Anda di halaman 1dari 13

PENGHASILAN KARYA: PENYELIDIKAN DAN KAJIAN DALAM MENCARI IDENTITI GAYA SEBUAH KARYA (Kertas Seni Visual STPM 970/3)

Oleh:

Hassan Mohd Ghazali hassan@fsm.upsi.edu.my blog: http://senivisual2.blogspot.com Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Pengenalan

Kertas tiga merupakan kertas kerja kursus untuk penghasilan karya bagi calon STPM yang mengambil mata pelajaraan seni visual. Kertas ini menguji kemahiran calon untuk menghasilkan sebuah karya seni visual dalam bentuk pengkaryaan dan perekaan. Guru seni visual adalah menjadi pembimbing calon membuat proses karya yang telah dipilih selama sepanjang lapan bulan, Aspek penting yang diberi penekanan ialah:

1. Aspek penerokan idea,

2. Kajian dan penyelidikan,

3. Penghasilan karya @ produk dan

4. Dokumentasi (portfolio).

Paling penting ialah pemilihan soalan oleh calon dalam kertas ini perlu dibincang bersama dengan guru pembimbing agar kepakaran guru pembimbing dapat membantu ke arah penghasilan yang baik. Berdasarkan mutu hasil karya yang lepas terdapat calon tidak dapat memenuhi keperluan mutu karya yang baik kerana tidak dapat bimbingan yang sempurna gari guru pembimbing. Berkemungkinan guru tidak pakar dalam bidang yang dipilih oleh calon maka calon membuat proses penghasilan karya tanpa bimbingan dari guru.

Pada perbentangan saya kali ini, penekanan akan diberi kepada proses penyelidikan dan kajian dalam penghasilan sesebuah hasil karya. Berdasarkan pengamatan saya sebagai ketua penilai kertas ini, didapati calon yang membuat penyelidikan dan kajian semasa proses hasil kerja berja telah menghasilkan karya dengan baik disamping kemahiran keterampilan dalam bidang khusus yang dipilih. Guru pembimbing juga harus meneliti beberapa perkara asas agar kerja calon benar-benar mengikut arahan MPM sebelum memulakan penghasilan projek penghasilan karya antaranya:

1. Arahan Kertas Soalan

2. Tanggungjawab Guru Seni Visual

3. Tanggungjawab Pengetua

4. Penghantaran Portfolio dan Hasil Karya

5. Arahan Penyedian Projek Penghasilan Karya.

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

5. Arahan Penyedian Projek Penghasilan Karya. Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN

1

Perancangan kerja calon

Soalan kertas 3 yang dikemukakan untuk calon STPM 2010 ini telah memasukan unsur penyelidikan dan kajian terutama dalam soalan pengkaryaan. Aspek ini sangat penting untuk kita sama-sama fikirkan bagi menjayakan penghasilan calon dengan baik dan bermutu. Sebelum calon memikirkan apakah soalan yang akan difikirkan saya cadangkan pembimbing (guru) perlu membuat beberapa perkara sebagai sumbangsaran dikalangan calon-calon. Antaranya:

telah

1. Membuat

peta

minda

tentang

tema

dan

soalan

yang

dikemukakan,

2. Memperolehi maklumat-maklumat berkaitan dengan tema dan permasalahan yang dikemukakan,

3. Mencari sebanyak mungkin gambar-gambar dan contoh karya yang berkaitan dengan tema dan permasalahan soalan.

lapan

Saya

mencadangkan

beberapa

FASA

perlu

dilalui

sepanjang

bulan proses menghasilkan karya kertas tiga ini.

FASA 1

Sebaiknya pembimbing (guru) memberi imput awal secara umum setiap soalan yang dikemukan dan membuat beberapa kumpulan calon untuk penyelidikan dan kajian, hasilnya dibuat pembentangan dapatan. Calon- calon membuat penerokan ini secara kumpulan.

FASA 2

Pemilihan soalan mengikut kemahiran dan maklumat yang diperolehi. Fasa ini guru juga harus menguasai bidang soalan yang dipilih. Misalnya kalau sekiranya calon mengambil soalan nombor 4. Guru harus mengetahui aspek-aspek hiasan dalaman, terutamanya menghasilkan sebuah model yang standard. Oleh yang demikian pembimbing perlu menguasai ilmu bidang ini agar tidak berlaku calon tersilap menghasilkan karya yang tidak standard semasa penghantaran ke MPM nanti.

FASA 3

Membuat skala aturan kerja berdasarkan hari, minggu dan bulan. Displin ini penting agar calon dapat melaksanakan kerja daripada lakaran idea hingga ke penghasilan dapat dilakukan dengan baik. Jadual kerja telahpun diberi contoh oleh MPM, guru sebagai pembimbing harus mencadangkan suatu carta alir proses calon menghasilkan kerja kursus.

FASA 4

Membimbing dan menyelia calon semasa proses penghasilan dari lakaran awal hingga karya akhir. Adalah baik sekiranya pembimbing membuat semakan awal kepada calon-calon yang menghasilkan Portfolio – bermula dari pemcarian maklumat, lakaran awal, lakaran akhir dan proses penghasilan.

FASA 5

Proses akhir penghantaran karya adalah penting guru mengikut aturan MPM dengan menyemak segala aturan yang ditetapkan. Memastikan portfolio dan karya dihantar dengan butiran-butiran calon-calon.

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

dihantar dengan butiran-butiran calon-calon. Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI 2

2

Tanggungjawab guru pembimbing untuk memastikan segala penghantaran dibuat dengan betul tidak tertinggal maklumat yang dikehendaki.

Penyelidikan dalam penghasilan karya

Penghasilan kerja kursus adalah dibuat secara amali di sekolah. Perkara- perkara umum telahpun saya nyatakan di atas bagaimana pembimbing (guru) dapat membantu calon-calon memperolehi hasil karja yang baik. Namun demikian, persoalan paling penting untuk saya kemukakan kepada guru-guru pembimbing ialah bagaimana sesebuah karya berjaya dihasilkan hasil melalui penyelidikan yang dibuat oleh calon semasa proses kerja berjalan.

Terdapat dua unsur penyelidikan semasa penghasilkan karya kerja

kursus:

1. Penyelidikan perdasarkan maklumat dari media konvensional.

media elektronik dan

2. Penyelidikan dan kajian berdasarkan visual yakni melalui lakaran dan perkembangan idea.

Dua unsur penyelidikan atau kajian ini dapat membantu calon dalam memperolehi sebuah karya yang bermutu kerana karya yang dihasilkan bukanlah berdasarkan dari segi pengaruh semata-mata sebaliknya mempunyai kajian yang mendalam dari segi aspek bentuk, konteks dan makna.

Sebagai contoh soalan nombor 1:

Hasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan “Dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan”. Persembahan karya hendaklah dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D). Hasil karya anda hendaklah menggunakan bahan yang sesuai dengan tema.

Tema: “Dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan”.

Karya (bentuk): 2D atau 3D

Bahan dan teknik: bebas (yang sesuai)

PERMASALAH (TEMA)

Dunia teknologi digital Dan nilai kemanusiaan

KONSEP PEMECAHAN

Teknologi digital

Telefon mudahaleh

Home teater

dll

Television

Komputer

MP3

Nilai Kemanusiaan

Pentingkan materialistik

Keindividuan

Senang berkomunikasi

Gaya hidup

Komunikasi

dll

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI Catan KARYA • Gaya impresionis • Warna

Catan

KARYA

Gaya impresionis

Warna panas

Pemilihan imej

elektronik

Unsur garisan

Harmoni - perulangan

Pengaruh:

Catan Marcel

Duchamp – Nude

Descending a Staircase

3

Contoh karya yang boleh dijadikan rujukan untuk tajuk ini:

Contoh karya yang boleh dijadikan rujukan untuk tajuk ini: Pengetahuan aspek organisasi penghasilan Kelaziman berlaku

Pengetahuan aspek organisasi penghasilan

Kelaziman berlaku apabila calon menghasilkan karya seni visual akan memikirkan bagimana cara penghasilan?, apakah bahan yang hendak digunakan?, dan apakah cara teknik dibuat?. Antara lain yang menjadi persoalan awal ialah:

1. Memecahkan persoalan tema dan kehendak soalan,

2. Olahan idea dan pengolahan karya,

3. Penentuan bahan dan teknik,

4. Kemasan dan Persembahan.

Sebenarnya, penghasilan sebuah karya seni visual memerlukan banyak aspek lain yang memerlukan perbincangan antara calon dan guru pembimbing. Antara lain ialah mengetahui faktor tersirat karya dan faktor tersurat karya seni visual sebagai cantuman kekuatan berkarya. Antara perkara inplisit dan ekplisit yang perlu diketahui dalam penghasilan sebuah karya ialah:

Faktor tersirat:

i. Nilai estetik (merangkumi nilai kreativiti)

ii. Nilai makna

iii. Nilai konteks

iv. Nilai emosi

v. Pengaruh

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

iii. Nilai konteks iv. Nilai emosi v. Pengaruh Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri

4

Faktor tersurat:

i. Media dan teknik

ii. Kemahiran penghasilan

iii. Fungsi

iv. Kemasan

v. Peragaan dan persembahan

Langkah-langkah penghasilan

1. Penghasilan pengkaryaan

Proses penghasilan karya akan bermula dengan suatu tema atau

tajuk. Bermula dari permasalah tema maka calon akan bekerja

mencari idea bagi merealisasikan sebuah karya. Pada peringkat awal

proses mengumpul maklumat dan visualisasi adalah langkah kearah mendapatkan idea sebenar. Disamping itu pemetaan konsep yang kreatif sangat penting dalam proses visualisasi. Paling penting adalah penentuan media dan teknik untuk disesuaikan dengan gubahan. Proses gubahan karya pula perlu menggambil kira elemen-eleman bahasa seni visual. Di bawah ini adalah rajah proses penghasilan

pengkaryaan. PEMETAAN KONSEP KREATIF PROSES TEMA PENGWUJUDAN IDEA PENENTUAN MEDIA DAN TEKNIK
pengkaryaan.
PEMETAAN
KONSEP
KREATIF
PROSES
TEMA
PENGWUJUDAN
IDEA
PENENTUAN
MEDIA DAN
TEKNIK

PROSES

GUBAHAN

2D @ 3D

PENENTUAN MEDIA DAN TEKNIK PROSES GUBAHAN 2D @ 3D • Kemahiran pembuatan • Kemahiran pengunaan Bahasa
PENENTUAN MEDIA DAN TEKNIK PROSES GUBAHAN 2D @ 3D • Kemahiran pembuatan • Kemahiran pengunaan Bahasa

Kemahiran pembuatan

Kemahiran pengunaan Bahasa Seni Visual

Rajah 1: Proses Penghasilan Pengkaryaan

KEMASAN Bahasa Seni Visual Rajah 1: Proses Penghasilan Pengkaryaan PERAGAAN Soalan nombor 1 merupakan soalan pengkaryaan,

PERAGAAN

Soalan nombor 1 merupakan soalan pengkaryaan, kehendak soalan adalah menghasilkan sebuah karya 2D atau 3D dengan menggunakan bahan bebas bertemakan, “Dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan”. Soalan ini membolehkan calon membumbuat keputusan sendiri dalam pengolahan penghasilan. Kreativiti sangat penting dalam pengolahan karya. Seperti saya nyatakan di atas aspek penyelidikan dan kajian sangat penting bagi menampilkan sebuah karya yang baik. Calon perlu memecahkan persoalan dunia digital dan nilai kemanusian sebagai persembahan dalam sebuah karya. Sekiranya calon memilih catan maka bahan apakah yang sesuai untuk membuat persembahan karya dengan

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

sesuai untuk membuat persembahan karya dengan Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN

5

tema itu. Proses penyelidikan dan kajian dapat membantu calon menjawab persoalan ini.

Soalan nombor 2 juga merupakan soalan pengkaryaan. Tema yang dikemukan agak ‘abstrak’ iaitu kesantunan. Berdasarkan difinisi dalam kamus DBP edisi 4, maksud kesantunan ialah:

‘perihal (sifat dsb) santun, ke-sopanan, kehalusan (budi bahasa atau budi pekerti): baik dlm bahasa lisan ataupun tulisan, ~ itu sama pentingnya;’

Penghasilan karya dalam soalan ini terkongkong dengan menggunakan teknik batik atau tenunan. Namun harus dingatkan kepada calon bahawa soalan ini adalah soalan pengkaryaan bukan kraf. Jangan ada calon menghasilkan soalan ini dalam bentuk kraf batik atau tenunan. Berdasarkan soalan calon perlu menghasilkan sebuah karya seni halus samada catan, cetakan atau arca dengan menggunakan teknik batik atau teknik tenunan.

Soalan 1

Hasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan “Dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan”. Persembahan karya hendaklah dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D). Hasil karya anda hendaklah menggunakan bahan yang sesuai dengan tema.

Hasil karya dua dimensi (2D) hendaklah berukuran tidak melebihi 40 cm 60 cm. Hasil karya tiga dimensi (3D) pula hendaklah berukuran tidak melebihi 40 cm tinggi, 25 cm panjang, dan 25 cm lebar.

Portfolio karya seni hendaklah mengandungi

• kajian dan penyelidikan berdasarkan tema

• lakaran perkembangan idea

• lakaran akhir

• kajian media dan teknik

• pengolahan aspek-aspek komposisi dalam gubahan karya

• rujukan dan sumber maklumat

Nota: Semua proses yang dijalankan untuk menghasilkan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan.

Hasil karya hendaklah diberi penekanan dari aspek

• ketepatan tema dan makna

• penerokaan media dan teknik

• pengolahan aspek komposisi

• pertimbangan estetik

• keaslian

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

komposisi • pertimbangan estetik • keaslian Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN

6

• kemasan

Nota: Karya hendaklah dihasilkan secara manual.

Soalan 2

Hasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan “Kesantunan”. Hasil karya anda hendaklah menggunakan teknik batik atau teknik tenunan. Karya tersebut hendaklah menggunakan gabungan beberapa rekaan sendiri motif yang menunjukkan ciri kebudayaan kebangsaan. Persembahan karya adalah dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D).

Hasil karya dua dimensi (2D) hendaklah berukuran tidak melebihi 40 cm 60 cm. Hasil karya tiga dimensi (3D) pula hendaklah berukuran tidak melebihi 40 cm tinggi, 25 cm panjang, dan 25 cm lebar.

Portfolio karya seni hendaklah mengandungi

• kajian dan penyelidikan berdasarkan tema

• lakaran perkembangan idea

• lakaran akhir

• kajian media dan teknik

• pengolahan aspek-aspek komposisi dalam gubahan karya

• rujukan dan sumber maklumat

Nota: Semua proses yang dijalankan untuk menghasilkan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan.

Hasil karya hendaklah diberi penekanan dari aspek

• ketepatan tema dan makna

• penerokaan media dan teknik

• pengolahan aspek komposisi

• pertimbangan estetik

• keaslian

• kemasan

Nota: Karya hendaklah dihasilkan secara manual.

2. Penghasilan Perekaan

Pelbagai cara yang sesuai untuk menghasilkan sesuatu karya perekaan. Dalam perekaan kemahiran penghasilan adalah berbeza mengikut bidang. Bidang Grafik dan multimedia berbeza cara penghasilan dengan bidang reka bentuk. Perbezaan penghasilan reka bentuk industri pula berbeza dengan reka bentuk persekitaran. Oleh yang demikian guru seni visual sebagai pembimbing perlu penguasai kemahiran bidang-bidang tertentu untuk mastikan cara bimbingan kepada colon akan menghasilkan karya dengan betul.

Soalan nombor 3 merupakan soalan reka bentuk grafik yang memerlukan calon menghasilkan sebuah reka bentuk identiti korporat. Beberapa kemahiran penting dalam penghasilan reka bentuk grafik:

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

penting dalam penghasilan reka bentuk grafik: Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN

7

1.

kemahiran menggunakan alat grafik secara manual

2. kemahiran menggunakan komputer dengan perisian grafik seperti Adobe Ilustrator atau Corel Draw.

3. Kemahiran membuat persembahan karya.

Kemahiran-kemahiran ini penting agar standard karya calon setanding dengan persembahan sebuah karya reka bentuk grafik. Paling penting dalam persembahan akhir dalam reka bentuk grafik ialah kemas, bersih dan tidak kotor.

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

grafik ialah kemas, bersih dan tidak kotor. Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010

8

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI 9

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI 9

9

Soalan nombor 4 merupakan soalan reka bentuk dalaman yang memerlukan calon menghasilkan sebuah reka bentuk sebuah restoran moden. Calon perlu memikirkan beberapa elemen-elemen moden dalam reka bentuk restoran tersebut, misalnya dari segi ruang, pemilihan perabot, pencahayaan, warna, reka bentuk bentuk restoran berdasarkan konsep. Namun demikian, raka bentuk hiasan dalaman sangat mementingkan konsep ruang. Kerana kesan ruang dapat memberi kesan kepada manusia yang berada dalam lingkungan itu. Untuk memenuhi kehendak pengguna maka ‘ketelitian’ calon memenuhi hiasan ruang adalah sangat penting. Antaranya:

1. Mengatur keserasian susunan perabot

2. Memilih

material

dan

elemen

ruang

dengan fungsi

yang

sesuai

3. Dimensi perabot yang dengan saiz yang bersesusian dengan kebesaran ruang

4. Mencipta suasana ruang agar mempu menyatakan fungsi dan kehendak soalan.

Kemahiran yang sangat penting ialah dari segi membuat model. Bahan untuk membuat model mestilah tidak mudah pecah tetapi ringan. Gam yang digunakan perlu menggunakan gam yang kuat agar bahan-bahan yang dilekatkan tidak mudah jatuh semasa penghantaran di MPM.

dilekatkan tidak mudah jatuh semasa penghantaran di MPM. Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

tidak mudah jatuh semasa penghantaran di MPM. Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010

10

Soalan 3 Hasilkan sebuah rekaan logo yang menonjolkan identiti korporat bagi sebuah syarikat perdagangan bertaraf

Soalan 3

Hasilkan sebuah rekaan logo yang menonjolkan identiti korporat bagi sebuah syarikat perdagangan bertaraf antarabangsa yang mengeksport barang kraf tangan tempatan. Dengan menggunakan rekaan logo berkenaan, hasilkan juga reka bentuk set identiti korporat yang merangkum kepala surat, sampul surat, kad nama, dan kenderaan perdagangan syarikat tersebut.

Portfolio perekaan hendaklah mengandungi

• permasalahan reka bentuk (design brief)

• lakaran kenit (thumbnail) dan pemilihan lakaran

• lakaran komprehensif

• kajian reka letak, imej, dan tipografi

• senarai peralatan yang digunakan

• rujukan dan sumber maklumat

Nota: Semua proses yang dijalankan untuk menghasilkan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan.

Hasil rekaan hendaklah diberi penekanan dari aspek

• ketepatan makna dan fungsi

• kemahiran penggunaan bahan dan teknik

• aplikasi bahasa seni visual

• keaslian

• kualiti persembahan

• kemasan

Nota: Reka bentuk identiti korporat yang dihasilkan boleh menggunakan perisian komputer grafik bagi menghasilkan karya akhir sahaja, dan anda hendaklah menyatakan perisian yang digunakan. Penggunaan Clip Art

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

perisian yang digunakan. Penggunaan Clip Art Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN

11

adalah dilarang sama sekali.

Soalan 4

Hasilkan sebuah model reka bentuk hiasan dalaman bagi ruang sebuah restoran yang moden dengan memasukkan unsur-unsur budaya tempatan yang boleh membangkitkan selera pengunjung.

Ruang restoran tersebut hendaklah mengambil kira ruang makan, ruang pamer, ruang penyediaan makanan, dan beberapa buah gerai (stall) untuk makanan masak segera.

Model hasil karya hendaklah mematuhi aspek yang berikut:

• tapak model berukuran 40 cm 40 cm

• menggunakan bahan-bahan yang sesuai

• binaan kukuh, ringan, dan stabil

• bahagian atas hasil karya tidak ditutup

Portfolio perekaan hendaklah mengandungi

• permasalahan reka bentuk (design brief)

• tujuan

• kerangka kerja

• pengumpulan maklumat

• lakaran perkembangan idea

• lakaran dan visual akhir

• lukisan pelan mengikut dimensi

• rujukan dan sumber maklumat

• gambar model yang telah siap, diambil dari pelbagai sudut

Nota: Semua proses yang dijalankan untuk menghasilkan karya perlu didokumentasikan mengikut urutan.

Hasil rekaan hendaklah diberi penekanan dari aspek

• ketepatan fungsi dan estetik

• kesesuaian bahan dan teknik untuk model

• dimensi model

• aplikasi asas seni reka

• keaslian

• kualiti persembahan

• kemasan

Penutup

Kertas 970/3 merupakan kertas amali untuk calon persekolahan yang diberi penekanan dalam proses penghasilan karya sepanjang lapan bulan. Guru pembimbing Seni Visual memainkan peranan penting sebagai pembimbing dan penilai utama. Aspek teori dan amali perlu diberi penekanan sepanjang proses dalam penghasilan. Portfolio adalah merupakan dokumentasi penghasilan karya dan sebagai bahan bukti proses teori dan amali berjalan dengan baik.

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

proses teori dan amali berjalan dengan baik. Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010

12

Bibliografi

Amy e. Arntson (2007). Graphic Design Basics, USA: Thomson.

Bob Cotton (1990). The New Guide To Graphic Design, New Jersey: Chartwell Book Inc.

Laura Slack (2006). What Is Product Design, Singgapore: Page One

Lois, Fichner (2008). Foundations of Art And Design, USA: Thomson

Paulson, F.L. Paulson, P.R. and Meyer, CA. (1991, February). "What Makes a Portfolio a Portfolio?" Educational Leadership, pp. 60-63.

Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

Educational Leadership , pp. 60-63. Taklimat Kertas Seni Visual 970/3 13 -15 Februri 2010 HASSAN GHAZALI

13