Anda di halaman 1dari 4

PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA KEMAHIRAN HIDUP/ REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) 2015

SEKOLAH KEBANGSAAN BANGI


BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Program
Menanamkan
Keselamatan Bengkel sikap
mementingkan
keselamatan di
dalam bengkel

Ketua Panitia
Guru KH/RBT

Januari

Papan Kenyataan
Berinformasi

Memberi
pendedahan
kepada murid
tentang
maklumat baru
mengenai KSSR
RBT tahun 5.

Ketua Panitia
Guru KH/RBT
Murid - murid

Februari

Projek Tanaman
Sayuran

Memberi
pendedahan
kepada murid
tentang tanaman
sayur sayuran di
sekeliling mereka

Mac

Ketua Panitia
Guru KH/RBT
Murid - murid

KOS SUMBER

TOV

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN

60% guru

100% guru

Pencapaian
displin diri
murid
terhadap
keselamatan
diri ketika
membuat
aktiviti di
dalam bengkel

RM 300
Panitia RBT

50% murid

100% murid

Peningkatan
pengetahuan
dan
pengalaman di
kalangan
murid dalam
bidang RBT

RM 200
Panitia RBT

50% murid

100% murid

Pencapaian
murid dalam
mengetahui
ternik
penanaman
sayur

Mengumpul Bank
Soalan

Mengumpul dan
menyediakan
soalan yang
berkaitan untuk
tahun 4 dan 5
RBT

Ketua Panitia

April

RM 100
Panitia RBT

100% guru

100% guru

Peratus murid
menguasai
mata
pelajaran RBT

Lawatan Sambil
Belajar

Membuka minda
murid- murid
terhadap lawatan
yang dilawati

Guru KH/RBT
Murid - murid

Mei

RM350
Panitia KH

60% murid

90% murid

Pencapaian
murid dalam
pelajaran KH.

Buku Idea

Mengumpulkan
bahan bertulis
yang berkaitan
dengan hasil
kerja atau projek
dan
merekodkannya
dalam bentuk
bentuk buku idea
atau fail.

Guru RBT
Murid - murid

Jun

RM150
Panitia RBT

60% murid

90% murid

Pencapaian
murid dalam
pelajaran RBT

Pertandingan
Memasak

Mengaplikasi
pengetahuan
yang dipelajari
secara pratikal

Guru KH/RBT
Murid - murid

Julai

RM 250
Panitia RBT

60% murid

90 % murid

Pencapaian
murid dalam
kemahiran
kendiri

Pertandingan Reka
Bentuk

Mendidik murid
berfikir secara
kritis dan kreatif

Guru KH/RBT
Murid - murid

Ogos

RM 200
Panitia RBT

60& murid

90% murid

Pencapaian
murid
pencapaian

menyesaikan
masalah dalam
reka bentuk baru

pelajaran RBT

Hari Terbuka
Usahawan

Melahirkan
murid yang
berminat dalam
bidang
perniagaan

Guru KH/RBT
Murid - murid

September RM250
Panitia
KH/RBT

50% murid

100% murid

Melahirkan
murid yang
berminat
dengan dunia
perniagaan

10

Pengiraan stok

Pengiraan stok
bagi bekalan
barang baru

Ketua Panitia

Oktober

90% guru

100% guru

Bilangan stok
mencukupi

11

Pemurnian stok

Mengenal Pasti
alatan dan bahan
yang mencukupi
serta
memastikan
kebersihan dan
keceriaan
bengkel dalam
keadaan yang
baik

Ketua Panitia
Guru KH/RBT

November

90% guru

100% guru

Bilangan stok
mencukupi

12

Mesyuarat Panitia
RBT sesi 2016

Menyususn
strategi
Perancangan
sepanjang tahun

Ketua Panitia
Guru RBT

Disember

80% guru

100% guru

Peningkatan
dalam
pengurusan
P&P

SEKOLAH KEBANGSAAN BANGI


CARTA GANTT AKTIVITI TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP/REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2015

BIL

AKTIVITI

Program Keselamatan
Bengkel

Papan Kenyataan
Berinformasi

3
4
5
6
7

Projek Tanaman Sayuran


Mengumpul Bank Soalan
Lawatan Sambil Belajar
Buku Idea
Pertandingan Memasak

8
9
10
11
12

Pertandingan Reka Bentuk


Hari Terbuka Usahawan
Pengiraan stok
Pemurnian stok
Mesyuarat Panitia
KH/RBT/TMK sesi 2016

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X