Anda di halaman 1dari 6

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
BMP 3093
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
KOMPUTER DALAM
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
PENDIDIKAN
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
[KERJA KURSUS]
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcv

ARAHAN
1.
2.

Kursus BMP 3093 ini mengandungi 3 (tiga) tugasan sahaja iaitu TUGASAN KUMPULAN ,
TUGASAN INDIVIDU dan FORUM.
Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan
hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi tugasan kumpulan dan tugasan individu masingmasing.

KATEGORI TUGASAN
PECAHAN
TUGASAN

ARAHAN

MARKAH

TUGASAN
INDIVIDU /
PASANGAN

1. Terangkan konsep, kepentingan dan prinsip


inovasi yang berkaitan tentang komputer dalam
pengajaran Bahasa Malaysia

4 markah

2. Analisis satu inovasi yang berkaitan tentang


komputer dalam pengajaran Bahasa Malaysia.
a.
Kemukakan rumusan ringkas tentang
tatacara inovasi yang dilaksanakan.
b.
Sediakan justifikasi berkaitan
pelaksanaan inovasi tersebut.
3. Pembentangan hasil inovasi yang
dilaksanakan.
a.
Masa pembentangan antara 10 15
minit sahaja.
b.
Persembahan multimedia yang
berkualiti perlu digunakan dalam
pembentangan

10 markah

6 markah

Tugasan individu atau pasangan ini melibatkan


pemberatan seperti yang berikut:
Kualiti penulisan inovasi
Isi Kandungan
Elemen
Format
Pembentangan hasil inovasi
Penilaian pembentangan:
Kretiviti kandungan
Pengurusan masa dan slide
JUMLAH MARKAH

2|Page

20 markah

TARIKH

TUGASAN
KUMPULAN

1. Bina satu bahan pengajaran interaktif yang


berkaitan pengajaran sistem bahasa dengan
memasukkan elemen-elemen multimedia.
2. Bahan pengajaran yang dibina berdasarkan
sumber-sumber sama ada seperti yang
berikut;
Standard kandungan atau sukatan
pelajaran
Buku teks
Modul

15 markah

3. Sediakan maklumat tentang


bahan pengajaran interaktif tersebut
Sistem bahasa yang dipilih
Elemen multimedia yang dimasukkan
Kesesuaian penggunaan teknik atau
aktiviti yang digunakan
Latihan pengukuhan yang dijalankan

10 markah

4. Tulis refleksi dari penggunaan bahan


pengajaran tersebut dalam satu sesi
pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Malaysia

5 markah

Tugasan melibatkan pemberatan seperti yang


berikut: ;
i.

Kualiti tugasan
Isi kandungan persembahan
multimedia
Kualiti persembahanan
Teknik aplikasi elemen multimedia

ii. Maklumat dan refleksi


iii. Reka bentuk & kreativiti

30 markah
JUMLAH MARKAH

3|Page

FORUM
(INDIVIDU)

5 soalan untuk dibincangkan secara on-line


menerusi laman http://50.56.83.109/collegelms
1. Nyatakan secara ringkas lima generasi
sejarah perkembangan komputer.

2 markah

Minggu ke1

2. Apakah perisian yang boleh digunakan


dalam pengajaran tatabahasa.

2 markah

Minggu ke3

3. Terangkan dua komponen utama dalam


persembahan multimudia

2 markah

Minggu ke-5

2 markah

Minggu ke-7

4. Pada pendapat anda, apakah


kepentingan penghasilan inovasi dalam
pengajaran Bahasa Malaysia.
5. Bolehkah pengajaran berbantukan
komputer mampu menjana kemahiran
berfikir aras tinggi?

2 markah

Minggu ke-9

10 markah
JUMLAH AKHIR

JUMLAH

60 markah

Sila ikut arahan pensyarah anda.


FORMAT PENULISAN
1.
a.
b.
c.
d.
2.

Panjang esei: 2500 patah perkataan (Minimum)


Font: Times New Roman; Saiz 12; Spacing 1.5 line
Ada rujukan (minimum 5 rujukan) yang ditulis mengikut format yang
betul.
Muka hadapan berwarna kuning muda dan tidak dibenarkan
menggunakan comb binding.

Pecahan B
Forum E-Learning:
Jawapan yang sama dengan yang di masukkan ke dalam forum

FORMAT FORUM
i.

4|Page

Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line


bersama tutor dan sesama pelajar yang lainnya.

ii.

Pelajar diminta menjawab semua soalan forum tersebut dengan idea


asli yang bernas. (11/2 markah diperuntukkan bagi jawapan ini)

iii.

Pelajar juga dimestikan memberi pandangan, ulasan, penambahan


dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain. Lebih banyak
perbincangan adalah lebih baik. (1/2 markah diperuntukkan bagi
perbincangan ini)

3.

Tarikh akhir penghantaran adalah 29 NOVEMBER 2014. Pelajar harus peka dan
patuh dengan tarikh tarikh yang ditetapkan.

4.

Pelajar dinasihatkan sentiasa menyimpan back up tugasannya.

5. Sebarang masalah sila hubungi pensyarah anda.

1.

PERINGATAN!!!!!!!
i.

Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri.

ii.

Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan


tatatertib.

iii.

Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan.

iv.

Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa.

v.

Berhubung dengan tutor E-Learning anda.

vi.

Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan.

vii.

Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab


anda sendiri.

viii.

Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif.

ix.

Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning


bagi kumpulan masing-masing.

5|Page

6|Page