Anda di halaman 1dari 16

2014 - 2015

ADG

Administracin
e xestin

CM Xestin administrativa
Ttulo LOE

Ciclo formativo de grao medio


Perfil profesional

Duracin
2.000 horas

Que se aprende Realizar actividades de apoio administrativo no mbito laboral, contable, comercial, financeiro
a facer? e fiscal. Atencin clientela ou s persoas usuarias, en empresas pblicas e privadas, aplicando
a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfaccin da clientela e
actuando segundo as normas de prevencin de riscos laborais e de proteccin ambiental.
En que mbitos En calquera tipo de empresa, independentemente do seu tamao e do sector de actividade, nose traballa? meadamente no de servizos, as como nas administracins pblicas, ofrecendo apoio administrativo nas tarefas de administracin e xestin das referidas empresas e institucins, e
prestndolle atencin clientela e cidadana.
Que ocupacins Auxiliar administrativo/a, axudante de oficina, auxiliar administrativo/a de cobramentos e pase desempean? gamentos, administrativo/a comercial, auxiliar administrativo/a de xestin de persoal, auxiliar
administrativo/a das administracins pblicas, recepcionista, empregado/a de atencin clientela, empregado/a de tesourara e empregado/a de medios de pagamento.
Cales son os Na seguinte tboa figuran os mdulos profesionais que compoen este ciclo formativo, xunto
mdulos deste co seu cdigo, a sa duracin e coa informacin do curso no que se imparten.
ciclo?
Curso

Cdigo

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

MP0449
MP0156
MP0438
MP0448
MP0441
MP0440
MP0437
MP0439
MP0446
MP0451
MP0442
MP0443

Mdulos profesionais

Formacin e orientacin laboral


Ingls
Operacins administrativas da compravenda
Operacins auxiliares de xestin de tesourara
Tcnica contable
Tratamento informtico da informacin
Comunicacin empresarial e atencin clientela
Empresa e administracin
Empresa na aula
Formacin en centros de traballo
Operacins administrativas de recursos humanos
Tratamento da documentacin contable

Nota. Os mdulos en negra estn asociados a algunha unidade de competencia, conforme as tboas seguintes.

Que ttulo se Tcnico en xestin administrativa.


obtn?

Horas

107
160
133
160
133
267
123
123
156
410
123
105

Que unidades de A tboa seguinte reflicte, na columna da dereita, as unidades de competencia que se acreditacompetencia se rn se se superan os mdulos profesionais deste ciclo formativo que se relacionan na columna
acreditan? da esquerda.
Mdulos profesionais superados

MP0437 Comunicacin empresarial e atencin


clientela.

Unidades de competencia acreditables


UC0975_2 Recibir e procesar as comunicacins

internas e

UC0978_2 Xestionar o arquivo en soporte

convencional e informtico.

MP0438 Operacins administrativas da


compravenda.
MP0440 Tratamento informtico da
informacin.

UC0976_2 Realizar as xestins administrativas

do proceso comercial.

UC0233_2 Manexar aplicacins ofimticas na

UC0973_1

MP0156 Ingls.

UC0977_2

MP0448 Operacins auxiliares de xestin de


tesourara.
MP0442 Operacins administrativas de
recursos humanos.

UC0979_2

MP0441 Tcnica contable.


MP0443 Tratamento da documentacin
contable.

UC0981_2

UC0980_2

xestin da informacin e da
documentacin.
Introducir datos e textos en
terminais informticos en
condicins de seguridade, calidade
e eficiencia.
Comunicarse nunha lingua
estranxeira cun nivel de usuario
independente nas actividades de
xestin administrativa en relacin
coa clientela.
Realizar as xestins administrativas
de tesourara.
Efectuar as actividades de apoio
administrativo de recursos
humanos.
Realizar rexistros contables.

Que mdulos A tboa seguinte detalla, na columna da esquerda, as unidades de competencia que deben
profesionais se acreditarse para que se poidan validar os mdulos profesionais deste ciclo formativo que figuvalidan? ran na columna da dereita.
Unidades de competencia acreditadas

UC0975_2 Recibir e procesar as comunicacins


internas e externas.
UC0978_2 Xestionar o arquivo en soporte
convencional e informtico.
UC0976_2 Realizar as xestins administrativas
do proceso comercial.
UC0233_2 Manexar aplicacins ofimticas na
xestin da informacin e da
documentacin.
UC0973_1 Introducir datos e textos en
terminais informticos en condicins
de seguridade, calidade e eficiencia.
UC0977_2 Comunicarse nunha lingua
estranxeira cun nivel de usuario
independente nas actividades de
xestin administrativa en relacin
coa clientela.
UC0979_2 Realizar as xestins administrativas
de tesourara.
UC0980_2 Efectuar as actividades de apoio
administrativo de recursos
humanos.
UC0981_2 Realizar rexistros contables.

Mdulos profesionais validables

MP0437 Comunicacin empresarial e atencin


clientela.

MP0438 Operacins administrativas da


compravenda.
MP0440 Tratamento informtico da
informacin.

MP0156 Ingls.

MP0448 Operacins auxiliares de xestin de


tesourara.
MP0442 Operacins administrativas de
recursos.
MP0441 Tcnica contable.
MP0443 Tratamento da documentacin
contable.

Nota. O mdulo profesional MP0156: ingls poder validarse consonte o disposto no artigo 66.4 da Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin. O mdulo profesional MP0446: empresa na aula validarase cando se
tean acreditadas todas as unidades de competencia que se inclen no ttulo.

CS Secretariado
Ttulo LOXSE

Ciclo formativo de grao superior


Perfil profesional

Duracin
1.300 horas

Que se aprende Organizar, xestionar, elaborar e transmitir a informacin procedente dos rganos executivos,
a facer? profesionais e de xestin, ou con destino a eles, en lingua propia e/ou estranxeira, as como representar a empresa e fomentar a cooperacin e calidade das relacins internas e externas, segundo os obxectivos marcados e as normas internas establecidas.
En que mbitos Comunicacin e relacin dentro e fra da empresa en lingua propia e/ou estranxeira, polo mese traballa? nos en dous idiomas. Tratamento e procesamento da informacin, realizando e supervisando a
sa elaboracin, clasificacin, arquivo e acceso confidencial. Organizacin e planificacin do
traballo de secretara. Presentacin de informacin e documentacin integrando datos, textos
e grficos por medio de equipos informticos ou ofimticos. Obtencin e sntese de informacin pertinente na empresa ou fra dela, xa sexa de natureza xurdica, mercantil, publicitaria
ou doutro tipo.
Que ocupacins Ocupacin en calquera departamento dunha empresa ou organismo pblico ou privado, na
se desempean? rea de servizos e na Administracin pblica, xa sexa central, autonmica ou local.
Cales son os Na seguinte tboa figuran os mdulos profesionais que compoen este ciclo formativo, xunto
mdulos deste co seu cdigo, a sa duracin e coa informacin do curso no que se imparten.
ciclo?
Curso

Cdigo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

CS0056
CS0058
CS0622
CS0FOL
CSHC55
CS0062
CS0063
CS0067
CS0069
CS0072
CS0061

Mdulos profesionais

Comunicacin e relacins profesionais


Elaboracin e presentacin de documentos e informacin
Elementos de dereito
Formacin e orientacin laboral
Horas disposicin do centro
Lingua estranxeira (ingls)
Organizacin do servizo e traballos de secretariado
Proxecto integrado
Segunda lingua estranxeira
Xestin de datos
Formacin en centros de traballo

Que ttulo se Tcnico superior en secretariado.


obtn?

Horas

80
185
55
55
55
130
80
80
130
110
340

CS Administracin e finanzas
Ttulo LOE

Ciclo formativo de grao superior


Perfil profesional

Duracin
2.000 horas

Que se aprende Organizar e executar as operacins de xestin e administracin nos procesos comerciais, laboa facer? rais, contables, fiscais e financeiros dunha empresa pblica ou privada, aplicando a normativa
e os protocolos de xestin de calidade, xestionando a informacin, asegurando a satisfaccin
da clientela e/ou dos usuarios, e actuando segundo as normas de prevencin de riscos laborais
e proteccin ambiental.
En que mbitos En empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade, nomeadamente
se traballa? no sector de servizos, as como na Administracin pblica, desempeando as tarefas administrativas na xestin e no asesoramento nas reas laboral, comercial, contable e fiscal desas empresas e institucins, ofrecndolles un servizo e atencin clientela e cidadana, realizando
trmites administrativos coas administracins pblicas e xestionando o arquivo e as comunicacins da empresa.Poderan traballar por conta propia, efectuando a xestin da sa propia empresa, ou a travs do exercicio libre dunha actividade econmica, como nunha asesora
financeira ou laboral, estudos de proxectos, etc.
Que ocupacins Administrativo/a de oficina, administrativo/a comercial, administrativo/a financeiro, adminisse desempean? trativo/a contable, administrativo/a de loxstica, administrativo/a de banca e de seguros, administrativo/a de recursos humanos, administrativo/a da Administracin pblica,
administrativo/a de asesoras xurdicas, contables, laborais e fiscais, ou xestoras, tcnico/a en
xestin de cobramentos, responsable de atencin clientela.
Cales son os Na seguinte tboa figuran os mdulos profesionais que compoen este ciclo formativo, xunto
mdulos deste co seu cdigo, a sa duracin e coa informacin do curso no que se imparten.
ciclo?
Curso

Cdigo

1
1
1
1
1
1

MP0651
MP0658
MP0179
MP0649
MP0650
MP0648

1
2
2
2
2
2
2
2

MP0647
MP0654
MP0660
MP0657
MP0656
MP0652
MP0653
MP0655

Mdulos profesionais

Comunicacin e atencin clientela


Formacin e orientacin laboral
Ingls
Ofimtica e proceso da informacin
Proceso integral da actividade comercial
Recursos humanos e responsabilidade social
corporativa
Xestin da documentacin xurdica e empresarial
Contabilidade fiscalidade
Formacin en centros de traballo
Proxecto de administracin e finanzas
Simulacin empresarial
Xestin de recursos humanos
Xestin financeira
Xestin loxstica e comercial

Nota. Os mdulos en negra estn asociados a algunha unidade de competencia, conforme as tboas seguintes.

Que ttulo se Tcnico superior en administracin e finanzas.


obtn?

Horas

160
107
160
240
133
80
80
157
384
26
140
105
123
105

Que unidades de A tboa seguinte reflicte, na columna da dereita, as unidades de competencia que se acreditacompetencia se rn se se superan os mdulos profesionais deste ciclo formativo que se relacionan na columna
acreditan? da esquerda.
Mdulos profesionais superados

MP0647 Xestin da documentacin xurdica e


empresarial.

Unidades de competencia acreditables


UC0988_3 Preparar e presentar expedientes e

MP0648 Recursos humanos e responsabilidade UC0238_3


social .
UC0980_2

MP0650 Proceso integral da actividade


comercial.

UC0500_3
UC0979_2

MP0651 Comunicacin e atencin clientela.

UC0982_3

MP0652 Xestin de recursos humanos.

UC0237_3

MP0653 Xestin financeira.

UC0498_3
UC0499_3

MP0654 Contabilidade fiscalidade.


MP0649 Ofimtica e proceso da informacin.

UC0231_3
UC0233_2

UC0986_3

UC0987_3

documentacin xurdica e
empresarial ante organismos e
administracins pblicas.
Realizar o apoio administrativo s
tarefas de seleccin, formacin e
desenvolvemento de recursos
humanos.
Efectuar as actividades de apoio
administrativo de recursos
humanos.
Xestionar e controlar a tesourara e
o seu orzamento.
Realizar as xestins administrativas
de tesourara.
Administrar e xestionar con
autonoma as comunicacins da
direccin.
Realizar a xestin e o control
administrativo de recursos
humanos.
Determinar as necesidades
financeiras da empresa.
Xestionar a informacin e a
contratacin dos recursos
financeiros.
Realizar a xestin contable e fiscal.
Manexar aplicacins ofimticas na
xestin da informacin e da
documentacin.
Elaborar documentacin e
presentacins profesionais en
distintos formatos.
Administrar os sistemas de
informacin e arquivo en soporte
convencional e informtico.

Que mdulos A tboa seguinte detalla, na columna da esquerda, as unidades de competencia que deben
profesionais se acreditarse para que se poidan validar os mdulos profesionais deste ciclo formativo que figuvalidan? ran na columna da dereita.
Unidades de competencia acreditadas

UC0988_3 Preparar e presentar expedientes e


documentacin xurdica e
empresarial ante organismos e
administracins pblicas.
UC0238_3 Realizar o apoio administrativo s
tarefas de seleccin, formacin e
desenvolvemento de recursos
humanos.
UC0980_2 Efectuar as actividades de apoio
administrativo de recursos
humanos.
UC0233_2 Manexar aplicacins ofimticas na
xestin da informacin e da
documentacin.
UC0986_3 Elaborar documentacin e
presentacins profesionais en
distintos formatos.
UC0987_3 Administrar os sistemas de
informacin e arquivo en soporte
convencional e informtico.
UC0500_3 Xestionar e controlar a tesourara e
o seu orzamento.
UC0979_2 Realizar as xestins administrativas
de tesourara.
UC0982_3 Administrar e xestionar con
autonoma as comunicacins da
direccin.
UC0237_3 Realizar a xestin e o control
administrativo de recursos
humanos.
UC0498_3 Determinar as necesidades
financeiras da empresa.
UC0499_3 Xestionar a informacin e a
contratacin dos recursos
financeiros.
UC0231_3 Realizar a xestin contable e fiscal.

Mdulos profesionais validables

MP0647 Xestin da documentacin xurdica e


empresarial.

MP0648 Recursos humanos e responsabilidade


social corporativa.

MP0649 Ofimtica e proceso da informacin.

MP0650 Proceso integral da actividade


comercial.

MP0651 Comunicacin e atencin clientela.

MP0652 Xestin de recursos humanos.

MP0653 Xestin financeira.

MP0654 Contabilidade fiscalidade.

Oferta de ensinanzas
Rxime

Rxime de adultos a
distancia
Rxime de adultos
presencial
Rxime ordinario

Concello

Cdigo

Ciclo

Administracin e finanzas
ZMADG01 Xestin administrativa
ZSADG01 Administracin e finanzas
ZMADG01 Xestin administrativa
CSADG01 Administracin e finanzas
CS04002 Secretariado
CMADG01 Xestin administrativa
ZSADG01

Cdigo

Centro

A Corua
Arteixo
Arza
Betanzos
Boiro
Cambre
Carballo
Cedeira
Cee
Corua, A

Curtis
Ferrol
Narn
Noia
Ordes
Padrn
Pobra do Caramial, A
Ponteceso
Pontedeume
Pontes de Garca
Rodrguez, As
Ribeira
Santa Comba
Santiago de
Compostela
Vimianzo

15023314
15027733
15001148
15026698
15027873
15002591
15026376
15003224
15005397
15004061
15004231
15005488
15004356
15005270
15004541
15022620
15006778
15026455
15026731
15027782
15023090
15026649
15026406
15013461
15021767

IES de Sabn
IES de Arza
IES As Marias
IES Espieira
IES Afonso X O Sabio
IES Monte Neme
IES Punta Candieira
IES Fernando Blanco
IES Fernando Wirtz Surez
CPR Cervantes
CPR Karbo
CPR Lpez Vicua
CPR Nebrija Torre de Hrcules
CPR Novacaixagalicia
CPR San Andrs
IES de Curtis
CIFP Rodolfo Ucha Pieiro
IES Terra de Trasancos
IES Campo de San Alberto
IES N 1
IES Macas o Namorado
CPR Divino Maestro
IES de Ponteceso
CPR San Jos
IES Castro da Uz

   

 


  
15027711 IES Leliadoura


15026030 IES Terra de Xallas
15027058 IES As Fontias

  

15026418 IES Terra de Soneira

27013934
27003175
27015773
27015311
27020793
27012036
27013326
27013636

Lugo
Burela
Chantada
Lugo
Monforte de Lemos
Ribadeo
Sarria
Vilalba
Viveiro

IES Perdouro
IES Val do Asma
IES Muralla Romana
IES A Pinguela
CIFP Porta da Auga
IES Gregorio Fernndez
IES Lois Pea Novo
IES Mara Sarmiento  
 

Ourense
Barco de Valdeorras, O
Carballio, O

32001725 IES Lauro Olmo


32015037 IES Manuel Chamoso LamasRxime

Rxime de adultos a
distancia
Rxime de adultos
presencial
Rxime ordinario

Concello

Celanova
Ourense

Vern
Xinzo de Limia

Cdigo

Ciclo

Administracin e finanzas
ZMADG01 Xestin administrativa
ZSADG01 Administracin e finanzas
ZMADG01 Xestin administrativa
CSADG01 Administracin e finanzas
CS04002 Secretariado
CMADG01 Xestin administrativa
ZSADG01

Cdigo

Centro

32016625
32016765
32009189
32008914
32015530
32013582
32014801

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro


CIFP Portovello
CPR Ramn Mara del Valle- Incln
CPR Santo Cristo
CPR San Martn
IES Garca-Barbn
IES Cidade de Antioqua


 
36019463
36000417
36019396
36019475
36015101
36002359
36019244
36013758
36015159
36004745
36005671
36015184
36014520
36018677
36019529
36016656
36019256
36017430
36011622
36013795
36011853
36016152
36016723
36011348
36011521
36019669

IES Johan Carballeira


CPR San Fermn
IES Francisco Asorey
IES de Rodeira
IES da Caiza
IES Antn Losada Diguez
IES A Sangria
IES Laxeiro
IES Chan do Monte
IES A Paralaia
EFAG A Cancela
IES Escolas Proval
IES Pedra da Auga
IES Lus Seoane
IES Ribeira do Louro
IES Pedro Floriani
IES de Vilalonga
IES Ricardo Mella
CPR Aloya
CPR CEBEM
CPR Daniel Castelao
CPR Divino Maestro
CPR Mendio
CPR San Miguel
CPR Vivas
IES Armando Cotarelo Valledor


 


   

 
  

 
   

 

Pontevedra
Bueu
Caldas de Reis
Cambados
Cangas
Caiza, A
Estrada, A
Guarda, A
Laln
Marn
Moaa
Neves, As
Nigrn
Ponteareas
Pontevedra
Porrio, O
Redondela
Sanxenxo
Vigo

Vilagarca de Arousa

Informacin
Concello

Cdigo

Centro

Telfono

Correo-e

A Corua
Arteixo
Arza
Betanzos
Boiro
Cambre
Carballo
Cedeira
Cee
Corua, A

Curtis
Ferrol
Narn
Noia
Ordes
Padrn
Pobra do Caramial, A
Ponteceso
Pontedeume
Pontes de Garca
Rodrguez, As
Ribeira
Santa Comba
Santiago de Compostela
Vimianzo

15023314
15027733
15001148
15026698
15027873
15002591
15026376
15003224
15005397
15004061
15004231
15005488
15004356
15005270
15004541
15022620
15006778
15026455
15026731
15027782
15023090
15026649
15026406
15013461
15021767

IES de Sabn
IES de Arza
IES As Marias
IES Espieira
IES Afonso X O Sabio
IES Monte Neme
IES Punta Candieira
IES Fernando Blanco
IES Fernando Wirtz Surez
CPR Cervantes
CPR Karbo
CPR Lpez Vicua
CPR Nebrija Torre de Hrcules
CPR Novacaixagalicia
CPR San Andrs
IES de Curtis
CIFP Rodolfo Ucha Pieiro
IES Terra de Trasancos
IES Campo de San Alberto
IES N 1
IES Macas o Namorado
CPR Divino Maestro
IES de Ponteceso
CPR San Jos
IES Castro da Uz

981601012
981500527
981775811
981847677
981651025
981701159
981481202
981745350
981230643
981204648
981236179
981206678
981259006
981236552
981203818
981786100
981321565
981380033
981822800
981680922
981817008
981830011
981714477
981430063
981451304

ies.sabon.arteixo@

15027711
15026030
15027058
15026418

IES Leliadoura
IES Terra de Xallas
IES As Fontias
IES Terra de Soneira

981874633
981880425
981573440
981716376

ies.leliadoura@

27013934
27003175
27015773
27015311
27020793
27012036
27013326
27013636

IES Perdouro
IES Val do Asma
IES Muralla Romana
IES A Pinguela
CIFP Porta da Auga
IES Gregorio Fernndez
IES Lois Pea Novo
IES Mara Sarmiento

982575098
982441602
982212010
982403111
982128894
982530030
982510951
982560449

ies.perdouro@

32001725
32015037
32016625
32016765
32009189
32015530
32008914
32013582
32014801

IES Lauro Olmo


IES Manuel Chamoso Lamas
IES Celanova Celso Emilio Ferreiro
CIFP Portovello
CPR Ramn Mara del Valle-Incln
CPR San Martn
CPR Santo Cristo
IES Garca-Barbn
IES Cidade de Antioqua

988320175
988271122
988431565
988232649
988366214
988221990
988220588
988410379
988460519

ies.lauro-olmo.valdeorras@

ies.arzua@
ies.asmarinas@
ies.espineira@
ies.afonsox.cambre@
ies.monte.neme@
ies.puntacandieira@
ies.fernando.blanco@
ies.fernando.wirtz@
cpr.cervantes.coruna@
cpr.karbo@
cpr.lopez.vicuna@
cpr.nebrija@
cpr.novacaixagalicia@
cpr.sanandres@
ies.curtis@
cifp.rodolfo.ucha@
ies.terra.trasancos@
ies.campo.san.alberto@
ies.numero1.ordes@
ies.macias.namorado@
cpr.divino.maestro.pobra@
ies.ponteceso@
cpr.sanjose.pontedeume@
ies.castrodauz@

ies.terra.xallas@
ies.as.fontinas@
ies.terradesoneira@

Lugo
Burela
Chantada
Lugo
Monforte de Lemos
Ribadeo
Sarria
Vilalba
Viveiro

ies.val.asma@
ies.muralla.romana@
ies.pinguela@
cifp.portadaauga@
ies.gregorio.fernandez@
ies.lois.pena.novo@
ies.maria.sarmiento@

Ourense
Barco de Valdeorras, O
Carballio, O
Celanova
Ourense

Vern
Xinzo de Limia

ies.chamoso.lamas@
ies.celanova@
cifp.portovello@
cpr.valle.inclan@
cpr.estudios.sanmartin@
cpr.santocristo@
ies.garcia.barbon@
ies.cidade.antioquia@
@

Concello

Cdigo

Centro

Telfono

Correo-e

Pontevedra
Bueu
Caldas de Reis
Cambados
Cangas
Caiza, A
Estrada, A
Guarda, A
Laln
Marn
Moaa
Neves, As
Nigrn
Ponteareas
Pontevedra
Porrio, O
Redondela
Sanxenxo
Vigo

Vilagarca de Arousa

36019463
36000417
36019396
36019475
36015101
36002359
36019244
36013758
36015159
36004745
36005671
36015184
36014520
36018677
36019529
36016656
36019256
36017430
36011622
36013795
36011853
36016152
36016723
36011348
36011521
36019669

IES Johan Carballeira


CPR San Fermn
IES Francisco Asorey
IES de Rodeira
IES da Caiza
IES Antn Losada Diguez
IES A Sangria
IES Laxeiro
IES Chan do Monte
IES A Paralaia
EFAG A Cancela
IES Escolas Proval
IES Pedra da Auga
IES Lus Seoane
IES Ribeira do Louro
IES Pedro Floriani
IES de Vilalonga
IES Ricardo Mella
CPR Aloya
CPR CEBEM
CPR Daniel Castelao
CPR Divino Maestro
CPR Mendio
CPR San Miguel
CPR Vivas
IES Armando Cotarelo Valledor

986323270
986540075
986520161
986303933
986651347
986570336
986609015
986787051
986883305
986312217
986648250
986369402
986641017
986857700
986333956
986401911
986744953
986253711
986420722
986419899
986442121
986371686
986293444
986221325
986227085
986512311

ies.johan.carballeira@
cpr.sanfermin.caldas@
ies.francisco.asorey@
ies.rodeira@
ies.caniza@
ies.losada.dieguez@
ies.sangrina@
ies.laxeiro@
ies.chan.monte@
ies.paralaia@
efag.acancela@
ies.escolas.proval@
ies.pedra.auga@
ies.luis.seoane@
ies.ribeira.louro@
ies.pedro.floriani@
ies.vilalonga@
ies.ricardo.mella@
cpr.aloya@
cpr.cebem@
cpr.daniel.castelao@
cpr.divino.maestro.vigo@
cpr.mendino@
cpr.sanmiguel@
cpr.vivas@
ies.cotarelo.vilagarcia@

Nota. Ao enderezo electrnico dbese engadir edu.xunta.es. Mis informacin sobre os centros educativos: enderezo postal, enderezo web ou datos de
xeolocalizacin en www.edu.xunta.es/webcentros