Anda di halaman 1dari 60

T PELAJARAN DAERAH KUCHING

PEJABAT PELAJARAN
DAERAH KUCHING
2010
2010

TAKRAW

CADANGAN DOKUMEN AKUAN KONTRAK


PASUKAN BAWAH 15 DAN 18 TAHUN
2010

KELAB SEPAK
TAKRAW
DISEDIAKAN OLEH
:
SMK. BANDAR KUCHING NO. 2 ( EN. JULIUS )

PASUKAN BAWAH 15 DAN 18 TAHUN


SMK PADUNGAN (PN. VALERIE)
2010

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

ISI KANDUNGAN AKUAN DOKUMEN KONTRAK


1.

Pengenalan Sepak Takraw

2.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

3.

Tujuan Kokurikulum dan Objektif Kokurikulum

4.

Visi dan Misi Sekolah

5.

Objektif Kelab Sepak Takraw

6.

Biodata Guru Pembimbing

7.

Surat Pelantikan

12

8.

Penggal Persekolahan

14

9.

Takwim Sekolah

15

10. Takwim MSSM

15

11. Pemberi Kontrak

17

12. Penerima Kontrak

18

13. Borang Pemarkahan Kokurikulum

20

14. Ringkasan Fokus Dan Aktiviti Aktiviti

21

15. Contoh Borang Prestasi Kemahiran Ahli Kelab Sepak Takraw


Bulan Januari hingga Mei (Penggal Pertama)

27

16. Borang Data Penglibatan Ahli (Etnik)

28

17. Senarai Ahli Kelab

29

18. Borang Kehadiran

30

19. Perlembagaan Kelab Sepak Takraw

31

20. Jadual Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum

37

21. Carta GANTT

38

22. Senarai Semak

39

23. Borang Pemantauan

40

24. Nota Nota Sepak Takraw

42

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

25. Surat Kepada ibu bapa / penjaga

55

26. Borang Deklarasi

56

PENGENALAN SEPAK TAKRAW


Permainan sepak takraw pada asalnya dikenali sebagai sepak raga. Ia dimainkan dalam
sekumpulan pemain yang membentuk bulatan. Mata dalam permainan tersebut dikira
bilangan kemahiran menimang bola, menanduk, mendada, menggunakan paha. Bolanya
pula dibuat daripada gelung rotan yang dijalin menjadi bulat.
Permainan ini dimainkan oleh masyarakat sekitar Tanah Melayu dan Siam (Thailand). Di
tanah Melayu permainan ini dimainkan oleh masyarakat kelas pertengahan dan
bangsawan
Pada awal abad ke 20 permainan sepak raga semakin popular. Sepak raga jaring telah
diperkenalkan selepas Perang Dunia II. Sepak Raga Jaring semakin popular dalam
kalangan pelajar dan belia. Pada tahun 1965 nama Sepak Raga Jaring ditukar kepada
Sepak Takraw yang mengabungkan perkataan Sepak (Malaysia) Takraw (Thailand - bola)
oleh Yang Berhormat En. Muhammad Khir Johari .
Sepak Takraw diperkenalkan dalam gelanggang yang dimainkan oleh tiga orang pemain
iaitu tekong, feeder dan killer.

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

Peralatan dan pakaian

1.45m

13.42m

6.1m

Pakaian sukan

6.7m

Gelanggang Takraw

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

Contoh permainan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi
melahirkan

rakyat

Malaysia

yang

berilmu

pengetahuan,

berakhlak

mulia,

bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta


memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara."

TUJUAN DAN OBJEKTIF KOKURIKULUM


TUJUAN KOKURIKULUM

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti

yang boleh meningkatkan interaksi dan

integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif
dan afektif untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.

OBJEKTIF KOKURIKULUM
Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid
harus melibatkan diri.

Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah,

mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti.

Dengan andaian bahawa murid-murid tidak

mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat


menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat,
bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.

VISI DAN MISI KELAB SEPAK TAKRAW


VISI
" JUARA YANG CEMERLANG"

MISI
1.

Menggalakkan penyertaan dalam kalangan pelajar sehingga menjadi Juara dan


Cemerlang.

2.

Menjalankan aktiviti yang telah dicadangkan dalam dokumen kontrak

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

OBJEKTIF-OBJEKTIF KELAB SEPAK TAKRAW


Ahli ahli Kelab Sepak Takraw boleh:
1.

Melakukan kemahiran asas Sepak Takraw dengan betul.

2.

Mengetahui kepentingan disiplin diri sebagai seorang ahli sukan dengan


menghadiri perjumpaan dan mengikut latihan dengan tekun.

3.

Mengamalkan sikap perpaduan, kerjasama, permuafakatan dan semangat sepasukan


sebagai seorang pemain Sepak Takraw.

4.

Mengamalkan sikap kepimpinan yang baik, ketabahan dan kecekalan semasa


menghadapi masalah dan cabaran.

BIODATA GURU PEMBIMBING


( Sumber : EMIS )

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

10

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

11

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR SAMARIANG


JALAN SULTAN TENGAH,
93050, KUCHING,
SARAWAK

Ruj. Tuan:
Ruj. Kami:

Tarikh:

Encik .................................
SMK Bandar Samariang
Tuan,
Pelantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergera Pasukan Kelab Sepak Takraw
Sekolah Menengah Kebangsaan ................................................
Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya
melalui Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah)
1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11,
Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21 hb. Mei 1998, saya telah
melulus dan mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Kelab Sepak Takraw Sekolah
Sekolah Menengah Kebangsaan ................................ Kelulusan dan pengesahan ini
terkandung dalam surat saya .......................................... bertarikh
............................................
2.
Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian
saya bahawa tujuan dan matlamat penubuhan Kelab Sepak Takraw sekolah ini tidak
bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Saya juga yakin bahawa persatuan ini mampu memberi sumbangan yang berkesan kepada
usaha menyemarakkan lagi kegiatan kokurikulum di sekolah ini. Walau bagaimana pun,
kegiatan persatuan ini perlu dipimpin, dibimbing dan dipandu, manakala kebajikan serta
keselamatan pelajar-pelajar yang menganggotainya perlu diselia, diselanggara dan
dikawal.
3.
Sehubungan itu, berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut
Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta
Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No.
41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka saya dengan bangga
dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Kelab Sepak
Takraw Sekolah Menengah Kebangsaan.........................................berkuatkuasa mulai
tarikh surat ini.
4.
Dengan pelantikan ini bermakna tuan secara rasmi bertanggungjawab atas
perjalanan dan kegiatan Kelan Sepak Takraw Sekolah Sekolah Menengah
Kebangsaan ................................................ dan berkuasa menasihati, menegur dan
mengarahkan Ahli Jawatankuasa Persatuan dan semua ahli persatuan demi memastikan
Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

12

Telefon: 082-311072
Fax
: 082-313270

ahli sepak takraw sekolah ini tidak terkeluar daripada tujuan dan matlamat
penubuhannya. Tuan juga secara rasmi bertanggungjawab memastikan setiap aktiviti
Kelab Sepak Takraw sekolah ini mematuhi sepenuhnya semua peraturan, syarat-syarat
dan prosedur yang ditetapkan oleh sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan
Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Malaysia.
5.
Seterusnya tuan dilantik mewakili saya untuk menyelia, menyelenggara,
mengawal dan menguruskan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menjadi ahli Kelab
Sepak Takraw Sekolah Menengah Kebangsaan ....................................... semasa menyertai
aktiviti-akviti atau program-program yang dianjurkan oleh persatuan di dalam dan di luar
kawawan sekolah.
6.
Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan
tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan.
7.
Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan
disanjung tinggi.
Disertakan juga Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru
Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
.
(
)
Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan ..................................
s.k.

1.
2.
3.
4.

Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah


Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Fail Peribadi
Fail Kelab Sepak Takraw

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

13

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2010

PENGGAL PERSEKOLAHAN SESI 2010


Kumpulan B
Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah,
Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah
Persekutuan Putrajaya
Penggal

Cuti dan Hari Persekolahan

Mula

Akhir

Hari

Hari Persekolahan
I

Cuti Pertengahan Penggal


Hari Persekolahan
Cuti Pertengahan Tahun
Hari Persekolahan

II

Cuti Pertengahan Penggal


Hari Persekolahan
Cuti Akhir Tahun
Jumlah
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am
Jumlah Hari Cuti Penggal

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

14

TAKWIM SEKOLAH

JANUARI

APR

FEBRUARI

ME

MAC

JU

JULAI

OKTO

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

15

OGOS

NOVE

SEPTEMBER

DISEM

TAKWIM MSSM BAHAGIAN KUCHING

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

16

PEMBERI KONTAK
PEMBERI KONTRAK 2010
( bahagian 1 - a)
A.

Bahawa saya .........................................................................................., Guru


Pembimbing
Kelab
Sepak
Takraw
SMK ........................................................................................ dengan ini bersetuju
untuk melaksanakan rangkaian aktiviti yang relevan dengan tugas yang
diamanahkan kepada saya.

B.

Sila rujuk Lampiran 1 untuk ringkasan fokus dan aktiviti yang akan dikendalikan.

C.

Bahawa saya sedia maklum serta akur untuk melangsaikan aktiviti berkenaan
sebagaimana yang dipersetujui (mengikut ketetapan saranan Kementerian
Pelajaran dan pihak Urus Tadbir Sekolah) dengan sebaik mungkin, mengikut
kesesuaian dan keupayaan kumpulan pelajar yang dipertanggungjawabkan kepada
saya.

D.

Saya akui bahawa kumpulan yang dipertanggungjawabkan kepada saya itu


mempunyai keupayaan serta kecekapan yang berbeza. Bagi menjanjikan situasi
aktiviti yang selesa serta menyeronokkan, saya akan sedaya upaya menggunakan
segala kepakaran dan pengalaman mengikut kehendak situasi melalui
penggunaaan pendekatan/metode seperti yang diperturunkan:
1.
2.
3.
4.

Latihan secara berpasukan dan individu.


Penggunaan peralatan serta sumber yang bersesuaian.
Perlawanan persahabatan
Lawatan.

E.

Dalam semua aktiviti bagi perlunasan kandungan kontrak, nilai-nilai murni


diterapkan sebaik mungkin dengan sentiasa berpaksikan kepentingan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Etika Perguruan dengan mengambil kira
penerapan unsur KBKK.

F.

Perlunasan aktiviti dalam kontrak ini berdasarkan daripada bahan rujukan seperti
berikut:
http://www.freewebs.com/sukansepaktakraw/latihan.htm

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

17

PENERIMA KONTRAK (AHLI KELAB)


A.

Bahawa kami, ahli-ahli Pasukan Bawah 15 dan Bawah 18 Tahun Sepak


Takraw SMK. ....................................................... telah menjalankan aktiviti seperti
yang termaktub di Bahagian 1 (A), Akuan Kontrak. Kami mengaku bahawa
keseluruhan kandungan aktiviti itu telah dilunaskan oleh guru pembimbing kami,
ENCIK / PUAN .................................. dari tarikh .........................................
hingga .................................................. 2010.

B.

Diakui bahawa guru pembimbing pasukan kami itu juga telah menggunakan
pelbagai pendekatan/kaedah/teknik dalam menjalankan setiap aktiviti.

C.

Bahawa prestasi kehadiran kami, ahli-ahli pasukan yang dipertanggungjawabkan


kepada ENCIK / PUAN ................................................................... tercatat dengan
tepat dan betul sebagaimana yang terdapat pada borang Pemarkahan Kokurikulum
yang di bawah ini dan kami sedia maklum serta bersetuju markah berkenaan
sebanyak 100%. Kami sedia maklum dan bersetuju bahawa perolehan markah
berkenaan adalah tertakluk dengan ketetapan peraturan organisasi
(SMK .....................................................................................).

Tandatangan Pemberi Kontrak


Nama Pemberi Kontrak
Tarikh Kontrak Ditandatangani

Tandatangan Penerima Kontrak


Nama Penerima Kontrak
Tarikh Tandatangan

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

18

Tandatangan Saksi
Nama Saksi
Cop/Mohor Rasmi
Tarikh Tandatangan

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

19

PEMARKAHAN KOKURIKULUM
Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang
disertainya berdasarkan kepada 4 aspek. Peratus markah yang diperuntukkan
adalah seperti berikut:
Bilangan
1.
2.
3.
4.

Aspek Penilaian
Kehadiran
Jawatan disandang
Penglibatan
Pencapaian
Jumlah

Markah (%)
50
10
20
20
100

KELAB SEPAK TAKRAW


BORANG PEMARKAHAN KOKURIKULUM
BIL

NAMA

KEHADIRAN

PENGLIBATAN

PENCAPAIAN

JAWATAN

(50%)

(20%)

(20%)

(10%)

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

20

JUMLAH

RINGKASAN FOKUS DAN AKTIVITI PASUKAN BAWAH 15 DAN 18 TAHUN


KELAB SEPAK TAKRAW
Bil
Perjumpaan
/ Tarikh
P1
Jan 2009

P2
Jan 2009

AKTIVITI

Latihan Kemahiran

Latihan Kemahiran
*Pertandingan ST
MSSB Bawah 15T

P3
Jan 2009

FOKUS

TANDATANGAN
WAKIL PELAJAR

TANDATANGAN
GURU

CATATAN

1. Secara Individu
(a) Kawalan bola sepak sila
(b) Kawalan bola sepak kuda
(c) Kawalan bola guna peha
(d) Kawalan bola guna bhg
kepala
(e) Kawalan bola guna dada
2. Secara berpasangan
(a) Kawalan bola sepak sila
(b) Kawalan bola sepak kuda
(c) Kawalan bola guna peha
(d) Kawalan bola guna bhg
kepala
(e) Kawalan bola guna dada

3. Secara berpasangan dan regu


Latihan Kemahiran
(a) Menservis bola perlahan
(b) Menservis bola kencang
*Pertandingan ST
(c) Menservis bebas
MSSB Bawah 18T
memastikan bola melepasi

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

21

jarring ke gelanggang
lawan.
(d) Membaling bola kearah
tekong
P4
Feb 2009

P5
Feb 2009

Latihan Kemahiran

Latihan Kemahiran

4. Secara pasangan dan


kumpulan
(a) Servis bola pendek dan
panjang ke kanan
gelanggang
(b) Servis bola pendek dan
panjang ke kiri Gelanggang
(c)Servis bola ke bahagian
tengah dan depan gelanggang
(d)Servis bola panjang ke
belakang.
5. Secara Individu bola
tergantung/digantung
(a) Membuat rejaman guna
bahagian dalam kaki
(b) Membuat rejaman guna
tapak kaki
(c) Membuat rejaman guna
hujung kaki
(d) Membuat rejaman guna
bhg tepi hujung kaki
6. Secara berpasangan-bola

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

22

P6
Mac 2009

Latihan Kemahiran

dibalingkan atau dilambung oleh


pasangan kemudian direjam.
(a) Membuat rejaman guna bhg
dalam kaki
(b)Membuat rejaman guna tapak
Kaki
(c)Membuat rejaman guna
hujung kaki
(d) Membuat rejaman guna bhg
tepi kaki.

P7
Mac 2009

Latihan Kemahiran

7.Secara individu dan pasangan


(a) Rejaman menggunakan dahi
(b) Rejaman menggunakan sisi
kanan kepala
( c)Rejaman menggunakan sisi
kiri kepala

P8
April 2009

Latihan Kemahiran

8. Secara berpasangan dan


Kumpulan
(a) Merejam di sisi kanan
gelanggang
(b) Merejam di sisi kiri
gelanggang
(c) Merejam di bahagian tengah
gelanggang

P9

Latihan kemahiran

9. Membuat Umpanan kepada

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

23

April 2009

Perejam secara pasangan/regu


(a) Umpanan pendek kiri/kanan/
tengah berhampiran jarring.
(b) Umpanan panjang
kiri/kanan/tengah di tengah
gelanggang.
Latihan Kemahiran

10. Secara berpasangan dan


berkumpulan
( a) Menghadang bola dengan
belakang badan
( b) Menghadang bola dengan
kaki dan bahagian paha

Perlawanan
Persahabatan Ahli
Kelab
Perlawanan
Persahabatan
Antara Kelas
Latihan

1. Organisasi/Strategi Pasukan
2. Kemahiran

Perlawanan
Persahabatan
pasukan sekolah
dengan pasukan
sekolah lain.

1. Organisasi/ Strategik Pasukan


2. Kemahiran

P10
April 2009

P11-P12
April 2009
P12-P13
Mei 2009
P14
Mei 2009

P15
Jun 2009

1. Organisasi/Strategi Pasukan
2. Kemahiran
1. Latihan ketahanan
2. Latihan kecergasan
3. Latihan Litar/ pergerakan di
Gelanggang

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

24

P16
Jun 2009

Latihan

P17
Julai 2009

Perlawanan
Persahabatan
dengan pasukan
dari luar termasuk
kampong atau
institusi pengajian
tinggi/ kolej/jabatan
kerajaan.

P18
Julai 2009

Latihan

P19
Julai 2009

Lawatan ke Tempat
Peranginan atau
Perkelahan

1. Latihan ketahanan
2. Latihan kecergasan
3. Latihan Litar/pergerakan di
Gelanggang
1. Organisasi/ Strategik Pasukan
2. Kemahiran

1. Latihan ketahanan
2. latihan kecergasan
1. Rehat dan Rawat

P20
Ogos 2009
P21
Ogos 2009

Pertandingan
Antara Rumah
Latihan

1. Pemilihan pemain atau baru


2. Kemahiran
Kawalan bola guna
kaki/peha/kepala
(a) Kawalan bola secara
individu
(b) Kawalan bola secara
berpasangan
(c) Kawalan bola secara

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

25

berpasukan
P22
Ogos 2009

Latihan

P23
Oktober
2009

Latihan

P24
Oktober 2009

Latihan

P 25
OktoberNovember
2009

Latihan

Membuat servis bola ke


gelanggang lawan
(a) panjang
(b) pendek
(c) kiri
(d) kanan
Membuat hantaran/umpanan
(a) hantaran kepada tekong
(b) hantaran/umpanan kepada
perejam
Membuat Rejaman berpasangan
(a) guna sepak kuda
(b) guna tapak kaki
(c) guna sisi kaki
Membuat hadangan bersama
perejam
(a) Menggunakan belakang
(b) Menggunakan kaki dan paha
Menerima hantaran daripada
tekong.
(a) kanan gelanggang
(b) kiri gelanggang
(c) tengah gelanggang
(d) depan gelanggang (hampir
dengan jaring)

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

26

Contoh Borang Prestasi Kemahiran Ahli Kelab Sepak Takraw Bulan Januari hingga Mei (Penggal
Pertama)
Peratusan Menguasai Kemahiran Asas Sepak Takraw
Bil

Nama Ahli Kelab

Mengawal bola
J

Sepak Mula/
Menservis
M A M J F M A

Merejam bola
M J

M A

Mengumpan bola
M J

M A

Menerima bola/

M J

M A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

27

BORANG DATA PENGLIBATAN AHLI (ETNIK)


BIL

ETNIK

Melayu

Iban

Cina

Bidayuh

Melanau

Orang Ulu

Jawa

India

Lain-Lain

GENDER
LELAKI
PEREMPUAN

JUMLAH

JUMLAH

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

28

SENARAI AHLI KELAB SEPAK TAKRAW


BIL

NAMA

GENDER

ETNIK

TINGKATAN

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

29

KELAB SEPAK TAKRAW


BORANG KEHADIRAN
TARIKH
BIL

NAMA

PERLEMBAGAAN KELAB SEPAK TAKRAW - contoh


Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

30

KELAB SEPAK TAKRAW


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN .....................................
PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN
Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah)
1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan
No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan
Peraturan-Peraturan
(Perlembagaan)
Kelab
Sepak
Takraw
Sekolah
Menengah
Kebangsaan ................................................ yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja.
PERATURAN 1

NAMA DAN ALAMAT

a.

Nama Persatuan:

Kelab Sepak Takraw


Sekolah Menengah Kebangsaan ...................................

b.

Alamat:

Sekolah Menengah Kebangsaan ...................................


..............................................................................
..............................................................................

PERATURAN 2

MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang
dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek
PERATURAN 3

OBJEKTIF

3.1

Supaya ahli dapat menganggotai Kelab Sepak takraw dengan lebih terpimpin
dalam menimba Ilmu Sepak Takraw dan memupuk semangat bertanggungjawab
dan disiplin diri.

3.2

Ahli-ahli Kelab Sepak takraw akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap
yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian
kecekapan yang diikutiinya.

PERATURAN 4

KEAHLIAN

4.1

Dibuka kepada semua murid sekolah ini.

4.2

Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan

4.3

Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan


akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.

PERATURAN 5
5.1

GURU PENASIHAT

Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

31

5.2

Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan


sesuatu aktiviti.

5.3

Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti


dijalankan.

PERATURAN 6

AHLI JAWATANKUASA

6.1

Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

6.2

Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang
tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai
Ahli Jawatankuasa.

6.3

Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.

6.4

Ahli Jawatankuasa Kecil


mengadakan mesyuarat.

6.5

Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar


surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.

6.6

Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:-

dilantik

oleh Guru

6.6.1

Pengerusi

6.6.2

Naib Pengerusi

6.6.3

Setiausaha

6.6.4

Penolong Setiausaha

6.6.5

Bendahari

6.6.6

Penolong Bendahari

6.6.7

Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan)

6.6.8

Pemeriksa Kira-Kira(2 orang)

PERATURAN 7
7.1

boleh

Penasihat tanpa

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

Pengerusi
7.1.1

Mempengerusikan semua mesyuarat


kesempurnaan semua mesyuarat

dan

bertanggungjawab atas

7.1.2

Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang


diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

32

7.1.3
7.2

7.3

7.4

7.5

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari


masa ke semasa.

Naib Pengerusi
7.2.1

Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang


diberi.

7.2.2

Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.

7.2.3

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari


masa ke semasa.

Setiausaha
7.3.1

Menguruskan hal-hal surat menyurat.

7.3.2

Mencatat
kegiatan.

7.3.3

Mencatat kehadiran ahli

7.3.4

Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.

7.3.5

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari


masa ke semasa.

dan

menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-

Penolong Setiausaha
7.4.1

Membantu
setiausaha
tanggungjawabnya.

7.4.2

Menjalankan

7.4.3

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari


masa ke semasa.

tugas

dalam

Setiausaha

menjalankan

segala tugas dan

sewaktu ketiadaan Setiausaha.

Bendahari
7.5.1

Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan

7.5.2

Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan


dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.

7.5.3

Menyebdiakan Penyata
menandatanganinya.

Kira-Kira

bulanan

7.5.4

Melaporkan kedudukan kewangan


mesyuarat ahli jawatankuasa.

sekiranya

dan tahunan serta


diminta

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

di dalam

33

7.6

7.7

7.8

7.5.5

Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam


Mesyuarat Agung.

7.5.6

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari


masa ke semasa.

Penolong Bendahari
7.6.1

Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.

7.6.2

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari


masa ke semasa.

Ahli Jawatankuasa
7.7.1

Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang


dilaksanakan.

7.7.2

Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.

7.7.3

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari


masa ke semasa

Pemeriksa Kira-Kira
7.8.1

Memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan


dan bertangungjawab keatasnya.

7.8.2

Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

PERATURAN 8

KEWANGAN

8.1

Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui


derma yang diputuskan
semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.00 seorang
sebulan.

8.2

Persatuan juga boleh memperolehi

8.3

Ahli-ahli
yang
bersetuju
menyertai
aktiviti
yang memerlukan
perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.

8.4

Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA


sekolah, sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.

PERATURAN 9

kewangan melalui aktiviti.

KEHADIRAN/PENYERTAAN

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

34

9.1

Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh


persatuan sepanjang tahun.

9.2

Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki


menulis surat tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam
penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.

PERATURAN 10

AKTIVITI

10.1

Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli
jawatankuasa.

10.2

Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan
kepada pengetahuan ahli.

PERATURAN 11

PERATURAN-PERATURAN

11.1

Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.

11.2

Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.

11.3

Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

PERATURAN 12

TINDAKAN DISIPLIN

12.1

Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak


mematuhi peraturan yang ditetapkan.

12.2

Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut:


12.2.1 Amaran lisan
12.2.2 Amaran bertulis

12.3

Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat
rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru
Penasihat adalah muktamad.

PERATURAN 13

PINDAAN PERLEMBAGAAN

13.1

Mana-mana bahagian dalam

perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.

13.2

Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, ahli


Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.

13.3

Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa
akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.

13.4

Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh
Pengetua/Guru Besar.

jawatankuasa,

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

35

PERATURAN 14

PEMBUBARAN PERSATUAN

14.1

Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan


melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

14.2

Segala hutang wajib dijelaskan.


Agung Tergempar.

PERATURAN 15

jika didapati

Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat

HAL-HAL LAIN

15.1

Setiap ahli
dijalankan.

perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang

15.2

Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

36

JADUAL PERJUMPAAN MINGGUAN KELAB SEPAK TAKRAW


BULAN

TARIKH
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

JANUARI
FEBRUARI
MAC
APRIL
MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DISEMBER

Carta GANTT - contoh


AKTIVITI

BULAN

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

37

30

31

JAN
1. Rekrut ahli baru

2. Kemahiran

3. Permainan
persahabatan

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

x
x

4. Lawatan
5. Pertandingan

x
x

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

38

SENARAI SEMAK

BIL

PERKARA

1.

Pengenalan

2.

Falsafah Pendidikan Negara

3.

Tujuan Kokurikulum

4.

CATATAN

Misi & Visi Sekolah

5.

Objektif-objektif

6.

Biodata Guru Pembimbing

7.

Surat Perlantikan

8.

Penggal Persekolahan 2010

9.

Takwim Sekolah

10.

Takwim MSSM Bahagian Kuching

11

Pemberian Kontrak Guru Penasihat

12.

Borang Pemarkahan Kokurikulum

13.

Penerima Kontrak Ahli Kelab

14.

Ringkasan Fokus Dan Aktiviti Aktiviti

15.

Contoh Borang Prestasi Kemahiran Ahli Kelab Sepak Takraw

16.

Borang Data Penglibatan Ahli (Etnik)

17.

Senarai Ahli Kelab

18.

Borang Kehadiran

19.

Perlembagaan Kelab

20.

Jadual Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum

21.

Carta GANTT

22.

Senarai Semak

23.

Borang Pemantauan

24.

Nota Nota Sepak Takraw

25.

Surat lepada Ibu bapa/ penjaga

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

39

BORANG PEMANTAUAN
PEMANTAUAN

TARIKH

CATATAN PENYELARAS

NAMA
PENYELARAS

TANDATANGAN
PENYELARAS

1
FEB

2
MEI

3
OGOS

4
OKTOBE
R

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

40

NOTA NOTA SEPAK TAKRAW


1.

KEMAHIRAN
Terdapat enam kemahiran di mana seorang pemain Sepak Takraw kena belajar.

KEMAHIRAN SEPAK

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

41

KEMAHIRAN MEMAHA

Kemahiran memaha adalah satu


teknik menampan atau menahan
bola yang dihantar daripada pihak
lawan. Memaha biasanya akan
disusuli oleh kemahiran sepak untuk
menghantar atau melambung bola

1.3

KEMAHIRAN MENANDUK
Menanduk adalah satu daripada kemahiran Sepak Takraw yang penting.
Kemahiran menanduk digunakan untuk menyerap servis daripada lawan dan
adakalanya digunakan untuk menghantar bola ke dalam gelanggang lawan dan
memematikan servis.

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

42

Menanduk dilakukan dibahagian dahi, belakang ,sisi kiri dan sisi kanan

1.4

KEMAHIRAN SERVIS

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

43

Servis Kuda
Servis ini telah diperkenalkan oleh Thailand.
Servis ini telah diterima oleh Persekutuan Sepak
Takraw Antarabangsa (ISTAF) walaupun pada
mulanya telah mendapat tentangan khususnya
daripada Malaysia.
Ada pihak yang menganggap dengan adanya
servis
kuda
seni
permainan
Takraw
sebahagiannya telah hilang. Fokus permainan
lebih tertumpu kepada servis dan membalas
servis.
Servis Kuda

Servis ini andalah jenis servis asas. Servis


dibuat dengan tujuan untuk menghantar
bolah ke bahagian belakang gelanggang

Servis Semi Lob


Sepak Sila

Sepak Cangkuk
Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

44

Membaling bola servis


Tugas membaling bola servis dilakukan oleh apit kiri
atau apit kanan.
Apit hendaklah mendengar arahan daripada pengadil
kejohanan. Apabila selesai sahaja pengadil membuat
arahan atau pengumuman apit hendaklah mengambil
posisi yang betul dalam suku bulatan.
Bola hendaklah dipegang dengan kemas. Tumpuan
hendaklah diberikan kepada ketinggian yang diminta
oleh tekong
Pastikan bola akan sampai daripada jarak balingan yang
dibuat

1.5

Servis dari kedudukan dalam bulatan


KEMAHIRAN REJAMAN

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

45

Rejaman dilakukan untuk mematikan bole ke dalam gelanggang pihak lawan


Berbagai cara rejaman dilakukan antaranya

kilas
lipatan gunting

gulung

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

46

Menanduk
Rejaman menggunakan kemahiran menanduk
amat sesuai sekali ketika bola berada di tengahtengah jaring atau amat hampir dengan jaring.
Tandukan hendaklah dibuat dengan
menggunakan bahagian hadapan dahi atau
tandukan sisi kiri atau sisi kanan

Rejaman Gunting
Lazimnya rejaman ini digunakan apabila bola
lambungan berada berhampiran

1.6

KEMAHIRAN MENGHADANG

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

47

Menghadang
Menghadang adalah sejenis kemahiran tinggi yang diperlukan
oleh pemain. Tujuan menghadang adalah untuk mematahkan
rejaman pihak lawan daripada masuk ke gelanggang.
Menghadang boleh dilakukan dengan menggunakan paha,
kaki, tapak kaki, bahagian badan dan kepala.

2.

KEMAHIRAN PASUKAN

Kemahiran Pasukan
Dalam membina sebuah pasukan yang baik setiap individu haruslah
memiliki kemahiran asas
memiliki kemahiran dalam mengendali posisi dan tugas

membina keserasian

Membina Semangat berpasukan

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

48

Mendengar dan melaksanakan


jurulatih

3.

arahan

PERANCANGAN LATIHAN

LATIHAN

Rancangan Latihan Harian

Latihan Regangan
Rancangan latihan perlulah mengandungi
Tajuk
Objektif
Latihan Kecergasan
Latihan Kemahiran
Menyejukan badan
Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

49

Perbincangan

Perbincangan dengan pemain

4.

UJIAN PENILAIAN

Ujian Penilian adalah penting untuk menguji tahap kemahiran pemain dan menilai
keberkesanan program yang telah dijalankan
Perkara-perkara yang diujinilai adalah
Kemahiran
Jenis-jenis Ujian Penilian
A. Kemahiran menimang
B. Kemahiran Mengawal Bola
C. Kemahiran Mengumpan
D. Kemahiran Servis
E. Kemahiran Merejam
F. Kemahiran Menghadang
kekuatan dan kelemahan program
tahap penyampaian dan penerimaan peserta
Skop Penilaian
Kemahiran individu dan pasukan
Stretegi permainan
Kecergasan fizikal
Undang-undang permainan

Sikap dan nilai

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

50

Jenis penilaian
Objektif
Penilaian dan pengukuran kemahiran yang diuji dengan gred atau keputusan yang nyata

Subjektif
Penilaian berdasarkan teknik dan gaya dalam permainan

KEPERLUAN ASAS

5.

Keperluan Asas
Gelanggang
Luas
Garisan sempadan
Garisan teras
Garisan suku bulatan

Bulatan sepak mula

Tiang

Ukuran
kedudukan

Bahan

Jaring

Bahan
tinggi
panjang

ketegangan

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

51

Bola Takraw
Bahan
berat

saiz

Bola Sintatik

6.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Peraturan
Peraturan yang dimaksudkan adalah peraturan pertandingan atau peraturan kejohanan

Undang-undang yang digunapakai


Jenis pertandingan
Pengurusan
Peraturan
Penyertaan dan Pendaftaran
Sistem pertandingan
Menarik diri
Pengadil dan penjaga garisan
Penggantungan
Bantahan dan rayuan
Jawatankuasa tatatertib
Juri rayuan

Undang-undang
Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

52

Undang-undang yang dimaksudkan adalah undang-undang permainan. Perkara-perkara yang


ditetapkan sebelum, semasa atau selepas sesuatu permainan.

7.

Gelanggang
Tiang
Jaring
Bola Takraw
Pemain-pemain
Peralatan pemain
Gantian pemain
Pegawai-pegawai
Undian
Pemanasan badan
Kedudukan pemain
Permulaan permainan dan sepak mula
Perkara-perkara batal
Tukar sepak
Masa rehat
Cara mendapatkan mata
Kiraan mata
Permaian tergendala sementara
Tatatertib
Hukuman
Kelakuan buruk pegawai

umum

PENGURUSAN PERTANDINGAN

Sebagai pihak atau badan yang diberikan amanah dan tanggungjawab mengelola pertandingan
sepak takraw perlulah mengambil kira perkara-perkara berikut:
1. Surat Siaran
2. Borang Pendaftaran
3. Jawatankuasa Pertandingan
4. Sistem Pertandingan
5. Sumber kewangan dan peruntukan

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

53

SURAT KEPADA IBU BAPA / PENJAGA - contoh


(Kepala surat sekolah)

( Kepada ibu bapa / penjaga )


-nyatakan nama dan alamat
Tuan,
KEGIATAN KOKURIKULUM 2010
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.
2.
Sehubungan dengan itu, sukacita dimaklumkan bahawa kegiatankegiatan
kokurikulum
bagi
anak
tuan_______________Tahun/Tingkatan_________adalah seperti berikut:
Bil.
1
2
3

Kegiatan-kegiatan
Pasukan Pakaian Seragam.............
Kelab dan Persatuan............
Kelab Sukan dan permainan............

Hari/Tarikh

Masa

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

54

3.
Pihak sekolah memohon jasa baik tuan untuk memastikan anak tuan
menghadiri kegaiatan-kegiatan seperti di atas.
Sekian,terima kasih
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya
Pengetua

yang

menurut

JABATAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK


BANGUNAN TUN DATUK PATINGGI
TUANKU HAJI BUJANG
JALAN SIMPANG TIGA
93604 KUCHING
SARAWAK

perintah

Telefon : 082-243201
Faks
: 082-241087
Kawat : PENDIDIKAN

________________________________________________________________________
Borang SPPK 1

A. BORANG DEKLARASI
KURSUS
:
_____________________________________________
______________________________________

TARIKH

NAMA PENUH (Mengikut Kad Pengenalan/Sijil Lahir) : .......................................................................


ALAMAT:
..................................................................................
TELEFON : ..............................

NO

..
JANTINA (Lelaki /Perempuan)
LAHIR : .......................

.......................

UMUR:
Tahun

............

.......TARIKH

bulan

NOMBOR KAD PENGENALAN: ................................


PIHAK YANG PERLU DIHUBUNGI JIKA BERLAKUNYA KECEDERAAN ATAU KEMALANGAN:
NAMA : ........................................................

/ ........................................

HUBUNGAN: ...............................................
ALAMAT : ..................................................................................................................

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

55

NO.
BIMBIT:

TELEFON:

.........................
....................... / ........................

NO.

TEL.

SEJARAH PERUBATAN
Pernahkah anda menerima immunisasi Tetanus? YA / TIDAK (Sila bulatkan)
Sila nyatakan anggaran tarikh immunsasi/penuja yang diambil: _____/_______/______.
Sila tandakan /
Ya
Tidak
Kecederaan pada sendi atau tulang

Ya
/

Alah sengatan lebah, ubat-ubatan,


air laut dll.
Mabuk Laut atau pergerakan

Tidak

Kecederaan atau pembedahan


terkini
Masalah Penafasan/Penyakit
asma
Sawan

/
Masalah psikologi atau kelakuan

/
/
/

Diabetes
/

Migrain/ pening kepala yang teruk

/
Lain-lain masalah (nyatakan)

Pernahkah anda sebulan yang lalu menghadapi sebarang penyakit berjangkit


ataupun terdedah kepada mereka yang mengalami penyakit cirit-birit . Atau
adakah anda pembawa kepada sebarang penyakit?

Sekiranya anda menjawab Ya pada SEBARANG soalan di atas, sila berikan maklumat terperinci di
ruang yang disediakan. Sila nyatakan jika keadaan sekarang atau yang lepas perlu diberi perhatian
yang lebih semasa aktiviti berlangsung. Lampiran kertas tambahan sekiranya yang disediakan tidak
mencukupi.

B. BORANG AKUAN IBU BAPA / PENJAGA


Saya,
No. Kad Pengenalan

Ibu Bapa / Penjaga kepada

pelajar yang bernama

dalam

Tahun/Tingkatan

yang sedang belajar di sekolah

[alamat penuh]

dengan ini

mengizinkan anak saya untuk


menyertai
yang diadakan mulai

hingga

di

2.
Saya faham bahawa segala langkah keselamatan telah dan akan diambil oleh pihak
penganjur. Walaupun demikian saya mengaku bahawa anak saya perlu mematuhi
peraturan-peraturan dan arahan di sepanjang aktiviti / program dijalankan termasuk
dalam masa perjalanan pergi dan balik.
3.
Saya juga mengizinkan anak saya supaya diberi rawatan/perubatan/pembedahan
jika keadaan memerlukan tindakan segera untuk berbuat demikian.
Sekian, Terima kasih.

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

56

Saya yang benar,


Tandatangan

Nama

No. Kad Pengenalan

Pekerjaan

Alamat
Rumah
Telefon

Penuh

:
:

[Rumah]

[Pejabat]

[HP]

Pengesahan Pihak Sekolah


__________________________________
(
)
Tandatangan Pengetua/Guru Besar
Cap Jawatan:

Cap Sekolah

Tarikh:_________________________

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

57

Sebelum kegiatan-kegiatan harian kokurikulum dijalankan perkaraperkara berikut dicadangkan untuk dilaksanakan oleh pihak
sekolah:

1.
2.
3.
4.
5.

Pelajar-pelajar dihimpunkan.
Bacaan doa
Negaraku
Rengangan otot ( warm up )
Pelajar-pelajar ke kegiatan masing-masing.

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

58

Hak Milik : Unit Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pelajaran Daerah Kuching

59