Anda di halaman 1dari 8

DEFINISI PEMIKIRAN

Mengikut John Barell


(1991), pemikiran ialah
proses mencari makna
serta usaha mencapai
keputusan yang wajar.
KONSEP PEMIKIRAN

• Proses membina ilmu


dan kefahaman yang
melibatkan aktiviti
mental dalam otak
manusia
JENIS - JENIS PEMIKIRAN
• Pemikiran Asosiatif
– Imaginasi yang tidak tetap serta tidak
berarah

• Pemikiran Berpandu
– Memahami masalah dan sedar
objektif yang harus dicapai

• Pemikiran Kritis
– Pemikiran yang kritikal dan analitikal

Samb…
• Pemikiran Penaakulan
– Pemikiran berasaskan sebab musabab

• Pemikiran Induktif
– Memerhati, mengkaji dan mentafsir
maklumat

• Pemikiran Deduktif
– Pemikiran yang khusus

• Pemikiran Kreatif
– Pemikiran yang unik dan menghasilkan idea
yang bernas
TEORI PEMIKIRAN
Teori Roger Sperry (Split Brain

Theory)
• Fungsi otak kiri
– Analitikal, logik,susunan, matematik,
bahasa, fakta dan ingatan.

• Fungsi otak kanan


– Sintesis, imaginasi, warna, reka
bentuk (corak, pola, ruang), rentak
dan muzik dan imej serta gambar.
STRATEGI P & P
• Guru menggunakan teknik menyoal
• Kaedah penyelesaian masalah
• Kaedah perbincangan
• Membuat perbezaan
• Perbincangan dalam kumpulan
PEMIKIRAN KONVERGEN
• Menggunakan pengetahuan sedia
ada untuk menghasilkan satu idea
atau jawapan yang lazim.
• Penyelesaian masalah dilakukan
berdasarkan pengetahuan,
pengalaman dan sebagainya.
• Pemikiran konvergen menggunakan
kaedah analisis, induktif atau
deduktif untuk membuat
kesimpulan.
PEMIKIRAN DIVERGEN
• Diertikan sebagai pemikiran kreatif.
• Menggunakan unsur intuisi dan celik
akal untuk menyelesaikan masalah
secara unik.
• Juga dikenali sebagai pemikiran yang
lateral atau mendatar.