Anda di halaman 1dari 88

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

MEREALISASIKAN ASPIRASI PPPM 2013-2025

Kursus Kepimpinan Instruksional GKMP Pasir Gudang


Inisiatif Transformasi Pendidikan Daerah
Pasir Gudang, Johor
2014
0leh: Pn. Hajah Salleha Binti Abd Kahar
(SIPartner Plus)

SIAPAKAH PEMIMPIN YANG


MENCAPAI
TAHAP TERBAIK

1. ..dapat mencabar proses, mencetuskan visi yang dikongsi


bersama, berupaya menggerakkan hati orang lain untuk
bertindak, menjadi model serta memandu jalan.
2. ..dapat meletakkan peranan yang seimbang & saksama,
antara mengurus sekolah yang bersifat rutin &
administratif, dan menggerakkan dirinya sebagai
pemimpin instruksional.

Kouzes dan Posner (1990)

AMALAN PENGURUSAN PENGETUA


(KAJIAN aktiviti pengurusan 6 orang pengetua,
sepanjang pemerhatian selama 352 jam).

DAPATAN
Purata, pengetua menghabiskan masa pengurusan:

1. Mesyuarat / perjumpaan ibu-bapa


2. Tugasan pejabat
3. Rondaan
4. Menjawab telefon
5. Mengajar murid

(66.4%),
(19.8%),
( 7.6%),
( 4.3%),
( 1.1%)

6. Mencerap pengajaran guru ( 0.7%) .

PERANAN DAN BIDANG TUGAS


GURU KANAN MP
Mengurus
jadual waktu

Mengurus tenaga pengajar


Kesesuaian opsyen
Pembangunan staf
Komitmen tugas

Peranan GKMP: Bantu


Mantapkan Kepimpinan
Instruksional

Mengurus Penilaian
Kesahan dan kebolehpercayaan item ujian
Pembinaan item dan skima pemarkahan
Bank soalan
Analisis dan laporan peperiksaan dalaman
dan awam
Strategi peningkatan akademik

Induk
Kelas
Guru ganti

Mengurus Pusat
Sumber Sekolah
Memastikan
berfungsi dan
menyokong
kurikulum

Mengurus P&P
Penggerak panitia
Memanatu & membimbing
Pemulihan dan pengayaan

SENARAI TUGAS GURU KANAN


(Kurikulum)
Memimpin guru menentukan dan

merancang Rancangan Pelajaran Penggal


/ Mingguan dan lain-lain yang berkaitan
dengan bidangnya.
Mempengerusikan mensyuarat atau
memimpin panitia mata pelajaran di
bawah kawalannya.
Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti
pengajaran dan pembelajaran.

Samb
Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktivitiaktiviti bimbingan , pemulihan, dan pengkayaan.
Membimbing guru terlatih , guru yang baru dan
guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas
mereka.
Menentukan bahan dan sumber pendidikan
digunakan dan diselenggara dengan berkesan.

Samb.

Mengkaji laporan yang berkaitan dengan bidangnya


serta mengambil tindakan sewajarnya.
Membantu dalam perancangan program dan
menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh
sekolah , Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian
Pendidikan.

Membantu dalam pemilihan bahan pusat sumber, alat


pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain.

Samb..

Menganggotaai Jawatankuasa Kurikulum sekolah dan


jawatankuasa lain yang diarahkan oleh Pengetua.
Membantu menjalankan kursus , taklimat , penerangan
dan perjumpaan di sekolah dalam konteks
perkembangan staf.

Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru


mengenaai pendekatan-pendekatan pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan kepada guru.

Samb.
Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan
dan memperluaskan amalan amalan
penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa
ilmu merentas kurikulum.
Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar dan
mencari langkah-langkah untuk mengatasinya

Kokurikulum
Merancang , menyelaras dan melaksanakan segala

kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang


dapat membantu meningkatkan kecemerlangan
akademik pelajar.
Merancang , mengawal dan menyelaras segala aktiviti
persatuan di bawah bidangnya.

Pengurusan
Membantu menentukan serta menagihkan tugastugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan
kawalannya.
Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan ,
kursus dan latihan untuk guru.
Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan
data maklumat dan segala jenis perangkaan yang
berkaitan dengan bidangnya.

Samb..
Membantu merancang takwim sekolah .

Menyelia kerja kerja guru di bawah bidang


kawalannya.
Membantu merancang takwim sekolah .
Menyelia kerja kerja guru di bawah bidang
kawalannya

Samb
Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah
dan mengawal perbelanjaan.
Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan
untuk urusan audit tahunan.
Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala
peralatan , barang atau bahan yang berkaitan dengan
bidangnya.

Samb..
Menentukan aspek aspek menyampaian nilai-nilai murni dan
amalan berlaku di bilik darjah dan sekolah.
Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan
bilik darjah dan menjaga keceriaannya bagi persekitaraan yang
kondusif.
Menyelia kerja-kerja kursus pelajar, mempertingkatkan pelajar dan
program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM)
sebagaimana yang dirancang.
Berhubung dengan PKG , Pejabat Pendidikan Daerah dan Pusat
Sumber Pendidikan Negeri tentang apa jua maklumat dan bantuan
yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru.

Tugas tugas lain


Berhubung dengan guru kanan mata pelajaran sekolah lain
yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber
pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan.
Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data atau
maklumat mengenai semua pelajaran dan menggunakannya
dengan berkesan dan berhasil .
Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan,
kegiatan sukan ,penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan
Pusat Sumber.
Melaksana segala arahan dan tugasan yang diberi oleh
Pengetua dari semasa ke semasa.

11 ELEMEN
KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL
(MODEL HALLINGER)
6) Melindungi waktu P& P
7) Membudayakan
Perkembangan
Profesional
8) Mengekalkan
ketampakan
9) Menyediakan ganjaran
kpd guru
10) Penguatkuasaan
standard
akademik
11) Menyediakan insentif
kpd pelajar.

1) Merangka matlamat
sekolah
2) Menyampaikan
matlamat sekolah

Mewujudkan
Mendefinisikan
Iklim
misi
Pembelajaran
sekolah
Positif
Mengurus
Program
Menyelaras
kurikulum
instruksional
Penyeliaan dan penilaian Instruksi

3)
4)
5) Memantau kemajuan pelajar

Merujuk kpd Model K.I .


Hallinger, senaraikan elemen
K.I .yang ditekankan dalam
video

st
21

Singapore
C Teaching
Strategies

VISI & MISI


Visi:
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera
Misi:
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

TAGLINE

SIRE-EURO
Strong Implementation, Rapid Execution Excellence: Ultimate Reach of
an Organization

MATLAMAT: AMALAN
KEPIMPINAN
INSTRUKSIONAL
ialah melaksanakan
5 aspirasi sistem,
11 anjakan utama
bagi memenuhi
6 aspirasi murid
PPPM 2013-2025

IMPAK AMALAN KEPIMPINAN


INSTRUKSIONAL YANG BERKESAN

-BAND DAN RANKING SEKOLAH MENINGKAT


- MENGURANGKAN JURANG KEBERHASILAN
MURID ANTARA SEKOLAH

KEPIMPINAN
INSTRUKSIONAL

SEORANG PENTADBIR DI SEKOLAH


HARUS MEMPUNYAI SUATU HALA TUJU
UNTUK MENCAPAI MATLAMAT MELALUI
SEBARANG CARA ATAUPUN
SEMUA CARA USAHA
YANG DILAKUKAN

DEFINISI KEPIMPINAN
INSTRUKSIONAL
Tidak terdapat hanya satu definisi tentang
kepimpinan instruksional ataupun panduan
khusus berkenaan peranan seorang pemimpin
instruksional (Flath, 1989).
Tindakan- tindakan yang diambil oleh
seseorang pengetua atau yang diturunkuasakan
untuk meningkatkan perkembangan
pembelajaran pelajar
Debevoise (1984)

Sambungan
Mengikut Richardson (1989), seorang pemimpin
instruksional mestilah memimpin kearah
pemcapaian pelajaran dan menjadikan kualiti
instruksional sebagai keutamaan teratas dan
mestilah mampu menjadikan visi sekolah satu
kenyataan.
Blas (1998) menyatakan kepimpinan
instruksional adalah gabungan penyeliaan,
pembangunan staf dan perkembangan
kurikulum.

. Sambungan definisi

Hussein (1989) mendefinisikan


kepimpinan instruksional sebagai usahausaha yang diambil oleh pemimpin
sekolah untuk menyediakan inovasi
kurikulum dan untuk memperkembangkan
proses P & P dengan tujuan menjayakan
matlamat sekolah

.. Sambungan definisi
Dalam erti kata yang mudah, kepimpinan
instruksional didefinisikan sebagai
pemimpin sekolah yang mengambil peduli
(cakna) terhadap pengajaran guru dan
pembelajaran PELAJAR serta
perkembangannya dan sentiasa membina
suasana pembelajaran di sekolahnya.

KAJIAN
KAJIAN TERBARU TERHADAP
SEKOLAH YANG BERJAYA
MENUNJUKKAN KEPENTINGAN
KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
TERUTAMANYA PERANAN
PENGETUA DALAM
MENYELARAS DAN
MENGAWAL PROGRAM
INSTRUKSIONAL
BOSSERT S.T.et.al (1982) dalam
Educational Administration
Quarterly vol.18 No.3

Kajian secara tekal melaporkan


sekolah-sekolah yang berjaya
mempunyai ciri-ciri berikut:
Sesuatu iklim yang kondusif untuk
pembelajaran-bebas dari masalah disiplin dan
vandalism
Sesebuah sekolah memberi penekanan
terhadap pengajaran kemahiran asas
Wujud pengharapan di kalangan guru-guru
bahawa semua pelajar boleh mencapai
kejayaan
Sistem pemantauan dan penaksiran pelajar
berasaskan objektif pengajaran yang jelas

PROSES MEWUJUDKAN
SEKOLAH BERKESAN
MH1: Mendefinisikan matlamat : Merangka matlamat
Menyampaikan matlamat
Faktor kritikal kejayaan:
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
AMALAN : Selalu diuar-uarkan kepada
warga sekolah (guru/murid/staf)
/PIBG)

1.1

MERANGKA MATLAMAT
SEKOLAH

a. WUJUDKAN MATLAMAT BAGI

MEMPERTINGKATKAN LAGI ARAS


PENCAPAIAN AKADEMIK SEDIA ADA
b. RANGKA MATLAMAT AKADEMIK

SEJAJAR DENGAN TEMPOH MASA

MERANGKA MATLAMAT
SEKOLAH
c. RANGKA MATLAMAT AKADEMIK

SEKOLAH BERASASKAN
TANGGUNGJAWAB KAKITANGAN
DALAM MENCAPAINYA
d. GUNAKAN KAJIAN KEPERLUAN ATAU
SOAL SELIDIK BAGI MEMANTAPKAN
INPUT DARI KAKITANGAN DALAM
HAL MEMBINA MATLAMAT

1.1

MERANGKA MATLAMAT SEKOLAH

e.GUNAKAN DATA PRESTASI AKADEMIK


PELAJAR APABILA MENETAPKAN MATLAMAT
AKADEMIK SEKOLAH.

f. BINA MATLAMAT YANG MUDAH


DITERJEMAHKAN OLEH GURU KEPADA
OBJEKTIF BILIK DARJAH.

1.2

MENYAMPAIKAN MATLAMAT
SEKOLAH

SAMPAIKAN MATLAMAT SEKOLAH KEPADA


SEMUA WARGA SEKOLAH
PERBINCANGAN BERSAMA GURU
BERKENAAN MATLAMAT AKADEMIK
SEKOLAH TIDAK SEMESTINYA SECARA
FORMAL
BINCANGKAN MATLAMAT AKADEMIK
SEKOLAH DENGAN GURU DI PERTEMUAN
PANITIA

1.2

MENYAMPAIKAN MATLAMAT
SEKOLAH

BINCANG MATLAMAT AKADEMIK SEKOLAH


SEMASA MEMBUAT KEPUTUSAN HAL- HAL
BERKAITAN KURIKULUM DENGAN GURU
PASTIKAN BAHAWA MATLAMAT SEKOLAH
DIPAMERKAN DI TEMPAT YANG MUDAH
DILIHAT

SAMPAIKAN MATLAMAT SEKOLAH


DI PERHIMPUNAN SEKOLAH

MH2: MENGURUS PROGRAM INSTRUSIONAL

Menyelaras kurikulum (rujuk SPA)


Penyeliaan dan penilaian Instruksi
(SKPM : 4)
Memantau kemajuan pelajar (Prog
Headcount)

OBJEKTIF
PENGURUSAN AKADEMIK
MEMPERTINGKAT KEMAHIRAN
GENERIK KEPADA PELAJAR-PELAJAR
PADA TAHAP CEMERLANG
MEMPERTINGKAT KECEMERLANGAN
AKADEMIK
MENINGKATKAN KADAR CELIK HURUF,
CELIK NUMERASI DAN CELIK
KOMPUTER DI KALANGAN PELAJAR.

FOKUS
PELAKSANAAN TRANSFORMASI
PENDIDIKAN DAN AMALAN TERBAIK
DASAR MMI, PBS, 60:40, VLE
FROG/1BESTARI NET
PLC , KAJIAN TINDAKAN, LESSON
STUDY, KBAT (PROBLEM BASED
LEARNING.. DLL)

2.1 PENYELARASAN KURIKULUM


APAKAH YANG ANDA FAHAM TENTANG KURIKULUM ?

Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum


dan kegiatan ko- kurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan
seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani,
rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk
menyampaikan pengetahuan.

Akta Pendidikan 1996


(Peraturan- peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997)

2.1 PENYELARASAN KURIKULUM

Kurikulum adalah
suatu pelan bagi
pembelajaran
(Taba, 1962)

Kurikulum adalah
pengalaman
pembelajaran dan
hasil pembelajaran
yang dirancang dan
dibimbing
(Tanner & Tanner, 1975)

2.1

PENYELARASAN
KURIKULUM

JELASKAN SIAPA YANG


BERTANGGUNGJAWAB DI SETIAP
PERINGKAT PENGURUSAN, (CONTOH:
PENGETUA, PK , PENYELIA PETANGATAU
GURU) UNTUK MENYELARAS KURIKULUM
PASTIKAN BAHAWA MATLAMAT AKADEMIK
SEKOLAH DITERJEMAHKAN KEPADA
OBJEKTIF HAL- HAL BERKAITAN KURIKULUM
YANG UMUM

2.1

PENYELARASAN KURIKULUM

RUJUK KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


PERINGKAT SEKOLAH APABILA MEMBUAT
KEPUTUSAN HAL- HAL BERKAITAN
KURIKULUM
PASTIKAN OBJEKTIF PROGRAM KHAS
DISELARASKAN DENGAN OBJEKTIF
PROGRAM KELAS-KELAS BIASA

2.2

PENYELARASAN
KURIKULUM

PANTAU KURIKULUM YANG DILAKSANAKAN


DALAM BILIK DARJAH BAGI MEMASTIKAN IA
MERANGKUMI OBJEKTIF KURIKULAM
SEKOLAH

PASTIKAN OBJEKTIF KURIKULAM SEKOLAH


SELARI DENGAN UJIAN PENCAPAIAN YANG
DIGUNAKAN UNTUK MENILAI PROGRAMPROGRAM AKADEMIK
MELIBATKAN DIRI SECARA AKTIF DALAM
PENELITIAN SEMULA DAN/ATAU PEMILIHAN
BAHAN-BAHAN KURIKULAM

FOKUS
SISTEM
PENYAMPAIAN
PENDIDIKAN
YANG CEKAP
DAN BERKESAN

FOKUS
PEMANTAUAN YANG BERKESAN DAN
KERAP DI SEKOLAH (Learning Walk)

FOKUS
PROGRAM YANG
MUDAH DISELIA,
MAMPU
MENYUMBANG
KEPADA
KECEMERLANGAN
AKADEMIK

STRATEGI PELAKSANAAN
MEMANTAPKAN KOMPETENSI
KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

MEMPERLUAS PEMANTAUAN P&P


HINGGA KE PERINGKAT BILIK
DARJAH SECARA BERKESAN

STRATEGI PELAKSANAAN
MENINGKATKAN
KOMPETENSI DARI
SEGI MEMAHAMI
KANDUNGAN DAN
KEMAHIRAN
PEDAGOGI DI
KALANGAN GURU
MATA PELAJARAN

STRATEGI PELAKSANAAN
MERANGKA, MELAKSANA DAN
MENENTUKAN PROGRAM YANG
DAPAT MEMBERI IMPAK YANG
SIGNIFIKAN TERHADAP
KECEMERLANGAN AKADEMIK
MENGADAKAN JARINGAN DENGAN
PELBAGAI PIHAK YANG
BERKEPENTINGAN BAGI MEMBINA
PERKONGSIAN PINTAR

2.2

PENYELIAAN DAN PENILAIAN


INSTRUKSI

TEMUI GURU DAN STAF UNTUK


MEMASTIKAN BAHAWA MEREKA BEKERJA
KE ARAH OBJEKTIF YANG SAMA
SEMAK SEMULA ITEM PENILAIAN TINGKAH
LAKU PEMBELAJARAN PELAJAR SEBELUM
MEMBUAT PENCERAPAN PENGAJARAN DI
BILIK DARJAH
MENILAI GURU BERASASKAN OBJEKTIF
AKADEMIK SEKOLAH

2.2

PENYELIAAN DAN PENILAIAN


INSTRUKSI

TUNJUKKAN KEKUATAN DAN


KELEMAHAN KHUSUS DALAM AMALAN
PENGAJARAN GURU KETIKA SESI
PASCA PEMERHATIAN

PERHATIKAN KEKUATAN DAN


KELEMAHAN KHUSUS AMALAN
PENGAJARAN GURU DALAM
PENILAIAN BERTULIS

2.2

PENYELIAAN DAN PENILAIAN


INSTRUKSI

CATATKAN PEMERHATIAN
ATAS AKTIVITI PELAJAR
SEBAGAI MAKLUM BALAS
KEPADA GURU SETELAH
PENCERAPAN
BUAT PENILAIAN BERTULIS
SEMASA PEMERHATIAN ATAS
PENGAJARAN GURU YANG
SEHARUSNYA SPESIFIK
DENGAN OBJEKTIF BILIK
DARJAH

2.2

PENYELIAAN DAN PENILAIAN


INSTRUKSI

LAKUKAN PEMERHATIAN YANG


INFORMAL DI DALAM BILIK DARJAH
SECARA BERKALA (TIDAK PERLU
MAKLUMBALAS BERTULIS DSBNYA)
PASTIKAN YANG OBJEKTIF BILIK
DARJAH BAGI GURU ADALAH
KONSISTEN DENGAN MATLAMAT
SEKOLAH YANG WUJUD

2.3 PEMANTAUAN KEMAJUAN PELAJAR


GUNAKAN DAPATAN UJIAN UNTUK
MENAKSIR KEMAJUAN PROGRAM KE ARAH
MATLAMAT SEKOLAH
EDARKAN DAPATAN UJIAN PADA MASA
YANG SESUAI DAN TEPAT BAGI
MEMPEROLEHI MANFAAT YANG MAKSIMA

MAKLUMKAN KEPADA GURU KEPUTUSAN


PENCAPAIAN SEKOLAH DALAM BENTUK
BERTULIS(CONTOH: MEMO, BERITA)

2.3

PEMANTAUAN KEMAJUAN
PELAJAR

MAKLUMKAN KEPADA PELAJAR


KEPUTUSAN PENCAPAIAN SEKOLAH
KENAL PASTI PELAJAR UNTUK TUJUAN
PEMULIHAN ATAU PENGAYAAN
BINA ATAU KENALPASTI PROGRAM
INSTRUKSI YANG SESUAI UNTUK PELAJAR
BERDASARKAN KEPUTUSAN UJIANNYA

2.3

PEMANTAUAN KEMAJUAN
PELAJAR

TEMUI GURU SECARA INDIVIDU


UNTUK MEMBINCANGKAN KEMAJUAN
AKADEMIK PELAJAR
BINCANGKAN ANALISIS ITEM UJIAN
DENGAN PANITIA UNTUK MENGENAL
PASTI KEKUATAN DAN KELEMAHAN
DALAM PROGRAM INSTRUKSI

MH 3.0 :MEWUJUDKAN IKLIM


PEMBELAJARAN YANG POSITIF
3.1 Melindungi waktu P& P
3.2 Membudayakan Perkembangan
Profesional
3.3 Mengekalkan ketampakan
3.4 Menyediakan insentif untuk murid
3.5 Menyediakan ganjaran kpd guru
3.6 Penguatkuasaan standard akademik
kpd pelajar.

3.1 Melindungi Waktu PdP


(Mengawal disiplin)

Code of Conduct

Membina persekitaran/iklim
sekolah

PROJEK KELAS BERTEMA

FOKUS
3.2 LATIHAN YANG
PERLU DAN ADA
IMPAK

FOKUS
3.2 JARINGAN YANG
MENINGKATKAN
PERKONGSIAN
PINTAR
( AMALAN PLC)

3.3 . MEMBUDAYAKAN AKTIVITI


PENYELIDIKAN DAN
PEMBANGUNAN BAGI
MEMASTIKAN SEGALA
PROGRAM YANG DIRANCANG
BERASASKAN MAKLUMAT
YANG TEPAT DAN FAKTOR
KEJAYAAN YANG KRITIKAL

3.1

MENGAWAL MASA
INSTRUKSIONAL

PASTIKAN MASA INSTRUKSIONAL


TIDAK DIGANGGU OLEH
PENGUMUMAN
PASTIKAN PELAJAR TIDAK
DIPANGGIL KE PEJABAT WAKTU
INSTRUKSIONAL

3.1 MENGAWAL MASA INSTRUKSIONAL

PASTIKAN PELAJAR YANG PONTENG


MERASAI KESAN AKIBAT PONTENG
KELAS
PASTIKAN PELAJAR PONTENG
MENAMPUNG SEMULA KEHILANGAN
MASA INSTRUKSI TERSEBUT

3.1

MENGAWAL WAKTU
INSTRUKSIONAL

LAWAT BILIK
DARJAH UNTUK
MELIHAT MASA
INSTRUKSIONAL
DIGUNAKAN UNTUK
DIMANFAATKAN
SEPENUHNYA :

3.2

MENGGALAKKAN
PERKEMBANGAN PROFESIONAL

PASTIKAN GURU MAKLUM TENTANG PELUANGPELUANG UNTUK PERKEMBANGAN PROFESIONAL


PASTIKAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SEJAJAR
DENGAN MATLAMAT AKADEMIK SEKOLAH
BERI SOKONGAN PADA LATIHAN DALAM
PERKHIDMATAN YANG SEJAJAR DENGAN MATLAMAT
AKADEMIK SEKOLAH

SEBARKAN RENCANA JURNAL ATAU SEBARANG BAHAN


ILMIAH KEPADA GURU SECARA BERKALA
(PERKONGSIAN ILMU

3.2

MENGGALAKKAN
PERKEMBANGAN PROFESIONAL

SENTIASA MENGGALAKKAN GURU YANG


MEMPEROLEHI KEMAHIRAN SEMASA LATIHAN
DALAM PERKHIDMATAN AGAR MENGGUNAKAN
KEMAHIRAN TERSEBUT DI DALAM BILIK DARJAH
PASTIKAN STAF SEPERTI PEMBANTU MAKMAL,
JURU TEKNIK, PEMBANTU PUSAT SUMBER
DSBNYA MENERIMA LATIHAN AGAR BERSAMA
GURU MEMBANTU PELAJAR MENCAPAI OBJEKTIF
INSTRUKSIONAL

3.2

MENGGALAKKAN
PERKEMBANGAN PROFESIONAL

ATURKAN PENCERAMAH LUAR UNTUK MEMBUAT


PEMBENTANGAN BERKAITAN INSTRUKSI DI
PERTEMUAN PANITIA
ADAKAN RUANG DAN PELUANG UNTUK BERTEMU
SECARA INDIVIDU DENGAN GURU BAGI
MEMBINCANGKAN ISU INSTRUKSIONAL
IKUTI BERSAMA LATIHAN DALAMAN GURU
BERKAITAN DENGAN INSTRUKSI
BERI MASA DALAM PERTEMUAN PANITIA UNTUK
GURU BERKONGSI IDEA TENTANG ILMU DAN
KEMAHIRAN INSTRUKSIONAL YANG DIPEROLEHI
DARIPADA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

3.3

SENTIASA DAPAT DILIHAT

AMBIL MASA UNTUK BERCAKAP DENGAN


PELAJAR DAN GURU WAKTU REHAT
LAWAT BILIK DARJAH UNTUK
MEMBINCANGKAN ISU-ISU SEKOLAH
DENGAN GURU DAN PELAJAR
HADIRI ATAU AMBIL BAHAGIAN DALAM
AKTIVITI KOKURIKULAR

3.3

SENTIASA DAPAT DILIHAT


MASUK KELAS YANG TIADA GURU
SEHINGGA GURU YANG LAMBAT ATAU
GURU GANTI MASUK

MENGAJAR DAN BERINTERAKSI DENGAN


PELAJAR

3.4

MEMBERI GANJARAN
KEPADA GURU

UMUMKAN PENCAPAIAN TINGGI GURU DALAM


MESYUARAT GURU, BERITA ATAU MEMO

BERI PUJIAN SECARA PERIBADI UNTUK USAHA


ATAU PENCAPAIAN GURU

AKUI USAHA ATAU PENCAPAIAN GURU YANG


MENONJOL DALAM MEMO UNTUK FAIL PERIBADINYA

BERI GANJARAN ATAS USAHA GURU YANG


MENONJOL DALAM BENTUK PELUANG MENGIKUTI
PERKEMBANGAN PROFESIONAL (CONTOH: PERANAN
BARU ATAU LATIHAN KHAS)

3.5

MENETAPKAN DAN
MENGUATKUASAKAN STANDARD
AKADEMIK

TETAPKAN STANDARD PERATUSAN PRESTASI


AKADEMIK YANG TINGGI BAGI PELAJARPELAJAR YANG DIJANGKAKAN DAPAT
MENGUASAI OBJEKTIF INSTRUKSIONAL YANG
UTAMA
GALAKKAN GURU UNTUK MEMULAKAN KELAS
TEPAT PADA MASANYA DAN MENGAJAR
SEPENUHNYA MENGIKUT MASA YANG
DITETAPKAN

3.5
MENETAPKAN DAN MENGUATKUASAKAN
STANDARD AKADEMIK

JELASKAN HARAPAN SEKOLAH KEPADA PELAJAR


BERASASKAN TAHAP PENCAPAIAN YANG
BERBEZA
KUATKUASAKAN STANDARD YANG TELAH
DIWARA- WARAKAN BAGI MEMENUHI HARAPAN
SEKOLAH BERASASKAN TAHAP PENCAPAIAN
YANG BERBEZA
SOKONG GURU DALAM UASAHA MEREKA
MENGUATKUASAKAN POLISI AKADEMIK
(CONTOH, PENGGREDAN, KERJA RUMAH,
MENINGKATKAN KEDUDUKAN PELAJAR DALAM/
ANTARA KELAS)

3.6

MENYEDIAKAN INSENTIF
UNTUK PEMBELAJARAN

IKTIRAF PELAJAR YANG MENGHASILKAN KERJA


AKADEMIK YANG TERPUJI DENGAN GANJARAN
FORMAL SEPERTI MEMPAMERKAN HASIL KERJA DI
PAPAN KENYATAAN , SIARKAN DALAM WARTA
SEKOLAH , SAMPAIKAN ANUGERAH DALAM
PERHIMPUNAN ATAU MEMANGGILNYA KE PEJABAT
PENGETUA BERSAMA HASIL KERJANYA

3.6

MENYEDIAKAN INSENTIF
UNTUK PEMBELAJARAN

HUBUNGI IBU BAPA UNTUK


MEMBINCANGKAN PRESTASI PELAJAR
YANG TELAH MENUNJUKKAN
PENINGKATAN/ KECEMERLANGAN DI
SEKOLAH

TERIMA KASIH ATAS KEBERSAMAAN TUAN- TUAN