Anda di halaman 1dari 3

KELOMPOK KERJA MADRASAH TSANAWIYAH

( KKM MTs )
KABUPATEN CIAMIS
JL. SILIWANGI NO. 39 CIAMIS (0265) 771617
KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK KERJA MADRASAH TSANAWIYAH (KKM-MTS) KABUPATEN
CIAMIS
NOMOR : 01 TAHUN 2014
TENTANG
PENUNJUKKAN KEPANITIAAN KOMPETISI SAINS MADRASAH (KSM) ANTAR MTS SE- KABUPATEN
CIAMIS
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KELOMPOK KERJA MADRASAH TSANAWIYAH ( KKM-MTS ) KABUPATEN
CIAMIS,
Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

:
:

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Ketujuh

Untuk
kelancaran kegiatan KSM Antar MTs. seKabupaten Ciamis Tahun Pelajaran 2013/2014 dipandang
perlu untuk dibentuk kepanitiaan.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Periode
2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39
Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 Tentang Standar Isi
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian
Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010
Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama
Tahun 2010 2014.
8. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama.
1. Program Kerja MK2MTs Tingkat Provinsi Jawa Barat
2. Hasil rapat Koordinasi KKM-MTs Kab. Ciamis pada
tanggal
20 Pebruari 2014;
MEMUTUSKAN
Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum
dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia
kegiatan KSM antar MTs. Se-Kabupaten Ciamis Tahun
Pelajaran 2013/2014
Nama-nama pada diktum pertama dipandang cakap dan
memenuhi syarat untuk diberi tugas dan tanggung
jawab sebagai Panitia kegiatan KSM antar MTs. SeKabupaten Ciamis Tahun Pelajaran 2013/2014
Kepanitiaan yang ditunjuk supaya memberikan program
dan laporan mengenai kegiatan tersebut, baik secara
lisan maupun tertulis kepada Ketua KKM-MTs. Kab.
Ciamis,
Untuk pelaksanaan teknis kegiatan dimaksud, MTs yang
ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan
dapat membentuk panitia kecil dengan susunan
kepanitian disesuaikan dengan kebutuhan.
Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh terbitnya
Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang
ada.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan akan
diadakan perubahan atau perbaikan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Surat
Keputusan
ini
diberikan
kepada
yang
bersangkutan
untuk
dilaksanakan
sebagaimana
mestinya

Ditetapkan di
: Ciamis
Pada tanggal
: 27 Maret 2014
Ketua KKM-MTs Kab. Ciamis,

DADANG MULYANA
Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Surat Keputusan Ketua KKM-MTs Kabupaten Ciamis


: 01 TAHUN 2014
: 27 Maret 2014
: Penunjukkan Kepanitian KSM antar MTs Se-Kabupaten Ciamis
Tahun Pelajaran 2013/2014

1.
2.

Pelindung
Penasihat

:
:

3.
4.
5.
6.

Penanggungjawab
Ketua
Sekretataris
Bendahara
Anggota
Seksi-Seksi
a. Kesekretariatan
b. Penyusun Naskah Soal MIPA-PAI
c. Acara
d. Pendaftaran
e. Penerima Tamu

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kepala Kementerian Agama Kab. Ciamis


1. Kasubag Kementerian Agama Kab.
Ciamis
2. Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian
Agama Kab. Ciamis
3. Pokjawas Pais / Madrasah Kementerian
Agama Kab. Ciamis
Ketua KKM MTs. Kabupaten Ciamis
Drs. Kuswendi
Drs. H. Saeful Uyun, M.Pd.I
Drs. Gunawan, M.Pd
Kepala-Kepala MTs.N se-Kabupaten Ciamis
Guru dan TU pada MTsN Banjarangsana
Tim Salman ITB Bandung
Guru MTsN Banjarangsana
Guru MTsN Banjarangsana
1. Drs. Aep Saepulloh, M.Pd.I
2. Elis Darliah, M.Pd.I
3. H. Suryana, S.Ag
4. Drs. H. Sukandar, M.Pd.I
5. Abdul Hayat, S.Ag
6. Guru-guru MTsN Banjarangsana
Guru dan TU MTsN Banjarangsana
Guru dan TU MTsN Banjarangsana

f. Konsumsi
g. Akomodasi, dokumentasi dan
Peralatan
h. Pengawasan dan Pemeriksaan

:
:
:

1. Drs. Ismail Ridwan


2. Drs. Moh. Hatta
3. Oman Suparman, S.Ag, M.Pd.I
4. Ade Budi Hartawan,S.Ag.M.Pd.I
5. Drs. H.Asepul Mubarok, M.Pd
6. Drs. Yamin, M.Pd
7. Drs.Moh. Barir
8. Drs.Agus Gojali,M.Pd.
9. Drs. H. Maskur, MM
10.
Nandi, S.Ag, M.Pd.I
11.
Moh. Isak Saefulloh,S.Pd. M.Pd
12.
Drs. Tito Kartobi, M.Pd

i. Keamanaan

1. Satuan Pengamanan MTsN


Banjarangsana

2. OSIS MTs.N Banjarangsana


Ciamis, 27 Maret 2014
Ketua KKM-MTs
Kabupaten Ciamis,

DADANG MULYANA

Anda mungkin juga menyukai