimbingan untuk
melaksanakannya.

Merancang dan
melaksanakan
matlamat dan
objektif
perkhidmatan
B&K yang
berterusan.

Tidak dapat
merancang dan
melaksanakan
matlamat dan
objektif
perkhidmatan
B&K serta
memerlukan
bimbingan.

Program
psikososial

Program
keibubapaan

Program
pembangunan
diri murid
Program PPDa

Muka Surat 1/9

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN

KOD

A1.2

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

MENYEBARLUASKAN (OUTREACH)
PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING

DESKRIPSI

Keupayaan pegawai untuk:


merancang program
outreach
membina bahan outreach
menyebarluaskan bahan
outreach

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
SEMAKAN BAHAN
(A)

TEMU BUAL
(B)

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh yang berikut:

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh soalan yang
berikut:

pamflet / brosur
buletin
carta
bunting
blog
pemidang

Sejauh manakah
keberkesanan
outreach dalam
program-program
B&K?

PENCERAPAN
(C)

Jika perlu

PEMERHATIAN
(D)
Penilaian boleh
dibuat
berdasarkan
contoh-contoh
yang berikut:
memastikan
evidens
diletakkan di
tempat sesuai
untuk dilihat
oleh warga
sekolah dan
komuniti.

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Merancang,
membina dan
melaksanakan
program outreach
perkhidmatan
B&K.

Merancang dan
membina
outreach tetapi
kurang dapat
melaksanakan
program outreach
tersebut.

Merancang dan
membina tetapi
tidak dapat
melaksanakan
program outreach
perkhidmatan
B&K.

Tidak dapat
merancang,
membina dan
melaksanakan
program
outreach serta
memerlukan
bimbingan.

Contoh:
di papan
kenyataan,
kantin, dan
laman-laman
sosial (TMK).

Muka Surat 2/9

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
E2
A2.1

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
TEMU BUAL
(B)

PENCERAPAN
(C)

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

PEMERHATIAN
(D)

Jika perlu

Menyedia,
mengurus dan
mengemas kini
fail dan Buku
Rekod
Perkhidmatan B&K
secara konsisten.

Menyedia dan
mengurus fail
Buku Rekod
Perkhidmatan B&K
tetapi kurang
kemas kini dan
konsisten.

Menyediakan fail,
Buku Rekod
Perkhidmatan
B&K tetapi
memerlukan
bimbingan.

Tidak dapat
merancang,
mengurus fail
dan Buku Rekod
Perkhidmatan
B&K serta
memerlukan
bimbingan.

PELAKSANAAN
PENGURUSAN FAIL
DAN BUKU REKOD
PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING

Keupayaan pegawai untuk:


menyediakan
menguruskan
mengemaskinikan
sistem fail dan Buku Rekod
Perkhidmatan B&K

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
biodata / profil
murid.
rekod sesi
bimbingan /
kaunseling individu
rekod sesi
bimbingan /
kaunseling
kelompok

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh
soalan yang
berikut:
Adakah laporan
sesi ini dianggap
sulit?

Jika perlu

Bagaimanakah
anda mentafsir
kategori sulit?

Buku Rekod
Perkhidmatan B&K
analisis mingguan,
bulanan & tahunan
bilangan kehadiran
dan sesi
fail-fail yang
berkaitan

Muka Surat 3/9

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
A2.2

PENGURUSAN BILIK
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING

Keupayaan pegawai untuk:


menyediakan dan
menguruskan bilik
perkhidmatan B&K
membangunkan prasarana
perkhidmatan di bilik B&K
mempamerkan kreativiti
dalam bilik B&K

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
sijil-sijil
perkhidmatan /
pencapaian
jadual perkhidmatan
maklumat PPDA
maklumat kerjaya
promosi diri /
perkhidmatan
dipaparkan

TEMU BUAL
(B)
Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh
soalan yang
berikut:

PENCERAPAN
(C)

Jika perlu

Bagaimanakah
cara untuk
mengekalkan
keselesaan dan
kekemasan bilik
B&K?

PEMERHATIAN
(D)
Penilaian boleh
dibuat
berdasarkan
contoh-contoh
yang berikut:
Iklim persekitaran:

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Menyedia,
mengurus dan
membangunkan
prasarana serta
mempamerkan
kreativiti dalam
bilik B&K dengan
konsisten.

Menyedia,
mengurus dan
membangunkan
prasarana serta
mempamerkan
kreativiti dalam
bilik B&K tetapi
kurang konsisten.

Menyedia dan
menguruskan bilik
B&K tetapi kurang
membangunkan
prasarana dan
mempamerkan
kreativiti dalam
bilik B&K.

Tidak dapat
menyedia,
mengurus dan
membangunkan
prasarana serta
mempamerkan
kreativiti dalam
bilik B&K.

Menyediakan
laporan program
dan aktiviti B&K
yang lengkap dan
konsisten serta
boleh dijadikan
bahan rujukan.

Menyediakan
laporan program
dan aktiviti B&K
dengan lengkap
dan boleh
dijadikan bahan
rujukan.

Menyediakan
laporan program
dan aktiviti B&K
tetapi tidak
lengkap dan tidak
boleh dijadikan
bahan rujukan.

Tidak dapat
menyediakan
laporan program
dan aktiviti B&K
yang lengkap
dan memerlukan
bimbingan.

bilik / ruang
kaunseling
individu,
kelompok dan
pengurusan

Apakah status
keselamatan di
Bilik B&K ini?

papan
kenyataan
rak-rak fail
sudut bacaan
hiasan yang
sesuai dan
terapeutik
(menenangkan)

A2.3

LAPORAN /
DOKUMENTASI
PROGRAM
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING

Keupayaan pegawai untuk:


menyediakan laporan /
dokumentasi program dan
aktiviti B&K
menjadikan hasil laporan
sebagai bahan rujukan

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh yang berikut:
laporan /
dokumentasi /
gambar

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh
soalan yang
berikut:
Adakah laporan
sesi ini dianggap
sulit?

Jika perlu

Jika perlu

Di manakah anda
menyimpan fail-fail
yang dikatakan
sulit ini?

Muka Surat 4/9

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
A2.4

PENGENDALIAN
DAN PELAPORAN
SESI BIMBINGAN
DAN KAUNSELING

Keupayaan pegawai untuk:


mengendalikan sesi B&K
menggunakan kemahiran
B&K
menulis laporan sesi B&K

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
borang rekod sesi
kaunseling
borang temu janji
sesi kaunseling
individu / kelompok
borang rujukan
perkhidmatan B&K
rekod daftar sesi
kaunseling individu /
kelompok
fail sulit klien (jika
perlu)

TEMU BUAL
(B)

Jika perlu

PENCERAPAN
(C)
Pencerapan
boleh dibuat
berdasarkan
contoh-contoh
maklumat yang
berikut:
Mengaplikasikan proses dan
kemahiran
kaunseling
dalam sesi
kaunseling /
bimbingan
Jika perlu
berpandukan
Instrumen
Pencerapan
yang berkaitan

PEMERHATIAN
(D)

Jika perlu

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Mengendalikan
sesi kaunseling /
bimbingan dengan
betul dan dapat
menggunakan
kemahiran sesi
kaunseling /
bimbingan serta
dapat menulis
laporan sesi
kaunseling /
bimbingan dengan
lengkap dan
konsisten.

Mengendalikan
sesi kaunseling /
bimbingan dengan
betul dan dapat
menggunakan
kemahiran sesi
kaunseling /
bimbingan tetapi
kurang
berkebolehan
untuk menulis
laporan sesi
kaunseling /
bimbingan dengan
lengkap dan
konsisten.

Mengendalikan
sesi kaunseling /
bimbingan dengan
betul dan dapat
menggunakan
kemahiran sesi
kaunseling /
bimbingan tetapi
tidak dapat
menulis laporan
sesi kaunseling /
bimbingan dengan
lengkap dan
konsisten.

Tidak
berkebolehan
untuk
mengendalikan
sesi kaunseling /
bimbingan dan
menggunakan
kemahiran
kaunseling serta
memerlukan
bimbingan
menulis laporan
sesi kaunseling /
bimbingan dengan
lengkap.

rekod / laporan sesi


kaunseling /
bimbingan
buku rekod
perkhidmatan B&K

Muka Surat 5/9

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
A2.5

MELAKSANAKAN
PROGRAM DAN
AKTIVITI
BERKAITAN
PEMBANGUNAN
DAN KEMENJADIAN
MURID

Keupayaan pegawai untuk:

PENGENDALIAN
KAUNSELING
BERFOKUS DISIPLIN

TEMU BUAL
(B)

melaksanakan program
pencegahan dan pemulihan

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh
soalan berikut:

melaksanakan program
perkembangan potensi murid

laporan /
dokumentasi

Mengapakah
program ini
dijalankan?

memantau dan mengawal


selia semua program yang
dilaksanakan

gambar
senarai peserta
personalia

A2.6

Keupayaan pegawai untuk:


merancang
melaksana
mengawal selia program
kaunseling berfokuskan
disiplin

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
kertas cadangan
kertas kerja
laporan program
dokumentasi
program
gambar

PENCERAPAN
(C)

Jika perlu

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Melaksanakan
program
pencegahan,
pemulihan dan
perkembangan
potensi murid serta
dapat memantau
dan mengawal
selia semua
program yang
dilaksanakan
secara berterusan
dan konsisten.

Melaksanakan
program
pencegahan,
pemulihan dan
perkembangan
potensi murid
tetapi kurang
berkebolehan
untuk memantau
dan mengawal
selia semua
program yang
dilaksanakan
secara berterusan
dan konsisten.

Melaksanakan
program
pencegahan,
pemulihan dan
perkembangan
potensi murid
tetapi tidak dapat
memantau dan
mengawal selia
semua program
yang dilaksanakan
secara
berterusan dan
konsisten.

Tidak
berkebolehan
untuk
melaksanakan
program
pencegahan,
pemulihan dan
perkembangan
potensi murid
serta
memerlukan
bimbingan untuk
melaksanakan
program tersebut.

Merancang,
melaksana dan
mengawal selia
pengendalian
kaunseling
berfokus disiplin
dengan konsisten.

Merancang dan
melaksana tetapi
kurang
berkebolehan
untuk
mengawal selia
pengendalian
kaunseling
berfokus disiplin
dengan konsisten.

Merancang dan
melaksana tetapi
tidak dapat
mengawal selia
pengendalian
kaunseling
berfokus disiplin
dengan konsisten.

Tidak
berkebolehan
untuk
merancang,
melaksana dan
mengawal selia
pengendalian
kaunseling
berfokus disiplin,
dengan konsisten.

Evidens
disimpan dan
diletakkan di
tempat yang
sesuai dan
mudah diambil
sebagai bahan
rujukan.

Apakah tindakan
anda selepas ini?

Mengapakah
program ini
dijalankan?

Penilaian boleh
dibuat
berdasarkan
aspek-aspek
yang berikut:
Melihat evidens
pelaksanaan
program seperti
dalam senarai
semakan
bahan A.

Sejauh manakah
keberkesanan
program ini?

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh
soalan yang
berikut:

PEMERHATIAN
(D)

CEMERLANG

Jika perlu

Jika perlu

Sejauh manakah
keberkesanan
program ini?
Apa tindakan anda
selepas ini?

senarai peserta
personalia
senarai semak
aktiviti

Muka Surat 6/9

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
A2.7

PENGENDALIAN
KELAB
KAUNSELING DAN
KERJAYA /
PEMBIMBING
RAKAN SEBAYA
(PRS)

Keupayaan pegawai untuk:


menguruskan kelab
melaksanakan aktiviti kelab
seperti yang dirancang
melatih ahli kelab menjadi
Pembimbing Rakan Sebaya
(PRS) sekolah.

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:

TEMU BUAL
(B)

Jika perlu

PENCERAPAN
(C)

Jika perlu

modul PRS

PEMERHATIAN
(D)
Penilaian boleh
dibuat
berdasarkan
aspek yang
berikut:
melihat
pelaksanaan
program

takwim kelab B&K /


PRS

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Mengurus,
melaksanakan
aktiviti kelab dan
dapat melatih ahli
kelab menjadi
Pembimbing
Rakan Sebaya.

Mengurus,
melaksanakan
aktiviti kelab tetapi
kurang
berkebolehan
untuk melatih ahli
kelab menjadi ahli
Pembimbing
Rakan Sebaya.

Mengurus,
melaksanakan
aktiviti kelab tetapi
tidak dapat
melatih ahli kelab
menjadi
Pembimbing
Rakan Sebaya.

Tidak
berkebolehan
untuk mengurus,
melaksanakan
aktiviti kelab serta
melatih ahli kelab
menjadi
Pembimbing
Rakan Sebaya.

Membuat analisis
aduan pelanggan,
membuat
penilaian
menyeluruh
khidmat pelanggan
dan menyediakan
kemudahan
perkhidmatan
berdasarkan
penilaian khidmat
pelanggan.

Membuat analisis
aduan pelanggan
dan membuat
penilaian
menyeluruh
khidmat pelanggan
tetapi kurang
berkebolehan
untuk
menyediakan
kemudahan
perkhidmatan
pelanggan.

Membuat analisis
aduan pelanggan
tetapi tidak dapat
menyediakan
kemudahan
perkhidmatan
berdasarkan
penilaian khidmat
pelanggan.

Tidak
berkebolehan
untuk membuat
analisis aduan
pelanggan dan
menyediakan
kemudahan
perkhidmatan
pelanggan.

visi & misi


etika & ikrar PRS
jadual tugas kelab
B&K / PRS
senarai ahli kelab
B&K / PRS
brosur / laporan
program

E3

PENTAKSIRAN

A3.1

KHIDMAT
PELANGGAN

Keupayaan pegawai untuk:


membuat analisis aduan
pelanggan
membuat penilaian secara
menyeluruh operasi khidmat
pelanggan
menyediakan kemudahan
perkhidmatan pelanggan
berdasarkan penilaian
khidmat pelanggan

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
piagam pelanggan
brosur / flyer
perkhidmatan B&K
buku pelawat
buku kehadiran
murid ke bilik B&K

Jika Perlu

Jika perlu

Penilaian boleh
dibuat
berdasarkan
contoh-contoh
yang berikut:
peti aduan
papan
kenyataan
carta alir
perkhidmatan
B&K

Muka Surat 7/9

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
A3.2

PENGENDALIAN
UJIAN PSIKOMETRIK

Keupayaan pegawai untuk:


mentadbir ujian psikometrik
menilai keputusan ujian
psikometrik
mengemukakan hasil ujian
serta memberi bimbingan
berdasarkan ujian
psikometrik

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
inventori
psikometrik
buku log
borang
perkhidmatan
laporan

A3.3

MEMBANTU
MENYELESAIKAN
MASALAH DAN
MEMBUAT
KEPUTUSAN

Keupayaan pegawai untuk:


mengenal pasti punca
masalah
memilih kaedah terbaik
menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan
mengambil tindakan susulan
yang relevan untuk
penambahbaikan

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:
buku log kehadiran
pelajar ke bilik B&K
rekod daftar sesi
individu / kelompok
profil / biodata klien
borang khidmat
klien
senarai klien

TEMU BUAL
(B)
Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh
soalan yang
berikut:

PENCERAPAN
(C)

Jika perlu

PEMERHATIAN
(D)

Jika perlu

Mengapakah ujian
ini dijalankan?

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Mentadbir dan
menilai
keputusan ujian
psikometrik serta
memberi
bimbingan
berdasarkan ujian
psikometrik.

Mentadbir dan
menilai
keputusan ujian
psikometrik
tetapi kurang
berkebolehan
untuk memberi
bimbingan
berdasarkan ujian
psikometrik.

Mentadbir ujian
psikometrik
tetapi tidak dapat
memberi
bimbingan
berdasarkan ujian
psikometrik.

Tidak
berkebolehan
untuk
mentadbir,
menilai keputusan
dan memberi
bimbingan
berdasarkan
penilaian ujian
psikometrik.

Mengenal pasti
punca masalah,
memilih dan
memutuskan
kaedah terbaik
untuk
menyelesaikan
masalah serta
membuat
keputusan
terhadap tindakan
susulan yang
relevan untuk
penambahbaikan.

Mengenal pasti
punca masalah,
memilih dan
memutuskan
kaedah terbaik
untuk
menyelesaikan
masalah tetapi
kurang
mengambil
tindakan susulan
yang relevan untuk
penambahbaikan.

Mengenal pasti
punca masalah,
memilih dan
memutuskan
kaedah terbaik
untuk
menyelesaikan
masalah tetapi
tidak mengambil
tindakan susulan
yang relevan.

Tidak
berkebolehan
untuk
mengenal pasti
punca masalah,
memilih dan
memutuskan
kaedah terbaik
untuk
menyelesaikan
masalah serta
mengambil
tindakan susulan
yang relevan.

Sejauh manakah
keberkesanan
ujian ini?
Apakah tindakan
anda selepas ini?

Jika perlu

Jika perlu

Penilaian boleh
dibuat
berdasarkan
contoh-contoh
yang berikut:
kemahiran untuk
membimbing
klien bagi
menyelesaikan
masalah dan
membuat
keputusan
dokumen
disimpan dan
diletakkan di
tempat yang
sesuai untuk
menjadi bahan
rujukan

Muka Surat 8/9

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
A3.4

PENGANALISISAN
DAN PENILAIAN

Keupayaan pegawai untuk:

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN

menganalisis keperluan
perkembangan murid

Penilaian boleh
dibuat berdasarkan
contoh-contoh yang
berikut:

menganalisis kehadiran
murid

kertas cadangan /
kertas kerja

menganalisis bilangan sesi


kaunseling / bimbingan

laporan /
dokumentasi

menilai keberkesanan
program

gambar
soal selidik / borang
penilaian program

TEMU BUAL
(B)

Jika perlu

PENCERAPAN
(C)

Jika perlu

PEMERHATIAN
(D)

Jika perlu

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Menganalisis
keperluan
perkembangan
murid, kehadiran
murid, bilangan
sesi bimbingan /
kaunseling serta
menilai
keberkesanan
program
kaunseling yang
dilaksanakan.

Menganalisis
keperluan
perkembangan
murid, kehadiran
murid, bilangan
sesi bimbingan /
kaunseling tetapi
kurang membuat
penilaian
keberkesanan
program
kaunseling yang
dilaksanakan.

Menganalisis
keperluan
perkembangan
murid, kehadiran
murid, bilangan
sesi bimbingan /
kaunseling tetapi
tidak membuat
penilaian
keberkesanan
program
kaunseling yang
dilaksanakan.

Tidak
berkebolehan
untuk
menganalisis
keperluan
perkembangan
murid, kehadiran
murid, bilangan
sesi / kaunseling /
bimbingan serta
menilai
keberkesanan
program
kaunseling yang
dilaksanakan.

modul / bahan
sijil
laporan analisis
mingguan, bulanan
dan tahunan
bilangan sesi

Muka Surat 9/9