Anda di halaman 1dari 19

Student: Kotoric Armin

Mentor:dip.ing.mas Edin Begovic

Pojam keramike nacin dobijanja?


Procesi kojima se dobija?
Tehnicka keramika?
Alati i masine za obradu keramike?
Karakteristike keramike u odnosu na metale?

Keramiki materijali su anorganski materijali sastavljeni od metalnih i nemetalnih


elemenata povezanih ionskim i/ili kovalentnim vezama. Specifina svojstva ovih
materijala omoguuju njihovu iroku primjenu. U izuzetno dobra svojstva ubrajaju
se
visoka tvrdoa, visoka tlana i savojna vrstoa, visoki modul elastinosti, niska
toplinska i elektrina vodljivost, visoka otpornost na troenje, mala gustoa, niska
toplinska rastezljivost i dobra kemijska postojanost. Istraivanja na podruju
materijala, izrazito su usmjerena na razvoj razliitih kompozitnih materijala i
tehnike keramike.
Prouavanjem sastava, strukture i tehnologija preoblikovanja, ele se
unaprijediti neka nepovoljna svojstva keramike, kao to su krhkost, nepredvidivost
ponaanja u sloenim uvjetima optereenja, osjetljivost na pojavu napuklina,
otpornost na toplinski umor i na toplinske okove

Keramiki materijali se dobijaju procesom


sinterovanja aluminijum oksida (najee)
na jako visokim temperaturama. Prednosti
rezne keramike u odnosu na tvrde metale
su vea tvrdoa, otpornost na habanje i
otpornost na visokim temperaturama.
Nedostaci su niska ilavost i visoka
osetljivost na dinamika optereenja i
promenu termikih naprezanja.

Prva faza u proizvodnji keramike je priprema


mase za oblikovanje. Masa za
oblikovanje moe biti pripremljena u obliku
praha za preanje, u obliku keramikog
tijesta za ekstrudiranje, te u obliku suspenzije
za lijevanje.
Druga faza je lijevenje u odredene kalupe u
koje stavlja masa.
Treca faza je konacno oblikavanje

TEHNIKA KERAMIKA
TEHNIKE KERAMIKE SU ISTA ILI SKORO
ISTA JEDINJENJA.
OKSIDI, KARBIDI I NITRIDI.
PROIZVODE SE SINTEROVANJEM. SIROVINA JE
OBINO SUVI PRAH.
TEMPERATURA SINTEROVANJA 1000 -1700 C
UJEDNAENOST STRUKTURE.

PODELA
1. KONSTRUKCIONI MATERIJALI,
2. VATROSTALNI KERAMIKI MATERIJALI,
3. KERAMIKI ABRAZIVNI MATERIJALI,
4. TVRDI METALI ZA REZNE ALATE,
5. ALATNA KERAMIKA
6. SUPERTVRDI MATERIJALI

TOPLJENI ALUMINIJUMOKSID I SILICIJUM-KARBID.


ESTICE KERAMIKE GRUPIU SE POMOU
VEZIVNIH SREDSTAVA.
VEZIVNA SREDSTVA: PEENA KERAMIKA,
ORGANSKE SMOLE, GUMA...
ESTICE IMAJU VEOMA OTRU I TVRDU IVICU
(MIKROTVRDOA)
TEMPERATURA UPOTREBE 900 - 2000 C.
OBLICI PROIZVODA: BRUSNI PAPIR, BRUSNE TRAKE
I BRUSNI KAMEN.
NAMJENA ALATI ZA BRUENJE I POLIRANJE

VEOMA FINI PRAH ALUMINIJUM-OKSIDA


SINTEROVANJE
KERAMIKI MATERIJALI
ALUMINIJUM OKSIDA. SINTEROVANJE.
DODAVANJE DRUGIH KERAMIKIH
MATERIJALA VEOMA MALO.
VISOKA TVRDOA, HEMIJSKA OTPORNOST,
OTPORNOST NA HABANJE.
OBLIK PROIZVODA: PLOICE (KAO KOD
TVRDIH METALA).

Moderna tehnika bruenja poinje


Achensonovim pronalaskom silicijum-karbida
1891. godine. Time, a i proizvodnjom
sintetikog korunda razvila se tehnika
proizvodnje
tocila, a paralelno s tim i brusilica s
elementima i sklopovima alatnih postrojenja
koji su do
tada bili razvijeni. Koncept dubokog bruenja
razvijen je 1956. godine.

- dodatak za bruenje [mm];


- hrapavost obruene povrine [m];
- geometrijske veliine obratka;
- geometrijske veliine tocila;
- karakteristike tocila;
- materijal i termika obrada obratka;
- zahtevana proizvodnost, tj zapremina
skinutog materijala V

Alati u obradi bruenjem brusne ploe ili


tocila se mogu razvrstati prema obliku i
namjeni. Prema obliku tocila se djele na:

koturasta, lonasta, konina, tanjirasta,


obruna, tocila sa drkom ili navrtkom i
segmentna viedelna.

Brusni materijali mogu biti prirodnog


(prirodni brusni materijali) ili vjetakog
porijekla(vjestaki brusni materijali). Broj zrna
brusnog materijala je ogroman tako da
brusne ploe predstavljaju mnogosjene
alate.
Prirodni abrazivni materijali su: korund,
kvarc, dijamant
Vjetaki abrazivni materijali su: silicijum
karbid, elektrokorund, kubni bor nitrid (CBN)
i sintetiki dijamant.

Maine u obradi bruenjem se najee dele


prema nameni na brusilice za:

spoljanje i unutranje kruno bruenje


ravno bruenje
bruenje bez iljaka i
specijalna bruenja (otrenje alata, bruenje

navoja, bruenje zupanika i