Anda di halaman 1dari 36

REQUEST FOR PROPOSAL

(RFP)
UNTUK SEKOLAH KLUSTER
KECEMERLANGAN
PENDIDIKAN KEBANGSAAN:
MELANGKAH KE HADAPAN
PEMANTAPAN SISTEM PENDIDIKAN.

Dalam tempoh 15 tahun yang akan datang, KPM berhasrat:

Membangunkan modal insan dengan ciri-ciri individu dan


masyarakat Bangsa Malaysia yang maju

Memastikan akses, ekuiti dan kualiti yang menjadi tunjang


agenda pendidikan dapat diteruskan

Merintis dan menerajui perubahan demi melonjakkan


sistem dan institusi pendidikan ke tahap dunia
MENYELESAIKAN
TUGAS YANG BELUM KECEMERLANGAN
SELESAI DENGAN INSTITUSI
KESAMARATAAN PENDIDIKAN
PELUANG DENGAN
PENDIDIKAN DAN MEWUJUDKAN
MEMASTIKAN AKSES KLUSTER
KEPADA PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
TERAS 6:
MELONJAKKAN KECEMERLANGAN
INSTITUSI PENDIDIKAN
Dasar Matlamat
melonjakkan pewujudan kluster
kecemerlangan institusi kecemerlangan
pendidikan bagi pendidikan
memastikan pendidikan
berkualiti dan bertaraf
dunia
HARAPAN DAN ASPIRASI
 Sekolah Kluster telah bersedia dari segi keupayaan
murid, guru dan pemimpin ke arah intitusi cemerlang
dan tapak untuk merintis pendekatan dan perubahan
baru

 Murid Sekolah Kluster mempunyai kecemerlangan


akademik, kokurikulum, berkemahiran, kepemimpinan
tinggi, berketrampilan, kerja berpasukan, berfikiran
kreatif, patriotik, berfikiran global dan berdaya saing

 Warga Sekolah Kluster sebagai role model dan


pembimbing

 Sekolah Kluster menjadi contoh dan show case di


peringkat nasional dan antarabangsa
1.
Memastikan
kepimpinan
teguh
dan berkesan 2.
7.
Pemilihan guru
Merintis
dan jurulatih
perubahan dan
berkebolehan dan
pembaharuan
berkemahiran
tinggi
MELONJAKKAN
KECEMERLANGAN
6. INSTITUSI
PENDIDIKAN 3.
Menjadikan Memberikan
Malaysia pusat lebih autonomi
kecemerlangan kepada sekolah
pendidikan

5. 4.
Mewujudkan piawai Mewujudkan
dan sistem
penanda aras akauntabiliti
STRATEGI
 Meningkatkan kepimpinan guru besar dan
pengetua
– Penambahbaikan sistem pemilihan guru besar dan
pengetua
– Pemantapan latihan kepimpinan

 Meningkatkan pengupayaan ke sekolah


– Memberi lebih autonomi ke sekolah
– Mewujudkan sistem akauntabiliti
– Penyediaan program inovasi dan intervensi
 Memperkenalkan standard dan penandaarasan baru
 Menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan
Pendidikan
– Peningkatan jalinan antara sekolah cemerlang
dalam dan luar negara
– Penggalakan penubuhan institusi pendidikan
swasta dan antarabangsa
 Mempelbagaikan pilihan aliran bagi memenuhi
keperluan pelajar yang pelbagai
SEKOLAH
BERASRAMA PENUH

SK SEKOLAH
PENDIDIKAN KHAS MENENGAH HARIAN

SEKOLAH
KLUSTER RINTIS
SEKOLAH SEKOLAH
ORANG ASLI, MENENGAH TEKNIK
PEDALAMAN

SEKOLAH
MENENGAH
SK, SJKC & SJKT KEBANGSAAN
AGAMA
KONSEP AUTONOMI
Kuasa, ruang dan fleksibiliti mengurus program/ aktiviti
Tertakluk kepada peraturan sedia ada
Proses: sedia KPI dan RFP
Bidang:
- kurkulum
- kokurikulum
- hal ehwal murid
- pentaksiran/penilaian
- kewangan
- pembangunan fizikal
- pembangunan staf
- niche area
KONSEP AUTONOMI
- Program dan projek bawah anjuran dan
kawalan pusat
- Program dan projek bawah inisiatif sekolah
- Program melibatkan kewangan – KPM/biaya
sendiri

- Penyediaan KPI dan konsep pematuhan


KEY PERFORMANCE INDICATOR
KPI
1. Membantu organisasi mengenalpasti dan
mengukur kemajuan pelaksanaan program
2. Organisasi perlu analisis matlamat, kenalpasti
stakeholders dan tujuan
3. Boleh diukur dan dipersetujui dan berbentuk
jangka panjang
4. SMART (Specif, measurable, achievable, result
oriented and time bound)
CONTOH KPI
PROGRAM AKTIVITI INDIKATOR SASARAN

Fizik Bestari MenIngkatkan Makmal Fizik 2 buah


kemudahn Makmal
makmal Fizik

Khidmat 2 orang guru


Kepakaran cemerlang 100% A1-A2
dalam SPM

Bentuk KPI : % , bil, peningkatan, gred , nisbah


PERANAN SEKOLAH
DAN STAKE HOLDER

- SENIOR MANAGEMENT TEAM (SMT)

- PIBG / ALUMNI

- SEKTOR SEKOLAH KLUSTER


TUJUAN RFP

- Merancang pembangunan yang holistik


- Menyedia bajet yang bersesuaian dengan peruntukan
- Mengenal pasti dan memilih niche area yang mampu
menjulang nama sekolah
- Menyediakan garis panduan pelaksanaan program
- Mempelajari teknik dan kaedah penyampaian program
dengan berkesan
PRA PERANCANGAN RFP

1. PROJECT DEFINITION
2. PROJECT REQUIREMENTS
3. TIME FRAME
4. COST
5. NICHE AREA
FORMAT RFP

1. RINGKASAN EKSEKUTIF
2. LATAR BELAKANG PROGRAM/ PROJEK
3. OBJEKTIF
4. KOMPONEN
5. SUMBER KEWANGAN
6. ANGGARAN KOS
7. OUTPUT DAN FAEDAH
8. JUSTIFIKASI
9. RUMUSAN RFP
10. MAKLUMAT TAMBAHAN – Jadual
Projek/Pemantauan/Ringkasan OS
1.RINGKASAN EKSEKUTIF

ELEMEN YANG PERLU ADA


1. NAMA PROJEK
2. LATAR BELAKANG PROGRAM/ PROJEK
3. MATLAMAT SEKOLAH
4. KOS
5. OUTPUT DAN FAEDAH
6. SHOW CASE
RINGKASAN EKSEKUTIF
EXCELMATHS ialah satu program ke arah peningkatan penguasaan Matematik
dalam kalangan pelajar. Perkara ini memberi peluang kepada semua pelajar
menguasai konsep-konsep Matematik secara lebih mendalam supaya mereka
boleh menghadapi cabaran di peringkat yang lebih tinggi, tertiary education
dan menghadapi cabaran globalisasi. Pencapaian gred A dalam mata pelajaran
dalam PMR dan SPM dari tahun 2003 hingga 2007 membuktikan bahawa
pelajar STF mempunyai penguasaan Matematik amat cemerlang di mana STF
pernah mencapai 100% 1A dalam SPM (2004) dan 99.3% dalam PMR (2007).
Dengan menjalankan program EXCELMATHS ini, diharapkan pelajar akan
mencapai keputusan PMR dan SPM 100% A serta dapat mengaplikasikan
kepakaran ini dalam semua bidang sains yang lain. Anggaran kos bagi program
ini ialah RM 150 000. Diharapkan dengan menjalankan program ini dapat
menjana minda pelajar yang berfikiran kreatif dan kritis berdasarkan
penguasaan konsep dan kemahiran matematik disamping mengaplikasikan
dalam aktivit ‘hands on’ berkaitan dengan kerjaya pada masa akan datang para
pelajar. Maka dengan itu peluang pelajar berpeluang untuk bersaing dan
mendapat tempat terbaik di peringkat antara bangsa. Usaha yang berterusan
juga dijalan agar sekolah dijadikan sumber rujukan sekolah-sekolah di seluruh
negara
2.LATAR BELAKANG PROGRAM

ELEMEN YANG PERLU ADA


1. NAMA PROGRAM – NICHE AREA
2. MATLAMAT SEKOLAH
3. FAEDAH KEPADA PELAJAR/SEKOLAH
4. SUCCESS STORY/KEADAAN SEMASA
5. IMPAK
3.OBJEKTIF
ELEMEN YANG PERLU ADA
1. TUJUAN
2. SASARAN
CONTOH – NICHE AREA SUKAN HOKI
i. Menambah bilangan murid menganggotai kelab
hoki sehingga 250 orang
ii. Mempunyai 5 orang jurulatih yang bertauliah
iii. Menjadi juara hoki Sekolah Malaysia
iv. Menghasilkan sekurang-kurangny 5 pemain hoki
kebangsaan
3. OBJEKTIF
100% pelajar mendapat A dalam PMR dan 1A SPM bagi
subjek Matematik dengan GPS PMR 1.0 dan SPM 1.0.
Sekurang-kurangnya 80% pelajar mendapat A SPM
bagi subjek Matematik Tambahan dengan GPS 1.0.
Sekolah Tun Fatimah sebagai role model dan sumber
rujukan di seluruh negara dalam bidang Matematik
dengan 30 % pelajar sekolah membantu menjadi
fasilitator di sekolah lain.
100% guru Matematik mempunyai kemahiran yang
luas dan idea-idea baru untuk membangunkan modal
insan.
Semua pelajar mampu mengaplikasikan konsep
matematik dalam pelbagai aktiviti ‘hands on’contohnya
dalam Pertandingan Formula One in School.
Sekurang-kurangnya 80% pelajar yang menyertai
pertandingan di peringkat kebangsaan menjuarai semua
4.KOMPONEN
ELEMEN YANG PERLU ADA
1. BIDANG YANG DIPOHON BERDASARKAN NICHE
AREA
2. HARTA MODAL
3. UBAHSUAI/NAIK TARAF
4. PENYENGGARAAN
BIL PROGRAM/PROJEK AKTIVITI KOS (RM) CATATAN

1 PENGANTARABANGSAAN Naik taraf 15,000


B. JEPUN makmal
bahasa
Latihan 10,000
Murid
5,000
Kursus Guru
5.SUMBER KEWANGAN

ELEMEN YANG PERLU ADA


1. JUMLAH PERMOHONAN PERUNTUKAN DARI
KPM
2. SUMBER/DANA LAIN
SUMBER KEWANGAN
Kementerian Pelajaran Malaysia (Kluster)
6.ANGGARAN KOS

ELEMEN YANG PERLU ADA


1. KOS BAGI SETIAP PROGRAM/PROJEK
ANGGARAN KOS

Anggaran kos keseluruhan projek ialah RM 150 000.00


7.OUTPUT DAN FAEDAH

ELEMEN YANG PERLU ADA


OUTPUT
1. PENCAPAIAN YANG DISASARKAN
2. PENCAPAIAN JANGKA PANJANG
FAEDAH
1. HARAPAN
2. BILANGAN TARGET GROUP MENDAPAT FAEDAH
3. SASARAN PENCAPAIAN
8.JUSTIFIKASI

ELEMEN YANG PERLU ADA


1. MENGAPA PROGRAM INI PERLU
DILAKSANAKAN
2. ISU JIKA TIDAK DILAKSANAKAN
3. BAGAIMANA IA MAMPU MENGANGKAT NAMA
SEKOLAH
4. BAGAIMANA IA DIANGGAP UNIK KEPADA
SEKOLAH
JUSTIFIKASI
Penglibatan guru dan pelajar dalam program ini dapat
meningkatkan keyakinan diri dan membentuk personaliti
positif dalam bidang matematik.
Melahirkan tenaga pekerja yang berdaya saing di peringkat
global.
Kemahiran guru dan pelajar dalam pelbagai bidang
matematik demi meningkatkan kemahiran menyelesaikan
masalah dalam bidang pekerjaan.
Berpotensi melahirkan guru dan pelajar yang berfikiran
secara kreatif, inovatif dan kritis
STF akan lebih gemilang dalam matematik di peringkat
kebangsaan mahu pun di peringkat antarabangsa.
9.RUMUSAN RFP
ELEMEN YANG PERLU ADA
1. PROFIL SEKOLAH
- PROFIL UMUM
- KEMUDAHAN
- KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AWAM
2. JADUAL RUMUSAN
BIL BIDANG ANGGARAN KOS JUMLAH
(RM) (RM)
BAHAGIAN A

1 PROGRAM MULTI-LINGUAL
i. Aktiviti ( drama, bahas,
toastmaster) 75,000
ii. Jurulatih/
Pembangunan Staf 15,000 180,000
i. Antarabangsa 75,000
ii. Penyenggaraan 15,000
JUMLAH KOS BAHAGIAN A 180,000

BAHAGIAN B

2 Pembangunan Staf Luar 35,000 35,000


kebitaraan

JUMLAH KOS BAHAGIAN B 35,000

TOTAL (BAHAGIAN A + BAHAGIAN B) 215,000


RINGKASAN PECAHAN KEPALA
BIL PROG OS21000 OS24000 OS27000 OS28000 OS29000 OS32000 OS35000 OS42000 JU
Perjalana Sewaan Peralatan Penyengg Perkem Penyeng Harta M
n /Bahan araan Staf/hosp garaan Modal Lawatan
Habis italiti
Guna
1 BJ 5,000 10.000

2 BP 3,000 5,000 15,000

3 Hoki 5,000 35,000 40,000

4 R&D 15,000 8,000 5,000

Jumlah

Rumusan untuk semua niche area


RINGKASAN RFP UNTUK LIMA TAHUN
JANGKA
BIL PROJEK MASA KOS INDIKATOR TINDAKAN
PROJEK
PELAPORAN/PEMANTAUAN

1. LATAR BELAKANG
2. PRESTASI KEWANGAN
3. PRESTASI PROGRAM/PROJEK
4. IMPAK
5. ISU/MASALAH
6. CARA MENGATASI ISU/MASALAH
7. SYOR/MAKLUMBALAS
8. KESIMPULAN
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai