Anda di halaman 1dari 1

PERJANJIAN PERISIAN PENGGUNA AKHIR NOKIA CORPORATION

Nokia memberi anda dengan perisian dan kandungan tertentu yang dimiliki oleh Nok
ia atau pemberi lesennya ( Perisian ). Perjanjian ini adalah antara anda dan Nokia Corpo
ration dan gabungannya, jika anda adalah penduduk A.S Nokia Inc. ( Nokia ) dan mengganti
kan apa-apa komunikasi sebelumnya berkaitan dengan Perisian. Ini adalah perjanji
an mengenai hak pengguna akhir dihadkan, bukan komersil dan bukan perjanjian unt
uk jualan.
Hak pengguna akhir anda akan ditamatkan secara automatik dan dengan segera tanpa
notis daripada Nokia jika anda gagal untuk mematuhi dengan apa-apa peruntukan p
erjanjian ini.
Anda boleh memasang dan mengguna satu salinan Perisian pada peranti Nokia dan/at
au komputer anda. Nokia tidak memberi anda hak atau lesen lain, sama ada dinyata
kan atau tersirat. Anda tidak boleh memindah, mengedar, mengubah suai, menterjem
ah, sublesen, menyewa, memajak, melakukan pembalikan kejuruteraan atau sebalikny
a cuba untuk menemui kod sumber atau membuat kerja derivatif Perisian. Untuk Per
isian Dilesenkan Sumber Terbuka, terma Sumber Terbuka berkenaan digunakan.
Peranti anda boleh memeriksa ketersediaan kemas kini perisian daripada Nokia. No
kia boleh memberi kemas kini Perisian yang dianggap penting atau kritikal oleh N
okia, dan dalam kes sedemikian anda tidak boleh terus menggunakan versi Perisian
sebelumnya.
Perisian mungkin tertakluk kepada kawalan eksport di bawah Peraturan Pentadbiran
Eksport A.S. dan peraturan kawalan import atau eksport lain. Anda bersetuju unt
uk mematuhi dengan ketat semua peraturan import dan eksport berkenaan dan mengak
ui bahawa anda bertanggungjawab mendapatkan lesen untuk mengeksport, mengeksport
semula, memindah, atau mengimport Perisian.
SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG BERKENAAN, (I) PERISIAN DIBE
RI "SEDIA ADA" TANPA WARANTI ATAU SOKONGAN APA-APA JENIS; DAN (II) NOKIA, PEKERJ
ANYA, PEMBERI LESEN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK APA-APA GANTI RUGI APA-APA SAHA
JA, TERMASUK TANPA PENGEHADAN GANTI RUGI LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG. JIKA BIDA
NG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN LIABILITI TETAPI MEMBENARKAN LIABILITI D
IHADKAN, MAKA MENDAPATKAN BALIK MAKSIMUM ADALAH A.S. $ 50.
Terma ini tidak termasuk mahupun mengehadkan hak mandatori anda dalam negara pem
astautin yang tidak boleh diketepikan oleh undang-undang. Jika peruntukan perjan
jian ini didapati tidak sah, kesahan peruntukan selebihnya tidak terjejas.
Perjanjian ini ditentukan oleh undang-undang Finland tanpa menghiraukan konflik
peruntukan undang-undangnya. Jika anda adalah penduduk A.S., perjanjian ini dite
ntukan oleh undang-undang New York, tanpa menghiraukan pilihan peruntukan undang
-undangnya, dan dalam kes sedemikian bidang kuasa eksklusif dan tempat mana-mana
tindakan untuk menguatkuasakan perjanjian ini adalah mahkamah persekutuan atau
negeri berkenaan di Wilayah New York, New York.