Anda di halaman 1dari 22

Hubungan Kepimpinan Transformasional Ketua Jabatan dengan

Kepuasan Kerja Pensyarah di Politeknik Tuanku Syed


Sirajuddin (PTSS)
Aniza Binti Dahri
Politeknik Tuanku syed Sirajuddin,Arau Perlis
anizadahri@gmail.com

ABSTRAK
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti samada terdapat
hubungan

antara

kepimpinan

transformasional

Ketua

Jabatan

dengan

kepuasan kerja pensyarah di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Kajian ini


berdasarkan kepada teori kepimpinan transformasional yang diasaskan oleh
Burns (1978). Sebanyak empat komponen kepimpinan transformasional yang
dikaji oleh penyelidik iaitu pengaruh yang ideal, pertimbangan individual,
merangsang intelektual dan motivasi berinspirasi. Kajian ini dijalankan ke atas
seramai 150 orang pensyarah daripada lapan jabatan akademik di Politeknik
Tuanku Syed Sirajuddin. Instrumen yang digunakan ialah soal selidik yang
dikumpulkan telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical
Package

of

the

social

Science (SPSS). Version

16. Hasil

kajian

menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan


transformasional mengikut dimensi pengaruh yang ideal, pertimbangan
individu, ransangan intelektual dan motivasi berinspirasi dengan kepuasan
kerja pensyarah di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS).

Kata Kunci: kepuasan kerja, Kepimpinan Transformasional

1.1 Pendahuluan
Kepimpinan merupakan suatu keperluan dalam membina kecemerlangan
organisasi terutamanya dalam mamacu organisasi untuk mencapai objektif,

misi, visi dan matlamatnya. Kepimpinan memberikan pelbagai definisi


mengikut kesesuaian dan keperluannya. Walaubagaimanapun, definisi
kepimpinan membawa persamaan dari segi konteknya iaitu sebagai suatu
proses, pengaruh, kerja berpasukan dan penentuan matlamat. Ini bermaksud
kepimpinan adalah suatu proses di mana seseorang itu, iaitu pemimpin
mempengaruhi sabordinatnya bagi mencapai matlamat bersama.
Oleh itu pemimpin mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan
tahap kecemerlangan dan kejayaan sesebuah organisasi. Di dalam kajiankajian lepas seperti, Vicky (2001), kepemimpinan transformasional sering kali
dihubungkait dengan pencapaian dan kepuasan bekerja pada tahap yang
tinggi terhadap pemimpin. Pemimpin transformasional adalah berkebolehan
untuk menggerakkan dorongan, motivasi, semangat dan tenaga terhadap para
pengikutnya dalam merealisasikan matlamat organisasi (Loy Liang Hui 2002).
Kajian Jazmi Md Isa (2009), menunjukkan kepimpinan transformasional
mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja. Begitu juga dalam kajian oleh
Adnan Riaz et al (2010), juga menunjukkan bahawa kepimpinan
transformasional mempunyai hubungan yang tinggi dengan kepuasan kerja.

1.2 Pernyataan Masalah


Institusi pengajian tinggi seperti politeknik merupakan sebuah organisasi
sosial yang formal, yang diwujudkan untuk melaksanakan dasar Kementerian
Pengajian Tinggi (KPT). Di dalam melaksanakan pelbagai dasar yang
ditetapkan oleh KPT, institusi seperti politeknik tidak dapat lari dari
permasalahan. Permasalahan yang timbul mungkin wujud dari pihak
pengurusan ataupun pekerja ataupun kedua-dua belah pihak. Sebarang
permasalahan di organisasi tidak seharusnya dipandang remeh. Oleh itu,
tindakan yang wajar hendaklah diambil dan ditangani dengan bijak oleh pihak
yang bertanggungjawab ataupun pihak atasan.
Di antara contoh permasalahan yang biasa ditempat kerja ialah kurang
kepuasan bekerja, motivasi yang rendah, tahap komitmen yang rendah dan
prestasi kerja yang menurun. Kebiasaannya pekerja akan bercakap sesama
sendiri mengenai masalah mereka di tempat kerja. Melalui pemerhatian saya
juga selama lebih kurang tujuh tahun di PTSS , terdapat pensyarah-pensyarah
menunjukkan tahap kepuasan kerja yang rendah. Hasil dari perbualan
dengan beberapa orang pensyarah, mereka banyak merungut dengan
mengatakan beban kerja yang tinggi, gaji yang agak rendah dan tugas
sampingan yang membebankan. Sebilangan pensyarah yang menyatakan
hasrat mereka untuk berhijrah ke institusi pengajian tinggi yang lain demi
mencapai kepuasan bekerja dan meningkatkan kemajuan diri. Terdapat
juga pensyarah yang memohon untuk menyambung pelajaran kerana tiada
kepuasan bekerja di Politeknik. Berikutan dari permasalahan inilah maka
kajian ini dijalankan untuk melihat secara meluas setiap jabatan hubungan
kepimpinan transformasi ketua jabatan dengan kepuasan kerja pensyarah di

PTSS. Kajian kepimpinan dan kepuasan kerja belum pernah dijalankan


sebelum ini di PTSS.

1.3

Objektif Kajian
1.3.1 Objektif Umum
Secara umumnya kajian ini bertujuan mengenalpasti hubungan
kepimpinan transformasional ketua jabatan dengan kepuasan kerja
pensyarah di PTSS.
1.3.2 Objektif Khusus

1.

Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh


yang ideal dengan kepuasan kerja pensyarah di PTSS.

2.

Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara


pertimbangan individu dengan kepuasan kerja pensyarah di PTSS.

3.

Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara ransangan


intelek dengan kepuasan kerja pensyarah di PTSS.

4.

Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi


berinspirasi dengan kepuasan kerja pensyarah di PTSS.

1.4
1.

Persoalan Kajian

Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh yang ideal


dengan kepuasan kerja pensyarah di PTSS?

2.

Adakahkah terdapat hubungan yang signifikan antara pertimbangan individu


dengan kepuasan kerja pensyarah di PTSS?

3.

Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara ransangan intelek dengan


kepuasan kerja pensyarah di PTSS?

4.

Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan transformasi


dimensi motivasi berinspirasi dengan kepuasan kerja pensyarah di PTSS.

1.5 Kepentingan Kajian


Kepentingan kajian ini ialah ianya cuba mengesan adakah gaya kepimpinan
transformasional ketua jabatan mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja
pensyarah di PTSS. Jika sekiranya wujud hubungan yang positif antara

kepuasan kerja dengan gaya transformasional maka ini akan menjadi sebagai
suatu petunjuk empirik bagi perubahan bentuk kepimpinan yang wujud atau
sedia ada sekarang di PTSS. Pihak pengurusan organisasi dapat menggunakan
hasil dapatan kajian ini sebagai halacara baru dalam meningkatkan kepuasan
kerja pensyarah di PTSS.
1.6 Batasan Kajian
Kajian ini hanya dijalankan ke atas responden di PTSS sahaja, maka ianya
menghadapi kekangan dari segi kesimpulan dan generalisasi yang dibuat. Ini
adalah kerana sehingga kini jumlah politeknik di seluruh Malaysia telah
menjangkau bilangan sebanyak tiga puluh buah . Dengan bilangan yang yang
sebanyak itu sudah pasti setiap politeknik mempunyai suasana kerja dan
pengurusan yang berbeza. Bagaimanapun, dapatan kajian ini sedikit sebanyak
merintis laluan untuk kajian yang lebih besar melibatkan lain-lain institusi di
seluruh negara.

1.10 Rumusan
Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh ketua jabatan merupakan antara faktor
utama yang memberikan pengaruh atau kesan terhadap kepuasan kerja
sabordinatnya dalam sesebuah organisasi. Pemimpin yang berkarisma akan
dapat menerajui jabatannya dengan baik dan sempurna untuk mencapai
objektif organisasi. Fungsi kepimpinan adalah memastikan semua objektif
organisasi dapat dicapai dengan kerjasama sabordinatnya. Di samping itu
kepuasan kerja sabordinat juga dapat meningkatkan prestasi kerja dan
mencapai matlamat organisasi. Oleh itu, setiap pemimpin atau ketua perlulah
perihatin atau peka terhadap keperluan dan kehendak sabordinatnya dan
bijak mempengaruhi sabordinat untuk sama-sama ke arah mencapai objektif
atau matlamat organisasi.

2.1 Pendahuluan
Bab ini akan menghuraikan beberapa teori kepimpinan, kepuasan kerja serta
kajian-kajian yang lepas tentang kepimpinan transformasi dan kepuasan
kerja. Kajian ini akan mengkaji tahap kepimpinan transformasi dalam dimensi
pengaruh ideal (idealized influence), motivasi berinspirasi ( inspirational
motivation), stimulasi intelek (intellectual stimulation) dan pertimbangan
individu(individualized consideration) dan hubungannya dengan kepuasan
kerja sabordinat. Kajian ini akan menyentuh kajian-kajian lepas yang pernah
dibuat dan cuba melihat samada dapatan kajian lepas mempengaruhi kajian
ini.
2.2

Definisi Kepimpinan

Kepimpinan merujuk kepada proses seorang pemimpin mempengaruhi ahli


dalam sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat . Kajian kepimpinan
bertujuan memahami kaepimpinan, peranan kepimpinan, tahap kepimpinan
dan pengaruh atau hubungannya dengan kepuasan kerja serta keberkesanan
supaya dapat memberikan maklumbalas demi kepentingan pengurusan dan
prestasi organisasi. Menurut kamus Dewan ( Dewan Bahasa dan Pustaka,
2000), kepimpinan bermakna keupayaan, berkebolehan memimpin. Memimpin
pula dimaksudkan dengan mengepalai, mengetuai atau menunjuk jalan.
Manakala pemimpin diertikan sebagai orang yang memimpin.

2.3 Teori Kepimpinan Transformasi Dan Kajian Berkaitan


Prinsip kepada teori kepimpinan transformasi adalah lanjutan daripada
kepimpinan karismatik ( Bass, 1985) yang telah diperkenalkan oleh Webwer
pada tahun 1947. Weber menjelaskan bahawa karisma menjadikan pemimpin
karismatik unik. Konsep karisma yang telah diperkenalkan oleh Weber
tersebut telah mempopularkan satu teori yang dinamakan teori kepimpinan
karismatik. Kemudian House (1976) mengembangkan teori kepimpinan
karismatik ini dengan mengemukakan bagaimana pemimpin karismatik
bertindak dan bagaimana teori kepimpinan ini berbeza dengan teori
kepimpinan lain.
Kemudian diikuti pada tahun 1978, James McGregor Burns telah
menggabungkan idea teori kepimpinan karismatik ini menjadi satu teori baru
yang dinamakan teori kepimpinan transformasional. Elemen kepimpinan
karismatik telah dikembangkan kepada kebolehan pemimpin berempati
terhadap pengikut dengan memahami emosi dan dalam masa yang sama
memberikan galakan kepada pengikut. Burns (1978) pertama kalinya
memperkenalkan teori ini terhadap pemimpin politik.
Mengikut kajian yang lepas oleh Fatima Bushra et al (2011), kepimpinan
transformasional merupakan pendekatan ke arah meningkatkan hubungan
interpersonal antara ketua dan sabordinat dan cara untuk meningkatkan
kepuasan kerja sabordinat dan komitmen terhadap organisasi. Dalam kajian
ini juga mendapati bahawa sekiranya pengurus memberikan semangat kepada
pemikiran inovatif pekerja, bersama mengajar dan melatih mereka,
pertimbangkan perasaan peribadi mereka sebelum membuat keputusan dan
membantu mereka kembangkan potensi, maka ianya akan meningkatkan rasa
sayang mereka kepada organisasi dan mereka bersedia menerima apa sahaja
tugasan yang diberikan demi kejayaan organisasi.
Kesimpulan dari kajian Fatima Bushra et al (2011) menunjukkan prestasi dan
produktiviti sesuatu organisasi bergantung kepada kepuasan kerja dan
komitmen
kepada
organisasi
pekerjanya.
Manakala,
kepimpinan
transformasionali juga membantu pekerja supaya lebih kreatif, innovatif dan
dapat menyumbang idea baru ke arah meningkatkan kecemerlangan
organisasi.

2.4 Teori Kepuasan Kerja


Konsep kepuasan kerja merangkumi beberapa komponen. Antaranya ialah
kerja itu sendiri yang meliputi minat, gaji, hubungan interpersonal dengan
rakan sekerja , tanggungjawab dan kandungan pekerjaan, peluang untuk
memajikan diri dan penyeliaan. Komponen-komponen inilah yang akan
menentukan timbulnya rasa puas atau tidak sesorang pekerja itu terhadap
kerjanya .
Robbins (2000), menyatakan kepuasan kerja berkait rapat dengan lima
penentu iaitu factor pekerjaa, gaji, kenaikan pangkat, penyelia dan hubungan
dengan rakan sekerja. Kepuasan kerja adalah berkaitan dengan perasaan yang
dialami oleh pekerja tentang pekerjaannya (Smith, Kendala & Hullin, 1969)
dan juga setakat mana pekerja menyukai pekerjaan mereka (Agho, Mueller &
Price, 1993).

2.5. Rumusan
Secara keseluruhannya kepimpinan menghubungkan pemimpin dengan
pengikutnya. Organisasi memerlukan seorang atau beberapa orang pemimpin
dalam kalangan pekerjanya untuk memastikan pengurusan yang berkesan
dan mencapai misi dan visi organisasi. Dengan wujudnya teori-teori yang
ditelah dipersembahkan di dalam bab ini maka kita dapat gambaran jelas
tentang kepimpinan secara umum, kepimpinan transformasional dan
kepuasan kerja.

3.1 Pendahuluan
Bab ini membincangkan pendekatan dan proses yang digunakan untuk
memperolehi dan menganalisis data yang diperlukan dalam kajian ini. Aspekaspek yang akan diperbincangkan ialah rekabentuk kajian, instrument kajian,
soal selidik kajian, populasi, sampel kajian serta kaedah pengumpulan dan
analisis data. Menurut Dane ( 1990), kaedah kajian merangkumi aspek kaedah
dan rekabentuk penyelidikan , instrument penyelidikan, sampel serta teknik
pengolahan dan analisis data. Mohd Konting ( 1990) pula menyatakan kaedah
penyelidikan merujuk kepada cara penyelidik mendapatkan maklumat
penyelidikan. Maka dengan ini penyelidik akan menjelaskan perkara tersebut
di dalam bab ini.
3.2 Kerangka Kajian
Berdasarkan kepada ulasan karya menegenai teori, konsep, dapatan kajian
lepas serta hipotesis yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji berkenaan,
penyelidik telah membentuk kerangka kajian seperti di bawah

Rajah 3.1: Kerangka Kajian

3.3 Hipotesis Kajian


Hipotesis 1
Ho 1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan
transformasi dimensi pengaruh yang ideal dengan kepuasan kerja pensyarah
di PTSS.

Hipotesis 2
Ho 2: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan
transformasi dimensi pertimbangan individu dengan kepuasan kerja
pensyarah di PTSS.

Hipotesis 3
Ho 3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan
transformasi dimensi ransangan intelek dengan kepuasan kerja pensyarah di
PTSS.

Hipotesis 4
Ho 4: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan
transformasi dimensi motivasi berinspirasi dengan kepuasan kerja pensyarah
di PTSS.

3.4 Rekabentuk kajian


Penyelidikan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis deskriptif
dengan membuat tinjauan sampel untuk menyelidik dan mengenal pasti tahap
amalan
kepimpinan
transformasi
ketua
jabatan
dan
hubungan
transformasional ketua jabatan di PTSS. Kajian deskriptif biasanya dijalankan

untuk memberikan penerangan yang sistematik mengenai fakta dan cirri-ciri


sesuatu populasi dan kajian yang dijalankan secara fakta yang tepat.
Contohnya, rekabentuk kajian deskriptif ini akan memberikan maklumat
tentang demografi atau latarbelakang responden iaitu dari aspek pengalaman
mengajar, jantina dan jabatan. Profil demografi ini dikaji untuk mengenalpasti
perbezaan dalam tahap kepimpinan transformasional ketua jabatan di
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis.
Maklumat kajian diperolehi dengan menggunakan soal selidik. Maklumbalas
dari responden digunakan dan seterusnya diproses menggunakan Statistical
Program for Social Science (SPSS) Version 16.0 for windows.

3.5 Populasi dan Persampelan


Populasi kajian ini adalah terdiri daripada pensyarah-pensyarah di Politeknik
Tuanku Syed Sirajuddin. Terdapat lapan jabatan akademik di PTSS di mana
keseluruhan bilangan pensyarah nya ialah 250 orang pensyarah. (Sumber:
Reten Januari 2012, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin)
Persampelan merupakan pengambilan sebahagian pecahan daripada sesuatu
populasi atau juzuk penuh sebagai mewakili populasi atau juzuk itu (
Kerlinger, 1973). Penyelidik menggunakan persampelan secara rawak atau
Sample Random Sampling untuk mendapatkan sampel kajian daripada
polpulasi. Berdasarkan jadual penentuan saiz sampel oleh Krejcie dan Morgan,
(1970) dan Uma Sekaran (2000), saiz sampel sebanyak 150 orang adalah
diperlukan bagi populasi sebanyak 250 orang.

3.6 Instrumen Kajian


Instrumen yang digunakan dalam soal selidik ialah disesuaikan daripada
Multifactor Leadership Questionaire (MLQ) oleh Avilio and Bass (1992).
Soal selidik kepuasan kerja pula menggunakan yang dibentuk oleh Speed
(1979). Soal selidik kajian ini mengandungi keseluruhannya 30 item
pernyataan yang mengandungi enam bahagian iaitu:
i.
Bahagaian A ( Demografi)
ii.
Bahagian B1 ( Dimensi pengaruh yang ideal)
iii. Bahagian B2 ( Dimensi pertimbangan individu,)
iv. Bahagian B3 ( Dimensi ransangan intelek)
v.
Bahagian B4 ( Dimensi motivasi berinspirasi)
vi. Bahagian C (Kepuasan Kerja)

3.7 Kesahan dan kebolehpercayaan Instrumen


Kebolehpercayaan menurut Chua (2006) merujuk kepada keupayaan kajian
untuk memperoleh nilai serupa apabila pengukuran yang sama dijalankan.
Menurut Mohd Konting dan Doebold P. Van Halen (1999) menjelaskan

sesuatu instrumen merujuk kepada sejauhmana ianya dapat mengukur data


yang sepatutnya diukur.

3.8 Kajian Rintis


Bagi memantapkan lagi kesahan soal selidik yang digunapakai, satu kajian
rintis telah dijalankan di Jabatan Perdagangan PTSS. Seramai 30 orang
responden telah dipilih. Pekali Cronbach Alpha Coefficient digunakan
bertujuan mengukur ketekalan dalaman bagi item dalam soal selidik.
Tujuan kajian rintis ini adalah untuk memastikan bahasa dan struktur ayat
yang digunakan boleh difahami oleh responden dan tidak membawa maksud
yang berbeza-beza. Di samping itu, kajian rintis ini juga adalah untuk
memastikan kesemua soalan yang dikemukakan dalam soal selidik ini dapat
menghasilkan jawapan yang dikehendaki oleh penyelidik.
Hasil kajian rintis penyelidik yang dijalankan di Jabatan Perdagangan PTSS
menunjukkan kebolehpercayaan yang sangat tinggi. Menurut Yap, Wan dan
Ismail (1987) koefisien yang tinggi membolehkan ujian tersebut semakin boleh
dipercayai. Nilai koefisien kebolehpercayaan bagi setiap aspek kajian
ditunjukkan dalam jadual 3.1 di bawah.

Jadual 3.1:Indeks Kebolehpercayaan Item


Bahagian
Indeks
Kebolehpercayaan
Pengaruh
yang 0.888
ideal(karismatik)
Pertimbangan individu
0.908
Ransangan intelektual
0.937
Motivasi berinspirasi
0.915
Kepuasan kerja
0.821

Menurut Uma Sekaran (2000), koefisien realibilti yang kurang daripada 0.60
dianggap lemah. Ini bermakna instrumen yang digunakan dalam kajian yang
mempunyai nilai pekali yang kurang daripada 0.60 mempunyai
kebolehpercayaan yang rendah. Oleh itu, berdasarkan pada nilai pekali
kebolehpercayaan Alpha Cronbach kajian rintis yang dijalankan menunjukkan
nilai yang tinggi melebihi 0.80. Ini bermakna semua item dalam soal selidik ini
sesuai dan boleh digunapakai untuk responden seterusnya.

3.9 Prosedur Pengumpulan Data


Data-data di dalam penyelidikan ini dikumpul dengan mengemukakan dua set
soal selidik untuk dijawab oleh pensyarah-pensyarah. Soal selidik dihantar

secara edaran tangan oleh penyelidik kepada responden di setiap jabatan di


PTSS. Satu surat iringan disertakan untuk menyakinkan responden tentang
kerahsiaan jawapan mereka. Penyelidik akan mengutip semula soal selidik
tersebut daripada responden dalam tempoh dua hari. Kajian melibatkan
responden di lapan jabatan di PTSS.

3.10 Prosedur Penganalisisan Data


Data diproses menggunakan Statistical Program for Social Sciences
(SPSS) Version 16.0 for windows. Data dan maklumat dibincangkan
menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensi. Menurut Mohd. Majid
(2004), penganalisaan data statistik menggunakan pengaturcaraan SPSS
menghasilkan pengiraan yang tepat dan bebas dari ralat. Aras signifikan yang
ditetapkan ialah 0.05 (p<0.05). Aras signifikan ini secara umumnya diterima di
dalam membuat keputusan statistik oleh kebanyakkan penyelidik ( Sekaran,
1992).

3.10.1
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan di dalam kajian ini kerana data yang
digunakan dapat dianggap sebagai ringkasan daripada keseluruhan set
data. Ia juga dapat memberikan maklumat secara langsung dan mudah
(Aalsh, 1990). Ujian ini juga menjelaskan responden terhadap taburan
tingkah laku kepimpinan transformasi ketua jabatan , tahap kepuasan
kerja berdasarkan peratusan, kekerapan, min dan sisihan piawai.

3.10.2
Statistik Inferensi
Statistik inferensi ini adalah digunakan untuk menghuraikan
perhubungan antara satu pembolehubah dengan pembolehubah yang
lain. Menurut Chua (2006), tujuan penggunaan statistik ini adalah
untuk membuat generalisasi tentang hubungan antara pembolehubah
dalam sampel kajian.
Dalam kajian ini statistik digunakan untuk meghuraikan perhubungan
antara pembolehubah kepimpinan transformasional dan pembolehubah
kepuasan guru. Perhubungan yang dikaji dalam kajian ini adalah
perbezaan dan korelasi. Ujian statistik yang digunakan ialah frekuensi
dan Ujian Korelasi Pearson.
3.11 Rumusan
Bab ini telah menjelaskan tentang kaedah yang digunakan dalam kajian ini
yang meliputi pemilihan populasi dan sampel kajian, prosedur kajian,
instrument kajian dan analisis yang akan digunakan. Perancangan kajian
yang baik dan sistematik adalah sangat penting dan akan menghasilkan suatu

kajian yang berkesan dan mudah difahami. Berdasarkan kepada keperluan


kajian ini, bab seterusnya akan menjelaskan tentang hasil atau dapatan yang
akan diperolehi dalam kajian ini.

4.1. Pendahuluan
Bab ini akan menerangkan dapatan kajian berdasarkan kepada objektif kajian
seperti yang telah dijelaskan di dalam Bab Satu. Pengkaji akan menerangkan
dapatan-dapatan hasil kajian daripada analisis secara statistik termasuk
interpretasi ke atas data-data yang telah dianalisa dan keputusan-keputusan
terhadap hipotesis kajian. Data-data yang diperolehi telah dianalisa
menggunakan perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS)
Version 15.

4.2 Latar belakang responden


Analisa diskriptif dapat memberi gambaran umum secara taburan kekerapan
dan peratusan beberapa kriteria responden seperti jantina, umur, kelayakan
akademik, pengalaman mengajar dan jabatan yang diperolehi oleh pensyarah
PTSS.

4.3 Analisis Deskriptif


Analisis deskriptif dijalankan untuk mengkaji dapatan kajian dengan meneliti
ciri-ciri data yang telah dikumpul (Coakes & Steed, 2007). Dalam kajian yang
dibuat, analisa deskriptif memberikan maklumat ciri-ciri demografi responden
iaitu umur,jantina, umur, kelayakan akademik, pengalaman mengajar dan
jabatan Analisa ini akan dapat memberikan gambaran secara umum ciri-ciri
responden dalam kajian ini.
4.3.1 Jantina
Bagi kategori jantina, menunjukkan bilangan responden perempuan seramai
104 orang ataupun mewakili sebanyak 68.4 peratus melebihi responden lelaki
iaitu 48 orang atau 31.6 peratus. Daripada keputusan yang diperolehi jelas
menunjukkan bahawa bilangan pensyarah perempuan di PTSS adalah lebih
tinggi berbanding dengan pensyarah lelaki.
4.3.2 Umur
Sampel kajian dari segi umur. Taburan responden yang berumur lingkungan
25 hingga 34 menunjukkan jumlah tertinggi iaitu 102 orang ataupun mewakili
sebanyak 67.1 peratus. Manakala bilangan responden yang berumur
lingkungan 35 hingga 44 menunjukkan sebanyak 27.6 peratus mewakili
seramai 42 orang.Bagi responden yang berumur bawah dari 25 tahun
mempunyai bilangan seramai 8 orang ataupun 5.3 peratus sahaja. Daripada
keputusan yang diperolehi seperti Rajah 4.2, jelas menunjukkan bahawa

pensyarah yang berada pada lingkungan umur 25 hingga 34 tahun lebih ramai
berbanding dengan lingkungan umur yang lain di setiap jabatan di PTSS.

4.3.3 Kelayakan Akademik


Bilangan sampel dari segi kelayakan adademik pensyarah di PTSS. Bilangan
responden yang mempunyai tahap pendidikan Ijazah Sarjana muda
menunjukkan bilangan yang tertinggi iaitu 86 orang ataupun mewakili
sebanyak 56.6 peratus melebihi daripada kelayakan akademik yang lain di
mana peringkat Sarjana iaitu 62 orang ataupun 40.8 peratus, manakala di
peringkat diploma seramai4 orang ataupun 2.6 peratus. Berdasarkan kepada
keputusan yang diperolehi seperti yang ditunjukkan di Rajah 4.3, jelas
menunjukkan bahawa kelayakan untuk menjadi pensyarah sekurangkurangnya mempunyai ijazah sarjana muda.

4.3.4 Pengalaman Mengajar


Taburan bilangan responden mengikut pengalaman mengajar pensyarah PTSS.
Bilangan responden yang mempunyai pengalaman mengajar 3 hingga 5 tahun
menunjukkan bilangan yang tinggi iaitu 110 orang ataupun mewakili 72.4
peratus berbanding dengan responden yang mempunyai pengalaman mengajar
6 hingga 10 tahun iaitu 38 orang ataupun mewakili 25 peratus. Manakala
responden yang mempunyai pengalaman 2 tahun kebawah seramai 4 orang
ataupun 2.6 peratus. Daripada keputusan yang diperolehi, Jadual 4.4 jelas
menunjukkan bahawa pengalaman mengajar amatlah mempengaruhi
seseorang untuk menjadi seoarang pensyarah.

4.3.5 Jabatan
Taburan responden berdasarkan Jabatan yang diwakili. Daripada 152
responden, sebanyak 13.2 peratus (n=20 ) dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik,
17.1 peratus (n=26) dari Jabatan Perdagangan, 17.8 peratus (n=27) dari
Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti, 9.9 peratus (n=15) dari Jabatan
Kejuruteraan Mekanikal, 12.5 peratus (n=19) dari Jabatan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi, 10.5 peratus(n=16) dari Jabatan Pengajian Am,9.9
peratus (n=15) dari Jabatan Rekabentuk Kreatif dan Visual dan 9.2 peratus
(n=14) dari Jabatan Matematik dan Sains Komputer

4.3 Ujian Kolerasi Pearson


Kolerasi ialah teknik menentukan kekuatan perhubungan antara dua
pembolehubah dengan sejenis indeks yang dipanggil pekali kolerasi (Abdul
Rahim, 1999). Dalam kajian ini, penentuan hubungan pembolehubah bebas
(pengaruh yang ideal, pertimbangan individu, ransangan intelektual dan

motivasi berinspirasi) dengan pembolehubah bersandar (kepuasan kerja


pensyarah) adalah berdasarkan kepada Rules of Thumb about Correlation
Coefficient Size oleh Hair et al., (2007).

4.3.1 Pengaruh yang Ideal (Karismatik) dan Kepuasan Kerja Pensyarah


H01: Tidak terdapat hubungan antara pengaruh yang ideal (karismatik) dan
kepuasan kerja pensyarah. Ha1: Terdapat hubungan antara pengaruh yang
ideal (karismatik) dan kepuasan kerja pensyarah

Jadual 4.6: Hubungan Pengaruh yang Ideal dengan Kepuasan Pensyarah

Pengaruh
yang Ideal

Pengaruh
yang Ideal
1

Kepuasan
Kerja
-.334**
.000
152
1

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
152
Kepuasan
Pearson Correlation
-.334**
Kerja
Sig. (2-tailed)
.000
N
152
152
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Berdasarkan kepada Jadual 4.6, menunjukkan bahawa hubungan antara
pengaruh yang ideal mempunyai hubungan yang lemah antara kepuasan kerja
pensyarah di PTSS. Keputusan ujian kolerasi Pearson yang telah dijalankan
berdasarkan keputusan di Jadual 4.6 menunjukkan bahawa pengaruh yang
ideal mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja pensyarah
di PTSS. Oleh itu H01 ditolak dan terima Ha1.Walaubagaimanapun,
keputusan hubungan menunjukkan terdapatnya hubungan negatf di antara
pengaruh yang ideal dan kepuasan kerja dan pembolehubah tidak bersandar
mempunyai hubungan yang lemah dengan pembolehubah bersandar pada r=0.334.

4.3.2 Pertimbangan Individu dan Kepuasan Kerja Pensyarah


H02: Tidak terdapat hubungan antara pertimbangan individu dan kepuasan
kerja Pensyarah.
Ha2: Terdapat hubungan antara pertimbangan individu dan kepuasan kerja
pensyarah
Jadual 4.7 menunjukkan hubungan antara pertimbangan individu dan
kepuiasan kerja pensyarah. Keputusan ujian kolerasi Pearson yang telah
dijalankan berdasarkan keputusan di Jadual 4.7 menunjukkan bahawa
pertimbangan individu tidakmempunyai hubungan yang signifikan dan negatif
dengan kepuasan kerja pensyarah di PTSS. Oleh itu H01 diterima dan

Ha1ditolak. Malah, ujian kolerasi di antara pembolehubah tidak bersandar


dan pembolehubah bersanda rmempunyai hubungan yang sangat lemah
dengan pembolehubah bersandar pada r=- 0.134.

Jadual 4.7: Hubungan Pertimbangan Individu dengan Kepuasan Pensyarah

Pertimbangan Pearson Correlation


Individu
Sig. (2-tailed)
N
Kepuasan
Pearson Correlation
kerja
Sig. (2-tailed)
N

Pertimbangan
Individu
1
152
-.134
.099
152

Kepuasan
Kerja
-.134
.099
80
1
152

4.3.3 Ransangan Intelektual dan Kepuasan Kerja Pensyarah


H03: Tidak terdapat hubungan antara pertimbangan individu dan kepuasan
kerja pensyarah.
Ha3: Terdapat hubungan antara pertimbangan individu dan kepuasan kerja
pensyarah
Jadual 4.8 menunjukan hubungan kolerasi Pearson diantara hubungan
ransangan intelektual dan kepuasan kerja pensyarah. Keputusan jadual
menghasilkan terdapatnya hubungan yang positif dan signifikan. Oleh itu,
H01 ditolak dan terima Ha1.Ini bermakna pembolehubah tidak bersandar
(motivasi berinspirasi) mempunyai hubungan yang agak kuat dengan
kepuasan kerja pensyarah pada r= 0.620.
Jadual 4.8: Hubungan Ransangan Intelektual dengan Kepuasan Pensyarah

Ransangan
Intelektual

Ransangan
Intelektual
1

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
152
Kepuasan
Pearson Correlation
.620**
kerja
Sig. (2-tailed)
.000
N
152
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kepuasan
Kerja
.620**
.000
152
1
152

4.3.4 Motivasi Berinspirasi dan Kepuasan Kerja Pensyarah


H04: Tidak terdapat hubungan antara pertimbangan individu dan kepuasan
kerja pensyarah.

Ha4: Terdapat hubungan antara pertimbangan individu dan kepuasan kerja


pensyarah
Jadual 4.9, menunjukkan hubungan kolerasi Pearson diantara motivasi
berinspirasi dan kepuasan kerja pensyarah. Keputusan jadual menghasilkan
terdapatnya hubungan yang positif dan signifikan. Oleh itu, H01 ditolak dan
terima Ha1.Ini bermakna pembolehubah tidak bersandar (motivasi
berinspirasi) mempunyai hubungan yang kuat dengan kepuasan kerja
pensyarah pada r= 0.717.

Jadual 4.9: Hubungan Motivasi Berinspirasi Ideal dengan Kepuasan


Pensyarah

Motivasi
Berinspirasi

Motivasi
Berinspirasi
1

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
152
Kepuasan
Pearson Correlation
.717**
kerja
Sig. (2-tailed)
.000
N
152
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kepuasan
Kerja
.717**
.000
152
1
152

4.4 Rumusan
Secara keseluruhannya dapatan kajian kepimpinan transformasional dan
kepuasan kerja pensyarah dianalisis dengan menggunakan statistic deskriptif
dan inferensi. Hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan
antara kepimpinan transformasional ketua jabatan dan pensyarah di
PTSS.Dimensi ransangan intelektual dan motivasi berinspirasi mempunyai
hubungan yang lebih kuat berbanding dengan pengaruh yang ideal dan
pertimbangan individu. Keputusan ini telah dilaporkan mengikut persoalan
dan hipotesis kajian.
5.1 Pendahuluan
Bab ini akan membincangkan tentang rumusan hasil kajian dengan kajiankajian lalu bagi tujuan perbandingan. Cadangan-cadangan penambahbaikan
juga diutarakan dalam bab ini dalam aspek kajian dan juga aspek amalan
kepimpinan transformasional itu sendiri. Fokus perbincangan ialah hubungan
kepimpinan transformasional berdasarkan kepada dimensi pengaruh yang
ideal, ransangan intelek, motivasi berinspirasi dan pertimbangan individu
serta hubungannya dengan kepuasan kerja pensyarah di PTSS.
Hasil analisis kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan
antara kepimpinan transformasional ketua jabatan dengan kepuasan kerja
pensyarah di PTSS. Dimensi motivasi berinspirasi menunjukkan hubungan
yang paling tinggi dengan kepuasan kerja iaitu r= 0.717, diikuti oleh dimensi

ransangan intelektual menunjukkan hubungan yang kuat dengan kepuasan


kerja pensyarah iaitu sebanyak r=0.62. Secara keseluruhannya terdapat
hubungan di antara kepimpinan transformasional dengan kepuasan kerja
pensyarah di PTSS.

5.2 Perbincangan dan Rumusan


Bahagian ini merumuskan hasil dapatan kajian berdasarkan kepada objektif
yang telah ditetapkan pada peringkat awal kajian. Objektif kajian ini adalah
terdiri dari tiga matlamat iaitu untuk:
1.

Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan


transformasi dimensi pengaruh yang ideal dengan kepuasan kerja pensyarah
di PTSS.

2.

Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan


transformasi dimensi pertimbangan individu dengan kepuasan kerja
pensyarah di PTSS.

3.

Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan


transformasi dimensi ransangan intelek dengan kepuasan kerja pensyarah di
PTSS?

4.

Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan


transformasi dimensi motivasi berinspirasi dengan kepuasan kerja pensyarah
di PTSS.
5.2.1 Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara
kepimpinan transformasi dimensi pengaruh yang ideal dengan kepuasan
kerja pensyarah di PTSS.
Hasil dapatan menunjukkan bahawa pengaruh yang ideal ketua jabatan
di setiap jabatan mempunyai hubungan yang signifikan dengan
kepuasan kerja pensyarah di PTSS dengan nilai 0.00 (pada tahap p <
0.01, sig. 2-tailed). Oleh itu Ho1 ditolak dan terima Ha1.
Walaubagaimanapun, hubungan dimensi pengaruh yang ideal dan
kepuasan kerja mempunyai hubungan yang lemah di mana
menunjukkan r=- 0.334. Oleh itu, ketua jabatan kurang mengamalkan
dimensi pengaruh yang ideal di kalangan pensyarah di bawahnya.
Perubahan perlulah dilakukan oleh ketua jabatan supaya dapat
memperlihatkan dimensi karismatik dalam kepimpinan transformasional
di PTSS.

5.2.2 Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara


kepimpinan
transformasi
dimensi pertimbangan
individu
dengan
kepuasan kerja pensyarah di PTSS.
Dapatan menunjukkan bahawapertimbangan individu tidak mempunyai
hubungan yang signifikan dan negatif dengan kepuasan kerja pensyarah
di PTSS. Maka, Ho1 diterima dan Ha1ditolak. Malah, ujian kolerasi di
antara pembolehubah tidakbersandar dan pembolehubah bersandar
rmempunyai hubungan yang sangat lemah dengan pembolehubah
bersandar pada r=- 0.134. Ini juga menunjukkan bahawa ketua jabatan
di semua jabatan tidak mengamalkan secara maksimum dimensi
pertimbangan individu dalam kepimpinan transformasional mereka.
Hubungan dengan kepuasan kerja menjadi lemah. Maka, ketua jabatan
mestilah mengambil langkah positif dengan lebih mengambil berat
masalah peribadi pensyarah di bawah mereka.

5.2.3 Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara


kepimpinan transformasi dimensi ransangan intelek dengan kepuasan
kerja pensyarah di PTSS.
Dapatan menunjukkan terdapatnya hubungan yang positif dan
signifikan. Oleh itu, Ho1 ditolak dan terima Ha1. Ini bermakna
pembolehubah tidak bersandar (ransangan intelektual) mempunyai
hubungan yang agak kuat dengan kepuasan kerja pensyarah pada r=
0.620. Maka dapatlah dikaitkan bahawa ketua jabatan di setiap jabatan
telah meransang dari segi intelektual pensyarah di bawah mereka
dengan baik. Amalan baik ini hendaklah diteruskan demi meningkatkan
kepuasan kerja pensyarah di PTSS dan mancapai matlamat organisasi.

5.2.4Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara


kepimpinan
transformasi
dimensi pertimbangan
individu
dengan
kepuasan kerja pensyarah di PTSS.
Hasil dapatan menunjukkan terdapatnya hubungan yang positif
diantara motivasi berinspirasi dan kepuasan kerja pensyarah. Oleh itu,
Ho1 ditolak dan terima Ha1. Ini menunjukkan ketua jabatan di PTSS
telah mengamalkan motivasi berinspirasi kepada semua pensyarah
dengan jayanya. Tabiat baik sebegini haruslah selalu diterapkan dan
diberi penekanan kerana kepuasan kerja akan dapat menjurus kepada
pencapaian matlamat organisasi.
5.3

Cadangan
Cadangan yang akan diutarakan dalam kajian ini terbahagi kepada dua
aspek. Pertama cadangan terhadap penambahbaikan kajian tentang
kepimpinan transformasional pada masa akan datang. Aspek kedua

adalah
cadangan
penambahbaikkan
pengamalan
kepimpinan
transformasional itu sendiri.
5.3.1 Cadangan Kajian Lanjutan
Hasil kajian menunjukkan bahawa kepimpinan transformasional
mempunyai hubungan dengan kepuasan kerja. Ini menunjukkan ketua
jabatan di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin mempunyai ciri-ciri dan
kriteria-kriteria sebagai pemimpin transformasional samada secara
sedar atau sebaliknya. Dapatan kajian ini mengesahkan beberapa
dapatan kajian sebelum ini serta andaian-andaian awal terhadap
hubungan kepimpinan transformasional dalam kalangan ketua jabatan.
Walau bagaimanapun, pengkaji mendapati terdapat beberapa aspek
yang perlu diketengahkan sebagai penambahbaikkan dan bagi
meluaskan lagi aspek kajian gaya kepimpinan ini. Antaranya ialah;
1.

Kajian ini hanyalah melihat dimensi-dimensi kepimpinan transformasional


serta hubungannya dengan kepuasan kerja. Oleh itu kajian seperti ini boleh
dijalankan dalam skop lain juga seperti hubungan kepimpinan
transformasional dengan komitmen pensyarah, prestasi, iklim serta budaya
organisasi.

2.

Kajian ini hanya terbatas kepada sebuah politeknik sahaja iaitu PTSS. Maka
kajian ini boleh diperluaskan kepada seluruh politeknik di zon utara terutama
dalam mengecam pola-pola tertentu tentang pengamalan kepimpinan
transformasional serta perbandingan gaya dapat dikesan agar programprogram latihan kepimpinan dapat diseragamkan bagi menambahkan
pengetahuan tentang kajian ini.
5.3.2

Cadangan
Penambahbaikkan
Pengamalan
Kepimpinan
Transformasional
Berdasarkan kajian yang dijalankan, terdapat beberapa aspek yang
difikirkan perlu diketengahkan bagi tujuan penambahbaikkan
pengamalan kepimpinan transformasional ketua jabatan terutama pada
peringkat politeknik Cadangan penambahbaikkan tersebut adalah
seperti berikut;
1.

Amalan kepimpinan transformasional dalam kalangan ketua jabatan boleh


diperkasakan melalui program latihan kepimpinan. Program latihan
kepimpinan yang dijalankan memerlukan pembaharuan dari masa ke semasa.
Program latihan kepimpinan perlu diadakan secara konsisten kerana setiap
pemimpin perlu melakukan penambahbaikkan terhadap kepimpinan mereka
agar kompeten dengan cabaran dan keperluan semasa.

2.

Aspek kepimpinan transformasional seperti karismatik, ransangan individu,


motivasi berinspirasi serta pembangunan intelek perlu diperhalusi dengan
kapasiti maklumat dan pengetahuan yang secukupkan agar ketua jabatan
akan lebih memahami dan mempamerkan tingkah laku yang menggambarkan
pemimpin karismatik.

5.4 Implikasi Kajian Terhadap Penyelidikan


Secara keseluruhannya dapatan kajian ini telah memberikan kesan tersendiri
terhadap penyelidikan ini. Hasil kajian ini juga dapat dijadikan panduan
kepada kajian masa akan datang khususnya dalam melihat hubungan
kepimpinan transformasional dengan kepuasan kerja pensyarah ataupun
melihat kepada komitmen dan prestasi kerja sabordinat. Selain dari itu kajian
ini bolehlah dijadikan isu oleh pengkaji akan datang berkaitan tahap
kepuasan kerja pensyarah yang mana semakin merosot yang menyebabkan
prestasi dan komitmen terhadap tugas menjadi semakin rendah. Pada
peringkat pengurusan pula para pengkaji akan datang berpeluang untuk
mencari penyelesaian berkaitan isu kepuasan kerja dan amalan kepimpinan di
institusi masing-masing.

5.5 Perbincangan dan Rumusan


Gaya kepimpinan yang berkesan dapat mencetuskan semangat pekerja dan
meningkatkan kepuasan kerja pekerja dan seterusnya meningkatkan
produktiviti organisasi. Berdasarkan kajian, kepimpinan transformasional
adalah berkesan meningkatkan kepuasan kerja pensyarah di PTSS. Kajian ini
telah berjaya membuktikan bahawa kepimpinan transformasi mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja pensyarah di PTSS.
Hasil dapatan ini juga telah menunjukkan bahawa para ketua jabatan di PTSS
melaksanakan
dimensi-dimensi
kepimpinan
transformasional
dalam
pentadbiran mereka di PTSS. Dimensi yang paling kuat mempunyai hubungan
dengan kepuasan kerja ialah ransangan intelektual dan motivasi berinspirasi.
Manakala kepimpinan mengikut dimensi karismatik dan pertimbangan
individu menunjukkan hubungan yang rendah dengan kepuasan kerja. Ini
menunjukkan bahawa dalam kajian ini ketua jabatan telah mengamalkan ke
empat-empat ciri kepimpinan transformasional tersebut. Kajian ini adalah
selari dengan kajian yang dijalankan oleh Chan Chee Kiong et al ( 2010) di
mana kajian mereka menunjukkan skor min bagi setiap ciri adalah pada tahap
yang tinggi iaitu melebihi 3.0.
Hasil dapatan dalam kajian ini menunjukkan setiap ciri atau dimensi
kepimpinan transformasional adalah mempunyai perkaitan atau hubungan
denga kepuasan kerja. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan kajian oleh
M.L Voon et al (2011) yang berjudul kesan kepimpinan transformasional ke

atas kepuasan kerja sabordinat dalam sektor awam di Malaysia, di mana


terdapat hubungan yang kuat antara kepimpinan transformasional dengan
kepuasan kerja sabordinat. Ini menunjukkan bahawa kepimpinan
transformasional adalah digalakkan di amalkan dalam pengurusan organisasi
untuk mencapai objektifnya.
Kepimpinan adalah merupakan suatu proses yang dinamik untuk memandu
sabordinat kearah mencapai matlamat organisasi. Budaya organisasi dan
persekitaran yang berbeza menuntut gaya kepimpinan yang juga berbeza.
Maka bagi memastikan fungsi kepimpinan dapat dilaksanakan dengan
berkesan, seorang ketua jabatan perlu bersikap terbuka dan menyesuaikan
corak kepimpinan mengikut penerimaan pensyarah dibawah seliaannya.
Dalam era yang semakin mencabar ini kita amat memerlukan pemimpin
politeknik yang berkaliber untuk memacu politeknik ke arah merealisasikan
visi, misi dan objektifnya. Adalah menjadi hasrat semua supaya ketua jabatan
di politeknik bukan sahaja menjadi pengurus dan pemimpin biasa tetapi
menjadi seorang ketua jabatan yang berkarismatik, meransang intelek,
bertimbang rasa secara individu dan sentiasa memotivasikan pensyarah dari
pelbagai segi. Ini adalah bertepatan dengan kajian ini dan selari dengan
kajian-kajian yang lepas seperti kajian oleh M.L Voon et al (2010) dan Chan
Chee Kiong et al (2005) menunjukkan kepimpinan transformasional adalah
berhubungkait atau berkorelasi dengan kepuasan kerja sabordinat.
Manakala kajian yang dijalankan oleh Fatima Bushra et al (2011) juga
menunjukkan dapatan yang sama dengan kajian ini di mana kepimpinan
transformasional menjadikan pekerja lebih inovatif dan kreatif setrusnya
meningkatkan kepuasan kerja mereka. Kajian Jazmi Md Isa (2009) juga
menunjukkan kepimpinan transformasional mempunyai hubungan yang agak
kuat dengan kepuasan kerja. Begitu juga dalam kajian oleh Adnan Riaz et
al (2010) juga
menunjukkan
bahawa
kepimpinan
transformasional mempunyai hubungan yang tinggi dengan kepuasan kerja.
Walaupun begitu terdapat juga satu kajian yang tidak selari dengan dapatan
dalam kajian ini di mana kajian tersebut telah dijalankan oleh James Griffith
(2004), menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan secara langsung
antara kepimpinan transformasional dengan kepuasan kerja sabordinat.
Secara keseluruhannya banyak kajian-kajian lepas termasuk kajian ini
menunjukkan kepimpinan transformasional adalah mempunyai hubungan
dengan kepuasan kerja sabordinat. Samada disedari ataupun tidak disedari
kepimpinan di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin adalah bercorak
transformasional dan ianya mempunyai hubungan ataupun kaitan dengan
kepuasan kerja pensyarah. Amalan kepimpinan ini haruslah diterapkan dan
diteruskan demi meningkatkan pencapaian seluruh politeknik di Malaysia
amnya dan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin khasnya.

BIBLIOGRAFI

Abdul Aziz Yusuf (2005).Perubahan dan Kepimpinan. Penerbitan Universiti


Utara Malaysia (UUM).
Abdul Kudus ( 2000). Kepimpinan Transformasi : Hubungannya dengan
kepuasan kerja dan motivasi Guru . Thesis Master.Universiti Utara
Malaysia (UUM)
Adnan Riaz. Mubarak Hussain Haider (2010). Role of transformational and
transactional leadership on job satisfaction and career
satisfaction.
Ahmad Jawahir Tugimin ( 2007). Perkaitan antara faktor demografi
dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru kanan mata
pelajaran (gkmp): Satu kajian kes di daerah Jasin dan Melaka
Tengah, Melaka.
Bhasah Abu Bakar (2007). Kaedah analisis data penyelidikan ilmiah.
KualaLumpur: Utusan Publications Sdn Bhd.
Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
Chan Chee Kiong et al (2005). Pengamalan kepimpinan transformasi di
kalangan guru Tingkatan Tiga di daerah Kulai, Johor. Seminar
Pendidikan. UTM
Dewan Bahasa dan Pustaka. (1994). Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala
Lumpur Kementerian Pendidikan Malaysia
Dr. Abdul Ghani Kanesan Abdulah (2007). Pengaruh kepimpinan
transformasi sekolah dan efikasi
kolektif guru terhadap
komitmen. Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang.
Ismail Mustafa (2008). Kepimpinan Pendidikan : Teori dan Amalan
Jacqualine Jagang (2010). Gaya kepimpinan dan pengaruhnya
terhadap prestasi pekerja bawahan. Thesis DegreeUniversiti Utara
Malaysia (UUM)
James Griffith (2004). Relation of Principal transformational
leadership to school staff job satisfaction, staff turnover and
school performance.Journal of Educational Administration Vol. 42. Pg.
10.
Jazmi Md Isa (2009). Gaya kepimpinan ketua jabatan dan kepuasan
kerja guru: Kajian perbandingan antara SMKA dengan SMK. Thesis
Master Universiti Utara Malaysia (UUM).
Klein, S. & Ritti, R. (1984). Understanding Organisational Behaviour.
Kent Publishing Company, Boston.
Lay Yoon Fah et al (2008). Pengenalan kepada analisis statistik dalam
penyelidikan sains sosial. Siri 1. Selangor. Venton Publishing.
Loy Liang Hui (2002). Hubungan kepimpinan transformasional ketua
jabatan dengan kepuasan kerja guru. Thesis Master Universiti Sains
Malaysia (USM)
M. Al-Muz-Zammil et al (2006). Amalan transformasi guru besar dan
ketua jabatan dua buah sekolah di daerah Batu Pahat
Johor. Thesis Master Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Mahawa Pilus (2008). Perbezaan stail kepimpinan ketua jabatan sekolah


swasta dan sekolah kerajaan di Melaka.
M.L. Voon, et al (2011). The influence of leadership styles on employees
job satisfaction in public sector organizations in Malaysia.
Mohamad Najib Abd. Ghafful. (1999). Penyelidikan Pendidikan Johor.
Penerbit Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Mohd Faudzi Abd. Hamid (2000). Hubungan antara tingkahlaku
kepimpinan ketua jabatan Dengan kepuasan kerja guru-guru di
sekolah menengah gred A di daerah Kubang Pasu, Kedah. Master
thesis Universiti Utara Malaysia (UUM)
Mohd. Majid Konting. (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala
Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nik Mutasim (2001). Employee involvement in Malaysia issues and
chalenges. A case of employee share option scheme, UKM
Noraini Idris ( 2010). Penyelidikan dalam pendidikan. Mc Graw Hill
Norhannan Ramli et al (2009). Gaya Kepimpinan Ketua Jabatan Wanita
dan Hubungannya Dengan Tahap Motivasi Guru Sekolah
Menengah.
Nursuhaila Ghazali (2007). Tahap Amalan Kepimpinan Transformasional
Dalam Kalangan Ketua Jabatan Sekolah Menengah Bandar
Tangkak.
Sapora Sipon et al (2010). Gaya Kepimpinan Ketua Jabatan Dengan
Kepuasan Kerja Guru.
Sekaran. Uma. (2003). Research Methods For Business: A Skill Building
Approach. New York: John Wiley and Sons.Inc.
T. Boran (2011). Job satisfaction of academic staff: An empirical study
onTurkey.Quality Assurance Journal Vol. 19.No.2. 2011 pp. 156-169.
Yulk. G. (1989). Leadership in Organizations. Englewood Cliffs. N.J.:
Prentice Hall
Zul Majdi Alias (2009).Gaya Kepimpinan Transformasional Dengan
Komitmen Pekerja Bawahan . Master ThesisUniversiti Utara
Malaysia.(UUM)
Zulkifli Md Razali (2010). Kepuasan kerja : Satu kajian di sekolah-sekolah
menengah teknik Zon Utara. Master Thesis Universiti Utara Malaysia
(UUM)
__________________ (1995). Multifactor
leadership
question
for
research, Mind Garden, Palo Alto, Los Angeles.