Anda di halaman 1dari 5

PERTEMUAN 1

USRAH MY FAMILY

(1) MUQADIMAH: AL-QURAN / HADIS

HADIS 1 AL-IMAM AN-NAWAWI


Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin 'Umar ibn al-Katthab r.a. beliau berkata: Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda:
Bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi
setiap orang apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan
RasulNya, maka hijrahnya kepada Allah dan RasulNya. Barangsiapa yang hijrahnya kerana dunia
yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya,
maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu.
{Hadis ini diriwayat oleh dua orang Imam Ahli Hadis; Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn
Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Barzirbah al-Bukhari dan Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim
al-Qusyairie al-Naisaburi dalam kitab sahih mereka berdua yang merupakan antara kitab yang paling
sahih (Al-Imam al-Bukhari meriwayatkannya pada bahagian awal kitab sahihnya, juga dalam Kitab Iman dan
beberapa
tempat lain dalam kitab sahihnya. Al-Imam Muslim meriwayatkannya dalam Kitab al-Imarah Bab :
) )hadis nombor 1908) }

Pokok perbincangan hadis :


1) Sebab keluar Hadis ini - kisah Hijrah Ummu Qais
2) Kenapa niat penting :
untuk bezakan ibadat dengan adat.
untuk tentukan qasad amal - adakah untuk Allah atau lainnya.
3) Hukum melafazkan niat(jahr) - bidah mungkarah :
tidak thabit dalam quran dan sunnah - (asal ibadah haram kecuali berdalil) - fuqaha Syafie :
sunnat.
haram sekiranya dengan jahr niat boleh mengganggu orang lain (solat).
4) Kesan niat baik pada perkara yang harus :
dikira sebagai qurbah (hampir dengan Allah), dan diberi pahala baginya.
makan minum - niat nak buat ketaatan/ memberi nafkah - (hak anak/isteri)
jima@ bergaul dgn isteri - dikira ibadah (memberi hak).

PERTEMUAN 1

USRAH MY FAMILY

(2) PENGISIAN SILIBUS


OBJEKTIF
i. Memahami pengertian dan konsep usrah sebenar.
ii. Menjelaskan keperluan mengikuti usrah dan matlamatnya.
iii. Menghuraikan kepentingan penghayatan rukun-rukun usrah dalam kehidupan1

PENGERTIAN USRAH

Bahasa Arab: Keluarga

Istilah:
kumpulan individu muslim yang
beriman dengan Allah
berusaha tolong menolong orang
lain untuk memahami dan
menghayati Islam
terjalin dengan satu ikatan
persaudaraan islam atas dasar
aqidah Islamiyyah
Merupakan medan tarbiyyah
dalam usaha membentuk generasi
yang sanggup hidup dan mati
memperjuangkan Islam

SEJARAH USRAH DARI SIRAH NABAWIYAH

Bermula pada zaman Rasulullah SAW apabila pemeluk Islam meningkat


kepada 50 lelaki dan wanita. Rasulullah telah pilih sebuah rumah yang
terpencil iaitu rumah Arqam bin Abi Arqam sebagai pusat penyampaian
ajaran Islam. Semua ini telah berjaya menarik hampir 40 orang lagi
masuk islam. Kebanyakan mereka adalah golongan miskin dan hamba
yang tidak ada tempat dalam masyarakat Quraisy.

risalah Usrah dan Dakwah oleh al-Imam Hassan al-Banna terbitan Dewan Pustaka Fajar,
Kuala Lumpur, 1993
1

PERTEMUAN 1

USRAH MY FAMILY

Kukuhkan semangat
ukhuwwah Islamiyyah dan
bertindak secara berjemaah

TAFAHUM

MATLAMAT
USRAH

Tambahkan
penghayatan
Islam dan
lahirkan rasa
tanggungjawab
terhadap Islam

Perlu faham dan sedar erti ukhuwah sejati sesama saudara.


Sesungguhnya setiap kamu adalah bersaudara, maka damaikanlah
hubungan sesama saudara kamu"
Bentuk satu generasi yang
benar- benar memahami Islam,
Maksud: bersefahaman beramal dengannya serta
bersedia teguh
memperjuangkannya
Kita dituntut untuk berpegang
kepada kebenaran, iaitu mengerjakan
setiap suruhan serta tinggalkan laranganNya. Saling nasihat menasihati
kerana Allah SWT.
Agama itu nasihat Al-hadis

TAKAFUL

TAKRIF

Tingkat dan
mantapkan
kefahaman
RUKUN-RUKUN
USRAH
tentang
ajaran Islam
yang Maksud:
syumul berkenalan

Maksud: Bantu membantu / berseimbangan dalam memelihara nasib sesama


sendiri hingga tiada yang terbiar. Dasar ini merupakan tunjang iman dan
intisari ukhuwwah yang sejati.
Orang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya

PERTEMUAN 1

USRAH MY FAMILY

(9)(9)
Bersalaman
Bersalaman
dan
bermaafan
dan
bermaafan
selesai
usrah
selesai
usrah
(8)(8)
Berada
dalam
Berada
dalam
keadaan
sopan
keadaan
sopan
dan
bincang
dan bincang
dengan
baik
dengan
baik

(1)(1)
Ikhlaskan
niat
Ikhlaskan
niat
kerana
Allah
kerana Allah
SWT
SWT

(2)(2)
Datang
tepat
Datang
tepat
waktu
dan
waktu
dan
berwudhu
berwudhu

ADAB
ADAB
USRAH
USRAH

(7)(7)
Jangan
Jangan
tinggikan
suara
tinggikan
suara
serta
ketawa
serta ketawa
berlebihan
berlebihan

(6)(6)
Hadir
usrah
Hadir
usrah
dengan
azam
dengan azam
untuk
dapatkan
untuk
dapatkan
kefahaman
kefahaman

(5)(5)
Dahului
majlis
Dahului
majlis
dengan
al-aldengan
Fatihah
dan
Fatihah
dan
akhiri
dengan
akhiri
dengan
al-Asr
al-Asr

(3)(3)
Minta
izin
Minta
izin
keluar
masuk
keluar
masuk
majlis
majlis
(4)(4)
Bawa
Bawa
keperluan
keperluan
seperti
al-alseperti
Quran
dan
Quran dan
alatulis
alatulis

OUTCOME/KESAN USRAH
1.

Perpecahan kerajaan dan umat Islam disebabkan tiada ukhuwwah dan bersama dengan
musuh untuk menjauhi Islam.

2. Kesan menyertai usrah kepada individu dan kumpulan ialah menghargai persahabatan dan
kesanggupan menyumbang untuk Islam.

RUJUKAN BAHAGIAN USRAH MY FAMILY


BUKU dan PENULIS

PERTEMUAN 1

USRAH MY FAMILY

1. Risalah Usrah dan Dakwah oleh al-Imam Hassan al-Banna terbitan Dewan Pustaka Fajar,
Kuala Lumpur, 1993
2. Panduan Usrah : Idris Ahmad
3. Usrah dah Harakah : Yaqub Muhammad Husin
4. Asas-asas kefahaman Islam : Abu Urwah