Anda di halaman 1dari 3

NILAI-NILAI MURNI DALAM P&P

Nilai-nilai murni sarwajagat berikut harus diserap merentasi kurikulum:

Baik hati

Kebebasan

Kerjasama

Berdikari

Keberanian

Kesedaran

Hemah tinggi

Kebersihan fizikal dan

Kesederhanaan

Hormat

mental

Kesyukuran

Kasih sayang

Kejujuran

Rasional

Keadilan

Kerajinan

Semangat bermasyarakat

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH DALAM


PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

tinggi. Kini, guru-guru telah diberi tugasan untuk


mengintegrasikan ICT dalam kurikulum di sekolah.
Dengan perubahan yang dilakukan ini, murid-murid di sekolah

BAHASA MELAYU

dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi.

Terdapat tujuh kemahiran bernilai tambah iaitu kemahiran

Contohnya, murid dapat mengahantar dan menerima e-mail.

berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi,

Secara tidak langsung, kemahiran teknologi maklumat dan

kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan

komunikasi ini juga mampu merapatkan jurang komunikasi

pelbagai, konstruktivisme dan kontekstual. Guru perlulah

antara guru dengan murid. Selain daripada itu, murid-murid

sentiasa menggalakkan keseluruhan perkembangan diri murid

dapat belajar menggunakan aplikasi perisian komputer dalam

dengan menekankan aspek persediaan akademik, nilai-nilai

menyempurnakan tugasan harian. Proses P&P juga akan menjadi

moral, pengurusan emosi, kemahiran sosial, pemikiran yang

lebih berkesan apabila murid-murid dapat megakses maklumat

efektif dan kebolehan menyelesaikan masalah.

yang terdapat di dalam internet. Semua aktiviti ini seharusnya


berada di bawah pengawasan guru sepenuhnya sebelum murid-

1. Kemahiran Berfikir

murid mampu melaksanakannya sendiri.

Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancang


dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan

3. Kemahiran Belajar Cara Belajar

menulis. Jenis kemahiran berfikir yang sering disebut dalam

Belajar cara belajar dapat dibangunkan dengan amalan

Bahasa Melayu ialah mencirikan, mengkelaskan,

pembelajaran yang baik, khususnya kerana kemahiran ini dapat

mengumpulkan, mengkategorikan, membanding dan membeza,

membina model pengajaran dan pembelajaran yang memfokus

mengenalpasti sebab dan akibat, meringkas, membuat keputusan

secara luaran dan kritikal terhadap proses dan kandungan

dan menyelesaikan masalah. (Idris Mohd Radzi, 2006:3). Jenis

pembelajaran. Dalam erti kata lain, langkah ini dapat membantu

kemahiran berfikir yang dinyatakan di atas bertujuan

murid-murid untuk lebih mengutamakan pembelajaran.

membolehkan kemahiran berfikir tersebut dikuasai murid, alat

Pemberian peluang yang secukupnya kepada murid-murid dapat

berfikir seperti penyusunan grafik, soalan serta peta minda perlu

membantu mereka mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan

digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

perkara yang boleh dilakukan oleh mereka dalam pelajaran.

Di dalam kemahiran berfikir ini, ia diajar kepada murid melalui

Dengan refleksi yang kritikal, murid-murid juga dapat membuat

soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan

keputusan tentang langkah seterusnya dalam pembelajaran dan

kreatif. Cara ini boleh dilaksanakan dalam aktiviti mendengar,

mengenal pasti cara untuk memperbaik pembelajaran mereka.

bertutur, membaca dan menulis. Tujuan kemahiran ini adalah

Walaupun tidak ada langkah yang spesifik dalam merangsang

memastikan supaya murid-murid dapat memahami isi-isi

kemahiran belajar cara belajar, terdapat beberapa usaha yang

pelajaran yang diajar di samping membantu proses

boleh dilakukan. Guru seharusnya menekankan peranan dan

perkembangan kognitif mereka. Contohnya, dalam pengajaran

hubungan antara guru dengan murid dan murid dengan murid.

pemahaman, guru boleh meminta anak muridnya supaya

Pihak sekolah pula boleh memberi sokongan yang secukupnya

membaca dan menjawab soalan pemahaman yang disediakan.

kepada guru-guru dan juga murid-murid dalam menerapkan

Soalan yang diberikan haruslah bertumpu kepada soalan yang

kemahiran ini. Dengan kata lain, pembelajaran menjadi lebih

memerlukan pandangan dan pendapat murid. Selain itu,

efektif apabila murid-murid mendalami pembelajaran mereka,

penggunaan bahan rangsangan seperti gambar, carta, jadual dan

hasil penghayatan guru terhadap pengajaran.

bahan lain juga perlulah bersifat merangsang kemahiran berfikir


murid-murid.

4. Kemahiran Kajian Masa Depan


Kemahiran ini mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Selain

2. Kemahiran Teknologi Maklumat dan

itu,kemahiran ini juga merupakan satu pendekatan pembelajaran

Komunikasi (TMK)

bagi membolehkan murid murid menyedari sesuatu isu atau

Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam

permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan

pengajaran dan pembelajaran mempunyai nilai yang sangat

masa hadapan. Contohnya,dalam sesi pengajaran dan

pembelajaran subjek sejarah,kemahiran kajian masa hadapan ini

rumput dan batu-batan serta pelbagai flora dan fauna. Ia juga

dapat dipraktikkan di sekolah.

merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya daripada

Tambahan lagi, murid-murid turut dapat membuat ramalan,

segi pakaian.

menjangka akibat serta mengendalikan perubahan melalui


kemahiran ini. Secara tidak langsung, manfaat yang maksimum

6. Pembelajaran Konstruktivisme

akan diperoleh murid dalam mengendalikan setiap perubahan

Pembelajaran konstruktivisme merupakan satu teknik

yang berlaku ke atas diri mereka. Contohnya, dalam mata

pembelajaran yang melibatkan pelajar untuk membina

pelajaran agama dan sains. murid-murid akan mengetahui

pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang sedia ada

bagaimana proses kewujudan mereka di atas muka bumi ini serta

dalam dirinya dimana pelajar akan mengaitkan pembelajaran

proses perkembangan dan pertumbuhan yang akan mereka alami

baru dengan pembelajaran lama yang sedia ada.Perspektif

apabila meningkat dewasa.

konstruktivisme menitikberatkan pengalaman pendidikan yang


boleh membantu pelajar membina ilmu pengetahuan dan

5. Kecerdasan Pelbagai

bukannya penyiaran pengetahuan dan seterusnya pensyarah akan

Gardner (1998) mendefinisikan kecerdasan pelbagai sebagai

memainkan peranan mereka sebagai pembimbing atau fasilitator

kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam

dalam memperkembangkan pengetahuan sedia ada pelajar di

kehidupan sebenar, kebolehan menjana masalah baru untuk

dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran

diselesaikan dan kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan

konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang

perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka

Kecerdasan pelbagai boleh dibahagikan kepada lapan jenis iaitu,

sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

yang pertama verbal linguistik. Kecerdasan ini menunjukkan


kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam

7. Pembelajaran Kontekstual

aktiviti lisan dan penulisan. Kebolehan mengingat maklumat,

Menurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya

menyakinkan orang lain serta bercakap tentang bahasa itu sendiri

berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau ilmu

merupakan antara kategori kecerdasan verbal linguistik.

pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia membawa

Kedua, kecerdasan logik-matematik, iaitu kebolehan

maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan

menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah.

mereka sendiri (dunia dalaman bagi memori, pengalaman dan

Kategori ini termasuklah memahami kelompok nombor asas,

tindak balas mereka sendiri).

prinsip sebab dan akibat serta kebolehan menjangka.

Pendekatan pembelajaran dan pengajaran seperti ini

Ketiga, kecerdasan visual ruang, iaitu kebolehan mengesan dan

mengandaikan minda akan mencari maksud dalam konteks

menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan, termasuklah

dengan cara semula jadi, iaitu berkait dengan persekitaran

kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara

semasa seseorang itu. Ini berlaku dengan cara pencarian

grafik.

hubungan yang diterima akal dan kelihatan bermakna. Kaedah

Keempat ialah kecerdasan kinestatik, iaitu kebolehan

kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud

menggunakan badab untuk menyatakan idea , perasaan dan

kontekstual itu sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke

menyelesaikan masalah. Kelima, kecerdasan muzik, iaitu

matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau

kebolehan mengesan irama dan lagu, mengenal lagu yang mudah

releven bagi mereka, dan juga memberi makna dalam kehidupan

serta membezakan atau mengubah rentak dan tempo dalam

seharian mereka.

melodi yang mudah.

Pembelajaran kontekstual juga ialah kaedah pembelajaran yang

Keenam, kecerdasan interpersonal, iaitu kebolehan memahami

mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian

perasaan , motivasi , tabiat serta hasrat orang lain. Ketujuh ialah

individu,masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran

kecerdasan intrapersonal, iaitu kebolehan memahami diri sendiri

kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai,

daripada segi kekuatan , kelemahan, hasrat dan kehendak.

secara konkrit yang melibatkan latih amal dan berfikir.

Kecerdasan ini dapat membantu individu menangani perasaan ,

Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya

beradap sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri.

menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna, dan

Kelapan, kecerdasan naturalis, iaitu kebolehan mengenali dan

menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan

mengaplikasi tumbuh-tumbuhan , galian dan binatang termasuk

mereka.

MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR


Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kemahiran berfikir secara kritis ialah kebolehan
untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea dan bersifat evalatif. Kemahiran berfikir secara kreatif pula ialah kebolehan untuk mencerna dan
menghasilkan idea asli dan bersifat generatif. Idea baru terhasil melalui ilham atau gabungan idea-idea yang ada.

Strategi berfikir pula merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya dan mengandungi beberapa langkah yang melibatkan
beberapa kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kesemua kemahiran yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
adalah pada akhirnya menuju ke arah mengkonsepsikan, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah.

Manakala kemahiran berfikir menaakul adalah sebagai pelincir dalam membantu anda membuat pertimbangan secara logik dan rasional
kepada semua kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

Kemahiran Berfikir

Kritis

Kreatif

Menjana idea
Menghubung
kaitkan
Membuat inferens
Meramalkan
Membuat
hipotesis
Mensintesis
Mengitlak
Membuat
gambaran mental
Menganalogi
Mereka cipta

Menaakul

Logik
Rasional

Strategi Berfikir

Rajah 2: Model Kemahiran Berfikir

Menkonsepsikan
Menyelesaikan
masalah
Membuat
keputusan

Mencirikan
Membanding
beza
Mengumpul dan
mengelaskan
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
Menganalisis
Mengesan
kecondongan
Menilai
Membuat
kesimpulan

Anda mungkin juga menyukai