Anda di halaman 1dari 13

PROC"-RAM' .

RA' KA'" NI A· LA· M' ·SEK·'ITA· R.....•.. .' ....' .' ·1 . .

D EIII..II m.A· lUI U ILUAI. ~II Ii" I!... If "IiI U' ·1111- .'. . II "!!I

'fillITi da Ik.arii Pe mi g!JJ ~,t.Ik!l!l asaa mi ya mi g seoami:gl d iiji ~.I1 an kan Q lie ~ J\a,batarii A II@! inTI! S elk: i~alfl' IKe 1ITi~ e mi t.e lIii an S !l!Ilnnbell Asil ii d a mi AII:tii inTI! S elk. i~a II de mi ga mi b illl~mg:tii Ifii a lfiig ~ot.:tii pe rii:gl !JJ;at.Ik.!JJ asa serta Ike Ilelfii glk.ap:tii mi ltD eral :tii,t:tii,1fii yalfii:§l terhad tida Ik. dapat mm e ran ~Ik.[] Ilil~ ii setii;L!l p ~:m mi C@!, pe mi ce ma licit mi Y@l,1fii ~ a da d il rii eg:tii,II;L!I, iirii ii d elfii ~;L!I,1fii C!JJ ku P belllk.esalITi • Da II arn p:tii da i~!Jj alktilv ilt. il-a Ik. tiiv iitii kese da ra mi a II~, Ilii~ se Ik.iltar p!Jj Iia yarii g t.e II~, ~ dill aksa na 1ka,1fii seta Ik.at iirii ii y':tii Ifii ~ d ilhl a rap da pat me lie rii ~lk.ciI P Ika,rii P r~g ra m-p m ~ ra m pe Ifii g!l!l atkua saa IITi til da Ik. da P ;L!I,t 1ITi~ e n] an g 1k.:tii,!l!I se 11!Jj as-hia 5 IITi ya, me II iip!l!l t ii se IITiH.!I:tii, 1k.!JJ 1ITi~ p!Jj I an sasa ra IITi !Jj IITi tu Ik Illm e 1!11 g ge rakka Ilil s eti :tii,p il rii d iiv ild!Jj a Ilil ~g eta Inn :tii.sY@l, II all at S!Jj p :tiIy':tiI be 1!11 ar-benar ~1 e 1!11 grna!Y@I,til dallil fJJJl r!l!l t bersam a-sama be ITa IITi ~~!Jj IITi gJ awa b Ilil~ e 1lil'rJ e II il ~ ara a I j3l!1n se lk.ilU21, rl, se ka II il~!Jj 5 1ITi~ e IITi cega rn p erii cernm a raillil darl b erl akll.J . 0 I e h y':!I mJ g de Ilil~ i Ik.ilal IITi I' IKe mTIre IITi t.e rii:tii rii S Iln~ be r A.sl il da Ilil Ala I!ll1 Sekltar [mJgimJ I!ll1 elangka h Ike era baru menguba ~ pendekatan yalmg kini d lgunapaka i da la I!1fiI l!1I~etaksal!1latb,1lil prograllil~-pmgr@'lITi~ keseda ra 1m 131 a I!1J'iI se Iki 1!H.r im i •

2

3

IKe mlll e IllI te ria mI 5 !l.IIllilll ~ e II As II Ii dan A. II a Inn Se Ik litalll be 1I~:ilI S rat 1llI1I e 1llI1I pe like Ilil a1.IIIkBI.1lil satu ~:HOg ram baru IRa!. b.1lil A.llal. inTI! Se Ikli~.11 da I a I!llli til 5 a. ~ amya. ~e rte r!l.ll san 1lii1l e InTi! ban g!!JI rli lkai.r1i Ike se d a ram d an 1llI1I e mig gellal kka mI :iil1lil gg~1a Inni ~.5'ymt r8l1:rll.t dalam ak lilt livlitli re Innitilll li~ araaa a II a m se Iklltar.

P flOG RAM RAKA~ A WA SItKIfli' Alit

P mg 1Ia!1lil1l 1Ra.lk.~.rli A.II~ m Se IklitB II 1lil1l e m p~ b.1lil Sal.uJUI p m~r~.llilll YaI.mI ~ d I lie ka be Ilil t!l.llik S!!JI pay~ 111nle 1lil1l p tilllil y~ II tilllil 5 !l.II1I-tilllil sur P e 1lil1l ami ta til a Ilill· pel aksan aallil d a1.rli Inn aIlklltilllilll balas Ile be rile san an a Ikttlivlitll d an YaI.mI ~ p a I I mig pe Ilil tliml g pe mig II Ii bata Ilil s ecara ,ii ~ allil ds-o Ilill), a! tau * Iz Illkal.1 0 I e ~ am ggm@ I!'ITIiai.syalicii Ikat til mlt!l.llik Inri! em baatu age I!ii 5 r-age I!ii S I Ile 1I@.l aa mI ya Ilii g b eli1a.~ gg!lJ IllI gja:wa.~ da 11~.1!ii1l InTIieinn banteras Ikeg II~ b.1!ii -Ikeg 11~.f:cilllii y@.mlg 1!ii1l e mSallik.:a.1llI a tau Inn eml cemallllkmlml~.II~m5elkli~.II.~.:iiI.glllnnelnn~.Ililt.~ pik.@.rilI 1I:iiI g II P mg 1Ia! m 1R@.b IllI AII~. m S elk Ih II liamya ~lal.1lil d lijiallallillk;!fl mI d II setl ap lk:ritWa.5~.1lil Pa.1I11 111!lll1 en,

4

JIAWATAN KIUASA I? ROG RAM RAKAN A ILMi SIEKIIAIl

!Bag i Irfil e r.til n ea n g d a n IITn ella ksa Iiil a Ila Iiil se 1IT1111lJ1 a .tiIlltilvilti P rogr a IITm li(a Ik..m Iiil A.lla Irlil Se Ili ta rl d ilea d a n gila Iiil d irtt[]l b []I hilla n jawata r1Ill[]la sa IRa Ila Ilil Alia Irlil Sell irtta r Pe rllml gila tt Pari II lIT!] e Iiil. Y IE, ,Me Iiil tte IT'il S IlJIIlH be r Asl II dI a n AI a Irlil Sell ilta r .iii Ila Iiil lilill e la Iiil ttilll Pe n ge rus i !liI r1Itt[]lll Irlill e Ilii~ p e llii g e r!lil s ilila r1I Jawa tta r1Ill[]l a sa P rogra Ilii] Ra Il.a n Alia lilil Se III ts r dI II settll.a IP kawa sa Iiil Pa rl illrlil en. lawata mI kua sa il n il a Ila Iiil d il []I m settil.til 0 lie ~ J.a bata Iiii AI a Irlil Sellirttar Negeril atsu j'abattaml Pemlga ilr.tilml daml Sal i ra Iiil Negeri. A~ I ia ~ Ilil Jla'wa'tar1lll!lil ass tterdJiJril darillPada wa Ili I Pilhia Il !BeIT'Il[]la sa fempatta Iiill Jlabattaml Peliilgailra Iiil da Iiil Sa Iii ran, !Badaliil 1B,[]Iila Iiil KeIT'aJaaliill Persa tllJl a Iiil Pen d []Id!mll f e Ilii] pa tta Iiil d a n ilml d irvil d []I- illiil d ilVi d []I tertentu y:.a Iiil g dill a mlttilil. Jla'wata nkua sa li(a ILa n Alia Irfil Se Ililtta IT' a r1Itta IT' a I a illiil :

• !Be rtilliii d a Il sehiiiga il 'lrfilat.ill d a mI 'te II limigal Irlil el a porlla Iiii masa II a ~ I

Ilii] eliily;m Ilii] lPa Illla mI Ilii~ a 1lII[]llrliliatt Irlil eliil geliil a I lPemleelrfila rami a ta []I

Ilerosall.alill alia Ilii] selliltta r Ilepada agelillsil-agemlsi lker .tiIjiaa Iiii

berttalillgg[]lliilgJill'wab sll!llPaya tti nds Ila nil lPellii] bettll!ll a Iiil ata[]lp[]I1iil lPeliileega ~aml dapat d ilJa la Iiilila r1I den ga Iiil lebi hi pantas da Iiil berlkesa Iiil; daliil

• Se b a ga i pe Iiil gg era Il uta Irfil a Ile lPa da IP ro gra Ilii] -IP IfO gra m se rtta llelrlillP ea-ke IITn lPe Iiil kesed a ra Iiil alia Illil se Ilita r dl kawa sa Iiil Pa IT'll Illrlil e Iiil Ilii] asl lliig-Irlil a Sillillg demlga n Ilii] el Ilbattila Iiil Il[]llrlil p[]I1 a Iiil-Il[]llrlil pula Iiil sa sara Iiil te rrt.e Iiil tu Irlil e n g I Il[]l tt kepa Ila IT'a r1I sete Illil pat, J []I ga Ilii~ e IilIg geillil b I e IilIg 'te Iiii .aga da Iiii Ike pa Il.a IT'a Iiii IP ertu b!l!l ~ a Iiii -IP ertu b!ill ~ a Iiii bl!] ILami kera]a an (N GOs) beIT'll.iii iltta Iiil .alia Ilii] sellitaIT' bagil Ilii] emanta pllaml ilmitteIT'allsi bersarn a a Iiil ggotta Irlil a sy:.ara Ilatt d il kawa sa Iiil tte Ifba b ilt

5

6

.

4

IKe mTIie mit ell ii a mI S UJll'iilll be II Asl ii d ami A.11~.1nnI Se Ik.ii"tta II akan 1'iil1l e I'iilyall!l.ll IIb.1'iil saju m I a hi IRM, .3 ~I'[D [D [D seta ~ UJlIilI 5e cara teru s Ik.ep ada jawata nkuasa lRal:rilJiI AII:tiI mn S elk. ih.r b:til.g ii mTIie mb ii:til.yaii p rog r~.llilll ~.Ik.~.1ilI A 11:tiI. InTI! Se Ik.i ta II UJI mlt!)j l 1!lI1I en C~ p a ii objelk.t iff -(]I bje Ik.tiit b eri Ik!l.ll t:

m 1'iil1l e 1!if1l be rii b I'iil kesedaraa a 11:tiI.llilll 5e lkiit21. r d ii 5etiiap 11:tiI.p iisal'iil 1lil1l asy;u;a kat;

(il il) 1lil1l e I'iil an arnkan rasa taJiI~:g UJlI'iil gjia.'wab d ii 1k.~.II:tiI1ilI ga.1ilI Innasya r~l:til.t

u mI t!l.llik. be rti mI d ak dan mn e I'iil ga. riifll b ii II ba~ a ~ ii~ mI d allaunTIi

I'iilli e IilIji;ag a a.II~. m sek iit21. r ya I'iil g d ii Iko I'iil gsl ber~~i.1lil1i a; dan

(il il il). I'iilli e nyed ia b I'iil ~~.IIUJI llciI.mI ya.l'iil:g tte pat bag ii 1'iil1l a sy·a.lI;a ik.at !l.II1'iil fJLIIIk. 1'iil1l e InTIib!l.ll:!flt ad UJI al'iil/pai.1'iil d a.lilIg@!1ilI 1lil1l emlge I'iil ai all:til.l'iilll se lk.irtt:til.1I kepada a.gelill s ii-@! ge I'iil sii Ike rajaan be rrlk.eml@!.:iflmI.

IF UJI mI gs il d an kaan ggma.a.mI Ja:wat:,a nkua sa lRa.bm Alia mTIi S elk. irtta II a dal ah seperti d i IlAMPIIRAN 1.

[) i pe ni riI gla.t Pe rsekutu a mI pula, Jl:til.'wa"tta mlIk.UJI:d~:tiI lRab.1ilI AI a. InTI! Se li ta II aka mI dip en gell~ s i ka IJlI 01 ehl y ~, M ente lIil S!l.II mnbe II Asl i dan A I cill!1!l S ek it!111 IJj ntu k 1m em b antu d a. mI mTIi emTIi a ntau mI.lk.ttirvi tl-aktlvl fi y·a..riI g dijalankan nleh Iawatankuasa R:riI.b [iI Alarn Selib II Pellilmlgbt Pa III imen.

m S eko 1I:riI,~ lLestta lIii;

(Ii Ii). 1B,~um da [" lLe sta ri~

(Ii ii Ii). IKe mn lKesedmllf8l. nil A.I a, mn S elk ih,r;

(Ii v). P roje Ik W'ii ra A.I a, mn~

(v). P;tiI, Illl~ e !f~.mI a II~ nrn se Ikiltcll, r; d an

(vii). A.lkttirv ilttil-;tiI, Ikttifviittii kesad ara Illl ~,II ~,mn se Ikiltt~,r II ai mi.

I? lOS ED Ii] R I? EILAKSA ~ MN

7

ll3,ag il mnem::ap:til ii o~je Ikttiffi (Ii). da nil (ilii).I' ltD Iil)~ Ifallll~ -p m~r;tilIlll~!:tiIlktti viJl!.iHlIlk.ttilVi tti kasedaran a II~t If'ln sa Ikiittatlf yanil:g sed a nil g d iilkelili da II iilk~,mI 0 I ehl ageml5 ia ge mI s il d ii hawa ~ IKe me nte Ifii~, I!il S []I1liI~ be If A.s II ii da Illl A 11;ilI, Il'U1i S elk iJl!.ar d ii b wasa nil Pa !fIlii mr~ e mI ttelfba~ iitt akan d iilfD anta []I d a nil d illlll illl:ril il kabarkasanan nilya ollehi Jla,wa.m,1ili 1k!lJ asa iinil Ii. Proglfa.If'lTIi-pro~lfa,mTIi kes ed ara Iili ii nil ii ju ga akan dap at d ii IfD erl []I as lkB,mI Ikep ada se I!ll~ !lJ a kawa 5~ nil Pa 1111 iilf'lTIi en, Illili ii tte rm a5!lJ Ik p rog 1f8l,1lll~ -1fD mglfallll~ 5e pe Ifttii:

8

.

9

.

1B,~g il mn eml c~.p a il 0 bje Ikttilt (Ii ii Ii). P UJlII:iiI. lKenil~ e rtI[e lIii:ill nil 5 UJI nil~ be II Asl il ~ a mI Allanil~ Se Ik irltal.1I te Iial ~ rm~ e ffil yed iaka ffil rii sa Ila&1l be rUJI p aI SaI.ttUJI Pe II~. nil III nil dakan lB,e rsa ma lRalkal, ffil A Iia Inri! Se Ikiin. r !!JI [lit.!lJ Ik l!iili e ffil e ran glkaml ~ ami nil~ e nil~ pe lIil nil C illkal. nil P rased UJI r p e 11~.lksal.mI aan Ike rjial. -Ike ~j~. P em anta UJlaml ~ a mI pe nil g!lJ aI,t.Ik!lJ asaa ffil p ertl celnn aran a Iia nilli se lkiit.:iiI.r. Pe nc ellilli ara ffil y'artl g ~ il nil~ aksu ~ ka ffil d aI.rtI perll!lJ d ih, ffil ga. ffil ii ollehi IKe Inne ffilt.erii an S !!.!Il!iili be r Asl il ~ a mI AII~ InTI! S elk imal r ad ala ~ sep ertl berl IkUJIt.:

m p ell ep asa nil al r b UJla[lig an d arl Ik ii Ilartl g;

(II il). pe Ilepa sa ffil as~p ~ iifua l!iili Y:ill.mI g be rlleb ii ~ ~JiI darl Ik iillallil g;

(II il il). P ell ep asa nil g:ril.5 (be [Vila rna. be IT~aUJII' mem e~ il~ ka rtI mn~t.a

d a rtI se bag a ii rtly::a);

(i v). b UJlIlil y'ii b iis ilml g be rllebii hi a.rtI;

(v). p ertl cerm~ ara nil darl pre je Ik p em b a mI gUJI mI a mI;

(vii). p en cenil~ ara ffil darl p e II!!JI p usa ffil bua nil ganil terjadu aI.l;

(vii il). pel UJI p!lJ san ba ~ a. nil bu a. nil ga ffil tte ks iilk secara ~~. ra.llil~ •

Pelaporan

J awata UtI kUJI asa Ra ka UtI A I a[il1J 5 elk iluall Pell ilml g kat Pa III i I!l!l e [iI pe III UJI I!1J1I e I a po rka rill a ktl vi ti -a ktlvl tti ya [iI g d ilj a I ~1[iI IkE [iI serta p erbe II~mI ~8 UtI setl ape rill a I!1J1I (6) bu I an, lLapoliam il [iI il ~ e ffil ~ all a~ d illke nil~ UJI b Ikam kepada KetUJIa Perng:~uahl J@bata.[iI Ala.m Seikiitall [iI~eni ' pel a p 0 ra rill sep ellttil ~ alia mn ILAM PI RAN 2.

LAMrlRAN 1

IFU~GSI DA~ KEA~GGOfAAN JAWATA~KILJASA RAKA~ A lMi SEKtTAIit rE1it11 ~ G KAf PARIL I M E~

Pelill g[] russ ml Jla'waua nkua sa IRa Ila n A I a Inni Sell irtta r 01 K 1RA5) Pe ril ml g Ila t Pi3 rl illnn en ~e ITb IilI d a ska ml Ilep a 0 a f[] ml gsi se pe rtril ~e rilll!lJ t

m Meriif] ~eri lilIasil~atr kepsda Jabaua ml Alallil] Selliltrar Negeril

1liI] en ge ml ail p e rlla r a -~e rka IT'a ya ml g be rlla ilta IilI a en g a r1I

p elill Lellil] a ra ml da n kes e~ a IT'a n a la Inn sell irtta IT;

(j il) Meriif]~a mlt[] Cia lam lliI]emlgelillall pastil ils!!] dalill mass 1121 1m a lalnn se Ilirtta r dip erl ml gllat kawass n Pa rl illnn en da n IITf] e ml La d a ml gila n trillillda Ila n p elillye I ess ila mllilly:a;

(i iii) ,Me IITf] ~e IT'il n a si ~ at mm e IilIg elill a il p ITDg ra Inn - p mg ra Inn keseda ra ml a la Inn se Ililta r y:a IilIg perl I!] d il b eri lleI!]ta Inn a a 1ilI;

Oiv) Be rtl ml d a Il seba ga il palla r mjitllil da II am ~ ild a n g Ileseoa ra n a I a Inn se Ili ta r dip erillillg Ilat Ila'wa sa ml Pa rUi IITm elill;

(v) Memly'ellaras/ Innelnn a IilIta I!] daml If1neml i la il pellallsalillaalill pmgrallil] d a n all tifV irttil kesed a ra ml a II a 1liI] se Ililta r d i Ila wa sa lill Pa rl illnn elill;

(vii) Me m ~a ml t[] Inn e ml gge 1liI] ~ I e ml g pe Fi't[] ~[] ~ a n- pe Fi't[] ~[] ~ ill IilI bu Ila n keraja a mJ (N GOs) I pe Fitr[] ~!lJ ~ a ml S!lJ Ik.a ITe I a alia 1liI] se Ili ta r serta se IlID r swa sua untu Il be kerja sa Innla d en ga ml Jla ~ atra n A Iia Inn Sell irtta IT' N ege rl ba g il Inn e mlji ill y:a Ilill n P FlDg IT'a IliIn d a IilI a Ilt ilVi til y:a IilIg tel a~ d ililellilill Ipasti; dan

(vilil) IS e rr-tr!lJ Ila IT' d a n be rkun gs il If1f1 ill Ilil I!] Illn at se rta pe n ga I a 1liI] a n dl antars a ~ I i J KIRAS dl Ila'wasa ml Pari i riimeml y;mlillg ~erllelillcilalill d en ga n kawa sa ml Pa rl:illlil] en I a illf1l.

1

KEAJi'~GGOIAAN

lKea ml ggou.m a ml JI KIR.AS te rd il ril da rilpa d a p elnn illlim pi ml Inn a sy;til ra Ilat. da n pelilluadbiir UeIITl]rau.m ml.

I? lEN G IERILJ 511

Pelill ge FlU s il d ill a ml t.illl 0 I e ~ Y IB M,elillt.eril S I!] 1ITl] be r Asl il d a n Alia Il'Il'1 Se Ili ta r.

fl M BAILAN I? EN G ERU5 II

flllITl] ba Iia ml Pelill ge rl!ll s il d i I a ml till 01 ehl Pem! gerl!lls il da rilpa d a Ila II a IilI ga n p em i 1ITl] P ililil 1ITl] a sy'a ra kat. t.em p at.a n y'a n g sesu a il sere rt il pe IrIl'I illnn P il ml pol iitillli N G 0 s da ml seba g,a i ml y::a.

SETI All) SAIRIA

Pelill ga ra ~ JI,a bata ml A.lla IrIl'I Se lliU,m IT' ata I!lI .l'a bata ml Pe r1Ig a il r a n da ml Sa lira n d illl,a r1It.illl 0 lie hi Pelill ge r~1 s il seba ga il Set.il,a Il!I sa hi a Wll'I en g illll!llt. Ik.a wa sa ml Pa rl illrll'l en If'Il'I a sl m!g-lf'Il'I a sl n g.

A IflIILII-A 191 ILl

A.~ I i-a hlilil .lIKIRAS diilla r1Iti Il olehl Peml gerll!l sl IrIl'I';;! sl r1Ig-lITl] as i mlg

1ITl] e IilIg illll!llt. Ilrir~eril,a se pe ft.i be rillll!llt:

m Pelf'ln illl'lTii p il ml 1ITl] aSy;ijf IT',a Ila'tt t.elf'll'l IP a'tta r1I se pe rtil a hili i poll ilt.illli N G 0 s d a r1I se bag a illillY::a d a ril Ila I a ml ga ml pe II b,ag,a i Ila I!lIlfll'I d a ml ja ml til ml a;

OJ il) w;a Ili II ,ag er1l s il Ik.e rajas ml ya r1I g b erlla iil\a n d a I a 1ITl] pe 1ITl] e II i ~ a ra a ml al al!1fl selk.iitar;

(i il il) w;a Ili II se kto r ko ITporat/sw a sta;

Oiv) IllilId ilvi d 1!lI- il ml d il'!lii d I!lI y;tillill g ho lie ~ 1ITl] elITl] ~e IT'i SI!llI!1l'1 ~a r1I ga ml da 1121 1ITl] P em eli ~,a ra a ml .a 11,a 1ITl] se Ililta IT:

lAM PII RAN 2

ILapo ran Aktiviti dan Perbelan jaan

JI;[lliV;[J.ta.n kuasa Raka.n AI am Se kitar Peri ngkat Fadi m en .

~ • Alktt iiviittii-Alktt iiviittii U!:tiI.m!IlJI:tiI rii- Jitil rTi/JIIlJIII~ ii-D ii se riil~ be r ••••••••• ,.)

(ii) IB, ii Iia IiiI galiil Ilil~ e 5}1ti1 :til r8l.tt

(ii ii) IB, ii Iia IiiI galiil alktt iiviittii kesed a ralITl : (a) Ike mlP em!

(b) ceram a&tJ

(ii ii ii) 16, iliia riil gariil II a.p 0 ra IiiI Ike j ad iiam IP em! cemTii aram!

(iiv) IL awata UtI Ike p!ru riil C3I. IP em! cem ara IiiI

1., Pe rbe Ila.UtI.J~.~.UtI U!~.1lil1lJl arl-ju rifJltilll~ ii-D ii 5e IlH be r ••••••• , •• J

(v) 16, i113l. riil galiil Ilil~ e 5}1ti1 a rcil.tt

(vii) 16, iliialiil galiil aI.lk.t. ifviit.ii kasad ara riil : (a) Ike IrInllP en

(b) ceram alhl

(vi i) 18, i I a rm galllll I aI.p 0 ra rm ke ja d lan p em! cern a II" a IilI

(vii i i) IL awata UtI ke p ~ rm Cal p eUtl cern ara n

(Tal rm d a ta rm gal. rm S etti aI.tiI Sal ~ a) 'ira. ri IU1J:

Rasiomal logo

Konsep

!HI a nlil~ 0 Ilil i s illnll b 0 I ~dl!llliln i I Ma Ilil []IS i 21 d a n e ikosilste Inll D2I1211run setilti Ik.

elliln ~ uu y2l1lil g Inn ell a Inn D2I rlIg Ik.a rlI a 1121 nil selk. I ta r I ests ri ad ill I a 1m to Ilil g:g2l1k. If:mJg ra IliIL VV~ rn a IB II ru Il1n e I a Inn ba Ilil g Ik.a Ilil ked a m 21 II a n.

U. Pelf an a rn un i t Ike I u a rgaflnn ciI sy;m Ifa Ikcilt y;a Ilil g hersa tu lfl!aO!lJ da 1121 IITf] u sa ~ a

IITnelnnel;i ~a ra darn memul il~cilra ciliiallil] selkiltarr:

2.. [) ed a u n d a 1121 Inn d wl-wa Ifllil a ~ ilji a u 1liI] e II am ba Ilil:g Ika n ekos ilstte Inn d21 n Ikesegalfcililil flolfa.

3. Ja II ililil a Ilil 'WciI Fillil a-wa Fillil il pe lam gil nne lam Oarnglk2lril lkeceFi'ilaa~ 211211li1] nn aya da Ilil lkeseJd~treraa Ilil hio~ p.

-4. N2IIf'fn a IPr~gr a m 1liI] e I a 1liI] 00 Ilil glk2lllil Ik.etegasa Ilil bcilgi lliI]elfea Iliisasi lkallil Ifl!roglfallil~.

11

~Nota~ .

'- .•.. ·b~< ... _,