Anda di halaman 1dari 8

DEFINISI PEMIKIRAN

Mengikut John Barell (1991),


pemikiran ialah proses mencari
makna serta usaha mencapai
keputusan yang wajar.
KONSEP PEMIKIRAN

• Proses membina ilmu dan


kefahaman yang melibatkan
aktiviti mental dalam otak
manusia
JENIS-JENIS PEMIKIRAN
• Pemikiran Asosiatif
– Imaginasi yang tidak tetap serta tidak berarah

• Pemikiran Berpandu
– Memahami masalah dan sedar objektif yang harus
dicapai

• Pemikiran Kritis
– Pemikiran yang kritikal dan analitikal
Samb…
• Pemikiran Penaakulan
– Pemikiran berasaskan sebab musabab

• Pemikiran Induktif
– Memerhati, mengkaji dan mentafsir maklumat

• Pemikiran Deduktif
– Pemikiran yang khusus

• Pemikiran Kreatif
– Pemikiran yang unik dan menghasilkan idea yang bernas
TEORI PEMIKIRAN
Teori Roger Sperry (Split Brain Theory)
• Fungsi otak kiri
– Analitikal, logik,susunan, matematik, bahasa, fakta
dan ingatan.

• Fungsi otak kanan


– Sintesis, imaginasi, warna, reka bentuk (corak,
pola, ruang), rentak dan muzik dan imej serta
gambar.
STRATEGI P&P
• Guru menggunakan teknik menyoal
• Kaedah penyelesaian masalah
• Kaedah perbincangan
• Membuat perbezaan
• Perbincangan dalam kumpulan
PEMIKIRAN KONVERGEN
• Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk
menghasilkan satu idea atau jawapan yang
lazim.
• Penyelesaian masalah dilakukan berdasarkan
pengetahuan, pengalaman dan sebagainya.
• Pemikiran konvergen menggunakan kaedah
analisis, induktif atau deduktif untuk membuat
kesimpulan.
PEMIKIRAN DIVERGEN
• Diertikan sebagai pemikiran kreatif.
• Menggunakan unsur intuisi dan celik akal
untuk menyelesaikan masalah secara unik.
• Juga dikenali sebagai pemikiran yang lateral
atau mendatar.

Anda mungkin juga menyukai