Anda di halaman 1dari 4

"Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya diAmerika.

Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama
Islam bahkan dia mampu mendalaminya. Selain belajar,dia juga seorang jurudakwah Islam.
Ketika berada di Amerika, dia berkenalandengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka
semakin akrab, dengan harapan semoga Allah s.w.t. memberinya hidayah masuk Islam.
Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan diAmerika dan
melintas dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut.Temannya itu meminta agar
dia turut masuk ke dalam gereja. Mula mula dia keberatan, namun kerana desakan akhirnya
pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di
salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.Ketika paderi masuk,
mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu,
si paderi agak terbeliak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada
seorang Muslim. Akuharap dia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergerak dari
tempatnya.Paderi tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun dia tetap tidak
bergerak dari tempatnya. Hingga akhirnya paderi itu berkata, "Aku minta dia keluar dari sini
dan aku menjamin keselamatannya. " Barulah pemudaini beranjak keluar.Di ambang pintu,
pemuda bertanya kepada sang paderi, "Bagaimana anda tahu bahawa saya seorang Muslim?"
Paderi itu menjawab, "Dari tanda yang terdapatdi wajahmu."Kemudian dia beranjak hendak
keluar. Namun, paderi ingin memanfaatkan kehadiran pemuda ini dengan mengajukan
beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memalukan pemuda tersebut dan sekaligus
mengukuhkan agamanya. Pemuda Muslim itu pun menerima tentangan debat tersebut.
Paderi berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus
menjawabnya dengan tepat. " Si pemuda tersenyum dan berkata,"Silakan!"
Sang paderi pun mulai bertanya, "Sebutkan satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya,
tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang
tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya,delapan yang tiada sembilannya, sembilan yang
tiada sepuluhnya, sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang tiada dua belasnya, dua
belas yang tiada tiga belasnya, tiga belas yang tiada empat belasnya.""Sebutkan sesuatu yang
dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh! Apa yangdimaksud dengan kuburan berjalan
membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? Sebutkan sesuatu
yang diciptakan Allah namun Diatidak menyukainya? Sebutkan sesuatu yang diciptakan
Allah dengan tanpa ayah dan ibu!" "Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diazab
dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu,siapakah
yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu?""Sebutkan sesuatu yang

diciptakan Allah dan dianggap besar! Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap
ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di
bawah sinaran matahari?"
Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan keyakinan kepada Allah.
Setelah membaca "Bismillah.. ." dia berkata,
- Satu yang tiada duanya ialah Allah S.W.T.
- Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang.
Allah s.w.t. berfirman, "DanKami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran
kami)."(Al-Isra': 12).
- Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir
menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali
dinding yang hampir roboh.
- Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.
- Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.
- Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah s.w.t. menciptakan makhluk.
- Tujuh yang tiada delapannya ialah Langit yang tujuh lapis.
Allah s.w.t.berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamusekali-kali
tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yangtidak seimbang." (AlMulk: 3).
- Delapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman.
Allahs.w.t. berfirman, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit.Dan pada
hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka." (AlHaqah: 17).
- Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada NabiMusa yaitu:
tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik,katak, darah, kutu dan
belalang.
- Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan.
Allah s.w.t.berfirman, "Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh
kalilipat." (Al-An'am: 160).
- Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .
- Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman
Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya,lalu Kami berfirman,
"Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Lalu memancarlahdaripadanya dua belas mata air."
(Al-Baqarah: 60).

- Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf ditambah dengan
ayah dan ibunya.
- Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Subuh.
Allah s.w.t. berfirman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya mulaimenyingsing. " (At-Takwir:
18).
- Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.
- Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara NabiYusuf,
yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami,sesungguhnya kami pergi
berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan
serigala." Setelah kedustaan terungkap,Yusuf berkata kepada mereka, "Tak ada cercaan
terhadap kamu semua." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun
bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang." (Yusuf:98)
- Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keldai.
Allah s.w.t. berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suarakeldai." (Luqman:
19).
- Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam,Malaikat, Unta Nabi
Shalih dan Kambing Nabi Ibrahim.
- Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialahAbu Jahal dan
yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim.
Allah s.w.t.berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).
- Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Shalih, yang diazab denganbatu adalah
tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah AshabulKahfi (penghuni gua).
- Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu DayaWanita,
sebagaimana firman Allah s.w.t. "Sesungguhnya tipu daya kaum wanitaitu sangatlah besar."
(Yusuf: 28).
- Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun,setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaranmatahari maknanya: Pohon
adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima
waktu, Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang hari.
-->Paderi dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda Muslim tersebut.
Kemudian dia pun mula hendak pergi. Namun dia mengurungkan niatnyadan meminta
kepada paderi agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan inidisetujui oleh paderi.
Pemuda ini berkata, "Apakah kunci syurga itu?"Mendengar pertanyaan itu lidah paderi
menjadi kelu, hatinya diselimutikeraguan dan rupa wajahnya pun berubah. Dia berusaha

menyembunyikan kekhuatirannya, namun tidak berhasil. Orang-orang yang hadir di gereja


itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun dia cuba mengelak.
Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya dia
jawab, sementara dia hanya memberi cuma satu pertanyaan namun anda tidak mampu
menjawabnya!
"Paderi tersebut berkata, "Sesungguh aku tahu jawapannya, namun aku takut kalian marah."
Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda. "
Paderi pun berkata, "Jawapannya ialah: Asyhadu An La Ilaha Illallah, WaAsyhadu Anna
Muhammadar Rasulullah. "
Lantas paderi dan orang-orang yang hadir di gereja itu terus memeluk agama Islam. Sungguh
Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga merekadengan Islam melalui tangan
seorang pemuda Muslim yang bertaqwa.