Anda di halaman 1dari 225

RANCANGAN

PENGAJARAN
TAHUNAN 2015
BAHASA MELAYU
TINGKATAN LIMA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

MINGGU
Pada akhir pengajaran para
&

BBM /

(HPU/HPK & ARAS)

pelajar dapat :
NILAI TAMBAH

CATATAN

M1
Pengenalan Kertas Bahasa
-Belajar Cara Belajar (BCB)
INTERPERSONAL

Melayu SPM
-Kemahiran Berfikir (KB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
Kamus Dewan

-Kemahiran Teknologi
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
Edisi Keempat

Kertas 1
Maklumat Dan Komunikasi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai

Karangan
(ICT)
sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3,
Tatabahasa

- pemarkahan
-Kajian Masa Depan (KMD)
2.4, 2.5
Dewan

- teknik & kaedah


-Kecerdasan Pelbagai (KP)
3.0
Berunding secara santun untuk mendapat

- Jumlah perkataan
-Kontekstual
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Power point

- bentuk karangan format/


-Konstruktivisme
4.0
Membuat pertimbangan untuk mencapai
LCD

tidak berformat
-Pembelajaran Masteri
keputusan 4.1, 4.2

-Pembelajaran Akses Kendiri


5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk

(PAK)
melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3

Kertas 2
-Kreatif
6.0
Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan

Rumusan
-Kritis
barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3

Pemarkahan/teknik
-Metakognitif
MAKLUMAT

penulisan
-Menaakul
7.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

Tatabahasa - pemarkahan

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3,

Komsas pemarkahan
NILAI MURNI:
7.4, 7.5, 7.6, 7.7

Kefahaman - pemarkahan
Baik hati,rasional
8.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu -

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

Pengenalan Teks KOMSAS


KB :
9.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

- Novel
Meramal,mengelas,

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

-Antologi
mengumpul maklumat
ESTETIK

10.0
Memahami dan memberikan respons peribadi

tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,

10.5, 10.6

11.0
Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa

dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1,

11.2, 11.3

12.0
Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan

kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii

ARAS 3
i , ii,iii

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

MINGGU
Pada akhir pengajaran
&

HASIL PEMBELAJARAN
BBM /

para pelajar dapat :


NILAI TAMBAH

(HPU/HPK & ARAS)


CATATAN

INTERPERSONAL

M2
KARANGAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
Buku teks BM
Pengenalan karangan :
-Kemahiran Berfikir (KB)
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
T5
membuat perenggan
-Kemahiran Teknologi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai

pengenalan
Maklumat Dan Komunikasi
sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3,
Antologi

(ICT)
2.4, 2.5
DIRGAHAYU

-Kajian Masa Depan (KMD)


3.0
Berunding secara santun untuk mendapat
BAHASAKU
PUISI TRADISIONAL

-Kecerdasan Pelbagai (KP)


persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Pengenalan
-Kontekstual
4.0
Membuatpertimbanganuntuk
mencapai
Kamus Dewan
Ciri-ciri pantun
-Konstruktivisme
keputusan 4.1, 4.2
Edisi Keempat

-Pembelajaran Masteri
5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk

-Pembelajaran Akses Kendiri


melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3
Tatabahasa
TATABAHASA
(PAK)
6.0
Berurusdenganpihaktertentuuntuk
Dewan
Golongan Kata Ganti Nama
-Kreatif

mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1,

(teks m.s 7-8)


-Kritis
6.2, 6.3

Diri
-Metakognitif
MAKLUMAT

Tanya
-Menaakul
7.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

Tempat

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2,

Tak Tentu

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

NILAI MURNI:
8.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu -

Baik hati,rasional
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

9.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

ESTETIK

10.0
Memahami
respons

dan

memberikan

peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3,

10.4, 10.5, 10.6

11.0
Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa

dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1,

11.2, 11.3

12.0
Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan

kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii

ARAS 3
i , ii,iii

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN
BBM /

Pada akhir pengajaran para


&

MINGGU

(HPU/HPK & ARAS)


CATATAN

pelajar dapat :
NILAI TAMBAH

M3
KARANGAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
INTERPERSONAL

Buku teks BM

Karangan Keperihalan
-Kemahiran Berfikir (KB)
1.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
T5

-Kemahiran Teknologi
sumbangan
dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3,

Maklumat Dan Komunikasi


2.4, 2.5

Antologi

SAJAK
(ICT)
2.0
Berunding secara santun untuk mendapat
DIRGAHAYU

Kajian KOMSAS
-Kajian Masa Depan (KMD)
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
BAHASAKU

-Kecerdasan Pelbagai (KP)


3.0
Membuat
pertimbangan
untuk
mencapai

-Kontekstual
keputusan 4.1, 4.2

Tatabahasa

TATABAHASA
-Konstruktivisme
4.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk
Dewan

Ayat Berpola FN + FN
-Pembelajaran Masteri
melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3

(teks m.s 15-16)


-Pembelajaran Akses Kendiri
5.0
Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan

(PAK)
barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3
Gambar

-Kreatif

PENULISAN / ULASAN
-Kritis
MAKLUMAT

Gambar
-Metakognitif
6.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

-Menaakul
yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3,

7.4, 7.5, 7.6, 7.7

7.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu -

NILAI MURNI:
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

Baik hati,rasional
8.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

ESTETIK

12.0 Memahami dan memberikan respons peribadi

tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5,

10.6

9.0
Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam

penulisan kreatif dan bukan kreatif


- 11.1, 11.2,

11.3

10.0
Menghasilkan penulisan
kreatif
dan bukan

kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii

ARAS 3
i , ii,iii

ESTETIK
9.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
10.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1, 11.2, 11.3
11.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6
ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii ARAS 2 i,ii,iii ARAS 3 i , ii,iii

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

Pada akhir pengajaran para


&

HASIL PEMBELAJARAN
BBM /
MINGGU
pelajar dapat :

(HPU/HPK & ARAS)


CATATAN

NILAI TAMBAH

INTERPERSONAL

M4
RUMUSAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
Antologi
Merumus Petikan
-Kemahiran Berfikir (KB)
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
DIRGAHAYU

-Kemahiran
Teknologi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
BAHASAKU
PROSA MODEN
Maklumat Dan
Komunikasi
sumbangan dalam perbincangan2.1, 2.2, 2.3,

Cerpen
(ICT)

2.4, 2.5
Kamus Dewan

PAHLAWAN
-Kajian Masa Depan (KMD)
3.0
Membuatpertimbanganuntuk
mencapai
Edisi Keempat

BUNTUNG
-Kecerdasan Pelbagai (KP)
keputusan 4.1, 4.2

Pungut Alias Zahara


-Kontekstual
4.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk
Tatabahasa

Alias Yap Siew Hong


-Konstruktivisme

melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3


Dewan

-Pembelajaran Masteri
5.0
Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan

sinopsis
-Pembelajaran Akses Kendiri
barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3

FU - tema & persoalan


(PAK)

FS1 - nilai
-Kreatif
MAKLUMAT

FS2 - latar
-Kritis
6.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

-Metakognitif

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3,

-Menaakul

7.4, 7.5, 7.6, 7.7

TATABAHASA

7.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu -

-Kata Sendi Nama (teks

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

m.s 30-31)
NILAI MURNI:
8.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

Membina ayat daripada


Keadilan,kejujuran

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

perkataan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

MINGGU
Pada akhir pengajaran para
&

BBM / CATATAN

(HPU/HPK & ARAS)

pelajar dapat :

NILAI TAMBAH

INTERPERSONAL

M5
KARANGAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
Buku teks BM T5

Menulis surat tidak rasmi

-Kemahiran Berfikir (KB)


hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

-Kemahiran
Teknologi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
Antologi

PROSA TRADISIONAL
Maklumat Dan
Komunikasi
sumbangan dalam perbincangan2.1, 2.2, 2.3,
DIRGAHAYU

Hikayat Langlang Buana


(ICT)

2.4, 2.5

BAHASAKU

-Kajian Masa Depan (KMD)


3.0
Berunding secara santun untuk mendapat

PEMAHAMAN
-Kecerdasan Pelbagai (KP)
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
KamusDewan

Petikan KOMSAS
-Kontekstual
4.0
Membuat
pertimbangan
untuk
mencapai
Edisi Keempat

-Konstruktivisme

keputusan 4.1, 4.2

TATABAHASA
-Pembelajaran Masteri
5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk
Powerpoint

Frasa Sendi Nama


-Pembelajaran Akses Kendiri
melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3

(teks m.s : 42-43)


(PAK)
6.0
Berurus
denganpihak
tertentu
untuk
Buku

-Kreatif

mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1,


Nota

-Kritis

6.2, 6.3

PERIBAHASA
-Metakognitif
MAKLUMAT

Simpulan Bahasa
-Menaakul
7.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2,

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

NILAI MURNI:
8.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu -

Rasional, kesyukuran
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

9.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

ESTETIK

10.0
Memahami dan memberikan respons peribadi

tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,

10.5, 10.6

11.0
Menguasai gaya bahasa
dan
laras
bahasa

dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif


- 11.1,

11.2, 11.3

12.0
Menghasilkan penulisan
kreatif dan
bukan

kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii
ARAS 3 i , ii,iii

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

BBM /
MINGGU
Pada akhir pengajaran para
&

(HPU/HPK & ARAS)

CATATAN

pelajar dapat :
NILAI TAMBAH

M6
RUMUSAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
INTERPERSONAL

Buku teks BM T5

Merumus Petikan
-Kemahiran Berfikir (KB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat

-Kemahiran Teknologi
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
Teks

Maklumat Dan Komunikasi


2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
SUTERA

NOVEL
(ICT)
sumbangan dalam perbincangan2.1, 2.2, 2.3,
DALAM

Kabus di Perbukitan
-Kajian Masa Depan (KMD)
2.4, 2.5

LUKISAN

-Kecerdasan Pelbagai (KP)


3.0
Berunding secara santun untuk mendapat

Biodata Pengarang
-Kontekstual
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Antologi

Sinopsis
-Konstruktivisme
4.0
Membuat
pertimbangan
untuk
mencapai
DIRGAHAYU

Tema dan persoalan


-Pembelajaran Masteri
keputusan 4.1, 4.2

BAHASAKU

-Pembelajaran Akses Kendiri


5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk

(PAK)
melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3

Aktiviti

-Kreatif
6.0
Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan
pengukuhan dan

PEMAHAMAN
-Kritis
barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3
pengayaan

Soalan berdasarkan novel

-Metakognitif

-Menaakul
MAKLUMAT

7.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

PERIBAHASA

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3,

Perumpamaan
NILAI MURNI:
7.4, 7.5, 7.6, 7.7

Kerjsama, hemah tinggi


8.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu -

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

9.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

ESTETIK

10.0
Memahami dan memberikan respons peribadi

tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,

10.5, 10.6

11.0
Menguasai gaya bahasa
dan
laras
bahasa

dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif


- 11.1,

11.2, 11.3

12.0
Menghasilkan penulisan
kreatif dan
bukan

kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii
ARAS 3 i , ii,iii

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5 2013

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

MINGGU
Pada akhir pengajaran para
&

BBM / CATATAN

(HPU/HPK & ARAS)

pelajar dapat :
NILAI TAMBAH

INTERPERSONAL

M7
KARANGAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
Buku teks BM T5

Ceramah Kerjaya
-Kemahiran Berfikir (KB)
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

-Kemahiran
Teknologi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
Antologi

PUISI TRADISIONAL
Maklumat Dan
Komunikasi
sumbangan dalam perbincangan2.1, 2.2, 2.3,
DIRGAHAYU

(ICT)

2.4, 2.5

BAHASAKU

- Syair Makna Riak


-Kajian Masa Depan (KMD)
3.0
Berunding secara santun untuk mendapat
Iklan

- Syair Pemberontakan
-Kecerdasan Pelbagai (KP)
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Patani
-Kontekstual
4.0
Membuat
pertimbangan
untuk
mencapai
Fotostat

-Konstruktivisme

keputusan 4.1, 4.2

PEMAHAMAN
-Pembelajaran Masteri
5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk
Poster

Petikan Puisi Tradisional


-Pembelajaran Akses Kendiri
melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3

(PAK)
6.0
Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan

TATABAHASA
-Kreatif

barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3

Kata Adjektif dan


-Kritis
MAKLUMAT

Kata Penguat
-Metakognitif
7.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

Kata Adjektif Terbitan


-Menaakul

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3,

(teks m.s 55-57)

7.4, 7.5, 7.6, 7.7

8.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu -

NILAI MURNI:

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

Kesederhanaan, kebebasan
9.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

PENULISAN / ULASAN

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

Iklan

ESTETIK

10.0
Memahami dan memberikan respons peribadi

tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,

10.5, 10.6

11.0
Menguasai gaya bahasa
dan
laras
bahasa

dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif


- 11.1,

11.2, 11.3

12.0
Menghasilkan penulisan
kreatif dan
bukan

kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii
ARAS 3 i , ii,iii

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

ABM /
MINGGU
Pada akhir pengajaran
&

(HPU/HPK & ARAS)

CATATAN

para pelajar dapat :


NILAI TAMBAH

INTERPERSONAL

M8
RUMUSAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
1.0

Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat


Buku teks BM T5

Merumus Petikan
-Kemahiran Berfikir (KB)
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

-Kemahiran
Teknologi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
Antologi

Maklumat Dan
Komunikasi
sumbangan dalam perbincangan2.1, 2.2, 2.3,
DIRGAHAYU

SAJAK

(ICT)

2.4, 2.5

BAHASAKU

-Kajian Masa Depan (KMD)


3.0
Berunding secara santun untuk mendapat
Fotostat

Bangkitlah
-Kecerdasan Pelbagai (KP)
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Pasar Perasaan
-Kontekstual
4.0
Membuat
pertimbangan
untuk
mencapai
Nota

-Konstruktivisme

keputusan 4.1, 4.2

PEMAHAMAN UMUM
-Pembelajaran Masteri
5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk
Aktiviti

Menjawab
soalan-Pembelajaran Akses Kendiri
melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3

pengukuhan

soalan
pemahaman
(PAK)
6.0
Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan

berdasarkan
petikan
-Kreatif

barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3

rumusan

-Kritis
MAKLUMAT

-Metakognitif
7.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

-Menaakul

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3,

TATABAHASA

7.4, 7.5, 7.6, 7.7

Membina
Ayat

8.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu -

daripada
pasangan
NILAI MURNI:

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

perkataan
utnuk
Kebersihan fizikal dan mental
9.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

membezakan maksud

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

ESTETIK

10.0Memahami dan memberikan respons peribadi

tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,

10.5, 10.6

11.0
Menguasai gaya bahasa
dan
laras
bahasa

dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif


- 11.1,

11.2, 11.3

12.0
Menghasilkan penulisan
kreatif dan
bukan

kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii

ARAS 3
i , ii,iii

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

ABM /
MINGGU
Pada akhir pengajaran para
&

(HPU/HPK & ARAS)

CATATAN

pelajar dapat :
NILAI TAMBAH

M9
KARANGAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
INTERPERSONAL

Buku teks BM

Format Laporan
-Kemahiran Berfikir (KB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
T5

-Kemahiran Teknologi
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

CERPEN
Maklumat Dan Komunikasi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
Antologi

(ICT)
sumbangan
dalam perbincangan2.1, 2.2, 2.3,
DIRGAHAYU

Kajian KOMSAS
-Kajian Masa Depan (KMD)
2.4, 2.5

BAHASAKU

Idola
-Kecerdasan Pelbagai (KP)
3.0
Membuat
pertimbangan
untuk
mencapai

Penanggungan
-Kontekstual
keputusan 4.1, 4.2

Keratan Akhbar

-Konstruktivisme
4.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk

PEMAHAMAN
-Pembelajaran Masteri
melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3

Kertas Edaran

Soalan petikan cerpen


-Pembelajaran Akses Kendiri
5.0
Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan

(PAK)
barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3

TATABAHASA
-Kreatif

Nota

Ayat Berpola FN + FK
-Kritis
MAKLUMAT

(teks m.s 65)


-Metakognitif
6.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

-Menaakul
yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3,

7.4, 7.5, 7.6, 7.7

7.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu -

NILAI MURNI:
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

Keberanian, keyakinan
8.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

ESTETIK

9.0
Memahami dan memberikan respons peribadi

tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,

10.5, 10.6

10.0
Menguasai gaya bahasa
dan
laras
bahasa

dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif


- 11.1,

11.2, 11.3

11.0
Menghasilkan penulisan
kreatif dan
bukan

kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii

ARAS 3
i , ii,iii

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

MINGGU
Pada akhir pengajaran para
&
HASIL PEMBELAJARAN
ABM / CATATAN

pelajar dapat :
NILAI TAMBAH
(HPU/HPK & ARAS)

M10
RUMUSAN

-Belajar Cara Belajar (BCB)


INTERPERSONAL
Buku teks BM T5

Merumus Petikan
-Kemahiran Berfikir (KB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat

-Kemahiran Teknologi
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Maklumat Dan Komunikasi


2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
Antologi

PROSA TRADISIONAL
(ICT)
sumbangan dalam perbincangan2.1, 2.2, 2.3,
DIRGAHAYU

Hikayat Siak
-Kajian Masa Depan (KMD)

2.4, 2.5
BAHASAKU

Kajian KOMSAS
-Kecerdasan Pelbagai (KP)
3.0
Berunding secara santun untuk mendapat

-Kontekstual
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3,

PEMAHAMAN
-Konstruktivisme
MAKLUMAT
OHP/

Petikan
Prosa
-Pembelajaran Masteri
4.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber
Trans-

Tradisional
-Pembelajaran Akses Kendiri
yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3,

parensi

(PAK)
7.4, 7.5, 7.6, 7.7

-Kreatif
5.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
Keratan Akhbar

TATABAHASA
-Kritis
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

Perluasan Ayat Berpola


-Metakognitif
6.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu
Kertas Edaran

FN + FA
-Menaakul
9.1, 9.2, 9.3, 9.4

(teks m.s 67)

Power

ESTETIK
point/

NILAI MURNI:
7.0
Memahami dan memberikan respons peribadi
Komputer

Berdikari,
tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,

tanggungjawab
10.5, 10.6

8.0
Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam

penulisan kreatif dan bukan kreatif


- 11.1, 11.2,

11.3

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
ABM /

MINGGU
Pada akhir pengajaran para
&

(HPU/HPK & ARAS)


CATATAN

pelajar dapat :
NILAI TAMBAH

INTERPERSONAL

M11
KARANGAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
Buku teks

& M12

Menulis Cerpen (teks


-Kemahiran Berfikir (KB)
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
BM T5

m.s 73)
-Kemahiran
Teknologi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai

Maklumat Dan
Komunikasi
sumbangan dalam perbincangan2.1, 2.2, 2.3,
Novel

(ICT)

2.4, 2.5

KAJIAN NOVEL
-Kajian Masa Depan (KMD)
3.0
Berunding secara santun untuk mendapat

-Kecerdasan Pelbagai (KP)


persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

- Watak & Perwatakan


-Kontekstual
4.0
Membuatpertimbanganuntuk
mencapai

- Plot
-Konstruktivisme

keputusan 4.1, 4.2

-Pembelajaran Masteri

Tatabahasa

PEMAHAMAN
-Pembelajaran Akses Kendiri
MAKLUMAT
Dewan

- Latihan Soalan Novel


(PAK)
5.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

-Kreatif

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2,


Kerja rumah

TATABAHASA

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

- Membina Ayat

6.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

daripada perkataan
NILAI MURNI:

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7,

- Menggabungkan
Patriotik, kasih sayang

ESTETIK

Ayat

7.0
Memahami dan memberikan respons peribadi

tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,

10.5, 10.6

8.0
Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam

penulisan kreatif dan bukan kreatif


- 11.1, 11.2,

11.3

9.0
Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii

ARAS 3 i , ii,iii

M13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN
ABM /
MINGGU
Pada akhir pengajaran
&

(HPU/HPK & ARAS)


CATATAN

para pelajar dapat :


NILAI TAMBAH

M14
RUMUSAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
INTERPERSONAL

Buku teks

Merumus Petikan
-Kemahiran Berfikir (KB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
BM T5

Latihan pemahaman
-Kemahiran
Teknologi
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Maklumat Dan
Komunikasi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
Antologi

PUISI TRADISIONAL
(ICT)

sumbangan dalam perbincangan2.1, 2.2, 2.3,


DIRGAHAYU

Gurindam
-Kajian Masa Depan (KMD)
2.4, 2.5

BAHASAKU

Tonggak 12
-Kecerdasan Pelbagai (KP)
3.0
Berunding secara santun untuk mendapat

Seloka Si Luncai
-Kontekstual

persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4


OHP/

Kajian KOMSAS
-Konstruktivisme
4.0
Membuat
pertimbangan
untuk
mencapai
Trasperansi

-Pembelajaran Masteri
keputusan 4.1, 4.2

-Pembelajaran Akses Kendiri


5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk
Kamus Dewan

PEMAHAMAN UMUM
(PAK)

melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3

Edisi Keempat

Budaya
teknologi
-Kreatif
6.0
Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan

maklumat
-Kritis

barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3


Tatabahasa

dan telekomunikasi
-Metakognitif
MAKLUMAT

Dewan

-Menaakul
7.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3,


Keratan Akhbar

TATABAHASA

7.4, 7.5, 7.6, 7.7

Kata Kerja Tak Transitif


NILAI MURNI:
8.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu Kertas Edaran

(teks m.s 82)


Menghargai, hormat8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

menghormati
9.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

ESTETIK

10.0
Memahami dan memberikan respons peribadi

tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,

10.5, 10.6

11.0
Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa

dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1,

11.2, 11.3

12.0
Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan

kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii

ARAS 3
i , ii,iii

13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
ABM /
MINGGU
Pada akhir pengajaran
&

(HPU/HPK & ARAS)


CATATAN

para pelajar dapat :


NILAI TAMBAH

M15
KARANGAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
INTERPERSONAL
Buku teks

Menulis Rencana (teks


-Kemahiran Berfikir (KB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
BM T5

m.s 89)
-Kemahiran
Teknologi
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Maklumat Dan
Komunikasi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
Antologi

(ICT)

sumbangan dalam perbincangan2.1, 2.2, 2.3,


DIRGAHAYU

PUISI MODEN / Sajak


-Kajian Masa Depan (KMD)
2.4, 2.5
BAHASAKU

i.
Di Bawah Langit
-Kecerdasan Pelbagai (KP)
3.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk

Yang Sama
-Pembelajaran Masteri
melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3
Kamus

ii.
Arkitek Kota
-Kreatif & Kritis
4.0
Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan
Dewan Edisi

-Metakognitif

barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2, 6.3


Keempat

Kajian KOMSAS
-Menaakul

MAKLUMAT
Tatabahasa

5.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber
Dewan

PEMAHAMAN
NILAI MURNI:

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3,

Puisi Moden
Ketekunan,

7.4, 7.5, 7.6, 7.7


Buku Skrap

Semangat kemasyarakatan
6.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu Nota

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

TATABAHASA

Fotostat

Frasa Nama + Frasa

ESTETIK

Kerja Tak Transitif

7.0
Memahami dan memberikan respons peribadi

(teks m.s 89)

tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,

10.5, 10.6

8.0
Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam

penulisan kreatif dan bukan kreatif


- 11.1, 11.2,

11.3

9.0
Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif -

12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii

ARAS 3 i , ii,iii

14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

ABM /
MINGGU
Pada akhir pengajaran para
&

(HPU/HPK & ARAS)

CATATAN

pelajar dapat :
NILAI TAMBAH

M16
RUMUSAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
INTERPERSONAL

Buku teks

Merumus Petikan

-Kemahiran Berfikir (KB)


1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
BM T5

-Kemahiran Teknologi
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

CERPEN
Maklumat Dan Komunikasi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai

i.
Hutan Rimba
(ICT)
sumbangan
dalam
perbincangan2.1, 2.2,
Antologi

ii.
Tanggar Amanat
-Kajian Masa Depan (KMD)
2.3, 2.4, 2.5

DIRGAHAYU

-Kecerdasan Pelbagai (KP)


3.0
Berunding secara santun untuk mendapat
BAHASAKU

- Kajian KOMSAS
-Kontekstual
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3,

-Konstruktivisme
4.0
Membuat
pertimbangan untuk
mencapai
Kamus

PERIBAHASA
-Pembelajaran Masteri
keputusan 4.1, 4.2

Dewan Edisi

Membina ayat
-Pembelajaran Akses Kendiri
5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain
Keempat

daripada
(PAK)
untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3

peribahasa
-Kreatif
6.0
Berurus dengan pihak tertentu untuk
Tatabahasa

Membetul
-Kritis
mendapatkan barangan dan perkhidmatan
Dewan

kesalahan ayat
-Metakognitif
6.1, 6.2, 6.3

-Menaakul
MAKLUMAT

Teks

7.0
Mendapat
maklumat
daripada
pelbagai
Simpulan

ULBS

sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton


Bahasa

Ujian Lisan Berasaskan


NILAI MURNI:
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

Sekolah
Baik hati, keberanian
8.0
Memproses
maklumat
untuk
keperluan

tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

9.0
Menyampaikan
maklumat
untuk
tujuan

tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

ESTETIK

10.0
Memahami
dan memberikan respons

peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2,

10.3, 10.4, 10.5, 10.6

11.0
Menguasai
gaya
bahasa
dan
laras

bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan

kreatif - 11.1, 11.2, 11.3

12.0
Menghasilkan
penulisan
kreatif
dan

bukan kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5,

12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii

ARAS 3
i , ii,iii

15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

ABM /

MINGGU
Pada akhir pengajaran para
&

(HPU/HPK & ARAS)

CATATAN

pelajar dapat :
NILAI TAMBAH

INTERPERSONAL

M17
KARANGAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
Buku teks

Format Wawancara
-Kemahiran Berfikir (KB)
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
BM T5

-Kemahiran
Teknologi

2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai

Maklumat Dan Komunikasi


sumbangan dalam
perbincangan2.1, 2.2,

PROSA TRADISIONAL
(ICT)

2.3, 2.4, 2.5

- Dua Geliga Hikmat


-Kajian Masa Depan (KMD)
3.0

Berunding secara santun untuk mendapat


Antologi

-Kecerdasan Pelbagai (KP)


persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3,
DIRGAHAYU

-Kontekstual

3.

BAHASAKU

TATABAHASA
-Konstruktivisme
4.0
Membuat

pertimbangan untuk
mencapai

KataKerjaTransitif
-Pembelajaran Masteri
keputusan 4.1, 4.2

Bahan

Berapitan
-Pembelajaran
Akses
5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain
Fotostat

(teks m.s 109)


Kendiri (PAK)

untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3

-Kreatif
6.0
Berurus dengan pihak tertentu untuk
Bahan

-Kritis

mendapatkan barangan dan perkhidmatan


Powerpoint/

-Metakognitif

6.1, 6.2, 6.3

Komputer

PENULISAN / ULASAN
-Menaakul
MAKLUMAT

Carta Aliran

7.0
Mendapat
maklumat
daripada
pelbagai
Pita

sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton


Rakaman

NILAI MURNI:

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

Keyakinan, kerajinan
8.0
Memproses
maklumat
untuk
keperluan
Buku Skrap

tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

9.0
Menyampaikan
maklumat
untuk
tujuan
Nota

tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

ESTETIK

VCD Julia

10.0
Memahami
dan memberikan respons

peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2,


Carta Aliran

10.3, 10.4, 10.5, 10.6

11.0
Menguasai
gaya
bahasa
dan
laras

bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan

kreatif - 11.1, 11.2, 11.3

12.0
Menghasilkan
penulisan
kreatif
dan

bukan kreatif 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5,

12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,ii

16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

ABM /
MINGGU
Pada akhir pengajaran para
&

(HPU/HPK & ARAS)

CATATAN

pelajar dapat :
NILAI TAMBAH

Novel
M18 & M19 Ulangkaji Sebelum

-Belajar Cara Belajar (BCB)


INTERPERSONAL

KABUS DI
PERBUKITAN

Peperiksaan Pertengahan
-Kemahiran Berfikir (KB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat

Tahun
-Kemahiran Teknologi
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Maklumat Dan Komunikasi


2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai

(ICT)
sumbangan
dalam perbincangan2.1,
2.2,

-Kajian Masa Depan (KMD)


2.3, 2.4, 2.5

Antologi

-Kecerdasan Pelbagai (KP)


3.0
Berunding secara santun untuk mendapat
HARGA

-Kontekstual
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3,
REMAJA &

-Konstruktivisme
3.4

DIRGAHAYU

-Pembelajaran Masteri
4.0
Membuat
pertimbangan
untuk
mencapai
BAHASAKU

-Pembelajaran Akses
keputusan 4.1, 4.2

Kendiri (PAK)
5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain
Kertas

-Kreatif
untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3
Edaran

-Kritis
6.0
Berurus dengan pihak tertentu untuk

-Metakognitif
mendapatkan barangan dan perkhidmatan
Bahan

-Menaakul
6.1, 6.2, 6.3

Powerpoint/

keadilan, berdikari
MAKLUMAT

Komputer

7.0
Mendapat
maklumat
daripada
pelbagai

sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton


Nota

NILAI MURNI :
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

Kasih sayang,
8.0
Memproses
maklumat
untuk
keperluan
Aktiviti

hormat-

menghormati, berprinsip
tertentu - 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

pengukuhan

9.0
Menyampaikan
maklumat
untuk
tujuan
dan

tertentu 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

pengayaan

ESTETIK

10.0
Memahami

dan memberikan
respons

peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2,

10.3, 10.4, 10.5, 10.6

11.0
Menguasai
gaya
bahasa
dan
laras

bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan

kreatif - 11.1, 11.2, 11.3

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii
ARAS 2 i,ii,iii
ARAS 3 i , ii,iii

17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5 2013

M20 & M21

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011

M22 & M23

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
ABM /

MINGGU

Pada akhir pengajaran para


&

(HPU/HPK & ARAS)


CATATAN

pelajar dapat :
NILAI TAMBAH

INTERPERSONAL

M24

RUMUSAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
Buku
teks

Menulis rumusan
-Kemahiran Berfikir (KB)
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
BM T5

sepanjang 120 p.p


-Kemahiran Teknologi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai

Maklumat Dan Komunikasi

sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3,


Novel

NOVEL
(ICT)
2.4, 2.5

KABUS DI PERBUKITAN
-Kajian Masa Depan (KMD)
3.0
Berunding secara santun untuk mendapat

- Teknik Plot
-Kecerdasan Pelbagai (KP)
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

- Latar
-Kontekstual
4.0
Membuatpertimbanganuntuk
mencapai

- Gaya Bahasa
-Konstruktivisme
keputusan 4.1, 4.2
Kamus

-Pembelajaran Masteri
5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk
Dewan
Edisi

-Pembelajaran Akses
melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3
Keempat

Kendiri (PAK)
6.0
Berurusdenganpihaktertentuuntuk

KARANGAN
-Kreatif
mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1,
Tatabahasa

Peribahasa Berakit-rakit
-Kritis

6.2, 6.3
Dewan

ke hulu, berenang-renang ke
-Metakognitif
MAKLUMAT

tepian (teks m.s 114)


-Menaakul
7.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber
Fotostat

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2,

PENULISAN / ULASAN

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7


Aktiviti

Graf Garisan
NILAI MURNI:
8.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
pengukuhan

Rasional, patriotik
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8
dan

TATABAHASA
9.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu
pengayaan

Menukar Cakap Ajuk kepada

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

CP
ESTETIK

10.0Memahami
respons

dan

memberikan

Awalan memper dan

peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3,

Apitan memperkan

10.4, 10.5, 10.6

(teks m.s 110)

18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN

ABM /

MINGGU
Pada akhir pengajaran
&

(HPU/HPK & ARAS)

CATATAN

para pelajar dapat :


NILAI TAMBAH

M25
KARANGAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
INTERPERSONAL

Buku teks

Surat Rasmi
-Kemahiran Berfikir (KB)
1.0

Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat


BM T5

-Membuat
-Kemahiran Teknologi
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Permohonan
Maklumat Dan Komunikasi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
Antologi

(ICT)
sumbangan dalam perbincangan2.1, 2.2, 2.3,
DIRGAHAYU

DRAMA
-Kajian Masa Depan (KMD)
2.4, 2.5

BAHASAKU

- Tiang Cengal Dinding


-Kecerdasan Pelbagai (KP)
3.0
Berunding secara santun untuk mendapat

Sayung
-Kontekstual
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Kamus

- 1400
-Konstruktivisme
4.0
Membuatpertimbanganuntuk
mencapai
Dewan Edisi

-Pembelajaran Masteri
keputusan 4.1, 4.2

Keempat

- Kajian Komsas
-Pembelajaran Akses
5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk

- Latihan
Kendiri (PAK)
melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3

Tatabahasa

pemahaman
-Kreatif
6.0
Berurusdenganpihaktertentuuntuk
Dewan

-Kritis
mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1,

-Metakognitif
6.2, 6.3

Kertas

TATABAHASA
-Menaakul
MAKLUMAT

Edaran

Ayat Berpola FN + FK
7.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

Transitif (teks m.s 117-

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2,


Nota

120)
NILAI MURNI:
7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

Kasih-sayang, kesyukuran
8.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
Aktiviti

PENULISAN ULASAN

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

pengukuhan

Jadual
9.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu
dan

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

pengayaan

ESTETIK

10.0
Memahami
respons
Jadual

dan

memberikan

peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3,

10.4, 10.5, 10.6

11.0
Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa

dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif


- 11.1,

11.2, 11.3

12.0
Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan

kreatif 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 I, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 I,ii,iii

ARAS 3
I , ii,iii

19

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN
ABM /

MINGGU
Pada akhir pengajaran
&

(HPU/HPK & ARAS)


CATATAN

para pelajar dapat :


NILAI TAMBAH

M26
RUMUSAN
-Belajar Cara Belajar (BCB)
INTERPERSONAL
Buku teks

Merumus Petikan
-Kemahiran Berfikir (KB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
BM T5

sepanjang 120 p.p


-Kemahiran
Teknologi
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Maklumat Dan Komunikasi


2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
Antologi

PROSA TRADISIONAL
(ICT)

sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3,


DIRGAHAYU

Hikayat Opu Daeng


-Kajian Masa Depan (KMD)
2.4, 2.5
BAHASAKU

Menambun
-Kecerdasan Pelbagai (KP)
3.0
Berunding secara santun untuk mendapat

-Kontekstual

persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4


Kamus

DRAMA
-Konstruktivisme
4.0
Membuatpertimbanganuntuk
mencapai
Dewan Edisi

Dato Onn
-Pembelajaran Masteri
keputusan 4.1, 4.2
Keempat

- Kajian KOMSAS

-Pembelajaran
Akses
5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk

- Latihan Pemahaman
Kendiri (PAK)

melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3


Tatabahasa

-Kreatif
6.0
Berurusdenganpihaktertentuuntuk
Dewan

-Kritis

mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1,

-Metakognitif

6.2, 6.3
Kertas

TATABAHASA
-Menaakul
MAKLUMAT
Edaran

- Partikel kah dan lah

7.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

(teks m.s 131)

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2,

- Ayat Songsang (teks


NILAI MURNI:

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

m.s 140)
Menghargai, kerjasama
8.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu -

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

9.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

ESTETIK

10.0
Memahami
respons

dan

memberikan

peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3,

10.4, 10.5, 10.6

11.0
Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa

dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1,

11.2, 11.3

12.0
Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan

kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii

ARAS 3
i , ii,iii

20

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN

HASIL PEMBELAJARAN
ABM /
MINGGU
Pada akhir pengajaran para
&

(HPU/HPK & ARAS)


CATATAN

pelajar dapat :
NILAI TAMBAH

INTERPERSONAL

M27
KARANGAN BERPANDU
-Belajar Cara Belajar (BCB)
1.0
Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat
Buku teks

- mencari isi tersirat


-Kemahiran Berfikir (KB)
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
BM T5

-Kemahiran Teknologi
2.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai

NOVEL

Maklumat Dan Komunikasi


sumbangan dalam perbincangan- 2.1, 2.2, 2.3,
Novel

KABUS DI PERBUKITAN
(ICT)
2.4, 2.5

- Nilai
-Kajian Masa Depan (KMD)
3.0
Berunding secara santun untuk mendapat

- Pengajaran
-Kecerdasan Pelbagai (KP)
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

-Kontekstual
4.0
Membuatpertimbanganuntuk
mencapai

-Konstruktivisme
keputusan 4.1, 4.2

TATABAHASA
-Pembelajaran Masteri
5.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk
Kamus

Ayat Perintah, Suruhan


-Pembelajaran Akses
melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3
Dewan Edisi

dan Larangan (teks m.s


Kendiri (PAK)
6.0
Berurusdenganpihaktertentuuntuk
Keempat

151)
-Kreatif
mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1,

-Kritis
6.2, 6.3
Tatabahasa

Ayat

Tunggal (teks m.s


-Metakognitif
MAKLUMAT
Dewan

253)
-Menaakul
7.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2,


Nota

Ayat Pasif
Songsang

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7

(teks m.s 179)


NILAI MURNI:
8.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu Aktiviti

Hormat-menghormati, cinta

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8


pengukuhan

KARANGAN
akan budaya Melayu,
9.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu
dan

Minit Mesyuarat (teks m.s


patuh, tolong-menolong,
9.1, 9.2, 9.3, 9.4
pengayaan

141)
ikhlas
ESTETIK

10.0
Memahami
respons

dan

memberikan

peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3,

10.4, 10.5, 10.6

11.0
Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa

dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif - 11.1,

11.2, 11.3

12.0
Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan

kreatif - 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii

ARAS 3
i , ii,iii

21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

TAJUK / OBJEKTIF
KEMAHIRAN
HASIL PEMBELAJARAN
ABM /
MINGGU
Pada akhir pengajaran
&

(HPU/HPK & ARAS)


CATATAN

para pelajar dapat :


NILAI TAMBAH

M28
Ulang kaji sebelum
-Belajar Cara Belajar (BCB)
INTERPERSONAL

Buku teks BM

Peperiksaan
-Kemahiran Berfikir (KB)
13.0
Berinteraksi
untuk
menjalin
dan
mempererat
T5

Percubaan SPM
-Kemahiran Teknologi
hubungan mesra 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Maklumat Dan Komunikasi


14.0
Memberikan pendapat yang bernas sebagai
Antologi

(ICT)
sumbangan dalam perbincangan2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
HARGA

-Kecerdasan Pelbagai (KP)


2.5

REMAJA &

-Pembelajaran Masteri
15.0
Berunding
secara
santun
untuk
mendapat
DIRGAHAYU

-Pembelajaran Akses
persetujuan dan kata sepakat 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
BAHASAKU

Kendiri (PAK)
16.0
Membuat
pertimbangan
untuk
mencapai

keputusan 4.1, 4.2

Novel

NILAI MURNI:
17.0
Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk

kebebasan
melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3

18.0
Berurusdenganpihaktertentuuntuk

mendapatkan barangan dan perkhidmatan 6.1, 6.2,

6.3

MAKLUMAT

19.0
Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber
Tatabahasa

yang didengar, dibaca, dan ditonton 7.1, 7.2, 7.3,


Dewan

7.4, 7.5, 7.6, 7.7

20.0
Memproses maklumat untuk keperluan tertentu Gambar

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

21.0
Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.1, 9.2, 9.3, 9.4

ESTETIK

22.0
Memahami dan memberikan respons peribadi

tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5,

10.6

23.0
Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam

penulisan kreatif dan bukan kreatif


- 11.1, 11.2, 11.3

24.0
Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

- 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,12.5, 12.6

ARAS 1 i, ii,iii,iv,v,vi,vii,viii

ARAS 2 i,ii,iii

ARAS 3
i , ii,iii

22

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

M29 & M30


PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

M31
Perbincangan skema jawapan /pembetulan

M32 - 33

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

M 34
Perbincangan skema jawapan /pembetulan

Peperiksaan Percubaan SPM

M 35-36

Latih tubi soalan SPM

M 37 38

Membincangkan Teknik Menjawab

Contoh-contoh Soalan SPM

M39 M43

Membincangkan Soalan Percubaan SPM

Daripada Negeri-negeri Lain

M44

Persiapan Akhir Menjelang SPM 2015

Disediakan oleh,
Disemak oleh,
Disahkan oleh,

.......
........
.. ..

23