Anda di halaman 1dari 33

PANDUAN MEREKOD PRESTASI MURID

1 Pelaporan Pendidikan Muzik Tahun Lima ini mengandungi lima helaian iaitu :
i. Maklumat sekolah
ii. Senarai semak
iii. Laporan Kelas
iv. Laporan Murid (Individu)
v. Graf Pencapaian Kelas
2 Guru hanya perlu mengisi helaian MAKLUMAT SEKOLAH dan SENARAI SEMAK sahaja.
3 Bagi tujuan percetakan dan penyimpanan maklumat, guru boleh mengakses helaian Laporan Kelas,
Laporan Individu (Murid) dan Graf Pencapaian Kelas
4 Isikan semua maklumat di Bahagian A (helaian Maklumat Sekolah) dengan huruf besar.
5 Guru boleh menggunakan borang pelaporan ini untuk menulis laporan akan datang.
6 Pada Bahagian B (helaian Senarai Semak), isikan:
i.
ii.
iii.
iv.

Nama murid (huruf besar)


Nombor My Kid (contoh : 311006160059) atau nombor Surat Beranak (contoh : BE53582)
Jantina (contoh : LELAKI atau PEREMPUAN)
Tandakan X (huruf besar) untuk menunjukkan murid telah menguasai kemahiran.
(Lajur nyanyian, muzik dan gerakan, perkusi, rekoder, nilai murni, penghasilan muzik, apresiasi muzik
serta membaca dan menulis notasi muzik). SEKIRANYA petak bertukar ke warna merah, ini bermaksud
anda telah menandakan X lebih daripada satu petak bagi sesuatu kemahiran.

BAHAGIAN A
MAKLUMAT SEKOLAH
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
JUDUL REKOD PRESTASI KELAS
NAMA GURU BESAR SEKOLAH
NAMA GURU PENDIDIKAN MUZIK
NAMA GURU KELAS
KELAS
BILANGAN MURID
TARIKH LAPORAN

SENARAI SEMAK TAHAP PENGUASAAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5

Bernyanyi :
- mengajuk pic

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NAMA MURID
(HURUF BESAR)

NOMBOR
MY KID
atau
SURAT BERANAK

JANTINA

Bernyanyi :
- mengajuk pic
- sebutan yang betul
- pic yang betul

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NYANYIAN
Bernyanyi :
- pic yang betul
- sebutan yang betul
- dinamik lembut (p ) atau
sederhana lembut (mp )
atau kuat (f ) atau sederhana
kuat (mf ) yang betul

Bernyanyi :
- pic yang betul
- sebutan yang betul
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f) atau sederhana
kuat (mf) yang betul
- solfa do, re, mi , fa , so , la
yang betul

Bernyanyi secara konsisten:


- pic yang betul
- sebutan yang betul
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f) atau sederhana
kuat (mf) yang betul
- solfa do, re, mi , fa , so la
yang betul
- mengaplikasi accelerando
dan ritardando dalam
nyanyian

Bernyanyi secara
ekspresif dan konsisten:
- pic yang betul
- sebutan yang betul
- dinamik lembut (p) atau
sederhana lembut (mp)
atau kuat (f) atau sederhana
kuat (mf) yang betul
- solfa do, re, mi , fa , so , la
yang betul
- mengaplikasi accelerando
dan ritardando dalam
nyanyian
- lagu berkembar

Memainkan alat perkusi:


- mengajuk corak irama

Memainkan alat perkusi:


- corak irama
- mengikut tempo

PERMAINAN ALAT PERKUSI


Memainkan alat perkusi:
- corak irama
- mengikut tempo
- dinamik lembut (p ) atau
sederhana lembut (mp )
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )

Memainkan alat perkusi


mengikut skor :
- corak irama
- mengikut tempo.
- dinamik lembut (p ) atau
sederhana lembut (mp )
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )

Memainkan alat perkusi


mengikut skor secara
konsisten:
- corak irama
- mengikut tempo.
- dinamik lembut (p ) atau
sederhana lembut (mp )
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )

Memainkan alat perkusi


mengikut skor secara
ekspresif dan konsisten:
- corak irama
- mengikut tempo.
- dinamik lembut (p ) atau
sederhana lembut (mp )
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )

Meniru pergerakan:
- warna ton
- irama

Membuat pergerakan :
- warna ton atau irama

MODUL PENGALAMAN MUZIKAL ( 60 % )


MUZIK DAN GERAKAN
Membuat pergerakan :
- warna ton dan irama

Membuat pergerakan :
- warna ton dan irama
- situasi atau tema atau
puisi

Membuat interpretasi dan


melakukan pergerakan :
- warna ton dan irama
- situasi atau tema atau
puisi

Membuat interpretasi,
merancang dan
melakukan pergerakan kreatif secara ekspresif:
- warna ton dan irama
- situasi atau tema atau
puisi

Meniru dan memainkan rekoder :


- Not E,F,G,A,B,C' dan D'

REKODER
Memainkan rekoder :
- Not E,F,G,A,B,C' dan D'

Memainkan rekoder
mengikut skor :
- Not E,F,G,A,B,C' dan D'
- Frasa lagu
- mengikut tempo

Memainkan melodi atau


melodi kaunter mengikut
skor :
- Not E,F,G,A,B,C' dan D'
- mengikut tempo
- dinamik lembut (p ) atau
sederhana lembut (mp )
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )
- penjarian, pernafasan,
perlidahan, embouchure
dan postur yang betul

Memainkan melodi dan


melodi kaunter mengikut
skor secara konsisten :
- Not E,F,G,A,B,C' dan D'
- mengikut tempo
- dinamik lembut (p ) atau
sederhana lembut (mp )
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )
- penjarian, pernafasan,
perlidahan, embouchure
dan postur yang betul

Memainkan melodi dan


melodi kaunter mengikut
skor secara ekspresif dan
konsisten:
- Not E,F,G,A,B,C' dan D'
- mengikut tempo
- dinamik lembut (p ) atau
sederhana lembut (mp )
atau kuat (f ) atau
sederhana kuat (mf )
- penjarian, pernafasan,
perlidahan, embouchure
dan postur yang betul

Menerima nilai murni dalam


aktiviti muzik
Contoh:
- Bekerjasama dalam
kumpulan
- Bertoleransi semasa
melakukan aktiviti muzik
- Bertanggungjawab terhadap tugas
atau peranan yang diberi
- Mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru
- Menghormati arahan
ketua/konduktor/guru

NILAI MURNI
Menerima nilai murni dan
mempamerkan dalam aktiviti
muzik

Mengamalkan nilai murni


dalam aktiviti muzik

Sentiasa mengamalkan nilai


murni dalam aktiviti muzik

Sentiasa mengamalkan nilai


murni dalam aktiviti muzik dan
menjadi contoh kepada murid
lain

Sentiasa mengamalkan nilai


Mengajuk:
murni dalam aktiviti muzik serta
menjadi contoh
- corak irama
dan boleh menunjuk cara
- melodi
kepada rakan yang lain

MODUL
PENGHASILAN MUZIK
( 20 % )
Mengenal pasti:
- kesan bunyi

Menghasilkan atau mencipta:


- kesan bunyi atau
corak irama atau
melodi mudah

Menghasilkan atau mencipta:


- kesan bunyi dan
corak irama
atau
- kesan bunyi dan
melodi

Menghasilkan atau mencipta:


- kesan bunyi
- corak irama
- melodi mudah

Mencipta karya muzik untuk


mengiringi persembahan:
- kesan bunyi
- corak irama
- melodi mudah

Mendengar atau menonton


persembahan muzik:
- mengecam muzik
(contoh: muzik popular,
muzik tradisional Malaysia,
muzik Klasik Barat atau
muzik Asia)

MODUL
APRESIASI MUZIK
( 10 % )
Mendengar atau menonton
persembahan muzik:
- mengecam jenis muzik
(contoh: muzik popular,
muzik tradisional Malaysia,
muzik Klasik Barat atau
muzik Asia)
- menyatakan cara
persembahan atau
mengenal pasti alat muzik

Mendengar atau menonton


persembahan muzik:
- mengecam jenis muzik
(contoh: muzik popular,
muzik tradisional Malaysia,
muzik Klasik Barat atau
muzik Asia)
- menyatakan cara
persembahan dan
mengenal pasti alat muzik

Membicarakan muzik yang


didengar atau ditonton
menggunakan terminologi
muzik:
- alat muzik
- cara persembahan

Membicarakan muzik pilihan


sendiri yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik:
- alat muzik
- cara persembahan

Mengenal pasti ,
membicarakan, membuat
penilaian dan mengenal pasti
identiti utama muzik pilihan
sendiri yang didengar atau
ditonton menggunakan
terminologi muzik:
- alat muzik
- cara persembahan

Mengenal dan menulis


semula simbol muzik
- simbol dan istilah
(Contoh: piano (p),
mezzo piano (mp),
forte (f), mezzo forte (mf),
DC, fine, DS, staccato,
beransur lembut,
beransur kuat)

MODUL
MEMBACA DAN MENULIS NOTASI
( 10 % )
Menulis jenis not, nilai not
dan meter

Menulis jenis not, nilai not,


meter dan tanda rehat

Menulis pada baluk :


- not E,F,G,A,C' dan D'

Menulis pada baluk dengan


betul:
- simbol dan isitilah muzik
- not E,F,G,A,C' dan D'
- meter dan tanda rehat

Menulis pada baluk dengan betul dan konsisten:


- simbol dan isitilah muzik
- not E,F,G,A,C' dan D'
- meter dan tanda rehat

LAPORAN PENCAPAIAN KELAS

GURU PENDIDIKAN MUZIK :

KELAS :

TARIKH LAPORAN :

BILANGAN MURID :

MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
BIL

NAMA MURID

NO. SURAT
BERANAK/
NO. MYKID

(60%)

JANTINA

NYANYIAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PERKUSI

MUZIK DAN
GERAKAN

REKODER

NILAI MURNI

MODUL
PENGHASILAN
MUZIK

MODUL
APRESIASI
MUZIK

(20%)

(10%)

MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK
(10%)

TAHAP
PENGUASAAN
KESELURUHAN

LAPORAN PENCAPAIAN KELAS

GURU PENDIDIKAN MUZIK :

KELAS :

TARIKH LAPORAN :

BILANGAN MURID :

MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
BIL

NAMA MURID

NO. SURAT
BERANAK/
NO. MYKID

(60%)

JANTINA

NYANYIAN
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

PERKUSI

MUZIK DAN
GERAKAN

REKODER

NILAI MURNI

MODUL
PENGHASILAN
MUZIK

MODUL
APRESIASI
MUZIK

(20%)

(10%)

MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK
(10%)

TAHAP
PENGUASAAN
KESELURUHAN

LAPORAN PENCAPAIAN KELAS

GURU PENDIDIKAN MUZIK :

KELAS :

TARIKH LAPORAN :

BILANGAN MURID :

MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
BIL

NAMA MURID

NO. SURAT
BERANAK/
NO. MYKID

(60%)

JANTINA

NYANYIAN

PERKUSI

MUZIK DAN
GERAKAN

REKODER

MODUL
PENGHASILAN
MUZIK

MODUL
APRESIASI
MUZIK

(20%)

(10%)

MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK

TAHAP
PENGUASAAN
KESELURUHAN

(10%)

NILAI MURNI

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

..
GURU PENDIDIKAN MUZIK

..
GURU BESAR

0
0
LAPORAN PENCAPAIAN MURID
0

Nama Murid
No. My Kid/Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru Pendidikan Muzik
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

0
000-00-0000
0
0
0
0

Perincian Tahap Penguasaan adalah seperti berikut:


TAHAP
PENGUASAAN

KEMAHIRAN

KEBOLEHAN MURID

NYANYIAN

#N/A

PERKUSI

#N/A

MUZIK DAN GERAKAN

#N/A

REKODER

#N/A

MENGHASILKAN IDEA MUZIKAL


KREATIF

#N/A

APRESIASI MUZIK

#N/A

MEMBACA DAN MENULIS


NOTASI MUZIK

#N/A

Sikap murid semasa


aktiviti muzik

#N/A

Tahap Penguasaan Keseluruhan

....
0
GURU PENDIDIKAN MUZIK
0
....
0
GURU BESAR
0
......
0
GURU KELAS
0

0
0
ANALISA LAPORAN PENCAPAIAN KELAS
0
KELAS : 0
BILANGAN MURID : 0

TARIKH LAPORAN : 0

PENCAPAIAN KELAS

NYANYIAN
BILANGAN MURID

0.9
0.8
TAHAP KESELURUHAN MUZIK
TP
1
2
3
4
5
BIL
0
0
0
0
0

0.5 PRESTASI NYANYIAN


0

TAHAP 1PENGUASAAN
2
3
4
BIL
0
0
0
0
0
0
0

5
0

6
0

TAHAP PENGUASAAN

0
6
0

MUZIK DAN GERAKAN


0.6

BILANGAN MURID

BILANGAN MURID

0.7

0.5
0.4

1
PRESTASI MUZIK DAN GERAKAN 0
1
2
3
4
5
6
BIL
0
0
0
0
0
0

0.5TP
0

TAHAP PENGUASAAN
0.3

0.2

PERKUSI
1

BILANGAN MURID

0.1

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN

0.5

PRESTASI PERKUSI
TP
1
2
3
BIL
0
0
0

0
4
0

5
0

6
0

TAHAP PENGUASAAN

MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK

APRESIASI
PRESTASI APRESIASI
MUZIK MUZIK
0
TP
1
2
3
4
5
6
BIL
0
0
0
0
0
0

0.5

PRESTASI MEMBACA DAN MENULIS0NOTASI MUZIK


TP
1
2
3
4
5
6
BIL
0
0
0
0
0
0

TAHAP PENGUASAAN

0.5
0

REKORDER

1
BILANGAN MURID

BILANGAN MURID

PENGHASILAN
PRESTASI PENGHASILAN
MUZIK MUZIK
0
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0

1 TP
BIL
0.8
0.6
0.4
0.2
0

BILANGAN MURID

BILANGAN MURID

TAHAP PENGUASAAN

PRESTASI REKODER
TP
1
2
3
BIL
0
0
0

4
0

5
0

0
6
0

0.5
0

TAHAP PENGUASAAN

TAHAP PENGUASAAN

0
GURU PENDIDIKAN MUZIK
0

0
GURU BESAR
0