Anda di halaman 1dari 70

1

EDU5905 KONSEP PENDIDIKAN DAN PROFESION PERGURUAN

EDU5905 PENDIDIKAN DAN PROFESION


KEGURUAN
KULIAH MINGGU 01:
DASAR DAN PERUNDANGAN PENDIDIKAN
Oleh:
Dr. Ramli Bin Basri
ramlibasri@putra.upm.edu.my
Tel: 019 224 1332

KANDUNGAN
1. Pengenalan Kepada Dasar Awam
2. Proses Dasar
3. Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK):
Asas, Dasar dan Sistem Pendidikan
Kebangsaan
4. Akta Pendidikan 1996

1. PENGENALAN KEPADA DASAR


AWAM

ISU DAN DASAR


Dasar digubal berikutan sesuatu isu atau
cabaran dalam environment dasar
Environment dasar awam adalah masyarakat
dan alam sekeliling dalam jajahan dan
kedaulatan negara.
Sesuatu isu atau cabaran wujud
apabila
timbulnya sesuatu masalah atau keadaan atau
cabaran dalam masyarakat / klien yang
merupakan environment kepada dasar.

DEFINISI ISU
Rasa tidak puas hati di kalangan rakyat terhadap sesuatu
perkara dalam environment
negara yang mana ia
merupakan masalah dan sering dipersoalkan.
Sesuatu perjalanan institusi atau organisasi kerajaan yang
tidak berkesan atau telah banyak mendapat kritikan rakyat.
Tindakan rakyat untuk mengkritik atau mempersoalkan,
aduan-aduan atau complain, sungutan terhadap sebarang
tindakan.
Tindakan kerajaan bagi sesuatu tujuan atau cabaran
seperti meningkatkan kemajuan, kemudahan, keselamatan
dan keselesaan.

ISU
Isu dalam bentuk masalah, sungutan, aduan, kritikan,
bangkangan, dan tuntutan atau persoalan atau cabaran
yang melibatkan sejumlah besar atau sekelompok
besar ahli masyarakat atau negara secara keseluruhan

Penyelesaian isu di luar kemampuan mereka


Isu yang mendapat perhatian wakil rakyat, menteri dan
PM akan menjadi agenda tindakan dasar.

ISU DAN DASAR


Isu akan dikaji sama ada boleh diatasi dengan
menggunakan dasar sedia ada (jika ada),
pembaikan dasar sedia ada atau
mengadakan dasar baru atau
merupakan sesuatu masalah yang tidak
memerlukan tindakan memandangkan ianya
akan berlalu begitu sahaja.

DASAR
Dasar dibentuk untuk menangani isu
Setiap dasar yang dibentuk mempunyai
matlamat, tujuan dan strategi
Dasar mesti selaras dengan dasar-dasar yang
lain dan
Dasar hendaklah tidak bercanggah dengan
dasar-dasar yang lain

DEFINISI DASAR AWAM


Pilihan kerajaan sama ada untuk membuat
sesuatu ataupun tidak membuat sesuatu
Pilihan kerajaan bagi menjelaskan, menerang,
mempertahankan, memimpin atau
menggariskan sesuatu tindakan sama ada
yang nyata atau bertujuan
Sesuatu yang digubal untuk menyatakan atau
memperihalkan hasrat, tujuan dan matlamat
kerajaan

DEFINISI DASAR AWAM


Nilai peruntukan pihak berkuasa bagi
keseluruhan masyarakat dan
persekitaran/ teritori /jajahan
Program bagi nilai, amalan dan
matlamat yang telah diunjurkan

PEMBENTUKAN DASAR AWAM


PEMUTUSAN DASAR
Majlis Raja-Raja
Parlimen
Kabinet
PENGGUBAL DASAR
Profesional dan Pentadbir

PEMBENTUKAN DASAR AWAM


PELAKSANA DASAR
Profesional dan Pentadbir
SASARAN DASAR
Rakyat dan environment (Kumpulan
Berkepentingan dan Penanggung Risiko)

BENTUK-BENTUK DASAR
PERLEMBAGAAN, UNDANG-UNDANG &
PERATURAN
DASAR
RANCANGAN
PROGRAM
PROJEK
SKIM

PELAKSANAAN DASAR
PROGRAM
PROJEK
RANCANGAN
AKTIVITI
SKIM
STRATEGI
INTERVENSI

PENJELASAN DASAR
PEKELILING
SURAT SIARAN
MEKANISME
GARIS PANDUAN

2. PROSES DASAR

PROSES DASAR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Mengenalpasti masalah, cabaran


Menstrukturkan masalah, cabaran kepada isu,
matlamat dasar
Mengemukakan alternatif untuk kelulusan
Pernyataan Dasar
Merancang tindakan dasar: Program, Aktiviti,
Mekanisme Pelaksanaan
Outcome Dasar
Penilaian Dasar: Teruskan @ Hentikan @
Penambahbaikkan
Intervensi Dasar

PEMBENTUKAN DASAR
Cadangan Dasar Perlu Mengambilkira

1.
2.
3.
4.

Political Expediency/Support
Financial Capability
Professional Capacity
Administrative Operability

1.
2.
3.

Mengambilkira Kepentingan
Policy Actors/Advocators
Policy Stakeholders
Policy Risk Groups

PEMBENTUKAN DASAR PENDIDIKAN


Kertas Cadangan Dasar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mesyuarat Jabatan/Bahagian
Mesyuarat Hal-Hal Profesional KPM
Mesyuarat Pengurusan KPM
Mesyuarat JK Perancangan Pendidikan
Mesyuarat Jemaah Menteri
Rang Undang-Undang
Majlis Raja-Raja

3. DASAR PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

ENVIRONMENT DASAR PELAJARAN

Sek Ren
Sek Men
Jumlah Sek
Murid Rendah
Murid Men
Jumlah Murid

Guru Ren
Guru Men
Jumlah Guru
Bajet

PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA

Pelbagai jenis atau orientasi sekolah


Pelbagai jenis bahasa pengantar
Pelbagai bentuk kurikulum
Kelayakan guru tidak seragam

ASAS DASAR PELAJARAN


KEBANGSAAN SEDIA ADA
PENYATA BARNES 1950
PENYATA FENN-WU 1951
ORDINAN PELAJARAN 1952
PENYATA RAZAK 1956
ORDINAN PELAJARAN 1957
PENYATA RAHMAN TALIB 1960
EDUCATION ACT 1962
LAPORAN JK KABINET 1979

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

AKTA PENDIDIKAN 1996


SEBAGAI AKTA IBU KEPADA PENDIDIKAN

AKTA PENDIDIKAN 1996


SUATU AKTA
UNTUK MENGADAKAN PERUNTUKAN
BAGI PENDIDIKAN DAN
BAGI PERKARA-PERKARA YANG
BERKAITAN DENGANNYA

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN


ADALAH BERPAKSIKAN AKTA PENDIDIKAN
1996 & FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN;
DAN
PELAKSANAAN SEMASA DIGUBAL SELARAS
DENGAN DASAR WAWASAN NEGARA

PELAKSANAAN DASAR PENDIDIKAN


KEBANGSAAN

RANCANGAN MALAYSIA KE- 9

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006 2010

PERAKUAN DASAR DI BAWAH AKTA


PENDIDIKAN 1996
ILMU itu adalah penentu utama arah tujuan
negara dan penyelamat bangsa
TUJUAN PENDIDIKAN adalah untuk
penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai murni
yang diperlukan dalam dunia yang berdaya
saing tinggi serta bersifat global, kesan
daripada perkembangan pesat sains, teknologi
dan maklumat.

PERAKUAN DASAR DI BAWAH AKTA


PENDIDIKAN 1996
PERANAN PENDIDIKAN menjayakan wawasan
negara demi untuk mencapai taraf negara maju
sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi,
keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan
etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat
yang bersatupadu, demokratik, liberal dan
dinamik

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


(FPK)
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi idividu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan
kepatuhan kepada tuhan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara
Malaysia
yang
berilmu
pengetahuan, berketrampilan, beraklak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAN


Dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan
Kebangsaan yang memperuntukkan
Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar
utama
Kurikulum Kebangsaan
Peperiksaan yang sama

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAN


Pendidikan yang komprehensif dan pelbagai
skop yang akan memenuhi keperluan negara,
serta memupuk perpaduan negara melalui
pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan
politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukun
Negara

MISI PENDIDIKAN
Membangunkan sistem pendidikan yang
berkualiti bertaraf dunia bagi
memperkembangkan potensi individu
sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara
Malaysia.

MATLAMAT PENDIDIKAN
Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan
bersatu padu
Melahirkan insan yang beriman, berakhlak
mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera
Menyediakan sumber tenaga manusia untuk
keperluan kemajuan negara
Memberi peluang-peluang pendidikan kepada
semua warganegara

4. PERUNTUKAN AKTA PENDIDIKAN


1996
(PERUNTUKAN-PERUNTUKAN UTAMA)

Seksyen 15:
Sistem Pendidikan Kebangsaan
Terdiri daripada:
a) pendidikan prasekolah
b) pendidikan rendah
c) pendidikan menengah
d) pendidikan lepas menengah
e) pendidikan tinggi
tetapi tidak termasuk pendidikan di
sekolah ekspatriat.

Seksyen 2: TAKRIFAN

Bahasa Kebangsaan (ms 15)


Guru (ms 15)
Ibu bapa (ms 15)
Institusi pendidikan (ms 15)
Murid (ms 16)
Premis (ms 18)

Pendidikan Prasekolah
Pendidikan
prasekolah
ertinya
program
pendidikan bagi murid yang berumur dari
empat hingga enam tahun

Pendidikan Rendah
Pendidikan rendah ertinya kursus pengajian
pada peringkat rendah yang direncanakan bagi
tempoh enam tahun tetapi yang boleh tamat
diikuti dalam tempoh antara lima hingga tujuh
tahun

Pendidikan Menengah Rendah


Pendidikan menengah rendah ertinya
kursus tiga tahun yang sesuai bagi
seseorang murid yang sudah tamat
mengikuti pendidikan rendah

Pendidikan Menengah Atas


Pendidikan
menengah
atas
ertinya
pendidikan yang sesuai dengan kebolehan
dan bakat seseorang murid yang sudah
tamat mengikuti pendidikan menengah
rendah

Pendidikan Lepas Menengah


Pendidikan lepas menengah ertinya pendidikan
yang disediakan untuk seseorang yang sudah
tamat mengikuti pendidikan menengah atas,
tetapi tidak termasuk pendidikan tinggi.

Pendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi ertinya pendidikan
yang
disediakan
oleh
institusi
pendidikan tinggi (diploma & ijazah)

Sekolah

Sekolah ertinya tempat di mana 10


orang atau lebih lazimnya diajar
sama ada di dalam satu kelas atau
lebih.

Seksyen 16: Sekolah


Tiga kategori institusi pendidikan
dalam Sistem Pendidikan
Kebangsaan iaitu:
a) Sekolah kerajaan
b) Sekolah bantuan kerajaan; dan
c) Sekolah swasta.

Sekolah Kerajaan
Sekolah kerajaan ertinya sekolah
yang
ditubuhkan
dan
disenggarakan sepenuhnya oleh
Menteri

Sekolah Bantuan Kerajaan


Sekolah bantuan kerajaan ertinya
sekolah
yang
menerima
sumbangan modal dan sumbangan
bantuan penuh

Sumbangan (Grant)
1.Sumbangan modal
Bayaran daripada wang awam kepada
sesebuah institusi pendidikan bagi
mengadakan bangunan,
Ubahsuai dan tambah premis,
Perabot dan kelengkapan, atau
Maksud lain yang ditetapkan.

Sumbangan
2. Sumbangan Bantuan
Apa-apa bayaran daripada wang
awam selain daripada sumbangan
modal kepada sesebuah institusi
pendidikan

Sekolah Kebangsaan
SK ertinya sekolah rendah kerajaan atau sekolah
rendah bantuan kerajaan
a) yang menyediakan pendidikan rendah yang
sesuai bagi murid dari umur enam tahun
b) yang menggunakan Bahasa Kebangsaan
sebagai bahasa pengantar utama
c) yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai
mata pelajaran wajib; dan

Sekolah Kebangsaan
d) di mana kemudahan bagi pengajaran
i. Bahasa Cina atau Bahasa Tamil
hendaklah diadakan jika ibu bapa
sekurang-kurangnya lima belas orang
murid di sekolah itu memintanya
ii. Bahasa-bahasa kaum asli hendaklah
diadakan jika ibu bapa sekurangkurangnya lima belas orang murid di
sekolah itu memintanya

Sekolah Jenis Kebangsaan

SJK ertinya sekolah rendah kerajaan atau


sekolah bantuan kerajaan
a) yang menyediakan pendidikan rendah yang
sesuai bagi murid dari umur enam tahun
b) yang menggunakan Bahasa Cina atau Tamil
sebagai bahasa pengantar utama; dan
c) yang menjadikan Bahasa Kebangsaan dan
Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib

SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN
sekolah menengah kerajaan atau sekolah
menengah bantuan kerajaana) yang menyediakan kursus pendidikan
menengah selama lima tahun yang sesuai bagi
murid yang baru sahaja tamat mengikuti
pendidikan rendah;
b) yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai
bahasa pengantar utama;
c) yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai mata
pelajaran wajib;

d) di mana kemudahan bagi pengajaran


i.

bahasa Cina atau Tamil hendaklah diadakan


jika ibu bapa sekurang-kurangnya lima belas
orang orang murid di sekolah itu
memintanya; dan
ii. bahasa-bahasa kaum asli hendaklah diadakan
jika didapati munasabah dan praktik berbuat
sedemikian dan jika ibu bapa bapa sekurangkurangnya lima belas orang murid di sekolah
itu memintanya;

iii. bahasa Arab, Jepun, Jerman atau Perancis


atau mana-mana bahasa asing lain boleh
diadakan jika didapati munasabah dan praktik
berbuat sedemikian; dan

e) yang menyediakan murid bagi apa-apa


peperiksaan yang ditetapkan.

Seksyen 41: Pendidikan Khas


Tempoh yang ditetapkan oleh Menteri tidak
boleh kurang daripada tempoh minimum
pendidikan rendah atau menengah
Kurikulum yang ditetapkan hendaklah
mematuhi kehendak kurikulum kebangsaan
setakat yang semunasabahnya praktik

Seksyen 50: Pengajaran Agama Islam


Jika terdapat dalam satu-satu institusi
pendidikan terdapat lima orang murid atau
lebih yang menganut agama Islam maka
murid-murid
itu
hendaklah
diberikan
pengajaran agama Islam oleh guru yang
diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri

Seksyen 51: Pengajaran Agama Selain Dari


Agama Islam
Pengelola institusi pendidikan bantuan kerajaan boleh
mengadakan peruntukan bagi pengajaran agama selain
daripada agama Islam untuk murid institusi pendidikan itu
atau mana-mana daripada mereka tetapi a) peruntukan sedemikian tidak boleh dibiayai dengan
wang yang diperuntukkan oleh parlimen; dan
b) tiada murid boleh mengikuti pengajaran agama selain
daripada agama yang dianutinya, kecuali dengan
keizinan bertulis ibu bapanya

Seksyen 17: Bahasa Kebangsaan


1) Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi
bahasa pengantar utama di semua
institusi pendidikan dalam Sistem
Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah
jenis kebangsaan

Seksyen 17: Bahasa Kebangsaan


2) Jika bahasa pengantar utama di sesuatu
institusi adalah selain daripada bahasa
kebangsaan, maka bahasa kebangsaan
hendaklah diajar sebagai mata pelajaran
wajib

Seksyen 18: Kurikulum Kebangsaan


1) Kurikulum Kebangsaan hendaklah digunakan
oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan
kebangsaan.

Seksyen 18: Kurikulum Kebangsaan


3) Dalam hal sekolah swasta - hendaklah
disifatkan telah dipatuhi jika mata pelajaran
teras Kurikulum Kebangsaan - diajarkan di
sekolah itu.

Seksyen 19: Peperiksaan


Tiap-tiap sekolah hendaklah menyediakan
murid-muridnya
bagi
peperiksaan
yang
ditetapkan oleh atau dibawah akta ini.

SEKSYEN 29A: PEND RENDAH WAJIB


(Mulai 2003)
2) Tiap-tiap ibu bapa yang merupakan warganegara
Malaysia yang tinggal di Malaysia hendaklah
memastikan bahawa jika anaknya telah mencapai
umur enam tahun pada hari pertama bulan Januari
dalam tahun persekolahan semasa anak itu
didaftarkan sebagai murid di sekolah rendah dalam
tahun itu dan terus menjadi murid di sekolah rendah
sepanjang tempoh pendidikan wajib.

SEKSYEN 64: BANTUAN MURID


Menteri boleh memberikan sama ada bantuan kewangan atau
selainnya berkenaan dengan murid atau mana-mana golongan
murid di institusi pendidikan kerajaan atau bantuan kerajaan dan
bantuan itu boleh termasuk

a) pemberian dermasiswa, biasiswa, pinjaman atau bantuan


lain; dan
b)penyediaan i.tempat tinggal;
ii.pengangkutan;
iii.buku; dan
iv.perkhidmatan perubatan dan pergigian,

11 JENIS BANTUAN MURID DI


SEDIAKAN
bagi maksud membolehkan murid itu
menggunakan sepenuhnya kemudahan yang
tersedia bagi mereka atau bagi maksud
memperbaiki kesihatan dan kesejahteraan hidup
mereka.

Thank You
70