Anda di halaman 1dari 6

SULIT

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU


PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

D4

KEMAHIRAN PROFESIONAL PdP

E1

PERANCANGAN PdP

A1.1

PENGETAHUAN

Keupayaan pegawai untuk:


menguasai isi kandungan
bidang berkaitan seperti
istilah, konsep dan prosedur

SEMAKAN BAHAN
(A)

TEMU BUAL
(B)

Penilaian
berdasarkan contohcontoh yang berikut:

Penilaian
berdasarkan contoh
soalan yang
berikut:

Sukatan Pelajaran
terkini

menguasai pengetahuan
pedagogi yang dinyatakan
melalui teknik / strategi
penyampaian yang
dirancang

buku panduan /
manual yang
berkaitan dengan
kurikulum

menunjukkan kepekaan
terhadap ciri-ciri dan gaya
pembelajaran murid

rekod pencapaian
murid bagi kelas
yang diajar

menggabung jalin
pengetahuan pedagogi dan
isi kandungan dalam
merancang PdP untuk
penyampaian yang
berkesan

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN

Apakah
perubahan
terbaharu Sukatan
Pelajaran?
Mengapakah
strategi ini dipilih?

PENCERAPAN
(C)

Jika perlu

PEMERHATIAN
(D)

Jika perlu

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Menguasai isi
kandungan dan
teknik / strategi
penyampaian
bidang berkaitan
serta
menggabungjalinkan dalam
PdP yang
dirancang dan
menyesuaikannya dengan ciriciri dan gaya
pembelajaran
murid dalam
merancang
penyampaian yang
berkesan.

Menguasai isi
kandungan dan
teknik / strategi
penyampaian
bidang berkaitan
serta
menggabungjalinkan dalam
PdP yang
dirancang tetapi
memerlukan
bimbingan untuk
menyesuaikannya dengan ciri-ciri
dan gaya
pembelajaran
murid dalam
merancang
penyampaian yang
berkesan.

Menguasai isi
kandungan dan
teknik / strategi
penyampaian
bidang berkaitan
tetapi masih
memerlukan
bimbingan.

Menguasai isi
kandungan yang
sangat minimum
bidang berkaitan
tetapi sentiasa
memerlukan
bimbingan untuk
menguasai
teknik / strategi
penyampaian.

Muka Surat 1/6

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
A1.2

PERANCANGAN

Keupayaan pegawai untuk:


merancang dan
menyediakan Rancangan
Pelajaran Tahunan (RPT)
mengikut prosedur yang
ditetapkan
merancang dan
menyediakan Rancangan
Pelajaran Harian (RPH)
mengikut prosedur yang
ditetapkan

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN

Penilaian
berdasarkan contohcontoh yang berikut:

TEMU BUAL
(B)

Jika perlu

PENCERAPAN
(C)

Jika perlu

PEMERHATIAN
(D)

Jika perlu

RPT
RPH
Bahan Bantu
Belajar

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Merancang dan
menyediakan
RPT dan RPH
mengikut
prosedur yang
ditetapkan serta
dapat
menentukan
Bahan Bantu
Belajar, strategi
dan teknik
pengajaran yang
relevan.

Merancang dan
menyediakan
RPT dan RPH
mengikut
prosedur yang
ditetapkan serta
dapat
menentukan
strategi dan
teknik pengajaran
yang relevan.

Merancang dan
menyediakan
RPT dan RPH
mengikut
prosedur yang
ditetapkan tetapi
memerlukan
bimbingan dalam
menentukan
bahan, strategi dan
teknik pengajaran
yang relevan.

Memerlukan
bimbingan
kerana tidak
merancang dan
menyediakan RPT
atau RPH.

Menyediakan
soalan secara
berhierarki,
menganalisis
kesediaan dan
pengetahuan
sedia ada murid
serta menilai
keperluan PdP.

Menyediakan
soalan secara
berhierarki serta
menganalisis
kesediaan dan
pengetahuan
sedia ada murid
tetapi
memerlukan
bimbingan dalam
menilai keperluan
PdP.

Menyediakan
soalan secara
berhierarki tetapi
memerlukan
bimbingan dalam
menganalisis
kesediaan dan
pengetahuan sedia
ada murid serta
menilai keperluan
PdP.

Memerlukan
bimbingan untuk
menyediakan
soalan secara
berhierarki dan
menganalisis
kesediaan serta
pengetahuan
sedia ada murid
bagi menilai
keperluan PdP.

memilih Bahan Bantu


Belajar
menentukan strategi dan
teknik pengajaran

A1.3

PENGETAHUAN
PENTAKSIRAN

Keupayaan pegawai untuk:


membina item pentaksiran

Penilaian
berdasarkan contohcontoh yang berikut:

membuat analisis item dan


data

Jadual Spesifikasi
Ujian / Item

membuat tindakan susulan

item pentaksiran

menyediakan soalan secara


berhierarki (mudah ke sukar)
berdasarkan teori tertentu
bagi mengetahui kesediaan
murid / pengetahuan sedia
ada

peraturan
pemarkahan

menganalisis keperluan
murid berasaskan
pengetahuan sedia ada
murid

analisis item dan


data

Jika perlu

Jika perlu

Jika perlu

moderasi /
penyelarasan
pemarkahan

tindakan susulan
bank soalan

Muka Surat 2/6

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
E2
A2.1

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
TEMU BUAL
(B)

PENCERAPAN
(C)

PEMERHATIAN
(D)

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

PELAKSANAAN PdP
PENYAMPAIAN

Keupayaan pegawai untuk:

mengawal kelas dan masa


penyampaian

menyampaikan PdP yang


berkesan mengikut
langkah-langkah berikut:
i.
ii.
iii.
iv.

set induksi
penyampaian dan
perkembangan
rumusan
refleksi

Penilaian
berdasarkan contohcontoh yang berikut:

Jika perlu

Buku Rekod
Mengajar

Penilaian
berdasarkan
contoh-contoh
yang berikut:

Jika perlu

pengurusan
kelas / bilik
darjah selamat,
kondusif dan
terkawal

buku latihan
buku / lembaran
kerja

set induksi yang


merangsang
murid dan
berkaitan
dengan tajuk
pelajaran

Bahan Bantu
Belajar

menggalakkan penglibatan
murid melalui aktiviti
penyampaian berkesan

Mengawal kelas
dan masa
penyampaian,
menyampaikan
PdP yang
berkesan
mengikut
prosedur
ditetapkan serta
menggalakkan
penglibatan murid
melalui aktiviti
penyampaian
berkesan.

Mengawal kelas
dan masa
penyampaian
serta
menyampaikan
PdP yang
berkesan
mengikut
prosedur
ditetapkan tetapi
memerlukan
bimbingan untuk
menggalakkan
penglibatan murid
melalui aktiviti
penyampaian.

Mengawal kelas
dan masa
penyampaian
tetapi
memerlukan
bimbingan untuk
menyampaikan
PdP yang
berkesan mengikut
prosedur
ditetapkan serta
menggalakkan
penglibatan murid
melalui aktiviti
penyampaian.

Mengawal kelas
tetapi
memerlukan
bimbingan untuk
mengawal masa
penyampaian dan
menyampaikan
PdP yang
berkesan.

Memilih,
menyedia dan
menggunakan
sumber pendidikan
yang menarik,
selamat dan
berkesan.

Memilih dan
menggunakan
sumber pendidikan
yang menarik,
selamat dan
berkesan tetapi
memerlukan
bimbingan dalam
menyediakannya.

Memilih sumber
pendidikan yang
menarik, selamat
dan berkesan
tetapi
memerlukan
bimbingan dalam
menyedia dan
menggunakannya.

Memerlukan
bimbingan dalam
memilih,
menyedia dan
menggunakan
sumber
pendidikan yang
menarik, selamat
dan berkesan.

penyampaian
dan
perkembangan
PdP kreatif dan
berkesan.
cekap mengurus
masa

A2.2

PENGGUNAAN
SUMBER
PENDIDIKAN

Keupayaan pegawai untuk:


memilih sumber pendidikan
yang menarik, selamat dan
berkesan
menyediakan sumber
pendidikan yang berkesan
menggunakan sumber
pendidikan yang berkesan

Penilaian
berdasarkan contohcontoh yang berikut:
bahan TMK
internet / multimedia
buku / majalah /
surat khabar

Jika perlu

Jika perlu

Jika perlu

Muka Surat 3/6

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
A2.3

KEMAHIRAN
KOMUNIKASI

TEMU BUAL
(B)

Keupayaan pegawai untuk:


berkomunikasi dengan
berkesan bagi
menggalakkan tumpuan
murid terhadap PdP

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN

Jika perlu

Jika perlu

PENCERAPAN
(C)
Penilaian
berdasarkan
contoh-contoh
yang berikut:

PEMERHATIAN
(D)

Jika perlu

menggunakan
bahasa yang
jelas dan mudah
difahami

mendengar dan memberikan


maklum balas yang relevan

sebutan jelas

menerapkan nilai dalam


komunikasi

nada dan
intonasi sesuai

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Mendengar,
memberikan
maklum balas
yang relevan dan
menggalakkan
tumpuan murid
terhadap PdP
serta interaksi
murid secara aktif
dalam pelbagai
hala serta
menerapkan nilai
dalam komunikasi
berkesan.

Mendengar,
memberikan
maklum balas
yang relevan dan
menggalakkan
tumpuan murid
terhadap PdP
serta interaksi
murid secara aktif
dalam pelbagai
hala.

Mendengar dan
memberikan
maklum balas
yang relevan serta
menggalakkan
tumpuan murid
terhadap PdP
tetapi
memerlukan
bimbingan untuk
menggalakkan
interaksi murid
secara aktif dalam
pelbagai hala.

Mendengar dan
memberikan
maklum balas
yang relevan
tetapi
memerlukan
bimbingan untuk
menggalakkan
tumpuan murid
terhadap PdP
serta interaksi
murid secara aktif
dalam pelbagai
hala.

Mengemukakan
soalan,
mempelbagaikan
teknik penyoalan
yang berkesan
untuk
meningkatkan
pemahaman
murid,
menggalakkan
murid berfikir,
mendorong minat
serta pemikiran
kritis dan kreatif.

Mengemukakan
soalan dan
mempelbagaikan
teknik penyoalan
yang berkesan
untuk
meningkatkan
pemahaman
murid dan
menggalakkan
murid berfikir.

Memerlukan
bimbingan kerana
kurang
mempelbagaikan
teknik penyoalan
untuk
meningkatkan
pemahaman
murid.

Memerlukan
bimbingan
kerana tidak
menggunakan
teknik
penyoalan.

menjadi
pendengar yang
baik
berkomunikasi
secara sopan

A2.4

TEKNIK PENYOALAN

Keupayaan pegawai untuk:


mempelbagaikan teknik
penyoalan bagi
menggalakkan murid berfikir
mempelbagaikan teknik
penyoalan yang berkesan
untuk meningkatkan
pemahaman murid
mengemukakan soalan yang
mampu mendorong minat
serta pemikiran kritis dan
kreatif

Penilaian
berdasarkan contohcontoh yang berikut:
kertas ujian
soalan latihan
kuiz

Jika perlu

Penilaian boleh
dibuat semasa
PdP

Jika perlu

Muka Surat 4/6

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
A2.5

PENGLIBATAN DAN
PENGUASAAN
PEMBELAJARAN
MURID

TEMU BUAL
(B)

Keupayaan pegawai untuk:


menggalakkan penglibatan
dan penguasaan murid
dalam pembelajaran
menggalakkan murid
berinteraksi secara aktif
dalam pelbagai hala semasa
aktiviti PdP
menggalakkan murid
memberikan tumpuan
terhadap pelajaran
sepanjang waktu PdP

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN

Jika perlu

Jika perlu

PENCERAPAN
(C)
Penilaian
berdasarkan
contoh-contoh
yang berikut:
perbincangan
memberikan
respons
terhadap
soalan / arahan
guru

PEMERHATIAN
(D)

Jika perlu

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Murid dapat
melibatkan diri
dan berinteraksi
secara aktif dalam
pelbagai hala
semasa aktiviti
PdP dijalankan
serta mencapai
objektif
pembelajaran.

Murid dapat
melibatkan diri
dan berinteraksi
dalam pelbagai
hala semasa
aktiviti PdP
dijalankan serta
mencapai objektif
pembelajaran.

Murid kurang
melibatkan diri
dan berinteraksi
dalam pelbagai
hala semasa
aktiviti PdP
dijalankan.

Murid langsung
tidak melibatkan
diri dan
berinteraksi dalam
pelbagai hala
semasa aktiviti
PdP dijalankan.

membuat
gerakan fizikal
atau arahanarahan lain
daripada guru
berinteraksi
dalam pelbagai
hala seperti
murid dengan
murid, murid
dengan guru
atau murid
dengan bahan

Muka Surat 5/6

SULIT
INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK
KAEDAH PENILAIAN

KOD

DIMENSI,
ELEMEN
DAN ASPEK

DESKRIPSI

SEMAKAN BAHAN
(A)
E3
A3.1

ARAS PENILAIAN

PEGAWAI PENILAI BOLEH MENGGUNAKAN SATU ATAU LEBIH DARIPADA SATU


KAEDAH PENILAIAN BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN PENILAIAN
TEMU BUAL
(B)

PENCERAPAN
(C)

PEMERHATIAN
(D)

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

Menggunakan
pelbagai kaedah
yang sesuai
dalam membuat
penilaian bagi
menentukan tahap
pencapaian
pembelajaran
murid dan
membuat
tindakan susulan
setelah penilaian
dijalankan.

Menggunakan
pelbagai kaedah
yang sesuai
dalam membuat
penilaian bagi
menentukan tahap
pencapaian
pembelajaran
murid.

Membuat
penilaian
menggunakan
kaedah yang
sesuai bagi
menentukan tahap
pencapaian
pembelajaran
murid tetapi masih
memerlukan
bimbingan
berkaitan
penilaian.

Memerlukan
bimbingan untuk
membuat
penilaian bagi
menentukan
tahap pencapaian
pembelajaran
murid.

PENTAKSIRAN PdP
PENILAIAN
PRESTASI MURID

Keupayaan pegawai untuk:


membuat penilaian bagi
menentukan tahap
pencapaian pembelajaran
murid
menggunakan kaedah yang
sesuai untuk membuat
penilaian
membuat tindakan susulan
setelah penilaian dijalankan

Penilaian
berdasarkan contohcontoh yang berikut:
hasil kerja murid
buku latihan
lembaran kerja
data / graf
hasil penulisan

Jika perlu

Penilaian
berdasarkan
contoh-contoh
yang berikut:
jawapan murid
kuiz
ujian
pengayaan

Jika perlu

pemulihan

jurnal / penulisan
refleksi

Muka Surat 6/6