Anda di halaman 1dari 70

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN


KESIHATAN
TAHUN LIMA

DRAF
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN JASMANI DAN


KESIHATAN
TAHUN LIMA

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Cetakan Pertama 2014


Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha


berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

KANDUNGAN

MUKA SURAT

PENDAHULUAN

MATLAMAT

OBJEKTIF

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

FOKUS MATA PELAJARAN

i.

Matlamat

ii.

Objektif

iii.

Pelaksanaan Subjek Modul

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD

TAFSIRAN UMUM

10

TAFSIRAN MATA PELAJARAN

11

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

15

DRAF
PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas

...... apa-apa pengubahsuaian yang dibuat di bawah

(Masalah

perenggan (1)(c) hendaklah mengikut Kurikulum Pendidikan

Pembelajaran)

Pendidikan

Kebangsaan

pendekatan

bersepadu,

dibina
yang

selaras

dengan

berlandaskan

perkembangan

Falsafah

Khas.

prinsip-prinsip

individu

secara

menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama

KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya

untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR

pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan

Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bersifat holistik, tidak

dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan

menekankan

pendidikan berkualiti

akademik

semata-mata

selaras

dengan

yang

untuk murid bermasalah pembelajaran

dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia

supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan

(PPPM).

berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.

Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran

MATLAMAT

di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran


dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan

KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan

Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 , 8.(1)(c) yang menyatakan;

matlamat untuk memastikan potensi murid dapat dikembangkan


secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu, sesuai dengan

....seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada:

tahap keperluan murid pendidikan khas. Perkembangan ini meliputi

i. kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran

aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan

ii. masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti

yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.

iii susunan aktiviti; dan


iv bahan bantu mengajar

DRAF
OBJEKTIF

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) membolehkan

Organisasi kurikulum berasaskan tunjang

murid:

membangunkan

modal

berketerampilan.

Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain

i.

ii.

mengamalkan

tingkah

laku

dan

sikap

positif

dalam

iv.

v.

berpengetahuan

dan

utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi

serta menjadi warganegara yang berguna

membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani

mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat

dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah:


i.

Komunikasi

ii.

Kerohanian, Sikap dan Nilai

kehidupan berkerjaya

iii.

Kemanusiaan

mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri

iv.

Sains dan Teknologi

dengan sempurna

v.

Fizikal dan Estetika

menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi,

vi.

Keterampilan Diri

menunjukkan

kemahiran

dan

keterampilan

ke

arah

berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila


masyarakat majmuk
vi.

yang

menguruskan kehidupan seharian dengan lebih bermakna

berdikari dalam kehidupan seharian


iii.

insan

dicadangkan bagi

mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian


bagi yang beragama Islam

vii.

mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian

viii.

melibatkan diri dalam aktiviti riadah

ix.

menghargai keindahan alam dan warisan budaya

x.

menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan


komunikasi seiring dengan perkembangan semasa.

DRAF

Standard Kandungan
Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan
boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan
pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan.
Standard Prestasi
Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap penguasan murid
sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah
Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD

seimbang,

berdaya

tahan,

bersifat

ingin

tahu,

berprinsip,

bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir,


KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam

berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad

bentuk

Standard

ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid

Pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan

untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan

dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular

dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid

yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.

akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,

pernyataan

Standard

Kandungan

dan

DRAF
etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran

KBAT

berfikir.

Mengaplikasi

Penerangan

Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan

Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun

nilai dalam situasi berlainan untuk

1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis

melaksanakan sesuatu perkara

(KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras

Menganalisis

rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum

kecil untuk memahami dengan lebih

Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan

mendalam serta hubung kait antara bahagian

kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).


KBAT

merujuk

pada

keupayaan

untuk

berkenaan
mengaplikasikan

Menilai

pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan


refleksi

bagi

menyelesaikan

masalah,

membuat

mengaplikasi,

menganalisis,

menilai

Membuat pertimbangan dan keputusan


menggunakan pengetahuan, pengalaman,

keputusan,

kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi

berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT juga merujuk


kepada kemahiran

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian

Mencipta

dan

Menghasilkan idea atau produk atau kaedah


yang kreatif dan inovatif

mencipta seperti di Jadual 1.

Jadual 1: Penerangan KBAT

Kemahiran ini ditulis secara eksplisit dalam setiap kurikulum mata


pelajaran.

KBAT boleh diaplikasikan melalui aktiviti berbentuk pembelajaran


inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu
menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan
Thinking Hats, serta teknik penyoalan yang menggalakkan

DRAF
pemikiran ke aras tinggi. Murid perlu diberi tanggungjawab atas

menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan seharian Bagi

pembelajaran mereka sendiri.

mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata


pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang berkaitan

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara


tersurat. Sungguhpun begitu guru digalakkan menerapkan elemen

Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah

kreativiti dan inovasi dalam mana-mana topik yang difikirkan sesuai

diperkenalkan

Sekitar,

sekiranya elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru

Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif

haruslah menyediakan aktiviti yang meransang minat dan kreativiti

dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan

murid. Murid perlu dibimbing dengan pengetahuan dan kemahiran

Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR

untuk membolehkan mereka mengembangkan daya kreativiti dan

dikekalkan dan ditambah dengan memberi penekanan pada

memupuk sikap dan personaliti yang positif.

seperti

Bahasa,

Pendidikan

Alam

elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi


Keusahawanan

Maklumat dan Komunikasi.

Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020
Kreativiti dan Inovasi

adalah

Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara

keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan

umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea,

keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan

pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana

murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan:

inovatif

dan

keusahawanan.

Penerapan

idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu.


Elemen kreativiti dan inovasi merupakan antara elemen yang diberi

Mengamalkan sikap keusahawanan;

penekanan dalam KSSR bagi menyediakan murid menangani

Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan;

cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi perlu dipupuk dan

Mengaplikasikan

dibangunkan

ke

tahap

optimum

supaya

murid

berupaya

pengetahuan

pengurusan perniagaan;

menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya


5

dan

kemahiran

elemen

DRAF

Memformulasikan konsep, proses atau produk

FOKUS MATA PELAJARAN

keusahawanan; dan

Mata Pelajaran :

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam


Matlamat

keusahawanan.

Komposisi Mata Pelajaran

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap

merangkumi kemahiran asas pergerakan, asas permainan, asas

kebolehan murid sekolah rendah.

olahraga, asas akuatik, kecergasan, rekreasi dan kesenggangan


serta kesihatan.
Kurikulum

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)


Teknologi

merupakan

memperkukuhkan

satu

wadah

pembelajaran

yang

sesuatu

berkesan
mata

Pendidikan

Jasmani

sekolah

rendah

bertujuan

membimbing murid :

untuk

i.

pelajaran.

melakukan kemahiran motor asas dengan corak pergerakan


yang sesuai dengan lakuan yang betul

Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet,


perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer

ii.

mengaplikasikan konsep kecergasan berdasarkan kesihatan

menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan

iii.

pemupukan

elemen

berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam

tanggungjawab

mempelajari

melakukan aktiviti fizikal

konsep

yang

sukar

dan

abstrak,

dan

boleh

kendiri

keselamatan
dan

interaksi

pengurusan,
sosial

semasa

dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.


Objektif

Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan


dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK

i.

melakukan kemahiran khusus dengan teknik yang betul

iaitu:

ii.

kecekapan menggabungkan pergerakan dalam melakukan

Belajar mengenai TMK

Belajar melalui TMK

Belajar dengan TMK

aktiviti
iii.

memahami taktik permainan dan menunjuk cara permainan


dijalankan

DRAF
iv.

Perlaksanaan Modul Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

menunjuk cara kemahiran sosial yang sesuai dalam aktiviti


fizikal

v.

vi.

vii.

menunjuk cara kemahiran tanggungjawab kendiri yang

Modul Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

sesuai dalam aktiviti fizikal

Modul

pengajaran

disediakan

berpandu

kepada

Standard

lakuan motor

Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk membantu

melalui aktiviti fizikal dalam kemahiran asas dan khusus

guru menjalankan pengajaran dengan lebih berkesan. Guru boleh

serta mengetahui kepentingan menjaga kecergasan dan

mengubahsuai atau membina modul yang bersesuaian mengikut

kecerdasan

keperluan. Penglibatan murid yang aktif dan guru yang kreatif dapat

melakukan aktiviti fizikal dengan riang, bertanggungjawab

meningkatkan pencapaian prestasi murid ( cara PdP kesukanan)

mengaplikasikan kecergasan berdasarkan

dan selamat
viii.

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

membentuk pandangan yang positif tentang kesihatan


reproduktif dan sosial untuk diri, keluarga dan masyarakat

ix.

mengamalkan gaya hidup yang sihat dan selamat

Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan

x.

mengetahui kesan buruk pengambilan bahan berbahaya

Jasmani

iaitu rokok, dadah dan alkohol

pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan

xi.

mematuhi

peraturan

dan

mengamalkan

dan

Kesihatan

ini

guru

boleh

Standard Pembelajaran. Antaranya adalah:

langkah

keselamatan semasa melakukan aktiviti jasmani

Belajar Melalui Permainan

Belajar Sambil Bermain

Multi Sensori

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran Interaktif

Pembelajaran Koperatif

Pertandingan

mempelbagaikan

DRAF

Pembelajaran Masteri

keselamatan, konsep sosiologi dan psikologi, prinsip dan strategi

Kaedah sumbang saran

untuk melakukan aktiviti fizikal dengan berterusan. Dalam tajuk ini

Kaedah tunjuk cara (demonstrasi)

juga, guru perlu memasukan kemahiran

Simulasi atau kaedah pengajaran kumpulan

kesesuaian topik-topik sebelumnya.

yang diajar mengikut

Pembinaan Dokumen Standard Pendidikan Jasmani adalah

Perlaksanaan modul terbahagi kepada 3 iaitu modul 1 melibatkan

berdasarkan 5 aspek. Bagi Tajuk 1 iaitu Kemahiran Pergerakan,

kemahiran dan modul 2 melibatkan kecergasan dan modul 3

murid dapat

Kesihatan.

menguasai pelbagai corak pergerakan dan

Aspek

aktiviti fizikal. Tajuk 2 pula adalah penekanan dalam Aplikasi

(kecergasan).Pecahannya adalah sebagaimana berikut

dalam pembelajaran serta mengembang kemahiran motor dalam


melaksanakan aktiviti fizikal. Manakala dalam Tajuk 3, Kecergasan
Meningkatkan Kesihatan, murid berkeupayaan meningkatkan dan
mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan fizikal. Bagi
Tajuk 4 iaitu aplikasi pengetahuan meningkatkan

kecergasan,

murid dapat mengaplikasi pengetahuan berkaitan konsep, prinsip


dan strategi meningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan
prestasi fizikal.

Seterusnya, Tajuk 5 iaitu Kesukanan,

murid berkeupayaan

mengukuhkan amalan Pendidikan Jasmani menerusi aspek

(kemahiran)

pengajaran

pembelajaran

pengetahuan berkaitan konsep, prinsip dan strategi pergerakan

dalam

kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai

Pengetahuan Dalam Pergerakan. Murid dapat mengaplikasi

modul

dilaksanakan

dan

modul

dan
2

DRAF
Modul 1

Aspek 1

Kemahiran

Kemahiran
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

Pergerakan
Aspek 2

Aplikasi
Rancangan Pendidikan Individu (RPI):

pengetahuan dalam

Modul 2

pergerakan

adalah....suatu

Aspek 5

Kesukanan

sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pendaftar yang

Aspek 3

Kecergasan

Kecergasan

yang

mengandungi

butiran

menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi setiap


murid berkeperluan pendidikan khas.

meningkatkan

(Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan

kesihatan
Aspek 4

rekod

Khas) 2013).

Aplikasi
pengetahuan dalam

...adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat

meningkatkan

perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid

kecergasan
Aspek 5

proses

Modul 3

Aspek 6

Kesihatan diri

Kesihatan

Aspek 7

Gaya

Aspek 8

berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam

Kesukanan

hidup

pengajaran

dan

pembelajaran

dan

boleh

menyatakan tahap pencapaian murid.


sihat

(Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI)

dan selamat

Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas,

Keselamatan

2000)

Guru boleh memilih antara akuatik asas atau rekreasi dan

RPI dirumuskan sebagai suatu rancangan pengajaran berasaskan

kesenggangan dalam pengajaran PJ. Bagi yang memilih akuatik

penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi

asas, persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan

keperluan murid pendidikan khas. Ia dirancang khusus bagi individu

guru yang berkelayakan.

murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian


9

DRAF
dan penerapan ke atas rancangan pembelajaran dan perkhidmatan
yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak

PENTAKSIRAN SEKOLAH

sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama

tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut,

dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) kerana ia berperanan

perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa,

mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan

dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan

pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang

peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat

apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS

sokongan lain.

dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula


dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran,
pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga

RPI memperincikan antara lain:


i.

Tahap prestasi sedia ada murid

pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan

ii.

Perancangan akademik dan bukan akademik

pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan

iii.

Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid

seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut

iv.

Objektif pendidikan yang boleh diukur

komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan

v.

Objektif,

prosedur

dan

urutan

pentaksiran

pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke

bagi

tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut:

mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian


vi.

Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid

vii.

Perancangan,

jangkamasa

dan

tarikh

sesuatu

mampu

memberi

maklumat

tentang penguasaan, pengetahuan,

perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan


viii.

Iaitu

menyeluruh

kemahiran,

dan

pengamalan nilai murni;

Perancangan dan persediaan bagi membantu dan


membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran

Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring


dengan PdP;

mereka.

Fleksibel

iaitu

kaedah

pentaksiran

yang

mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan

10

pelbagai

DRAF

Merujuk

standard

prestasi

yang

Maklumat

dibina

yang

diperolehi

membolehkan

pihak

yang

bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf

berdasarkan standard kurikulum.

dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting


dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan

PS boleh dilaksanakan secara:

negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing

Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP.

Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit

masing.

Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu

pembelajaran, semester atau tahun.

yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan.


Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap

Pentaksiran Rujukan Standard


dan

TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna

pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang

pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran

murid.

Matematik

Standard

Prestasi

Pentaksiran

diguna

untuk

Rujukan

melihat

Standard

kemajuan

merupakan

proses

mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham


dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari
berdasarkan

pernyataan

standard

Pentaksiran

sedemikian

tidak

prestasi

yang

membandingkan

ditetapkan.
pencapaian

seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan


dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid
dalam pembelajaran.

Murid dinilai secara adil dan saksama

sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan,


kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan
dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum
balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif.
11

DRAF
Tafsiran Umum
MAKSUD

Tahu

Tahu dan
Faham
Tahu, Faham
dan Boleh
Buat
Tahu, Faham
dan Boleh
Buat dengan
Beradab
Tahu, Faham
dan Boleh
Buat dengan
Beradab
Terpuji
Tahu, Faham
dan Boleh
Buat dengan
Beradab
Mithali

Tafsiran Khusus

TAHAP
PENGUASAAN

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN UMUM
Murid tahu perkara asas, atau boleh
melakukan kemahiran asas atau memberi
respons terhadap perkara yang asas.
Murid menunjukkan kefahaman untuk
menukar bentuk komunikasi atau
menterjemah serta menjelaskan apa yang
telah dipelajari.
Murid menggunakan pengetahuan untuk
melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu
situasi.
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran
dengan beradab, iaitu mengikut prosedur
atau secara sistematik.
Murid melaksanakan sesuatu kemahiran
pada situasi baharu, dengan mengikut
prosedur atau secara sistematik, serta tekal,
dan bersikap positif.
Murid berupaya menggunakan pengetahuan
dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
pada situasi baharu secara sistematik,
bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta
boleh dicontohi.

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan


kemahiran asas atau member respon terhadap
perkara yang asas [Domain psikomotor dan kognitif
(tahu) yang melibatkan aspek 1 atau 2 mengikut
Modul Kemahiran dan 3 atau 4 mengikut Modul
Kecergasan]

urid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk


komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa
yang telah dipelajari. [Domain psikomotor dan kognitif
(faham) yang melibatkan aspek 1,2,3,4 mengikut
Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan]

Murid menggunakan pengetahuan untuk


melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi.
[Domain psikomotor dan kognitif (aplikasi) yang
melibatkan aspek 1,2,3,4 mengikut Modul Kemahiran
dan Modul Kecergasan]

Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan

12

TAFSIRAN

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan


beradab iaitu mengikut prosedur atau secara
sistematik[Domain psikomotor dan kognitif yang
melibatkan aspek 1,2,3, 4 mengikut Modul Kemahiran
dan Modul Kecergasan]

DRAF
Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pentaksiran
TAHAP
PENGUASAAN

Sekolah

TAFSIRAN

Setiap guru perlu merancang PdP dengan merujuk kepada

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi


baru, dengan mengikut prosedur atau secara
sistematik, serta tekal dan bersikap positif.
[Domain psikomotor, kognitif (inovasi) dan efektif
yang melibatkan aspek 1,2,34,5 mengikut Modul
Kemahiran dan Modul Kecergasan]

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan


guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP yang
berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu
mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid berdasarkan
Standard Prestasi yang telah disusun mengikut kelompok standard

kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi

Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan


inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan
untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam
kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk
mendapatkan
dan
menyampaikan
maklumat
menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila
dan menjadi contoh secara tekal
[Domain psikomotor, kognitif (kreativiti dan inovatif)
dan efektif yang melibatkan aspek 1,2,34,5 mengikut
Modul Kemahiran dan Modul kecergasan]

peluang kepada setiap muridnya untuk mencapai tahap keupayaan


yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan
pengukuhan.

Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari


dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi
panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan
seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan

Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi

Pentaksiran mengintegrasikan standard kurikulum dan pentaksiran

mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

sekolah dalam satu dokumen.

Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh


dijalankan adalah:

13

DRAF
Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek
kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah
pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid,
bukan hasil akhir yang diperoleh.

Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau


lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan
objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz.
Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah
penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan
pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari.

Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu


tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains
adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai
murni.
Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara
individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan
folio.
Esei:

Esei

mempamerkan

tentang

kemahiran

murid

untuk

menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.


14

DRAF
PEGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR: SKIP
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Pergerakan Lokomotor
1.1 Berkebolehan melakukan
pergerakan lokomotor
dengan lakuan yang betul

1.1.1 Melakukan skip secara bebas

Boleh mengenal aktiviti skip

dalam kawasan yang ditetapkan


1.1.2 Melakukan skip dengan kaki

diangkat separas lutut


1.1.3 Melakukan skip pelbagai arah

Boleh melakukan aktiviti skip dan menyatakan


secara ringkas pergerakan badan ketika skip
dilakukan

dalam kawasan yang ditetapkan


i. depan
3

ii. kiri
iii. kanan

Boleh melakukan aktiviti skip serta


mengaplikasikan teknik skip yang betul mengikut
postur badan

1.1.4 Melakukan skip mengikut


rentak lagu

Boleh melakukan aktiviti skip dengan pelbagai arah


dalam jarak yang ditetapkan

2.1 Berkebolehan melakukan


pergerakan lokomotor

2.1.1 Menyatakan pergerakan


lokomotor

2.1.2 Menyatakan dan memahami

Boleh melakukan gabungan aktiviti skip dengan


betul serta berpakaian yang sesuai

15

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN
aksi skip dengan perlakuan

Boleh merancang dan melakukan gabungan

yang betul
6

membimbing rakan

5.1.1 Mengamalkan elemen


5.1 Berkebolehan mematuhi

pengurusan seperti pengambilan

dan mengamalkan elemen

peralatan dan penyimpanan

pengurusan keselamatan

peralatan

aktiviti skip dengan yang betul serta boleh

5.1.2 Mengamalkan elemen


keselamatan
seperti pakaian sukan, memakai
kasut dan memastikan alatan
yang digunakan adalah selamat
5.1.3 tunjuk cara persediaan diri
sebelum, semasa dan selepas
melakukan aktiviti

16

DRAF
PEGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR: LONJAKAN DAN MENGGELONGSOR
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

Pergerakan Lokomotor
1.1 Berkebolehan melakukan
pergerakan lokomotor
dengan lakuan yang betul

1.1.5 Melakukan lonjakan secara

TAFSIRAN

Boleh mengenal aksi lonjakan

bebas
1.1.6 Melakukan lonjakan dengan

pelbagai arah.(depan,kiri, dan

Boleh melakukan lonjakan dan menyatakan secara


ringkas lonjakan dengan cara yang betul

kanan)
1.1.7 Melakukan pergerakan

menggelongsor mengikut arah

Boleh melakukan lonjakan dan mengaplikasikan


teknik lonjakan mengikut postur badan yang betul

(kiri dan kanan)


1.1.8 Menggabungkan pelbagai

pergerakan lokomotor

2.1 Berkebolehan melakukan


pergerakan lokomotor

Boleh melakukan lonjakan secara berulang


mengikut arah yang di tetapkan

2.1.1 Menyatakan pergerakan

lokomotor

Boleh melakukan lonjakan dengan postur badan


yang betul dan berpakaian yang sesuai

2.1.2 Menyatakan dan memahami


aksi skip dengan perlakuan yang
betul

Boleh merancang dan melakukan lonjakan secara


berulang (dalam kumpulan) dengan postur badan

17

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

2.1.3 Menyatakan aksi lonjakan


yang betul serta boleh membimbing rakan

dengan perlakuan yang betul


2.1.4 Menyatakan pergerakan
menggelongsor dengan
perlakuan yang betul
2.1.5 Mengenal pasti pelbagai
pergerakan lokomoto dalam
satu rangkaian

Pengurusan dan Keselamatan


5.1 Berkebolehan mematuhi

5.1.2 Mengamalkan elemen

dan mengamalkan elemen

keselamatan seperti memakai

pengurusan keselamatan

pakaian sukan, memakai kasut,


dan memastikan alatan yang
digunakan adalah selamat

18

DRAF
PEGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR: MENGILAS BADAN DAN MEMBONGKOK
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Pergerakan Bukan Lokomotor


1.2 Berkebolehan melakukan

1.2.1 Mengilas badan badan ke kiri

i. posisi berdiri

lokomotor dengan lakuan

ii.posisi duduk

Boleh mengenal aktiviti mengilas badan


membongkok

dan ke kanan

pergerakan bukan

yang betul

1.2.2 Membongkokkan badan dalam

i.posisi berdiri

Boleh melakukan aktiviti mengilas badan dan


menunjuk bahagian otot yang digunakan ketika
mengilas badan

ii.posisi duduk
1.2.3 Menggabungkan pelbagai

Boleh melakukan aktiviti mengilas badan dan

pergerakan bukan lokomotor

2.2 Berkebolehan melakukan


pergerakan bukan
lokomotor

membongkok serta mengaplikasikan aktiviti

dalam satu rangkaian

mengilas badan dan membongkok dengan penuh

pergerakan

keyakinan

2.2.1 Menyatakan pergerakan bukan

lokomotor

Boleh melakukan aktiviti mengilas badan dan


membongkok beberapa kali

2.2.2 Menyatakan aksi mengilas


5

badan dengan perlakuan yang


19

Boleh melakukan aktiviti mengilas badan dan

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

betul
membongkok secara berkumpulan dengan

2.2.3 Menyatakan aksi membongkok

menggunakan alatan dan mengenal pasti ruang

dengan perlakuan yang betul

yang selamat untuk melakukan aktiviti

2.2.4 Mengenal pasti pelbagai


pergerakan bukan lokomotor
dalam satu rangkaian

Boleh merancang aktiviti pertandingan mini


berkaitan dengan aktiviti mengilas badan dan

Pengurusan dan Keselamatan


5.1 Berkebolehan mematuhi

5.1.3 Tunjuk cara persediaan diri

dan mengamalkan elemen

sebelum, semasa dan selepas

pengurusan keselamatan

melakukan aktiviti

20

membongkok serta melakukan aktiviti dengan


penuh yakin dan seronok

DRAF
PEGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR: MANIPULASI ALATAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN
1

Kemahiran Manipulasi Alatan


1.3 Berkebolehan melakukan

Boleh mengenal aktiviti skip

1.3.1 Melakukan skip bebas dengan

kemahiran manipulasi

menggunakan tali skipping /

alatan dengan lakuan yang

gelung rotan

Boleh melakukan aktiviti skip menggunakan tali


skipping

betul
3
2.3 Mengetahui konsep dan

2.3.1 Mengenal pasti postur badan

tali skipping dengan cara yang betul

prinsip asas kemahiran

semasa melakukan skip bebas

manipulasi alatan

dengan menggunakan tali


4

skipping dan gelung rotan


Tanggungjawab kendiri
5.2 Berkebolehan mempunyai
keyakinan dan
tanggungjawab
kendiri semasa melakukan

Boleh mempraktikkan aktiviti skip menggunakan

Boleh menjelaskan aktiviti skip dengan


menggunakan tali skipping dalam jarak yang
ditetapkan dengan lakuan yang betul

5.2.1 Mempamerkan keyakinan dan


tanggungjawab kendiri semasa
5

melakukan aktiviti fizikal


5.2.2 Menunjukkan rasa seronok

Boleh melakukan aktiviti skip dalam pelbagai


kemahiran pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor

21

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN
melakukan aktuviti fizikal
aktiviti fizikal

Menggabungkan kemahiran pergerakan dengan

5.2.3 Menunjukkan reaksi menerima


6

kemenangan dan kekalahan


dalam sesuatu permainan atau
aktiviti

22

kedudukan badan yang betul dan boleh menunjuk


cara

DRAF
PEGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR: MANIPULASI ALATAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Kemahiran Manipulasi Alatan

1.3.2 Melakukan aksi mengilas badan

1.3 Berkebolehan melakukan

badan

kemahiran manipulasi

ke kiri dan ke kanan dengan

alatan dengan lakuan yang

menggunakan alatan seperti

betul

bola, pundi kacang dan baton

2.3 Mengetahui konsep dan

semasa melakukan aktiviti

manipulasi alatan

mengilas badan badan

Boleh melakukan aktiviti mengilas badan badan


dengan menggunakan bola, pundi kacang dan
baton

2.3.2 Mengenal pasti postur badan

prinsip asas kemahiran

Boleh mengenal aktiviti mengilas badan badan

Boleh mempraktikkan aktiviti mengilas badan


badan menggunakan bola,pundi kacang dan baton
dengan cara yang betul

menggunakan bola, pundi


kacang dan baton

Boleh menjelaskan aktiviti mengilas badan badan

Tanggungjawab kendiri
5.2 Berkebolehan mempunyai

4
5.2.1 Mempamerkan keyakinan dan

dengan menggunakan bola,pundi kacang dan


baton dalam jangka masa yang ditetapkan dengan

keyakinan dan

tanggungjawab kendiri semasa

tanggungjawab

melakukan aktiviti fizikal

lakuan yang betul


5

kendiri semasa melakukan


23

Boleh melakukan aktiviti mengilas badan badan

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN
aktiviti fizikal

dalam pelbagai kemahiran pergerakan lokomotor

5.2.2 Menunjukkan rasa seronok

dan bukan lokomotor

melakukan aktiviti fizikal


5.2.3 Menunjukkan reaksi menerima
kemenangan dan kekalahan
dalam sesuatu permainan atau
aktiviti

Menggabungkan kemahiran pergerakan dengan


kedudukan badan yang betul dan boleh menunjuk
cara

24

DRAF
OLAHRAGA ASAS: LARIAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

Olahraga Asas
1.4 Berkebolehan melakukan

1.4.2 Melakukan teknik asas berlari

dengan perlakuan yang

1.4.3 Melakukan teknik asas

balapan

permulaan berlari

kelajuan dan boleh menunjukkan otot yang

1.4.4 Melakukan teknik asas


3
2.4.1 Mengenal pasti teknik asas

mengaplikasikan konsep,

berlari

prinsip dan pergerakan

i. Lari atas hujung kaki

teknik asas dalam larian.

Boleh berlari dalam laluan lurus dengan pelbagai

digunakan ketika berlari

menamatkan larian

2.4 Berkebolehan

Boleh berlari dalam laluan lurus

memanaskan badan

kemahiran asas berlari

betul di dalam acara

1.4.1Melakukan aksi pergerakan

TAFSIRAN

Boleh berlari dalam laluan lurus dengan pelbagai


kelajuan dan boleh mengaplikasikan teknik asas
permulaan berlari yang betul

ii. Lari dengan mengangkat lutut

tinggi

Boleh melakukan teknik asas permulaan berlari


dan lakuan teknik asas pemulaan serta boleh
melakukan aktiviti dengan yakin dan seronok

iii. Lari dengan badan condong


kehadapan dengan hayunan
tangan

Boleh melakukan teknik asas menamatkan larian


dan teknik asas menamat larian berlari

25

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

Boleh berlari pecut, lari berganti-ganti dan

2.4.2 Mengenal pasti teknik asas


permulaan larian

melakukan pertandingan mini tanpa bantuan dari

i. Gaya berdiri

guru serta mengiktiraf kebolehan dan menerima

ii. Gaya dekam

kekurangan rakan sebaya

iii. Lonjakan
2.4.3 Menyatakan teknik asas
menamatkan larian
i. Mendada

5.3 Berkebolehan

5.3.1 Menunjukkan kebolehan

berkomunikasi

berkomunikasi antara

secara berkesan dalam

rakan,guru,dan ahli kumpulan

pelbagai cara semasa

TAFSIRAN

semasa melakukan aktiviti

melakukan aktiviti fizikal

26

DRAF
OLAHRAGA ASAS: LOMPATAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Acara Padang
1.5 Lompat Jauh

1.5.1 Melakukan teknik asas lompat

jauh

Menyatakan teknik asas lompat jauh dengan cara


melompat sebelah kaki

i. Lari landas
ii. Lonjakan

iii. Penerbangan
iv. Mendarat

2.5 Berkebolehan mengaplikasi


konsep dan teknik asas

mendarat dengan menggunakan kedua belah kaki


serta menyatakan cara lompatan yang betul

2.5.1 Menyatakan teknik asas acara


3

lompat jauh

lompat jauh

5.2 Berkebolehan mempunyai

Boleh melompat dengan sebelah kaki dan

Boleh melompat dengan kaki kanan atau kiri dan


mendarat dengan menggunakan kedua belah kaki
dengan postur badan yang betul

5.2.1 Mempamerkan keyakinan dan

Boleh berlari dan melompat melepasi halangan

keyakinan dan

tanggungjawab kendiri semasa

tanggungjawab

melakukan aktiviti fizikal

dengan langkah berlari yang konsisten dan


mengenal pasti jarak yang sesuai untuk membuat

kendiri semasa melakukan

lompatan

27

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

aktiviti fizikal
5.2.2 Menunjukkan rasa seronok

melakukan aktiviti fizikal

Boleh berlari dengan langkah yang konsisten dan


melompat melepasi jarak tertentu serta mengenal
pasti jumlah langkah lari .

Boleh berlari dengan langkah yang konsisten dan


6

membuat lompatan dengan jarak yang ditetapkan


dan boleh memberi maklum balas kepada rakan
berkaitan teknik melompat

28

DRAF
OLAHRAGA ASAS: LONTARAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Acara Padang
1.6 Lontar peluru

Boleh melontar objek sfera dengan bimbingan dari


guru.

1.6.1 Melakukan teknik asas lontar


peluru
i. Pegangan

ii. Lakuan Sediaan


iii. Lontaran Bebas

2.6 Berkebolehan mengaplikasi


konsep dan teknik asas

Boleh melontar dan melempar objek dan


menyatakan denga.n ringkas cara pergerakan
tangan yang betul

2.6.1 Menyatakan teknik asas lontar

peluru

Boleh menyatakan bahagian otot yang digunakan


ketika aktiviti melontar dan melempar.

lontar peluru

Keselamatan dan Pengurusan


5.1 Berkebolehan mematuhi

5.1.1 Mengamalkan elemen


pengurusan seperti pengambilan

dan mengamalkan elemen

peralatan dan penyimpanan

pengurusan dan

peralatan

pelbagai jarak yang ditentukan dan mengenal pasti


postur badan yang betul.

keselamatan

Boleh melontar dan melempar objek leper dalam

Boleh melakukan aktiviti melontar dan melempar


dengan lakuan dan prosedur yang betul serta

29

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

boleh menunjukkan keyakinan dalam

5.1.2 Mengamalkan elemen

berkomunikasi.

keselamatan seperti memakai


pakaian sukan, memakai kasut
dan memastikan alatan

Boleh merancang pertandingan yang sesuai dalam

yang digunakan adalah selamat.

kumpulan bagi aktiviti melontar peluru dan boleh


6

5.1.3 Tunjuk cara persediaan diri


sebelum, semasa dan selepas
melakukan aktiviti

30

melakukan aktiviti dengan yakin dan seronok.

DRAF
AKUATIK :TEKNIK BERENANG
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid dibimbing untuk..

Murid berupaya untuk..

Akuatik Asas
1.7 Berkebolehan melakukan
kemahiran asas renang

T.PENGUASAAN

1.7.1 Melakukan aktiviti melonjak dari


dinding kolam (apung tiarap)

1.7.2 Meluncur di dalam air dengan

STANDARD PRESTASI

Boleh mengenal teknik lonjakan dan meluncur

Boleh melakukan teknik lonjakan dan meluncur

bantuan alatan apungan

2.7 Berkebolehan mengetahui


konsep asas keselamatan

2.7.1 Menerangkan aksi lonjakan


secara bebas di dalam air

Boleh melakukan teknik lonjakan dan meluncur


serta mengaplikasikan teknik lonjakan bebas
dengan bimbingan daripada guru

di air dan kemahiran asas 2.7.2 Menerangkan aksi meluncur


renang

secara bebas di dalam air


4

Keselamatan dan Pengurusan


5.1 Berkebolehan mematuhi

Boleh melakukan teknik lonjakan dan meluncur


dengan penuh keyakinan tanpa bantuan daripada
guru

5.1.1 Mengamalkan elemen

dan mengamalkan elemen

pengurusan seperti pengambilan

pengurusan dan

peralatan dan penyimpanan

keselamatan

peralatan

Merancang dan melakukan teknik lonjakan,


5

meluncur dan berenang dengan menunjukkan


keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa

5.1.2 Mengamalkan elemen

melakukan aktiviti

keselamatan seperti memakai


pakaian sukan, memakai kasut

31

Boleh merancang dan melakukan teknik lonjakan

DRAF
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid dibimbing untuk..

Murid berupaya untuk..

T.PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI

dan memastikan alatan

dan berenang di luar waktu kelas Pendidikan

yang digunakan adalah selamat.

Jasmani (asas aquatik) serta boleh bekerjasama


dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti

32

DRAF
REKREASI DAN KESENGGANGAN: PERMAINAN DALAMAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Rekreasi dan Kesenggangan


1.8 Berkebolehan bermain
permainan dalaman

1.8.1 Bermain permainan dalaman

Boleh mengenal permainan Sahiba, Monopoli,


Catur dan Jigsaw Puzzle

berbentuk kemahiran berfikir


dengan mengikut peraturan
secara berpasangan atau

berkumpulan seperti sahiba ,

Boleh membezakan permainan Sahiba, Monopoli,


Catur dan Jigsaw Puzzle

monopoli , catur dan Jigsaw


Puzzle
5.3 Berkebolehan

5.3.1 Menunjukkan kebolehan

berkomunikasi secara

berkomunikasi antara rakan,

berkesan dalam pelbagai

guru, dan ahli kumpulan

cara semasa melakukan


aktiviti fizikal

Boleh mengaplikasikan permainan Sahiba,


Monopoli, Catur dan Jigsaw Puzzle

semasa melakukan aktiviti


5.4.1 Menunjukkan kebolehan

Boleh menyelesaikan masalah dalam strategi


permainan Sahiba, Monopoli, Catur dan Jigsaw
Puzzle

membentuk kumpulan dinamik


5.4 Berkebolehan membentuk
dan bekerjasama dalam
kumpulan

dan bekerjasama dalam


5

kumpulan tersebut
5.4.2 Melakukan aktiviti secara

Boleh mengesan strategi permainan Sahiba,


Monopoli, Catur dan Jigsaw Puzzle serta
menerima kekalahan dan kemenangan

33

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN
Mencipta strategi permainan Sahiba, Monopoli,

berpasangan
6

34

Catur dan Jigsaw Puzzle

DRAF
REKREASI DAN KESENGGANGAN: PERKHEMAHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Rekreasi dan Kesenggangan

1.9.1 Menyatakan asas perkhemahan

1.9 Berkebolehan melakukan

i. Tujuan perkhemahan

aktiviti di luar bilik darjah

ii. Mengenal alatan dan fungsi


alatan perkhemahan

Boleh mengenali konsep dan tujuan perkhemahan

Boleh mengenali peralatan perkhemahan dan


2

fungsinya

iii Langkah keselamatan diri dan


alatan

Boleh mengenali peralatan perkhemahan dan

Rekreasi dan Kesengganan


2.8 Memahami asas aktiviti dan

2.8.1 Menerangkan cara memasang

keselamatan di luar bilik

khemah doomie dalam simulasi

darjah

perkhemahan

langkah-langkah keselamatan semasa


perkhemahan

Boleh mengaplikasikan cara pemasangan khemah


4

dengan cara yang betul

Interaksi sosial
5.3 Berkebolehan

Boleh mengenali peralatan, langkah-langkah

5.3.1 Menunjukkan kebolehan

berkomunikasi secara

berkomunikasi antara rakan,

berkesan dalam pelbagai

guru, dan ahli kumpulan semasa

35

keselamatan dan mendirikan khemah tanpa


bantuan guru

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

cara semasa melakukan

melakukan aktiviti
Boleh merancang aktiviti perkhemahan dalam

aktiviti fizikal
6

kumpulan dan melakukan aktiviti dengan yakin,


seronok dan boleh dicontohi

Dinamika Kumpulan
5.4 Berkebolehan membentuk

TAFSIRAN

5.4.1 Menunjukkan kebolehan

dan bekerjasama dalam

membentuk kumpulan dinamik

kumpulan

dan bekerjasama dalam


kumpulan tersebut

36

DRAF
KECERGASAN: KAPASITI AEROBIK (STAMINA)
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Kapasiti Aerobik (Stamina)


3.1 Berkebolehan melakukan

3.1.1 Melakukan aktiviti berlari secara

Boleh mengenal aktiviti berlari secara bervariasi

bervariasi tanpa henti pada

aktiviti fizikal berpandukan

tempoh masa yang sesuai

konsep kecergasan

dengan kebolehan murid

Boleh membezakan aktiviti menyejukkan dan


memanaskan badan semasa melakukan aktiviti

3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan


badan.
3

Aplikasi Pengetahuan
meningkatkan
kecergasan
4.1 Bekebolehan mengaplikasi
Konsep kecergasan
semasa melakukan aktiviti
kecergasan fizikal

4.1.1 Mengenal pasti aktiviti

Boleh melakukan aktiviti berlari secara bervariasi


tanpa henti pada tempoh masa yang sesuai
dengan kebolehan murid

memanaskan badan
4.1.2 Mengenal pasti aktiviti

menyejukan badan

Boleh membezakan kadar denyutan nadi dan


melakukan teknik pernafasan dengan betul

4.1.3 Membezakan kadar nadi


sebelum dan selepas aktiviti

Boleh
5

mengaplikasikan

aktiviti

berlari

secara

bervariasi memanaskan dan menyejukkan badan


serta memakai pakaian yang sesuai ketika aktiviti
dilaksanakan

37

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN
Tanggungjawan Kendiri

Boleh merancang satu aktiviti menyejukkan badan

5.2 Berkebolehan mempunyai


keyakinan dan

dalam pelbagai pergerakan dan diikuti oleh murid

5.2.1 Mempamerkan keyakinan dan

tanggungjawab kendiri

tanggungjawab kendiri semasa

semasa melakukan aktiviti

melakukan aktiviti fizikal

fizikal

38

murid lain

DRAF
KECERGASAN: DAYA TAHAN OTOT
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN
1

Daya Tahan Otot


3.2 Berkebolehan melakukan
pergerakan berulang kali
yang melibatkan daya tahan
otot.

Boleh menyatakan aktiviti bergayut palang

3.2.1 Melakukan gayut palang


3.2.2 Melakukan aktiviti burpee (tekan

tubi dan lonjak)

Boleh membezakan aktiviti bergayut palang dan


burpee

3.2.3 Melakukan aktiviti berhalangan


3

Aplikasi pengetahuan

Boleh mengaplikasikan gabungan aktiviti bergayut


palang dan aktiviti burpee

meningkatkan kecergasan
4.2 Berkebolehan menguasai
konsep asas kapasiti

4.2.1 Menyatakan teknik pernafasan

yang betul

Boleh melakukan aktiviti burpee berulangkali tanpa


bantuan guru

aerobik
5

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Berkebolehan mempunyai

5.2.1 Mempamerkan keyakinan dan

keyakinan dan

tanggungjawab kendiri semasa

tanggungjawab kendiri

melakukan aktiviti fizikal

melakukan gabungan

aktiviti berhalangan , gayut palang dan burpee


secara tertib dan lakuan yang betul

39

Boleh membezakan dan

Boleh membentuk kumpulan untuk melakukan

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN
semasa melakukan aktiviti

aktiviti berhalangan

fizikal.

masing

40

dalam kumpulan masing -

DRAF
KECERGASAN: DAYA KEKUATAN OTOT
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Daya Kekuatan Otot


3.3 Mengaplikasi

pergerakan

bangkit tubi dan ringkuk tubi.

3.3.1. Melakukan senaman kekuatan

berulang kali yang

otot yang melibatkan aktiviti

melibatkan daya kekuatan

i) tekan tubi

otot

ii) bangkit tubi

Boleh mengenal aktiviti senaman tekan tubi,

Boleh melakukan aktiviti tekan tubi, bangkit tubi


dan ringkuk tubi.

iii) ringkuk tubi


4. Aplikasi Pengetahuan
3

meningkatkan
kecergasan
4.3 Menguasai konsep asas
kekuatan dan daya tahan
otot

Boleh menamakan otot-otot besar yang terlibat


semasa melakukan senama tekan tubi, bangkit tubi
dan ringkuk tubi.

4.3.1 Menyenaraikan bahagian otot


yang terlibat semasa
melakukan aktiviti tekan tubi,

bangkit tubi, ringkuk dan

Boleh menama dan menyenaraikan bahagian otot


yang melakukan aktiviti tekan tubi, bangkit tubi dan
ringkuk tubi.

separa cangkuk
4.3.2 Mengenal pasti otot-otot besar
yang terlibat semasa

Boleh mengenal dan menamakan otot-otot besar


yang terlibat semasa melakukan aktiviti senaman

41

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN
melakukan regangan

tekan tubi, bangkit tubi dan ringkuk tubi.

Tanggungjawab sendiri
5.2 Berkebolehan mempunyai

5.2.1 Mempamerkan keyakinan dan

keyakinan dan

tanggungjawab kendiri semasa

tanggungjawab kendiri

melakukan aktiviti fizikal

Boleh merancang aktiviti berkumpulan dalam


6

semasa melakukan aktiviti

pelbagai senaman tekan tubi, bangkit tubi dan


ringkuk tubi.

fizikal

42

DRAF
KECERGASAN: KOMPOSISI BADAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Komposisi badan
3.4 Mengaplikasi senaman
kelenturan dengan betul.

Boleh mengenal aktiviti meringkuk ,menjengkek dan


merangkak

3.4.1 Melakukan senaman


regangan secara statik (
meringkuk, menjengket,

menjangkau) pada otot

Boleh membezakan pergerakan senaman regangan


secara statik (meringkuk,menjengket dan menjangkau)

utama dengan lakuan yang


betul
3

Aplikasi pengetahuan
meningkat kecergasan
4.4 Berkebolehan menguasai
konsep asas kelenturan

Boleh menunujukkan dan menamakan bahagian otot


yang

terlibat

semasa

melakukan

(meringkuk,menjengket dan menjangkau)


4.4.1 Mengenal pasti teknik
regangan yang betul

Boleh menhubungkaitkan aktiviti

4.4.2 Mengenal pasti otot-otot besar

(meringkuk,menjengket dan menjangkau) sebagai

yang terlibat semasa

senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot

melakukan regangan

dengan lakuan yang betul

43

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

5.2 Berkebolehan mempunyai

5.4.1 Mencatat berat dan tinggi

keyakinan dan

sendiri dengan carta

tanggungjawab kendiri

pertumbuhan normal

Boleh menilai kesan pada otot yang terlibat ketika


5

melakukan aktiviti (meringkuk,menjengket dan


menjangkau) secara berterusan dengan mengikut
arahan guru

semasa melakukan aktiviti


fizkal
6

Boleh merancang aktiviti berkumpulan untuk


melakukan pelbagai pergerakan kemahiran bagi
kekuatan daya tahan otot

44

DRAF
KECERGASAN: KOMPOSISI BADAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Komposisi badan
3.5 Mengetahui komposisi
badan

1
3.5.1 Mengukur ketinggian dan

betul

menimbang berat badan


3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari

segi ketinggian dan berat

meningkatkan kecergasan

konsep komposisi badan

Boleh menyatakan ukuran tinggi dan timbangan berat


badan sendiri dengan betul

Aplikasi pengetahuan

4.5 Berkebolehan memahami

Boleh menyatakan ukuran tinggi badan sendiri dengan

4.5.1 Mencatat berat dan tinggi

Boleh mengambil ukuran serta membandingkan tahap


ketinggian dan berat badan antara diri sendiri dengan
rakan

dengan carta pertumbuhan


normal

Boleh merekod pertumbuhan diri sendiri dari segi


4

ketinggian dan berat dengan menggunakan peralatan


yang diberi dengan tertib

45

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Boleh mengenali komposisi badan sendiri dan rakan


Tanggungjawab Kendiri
5.2 Berkebolehan mempunyai

nutrisi dan kesihatan

5.2.1 Mempamerkan keyakinan dan

keyakinan dan

tanggungjawab kendiri

tanggungjawab kendiri

semasa melakukan aktiviti

semasa melakukan aktiviti

fizikal

sebaya serta menyatakan perkaitan dengan faktor

Boleh merancang aktiviti bersama rakan-rakan dengan


mengambil ukuran tinggi, berat diri dan rakan-rakan
6

fizikal

yang lain secara berkala dalam tempoh yang


ditetapkan guru

46

DRAF
KESIHATAN DIRI
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Kesihatan Diri

6.1.1

Mengenalpasti

bahagian

dalam
6.1 Mengetahui

Boleh menamakan empat bahagian dalam tubuh


badan dan fungsinya.

tubuh dan fungsinya

pertumbuhan serta

i.

Paru-paru

perkembangan fizikal

ii.

Jantung

yang sihat.

iii.

Tulang

iv.

Otot

Boleh menyatakan cara menjaga kesihatan dan


kebersihan di sekeliling.

6.1.2 Menerangkan amalan asas

Boleh menjelaskan amalan kesihatan dalam


kehidupan seharian.

kesihatan dalam kehidupan


harian
i.

4
Menerangkan amalan

Boleh mengaplikasi cara pengurusan kesihatan diri


dengan baik.

harian
ii.

Menerangkan amalan
pemakanan seimbang

iii.

Menerangkan

Boleh menyatakan cara penjagaan kesihatan seluruh


anggota badan dan mengamalkan cara penjagaan diri
dan tempat tinggal dengan baik

47

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN
kepentingan

iv.

rehat,rekreasi dan

Boleh mengurus diri dan mampu menjaga kesihatan

kesenggangan.

serta boleh menunjuk cara amalan kesihatan dan


6

Menerangkan

tinggal dengan baik.

kepentingan tidur
yang cukup.

6.1.3 Menerangkan cara


pengurusan kesihatan diri
seperti menjaga pakaian,
menjaga alat keperluan diri
dan menjaga kebersihan
6.1.4 Menerangkan penjagaan
Kebersihan.
i.

Rumah

ii.

Sekolah

iii.

Persekitaran

kebersihan anggota badan, pakaian serta tempat

48

DRAF
PERASAAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Perasaan

Boleh menyatakan perasaan seseorang mengikut


situasi.

6.2 Memahami perbagai emosi,

6.2.1 Menjelaskan perasaan

kepetingan dan cara

yang dialami seperti

mengurus emosi untuk

gembira, sedih,

meningkatkan kesihatan

takut, marah dan malu.

gembira, sedih, takut, marah dan malu.

mental dalam kehidupan


harian.

Boleh melakukan mimik muka seperti perasaan

3
6.2.2 Menjelaskan perasaan

Boleh menjelaskan perasaan seperti gembira, sedih,


takut, marah dan malu.

kasih sayang kepada ibu,


4

bapa, guru dan

Boleh menentukankan perasaan mengikut situasi.

rakan seperti ucapan,


bersalaman dan

penghargaan

Boleh mengawal dan mengubahsuai perasaan


berdasarkan situasi.
Boleh memahami perasaan rakan sebaya dan orang

sekeliling berdasarkan mimik muka dengan baik


mengikut situasi.

49

DRAF
KEKELUARGAAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Kekeluargaan

Boleh mengenali jantina kanak-kanak lelaki dan


perempuan.

6.3 Mengetahui peranan diri

6.3.1 Menyatakan perbezaan

sendiri,dan ahli keluarga

fizikal antara kanak-kanak

serta kepentingan institut

lelaki dan kanak-kanak

kekeluargaan dalam aspek

perempuan.

Boleh membandingbezakan antara fizikal kanak-kanak


lelaki dan perempuan.

kesihatan keluarga.
3

6.3.2.Menyenaraikan perbezaan
antara kanak-kanak lelaki

Boleh menyebut dan menyenaraikan minat,


perawakan, perwatakan dan cara berpakaian bagi
kanak-kanak perempuan dan lelaki.

dan perempuan dari segi


minat, perawakan
4

perwatakan dan cara


berpakaian.

Boleh menyebut dan mengaplikasikan cara penjagaan


kehormatan dan keselamatan diri termasuk aspek
seks

6.3.3 Mengenalpasti cara

penjagaan, kehormatan

Boleh menunjukkan cara menghormati ibu bapa dan


ahli keluarga yang lain.

50

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

dan keselamatan diri

Boleh mengenali diri sendiri dan semua ahli keluarga.

termasuk aspek seksual.

Saling menghormati, berkerjasama dan bertoleransi.


6

6.3.4 Menyatakan cara


mengeratkan
kekeluargaan

51

DRAF
GAYA HIDUP SIHAT DAN SELAMAT
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Pemakanan
7.1. Mengetahui

tidak berkhasiat

7.1.1. Menamakan makanan

pemakanan

berkhasiat dan tidak

yang selamat dan sihat.

berkhasiat.

Boleh menamakan makanan yang berkhasiat dan

Boleh menyatakan kesan memakan makanan yang


berkhasiat dan tidak berkhasiat.

7.1.2. Menyenaraikan makanan


berkhasiat dan tidak
3

berkhasiat

Boleh menyenaraikan makanan yang berkhasiat dan


tidak berkhasiat serta selamat untuk kesihatan tubuh
badan.

Boleh mengenalpasti kesan pengambilan makanan


yang berkhasiat dan tidak berkhasiat

Boleh menerangkan dengan jelas kepentingan


mengambil makanan yang berkhasiat seterusnya
dapat menentukan makanan yang berkhasiat untuk

52

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN
pengambilan diet makanan

Boleh merancang program pemakanan yang


menyihatkan dan boleh memberi maklumbalas
semasa melakukan aktiviti soal jawab

53

DRAF
PENYALAHGUNAAN BAHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Penyalahgunaan bahan

Boleh mengenali jenis-jenis bahan yang boleh


membawa kepada ketagihan

7.2.Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan.

7.2.1. Mengenal pasti jenis bahan


ketagihan seperti

rokok,alkohol

Boleh mengenalpasti dan menyebut dua jenis bahan


ketagihan seperti rokok,alkohol dan dadah.

dan dadah
7.2.2. Menyenaraikan kesan

merokok

Boleh menyenaraikan tiga kesan buruk dalam


pengambilan alkohol, rokok dan dadah.

7.2.3. Menyenaraikan kesan


pengambilan alkohol
4

7.2.4. Menyenaraikan kesan


pengambilan dadah.

Boleh menyatakan langkah-langkah yang boleh


mengelakkan diri dari terjebak daripada bahan-bahan
ketagihan.

Boleh mengenalpasti kesan buruk penyalahgunaan


bahan terhadap diri sendiri.

54

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Boleh menghubungkaitkan penyalahgunaan bahan


6

dengan kesan dan kemudaratannya terhadap tubuh


badan.

55

DRAF
PENYALAHGUNAAN BAHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Penyalahgunaan bahan

Boleh membezakan orang yang sihat dan orang yang


sakit.

7.3.Memahami cara menangani

7.3.1.Menerangkan gaya hidup

situasi berisiko akibat

sihat dengan tidak

daripada penyalahguanaan

menyalahgunakan

bahan.

bahan seperti rokok,dadah

Boleh menyebut dua jenis penyakit akibat daripada


penyalahgunaan bahan.

dan alkohol.

Boleh menyatakan ciri-ciri gaya hidup sihat seperti


badan sihat, otak sihat dan tubuh yang cergas.

7.3.2.Menerangkan cara
menangani situasi berisiko
4

seperti kempen
anti merokok dan jauhi

Boleh menyatakan perbezaan gaya hidup sihat dan


gaya hidup yang terbelenggu dengan najis dadah,
rokok dan alkohol.

dadah
5

Boleh mengamalkan gaya hidup sihat dan


membimbing rakan sebaya tentang bahaya
penyalahgunaan dadah dan merokok.

56

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Boleh berkomunikasi dan memberi maklum balas


tentang cara menangani situasi berisiko akibat
daripada penyalahgunaan bahan.

57

DRAF
KESELAMATAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

Keselamatan
8.1 Mengetahui kepentingan

Boleh mengenal peralatan dan bahan yang berbahaya


di rumah, sekolah dan tempat permainan.

8.1.1 Mengenal pasti peralatan

menjaga keselamatan diri

dan bahan yang berbahaya

daripada mendapat

di rumah, sekolah

kemalangan di rumah,

dan tempat permainan.

Boleh menyenaraikan peralatan dan bahan yang


berbahaya di rumah, sekolah dan tempat permainan.

sekolah dan tempat


permainan.

8.1.2 Mengenal pasti situasi tidak

selamat di rumah, sekolah

Boleh menyatakan situasi tidak selamat di rumah,


sekolah dan tempat permainan.

dan tempat permainan.


4
8.1.3 Mengenal pasti langkah-

Boleh menjelaskan situasi tidak selamat di rumah,


sekolah dan tempat permainan.

langkah keselamatan untuk


mengelakkan

Boleh melakukan langkah-langkah keselamatan untuk

kemalangan,kecederaan

mengelakkan kemalangan, kecederaan dan situasi

dan situasi tidak selamat di

tidak selamat di rumah, sekolah dan tempat

rumah, sekolah dan tempat

permainan.
58

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN
permainan.

Boleh merancang langkah-langkah keselamatan untuk


6

mengelakkan kemalangan, kecederaan dan situasi


tidak selamat di rumah, sekolah dan tempat
permainan.

59

DRAF
KESELAMATAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP

TAFSIRAN

PENGUASAAN

8.2 Mengetahui asas

8.2.1 Mengenal pasti situasi

pertolongan cemas dan

kecemasan yang boleh

kepentingan bertindak

berlaku semasa di

dengan bijak mengikuti

rumah, sekolah dan tempat

situasi.

bermain.

Boleh mengenal simbol jenis bantuan apabila


berlakunya kecemasan seperti polis, ambulans dan
bomba.

8.2.2 Mengenal pasti jenis bantuan

Boleh menyebut simbol jenis bantuan apabila


berlakunya kecemasan seperti polis, ambulans dan
bomba.

apabila berlaku kecemasan


seperti polis, ambulans dan
3

bomba.

Boleh menyebut dan menyatakan dengan betul


nombor telefon bantuan kecemasan seperti polis,
ambulans dan bomba.

Boleh menghubungi pihak yang bertanggungjawab


untuk meminta bantuan seperti polis, ambulans dan
bomba.

60

DRAF
STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

(Murid dibimbing untuk.)

(Murid berupaya untuk..)

(Murid boleh.)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Boleh menjelaskan situasi kecemasan yang berlaku


semasa di rumah, sekolah dan tempat bermain.

Boleh berkomunikasi dan bercerita tentang


kepentingan penjagaan keselamatan diri sewaktu
berada di rumah, sekolah dan tempat bermain.

61

TERBITAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8 BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604
PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http//www.moe. gov.my/bpk

TERBITAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8 BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604
PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http//www.moe. gov.my/bpk

Anda mungkin juga menyukai