Anda di halaman 1dari 111

  

 


      ! "
(S.S)-. # $ %& '() * +,

 &!
/ 01 2
9:;:<9::=>?@ :345 67$
A B C D 67
   
+,   
*
F =@E> / >:99

 

:  
 

 !" #$%! &' ( !)*    

.9 0 3/$*7 3/8 5 6 , +, - ./0 1'2 3./4

.

>.?' @    >!). ; < = .:

3/$*7 3/8 5 6 , +, - ./0 AB$$ C D EF


.9 0

 K 'B HO P2 #M 3N $,' B"L HI J/  K .G

6 , +, - ./ R @ ; C$D. = S!F, Q .F3N


.9 0 3/$*7 3/8 5

X :W V)N$M :U T9 

J, YZ +3 Q
 !"    :  
]!" ^_9 ` @8. ]' aQ 'Q b%M b @8" $ [\
'Q e fQ \$%M ^Q 3N <D9 e eQ intertext [\ c
[ AP @ D, d
.g
Q
   " , Q  BQ TB% 

3!f
. J" +(*, Q  #'' ." !" 
kl A3%@ b 3[
 @8.' ]@$- j2 ABV kl A3%@ 3i'
XoF, n D3Dm' .eH
$ ! ABV A3%@' ]@$- j2 ABV
s$?$ D!.  B$/ <p q, d J" r* k> 
9
Q t u* !" ).,' .>!3!m 3[
 4. XoF,'
* =3B" $' 9 0 3/$*7 3/8 5 6 , +, - ./
." 3)!. =v ' w$ 

. Q ' : 3  kvM  X@ 3N x / .
u$! 2' s$?$ J/ $*9 ]@$- j2 ABV kl A3%@ 3!f
ABV kl A3%@' .] 3F %. J/ >3N 3i
.' ,
$'
 [\ J/ eH
$ ! ABV A3%D 3[
9 @8" y ]@$- j2
[\' - HI [\' - [\' u$! 2 [\' s$?$
.] 3F %. J/ )>3 3i
.' .,
$ 


ABSTRAKSI
Asep Samsudin: Interteks Di Dalam Qasidah Nahjul Burdah Karya
Ahmad Syauqi.
Interteks adalah hubungan antara dua teks atau lebih yaitu
hubungan keterpengaruhan yang diketahui dengan cara membaca teks
yang terdapat pengaruh dari teks lain atau gemanya. Dalam hal ini
peneliti ingin meneliti interteks di dalam Qasidah Nahjul Burdah
karya Ahmad Syauqi. Dan peneliti berupaya mengungkap unsur-unsur
intrinsik dan ekstrinsik pada Qasidah Nahjul Burdah karya Ahmad
Syauqi dan hubungan interteks antara Qasidah Nahjul Burdah karya
Ahmad Syauqi dengan Qasidah Burdah karya al-Bushiri.
Untuk dapat merealisasikan itu semua, peneliti menggunakan
metode pustaka (library research) dengan mengumpulkan materimateri penelitian yang berkaitan dengan judul dan menggunakan
pendekatan interteks dalam menganalisisnya. dan menggunakan buku
pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Setelah melakukan penelitian, peneliti mencantumkan hasil
penelitian sebagai berikut : unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada
Qasidah Nahjul Burdah karya Ahmad Syauqi itu terdiri dari tema,
gaya bahasa, dan pesan moral, dan unsur-unsur ekstrinsiknya berupa
unsur politik. dan Qasidah Nahjul Burdah karya Ahmad Syauqi
memiliki hubungan interteks dengan Qasidah Burdah karya al-Bushiri
pada tema, gaya bahasa interteks langsung dan interteks tidak
langsung dan pesan moral. Dan Unsur-unsur ekstrinsiknya berupa
unsur politik.


+*
() $%&'

X8F' A8%' TCO! =zNQ 3 . O! =. t 6 )7

(. /Q) .C/ *' =vz| = 


' { !"' TCBF 3 !"

)!.   @ ,"' D3N$9' 1.9 6 K N

  XD,' "   


" $.

 (S) 1'2 3./4 !" #$%! &' ( J/ & ( 

, +, - ./0 3MFM5 X$!.' uB 3!* B{' 3 . O! SF@
.9 0 3/$*7 3/8 5 6

,D' =,4 *( XD, Q  X!F, 3)a  

:P_ J)N TC"F S>,,Q '/ J, n'2 3' q3).

, +, - ./ 3MFM5 X$!.' uB 3! 3)" !3zN .

S- ' 7 $ 9 0 3/$*7 3/8 5 6

. v$M' HF

kMBQ 7 'M$ B{' 3 . O! SF@ Y3v !3zN' .:

M$ 3> A$ H, * !3zN' HF t Q


X$!.' uB 3!* P8z| b <3p' HF
. 3MFM5

 -5 
N >M @ e HF H $ !3zN' .G

!)" =. Q 6 F" T  XL  

.A f2' 3M  / 93' $ D/

3/$*7 3/8 5 6 , +, - ./ */ b/Q !3zN' .U


*/ b/Q' 3MFM5 X$!.' uB 3! */ b/Q' 9 0

>3|$/ v ' (LIPIA) 3F3M'M 3/8 5' 3 . X$!.!

; E* !" #$%! 3


N ! $9Q J,
.  < / C

X ' )3" 3m' D3)" ,D9' 8, *-  XD,' .


F 3 3 @ J,! *,L /Q' ]!/ 32 X ,I


 O
/ 3 D| 3"Q' !/ A"F/ " ' 3/8 L

F" T ./4  B S, Q <3F, ; /$, 1L

, b/ "d !" )>@ ,' )" #$,' )$MK |O, Q 6

.b. u

SR>3$9 !" "" =%N 


' X * v@
Q <3p' .

  X
i SR @' SR"F/' SR/> L'
.P4 Hf 6 S )!.

$*, Q' . N' P S>, Q 6 F"  $", TXi '

TB{' 3 . O! S!. S>, J/ <3p' 9* .NM ])!.  
.b. u 6 )7' b/

X :W V)N$M :U T9 


 
(J, YZ +3 Q)

. , -

.................................................... ( DN$/

u ................................................... , %9

............................... !" S*7' (@ 4 @


B

..........................................................co!/

&

.................................................. C,$

'

............................................. ,D' *( )!

0*" /
$1 +1

 ...............................................  3|!f .Q

............................................... ,m .u
..........................................  J/ O .

.................................... D, d'  k>/ .B


..................................s$?$)! DF C .

............................................... f .'
23 /

567 $4
* ! $4

....................................... ! $4
.

........................................... 9(M' 93.

G ............................................. 3B2 ^Q .:

 .........................................567 $4
./

...........................................9(M' 93 .
.................................................. .- .:

3 /

$7 $
;< : $9


.......................................... > 
= .

:U

......................... ,7 . D " [\ .:

................................ O D " [\ .

: ............................................. ? @ ./
: ............................................ BC .A
G: ............................................ 0( .D

G: .......................................... - [\ .

GG ...................................... - HI [\ .:
GU

........................................... & FG1 .E

H>
 /
DM KL   I&J
G . ................................ DM KL  : $9 .
G ..........................................$&N 
7= ./
G ..................................... s$?$ [\ .
G ................................... u$! 2 [\ .:

U ......................................... - [\ .G
..................................... - HI [\ .U
..................................... ,
$ [\ .
........................................ $O@P
7= .A

...................................... ] 3F %. .

1P /
$QN

 ................................................ kvM .Q

G ................................................C @5 .u
U ..................................................... < 

 


 .
 !   
   

 &-  , )*+ ( &' &

;<% $ ",9:

hypertext

% $ "#

8 567 3**4 (2 / .


./0


!"

intertext

.% $ ",9: hypotext

(  :


) 
 
 

'-E ACD B @7 '


A
 @7 /*? >
 9 /=

#'L ON > M F JKLI H @ G9 F 7/% 6
.HD9 AC HPKL

F A*WK '
U V TN 9 /= 9 S /CR Q+ /

 F M LE )* &Z C*+ Y X  H+ G9

&/ > J + F HD*L7 5 7/% \] ,V A 2[

)* S 0 S M V, a/7 F `* /W ) CK _ "/* G'


F H^
Q[ M 
 Y `W! TN A0 "d4I c bW+ HV

:> M F g% JKLI f' ) H+ e/ 

 /0 )/> jN M 3*

!

)i 3 3* @KL JN

( 1 $/%0 . - :)*+,) !  '


( #$%&


  '


( #$%& 

)/* F &l0 W #> @7 Glm G< @ 9 /= ) k

:
 "dn \D "CK%

s/ &j #5*r "dn qL

(W & p o, J Ld%

Hv ed0 u q[ ed0

&
 $- qL f*+ )t/7

s X, o 0 X, j @7
H O H7' O f* zWy

)2, O w /D> S
@7 6y Y xN

&l0 W / S M V, L/7 @ ' J< `*E G'


F D{ D+

J<9 @7 ;$- qL @ |W7 )L/7 J< HD* ) r A ) J 


xN ;'^ rv O ~ (i M > HD J $} Q*C q[

O ) ) '
/ ;) ! e + ]E ;)2,7 / B ) S /D>

. y 6% ),/ t ;J p o5K X, J (*6K /L

)* q+ ; 2,% N ) r 7 O '


F /{ B x<
!34

() . $/%0 . - :)*+,) ! 

F Q*+ M W 2, @7 M 7 &l0 W J 6Wy @ ' /L )<

M V, q*WL zWy J F q @7 )* * ; p j )L/7
.&l0 W ) /V &' A7 )Kr d ;M 7 S

,  V,d J< M  } )4 @vu

Xm .QLO AC QV AC F 3 0 Y 

AC , D v .AC F AC 7 #6I


DKr V,/

J v*V % fj #6N J @7 L , (7 7l
., Q AC J jN OC 

"/* *-/ 0 @ |LW |5W*V ;|5W '


F

*0 d{I &l0 W "dn \] "/* F 9 /=E "dn \]

B4

(). $A&@ 9?(% <%=> :%; :9..) !   678 5

Nur Kholis dan Romi Yanto, Teori Sastra Intertekstual, artikel diakses
pada Desember dari tetesembundidaun.wordpress.com/bahasa-indonesiakajian-interteks.

 % #6N J v v , f' /* 

.OC /*

,/7 , d AC
 sm r
 F HD% s Dr%


 9 /=E "dn \] "/* .D7 intertext % $

w $ *L )E &-  , )*+ ( &' & % $

"/* .) d/L O &' $ C $ ( Jv7N )6> G'DW+

/I V )E % $ ,/7 sm r&l0 W "dn


.Y+  ! @ 3 # V "/ / MCE

/* f A*5  |LW '- fj #

'p  " 9 /=E  "/* F " |LW ,-+
&l0 W 9 /=E /* & |LW JE .C |5W
. *0 

Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik penelitian sastra, cet. ,
( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ), h. -

  .

M L , 5C )R |LW d/L |5W *r- F j7 #

;&l0 W "dn "/* (7 9 /=E "dn \] "/* @7 


: * VE d/ |5W M J v 

 9 /=E "dn \] "/* F *4,} *-/ 0 


7 .

"/*  9 /=E "dn \] "/* *0 3 A


.
&l0 W "dn

  . 

|5W '
 Xm 7 ;2m AC Av J )*+ q , O k

: D+ ", '% |5W *r- m*0 WV_

/=E "dn \] "/* F *4,} *-/ 0 @ >v .


. 9

"/*  9 /=E "dn \] "/* *0 +7 .


.&l0 W "dn

"#$#%
!  .

d % ( Q ! @ v% \D% |5W '


d/N |LW s 

F |LW s  .|5W * p 3*I vWV qv @7

. *0 % 9 /=E "dn \] "/* A*

' ov |LW /C /+ |5W  ! 7

A*d"
 *7 v[ *7 VI S /
9 74 ),/0
:J " *C AiV 5W v

Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi UIN Syarif


Hidayatullah Jakarta

+,-,.
$* '() .&

 9 /=< Q RE @ Wv% F |LW |R /

] ON V,d 9 /= @ "/ / R /4 ; V,d


)R F 0 @ / MC *V 
 2 % @7 |LW )W C 

V "( )  


 " J 

.J *[ JK  @+ 9 /= ,7 )*+ .s

%&' $
 # !" " J )R F l7 CD+
/=E dD 9 F * /W `K )*+ M .s V " ()
. (,- + *  " J )R F 7 /= . 9
@r 6 F 9 /= ,d )*+ a9 .s V " 1 /0
*  " J DR F &,V 7 * ._ LK%
JKN .r0 G9 9 /= D*+ 3* .s V ".2
"( 678 ) # ()& (345" J )R F A7

V,/ 9 /=E W Cp "/* )*+ a9 .s V

&,K* w 
 *0 V,d U
fj N +2I . *v** 7

" ( >2&- ) 8" = ;< 4: 92 " J DR

> C} @ -O &K G 4 D*+ 3* .s V

.J 


/ .

 2 % q 4 |LW HK+ y * |5W *DK

: 
 "/ / #4 D7 A t ;o K

Xy ;|5W / / ;|5W *r- & 7/7 : 

`V,/ ;) ! |5W \D7 ;|5W @7

.|5W 6- ; 2 C K

. *dE G, ;)<> )*L  9 /= :12 


.G9 ;)<> )*L & &l0 W 

 @7  & *0 @ :2 


, ;| /[ / / y / /

. Jr 7 ; Mv9 ; x ;

"/* @ & t "dn \] "/* F A* :3$ 

2 % F @7 *-/ 0 ;"dn \]

9W% lm 9W% o VE F 

.V*K @7 *4,} 0 ; 0 F 


.`L O ;|5W \i & - :4 5 

 

 

 
.

 .
 #$% ! "     

 ( '64 5 ( '4 234 1 0 ,-./ '()*+ &


 >- =
 ';*< #:3 19 '/ 8 7 .' ! 5

'&E J% I '! H 'F *G & E3 CD / B A ,?.@

S
 2R 'Q* P6 J% O A .N M BL0 4 & K@

! " 9W A .'FT. V3T U / O !: N BL0 T0


\3G K@ [E *? B 6 0 J% YZ */ J% X0
 ( .  : )  

 

 ;Y. J% 3 A ._!E N ,N (; ) N [E 0

 d05 P '&!E J c b-.7 aE *! #` .'!! " '/7

2 D . *? g 4 c 5 R f X? .eH [; ! " T
.hiG E% 3G P<@

: #H ,! E; k k/


 jH4 B R9* 

r! @ Y/ k/ 'pqp B R9* ,[ o ,2*n; ,m.*7
.2u- #$ ,23 E; & 39t ,2<0 s ; : P

? Y w [; v: J 5 '7/ \@ g;


 .

 3 \@ zj x y 7 . ' ;&% ' E*:0 1
 . G _6n*0 b/
 C* 1/
 {? Y J% 

+,# (())* $%&' : ) .# " 


  ! 

 
  <; 789:; 6- 45 213 /01! . -

D(E (D#, C&' AB $1&! $&! $?@4' :>.=.) !"#
.|}~ '.& 

'35 1Ep .~

:TU Ep5 'Q s E  

#9
! ,j;< v k)( '/E v! !3 P& :x
 .

j& ' 7 W7 z 


 x. B T. O 5 k)

.
 

! 7 . & z / .I |~ I O 5 k) v; A

=!E* '&6 B EY x!<@ 5 kp
.5 1R b&.* FY / .9*(G

C&' :><!) '( 


 $%"& $&! 9 I AFGHI ; $<

DE+ (D#,(

* ( .  : )   b6. h- O .*! .I |} I v;0 eH k) 

k) FY / ,9*(G '&6 =!E* x?*


.O 5

T` .kp B EYH .I |} I rH k) T`

/
 TY: c W O .*! .I |} I v k)

.9/*

k9 \/ O 3) 196! \*4 T/W '!/ ' 


 .\
0 / v; '?!
 '!;. j6 #4 #Y0 T0 :(Iq&


.N9? c 1k9 q& =!E* O .* )(E ;

 Y ,3u Y FY P5 O&  P .a
.f  Y ,m & Y , 7 f4D

* ( .  : )   
 :>.=.) ./*& ,- , 
+%  )*& M &! - KL?! J! -

( (D##) $%N!g x 960 g z% xG '9 :bR K& .3

2R v6 .< v6 T 6! '? E T0
.jH4 '9*( !L T0 ,v; B 2

BnY? '/ ' :T. g& ,x6 v;& 0 6 .1


T0 .j;< C ,4 ,B z. ,*. ,);9 :
0 f g6 '/6 *6 ._ 5 j '!H '6

'9*(G xq<
7 / T0 BnY? '/ T

.-/7 2Y7 v9* -/7

$&! $?@4') . " ( 


) '( 
 O &H 45

*) (DD) S0<' Q9R 19G AP :$1&!

*D ( 
) '( 
 O &H 45
.

 .
3 /& 9t !  Y*7 
 b< 


.'!)9 3u b- 2j-; (T.Y

'.& G  .G3 :G j- ! z4

/
 O0 \35 '/ I P/ J% #* A j-;
.1

b*4 . nY0 D )( P ) 1 ( 8;

jH4 b-. Y*0 '.- !  *4 Ri ' 5 #F&

'
 2; ID   '
 '!!  P5 
 v! ; O9/*& 6 ') ' - 1/ * '! Y

$&;Z $TTY =1@&! WX $@V : G18G) '( 


 2& U1! $@T

DE (())* GVZ $;1?3 $;]HY . $0 [\  k/ fE0 j !)7 1RM #?  G% '!;. nF 

C6. A 'R7 (5 7 ?5 / O9/*& c PM&

#Y*! T0 ET


 u '!E .<&G '.! 2j-;  .Y


.'.! I/ [E j;4 6 


1/ .~

 ,jT FY P& s B- m. F  2j-;

:! 94

:T/ I45 O&  '!)9 .k$ T*  k$ !

k; 5 CE B h4

DE '( 
 2& U1! $@T
:>.=.) ./*& ,- , 
+%  )*& M &! - KL?! J! -

D) (D##) $%N! 

C&' :><!) '( 


 $%"& $&! 9 I AFGHI ; $<

E) (D#,(:T/ '!u j:  '!E b4< / 3u .\

I ' ( /3 g()

P& 2R zj( 4R 

_?. 4D  ,v7 ~ T. * ~ v 

 , 3  ,1  | ,O& F  } ,

,E?*&G , ,13T( ~~ ,(/ 4D } z 

1 0 ,4u 1*   T9 2j-; z% # .(.7 |


.3u */! B$ CR B?
0 3u 1 P& s B- m.

 H4 x60 g  ( '/& T Y 1R

gHp g6y .'!u ,'4* ,'&E? ,'/  N/6

' 75 '.q T. x  J% gQ ,jH4 x x
.'&E?

E) '( 
 $%"& $&! 9 I AFGHI ; $<

 

  

  .


 
.
"# $ !
 
    

+, -( ./0 1


2340 ' 
" :& '( 
% 
:
2(;
<
 2= >
2 5
' !245 6 2(7 8 96 ",6 6

'=
-( 2C #
2 ?@
<

6 2 5
 A/
'
B 4


."D
%E 5 FG 2(;
%E !2(;

  " 
    
" 


/ . +,-, () *  !" # $% & ''  

2JK LM 5 2 ?( &G 6 N


6 :"'G IH 
%H &G 

QR75
S T O DU !'=N  
-=N -( O
P 'Q4 2/0(
VK#( 9
+9
 W X
'QY( Z4;
[ E B .Eidetiquiment

B .Citation V#75
B \ / 2]
2 ?
X !2G 4 <0H JC;

L.

_H Z
' .Lallusion ^,
"4 B !Plagiat 2(;
2/ @
"4

WN ` a' '=N  +Jb +'c 2, ' 


$ Jenny
h T h B A WN +C & '(

.D
P( de fPC 

F. Soller

g '7 [G &G 

0N JK 


 !i <
/ 
4
 Z
B Z'KG '=N 


."8 96 '=N O j'9k %] WN +9


 AT
' 
" ., 

8 96 '= +'c 6 =


@ C 'H WN +C Zl

+C !.
V#75
O 2m@@G 2]C O +K# WN +C Zl :"'

B n @ C  G 8 9
'= +'c 6 =
' WN
0 . " 
    
" 
=N 6
%] o( :
!./0
Ap qr !2=
2HNs
2 KMl


. 2/0 9k(

WN +9
 t e X=N + " 
Z6 @ C 'H 8 

2p ]( 2=N 2( w' 6 !. u " v'@ ! 4."8 96 '=N O j'9k w' . .5'c

i =
6 '=

'4 ' 
Z6 @ C 'H 8 

6 WN +C B 2GJ
"'x;
O 2',y 6 4
 gKN
O g76 z

  .{' z/0 AT W


<QG XG '= "4 &N6


.8 96 '=N O 2?

,C X 2 1] 


'/ & 
Z6 @ C 'H 8 

.2|
'=
& QN
W
Z6 2Y
B . :X

-, . " 
    
" 

0 . " 
    
" 

-0< . (+,,0 : 9( :$"7) + 5 # !" 3$4 !2 1.2H>
~ x 29

W
x 2x 27
 +c .}
2H>
~ x 29

W
x -( 2Nw
' 2x 27
 X? .
.A,
B W
2{' S(? :

<#Nl 2,( &/0 B 8 9;


'=
O [@K nN WN 'Q4 .
. 

+,# Z6 & ( 5 l [@RG ;


 ;
W
a'V @ 5 .


.2x 27
 ( &/0 B Q6 & x W
x Ap z

Z6 "4 !
^?= 'T G Rolan, Borthes .( Z5 6

@ C & / z C


,
,
&K !a;
l .
'?9 &( %@

!.7]/5
O @N ' WN +C Zl :"' !
 H Q K 
f
) WN +C .2J 4 2\ / 2G . ~ !<
x;
 !.H 


"'x6 A o 56 [
 !
l X, ( 96 WN A '
Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra Bandingan, (Jakarta:
Bukupop, ), h. - T'76 SR 2 X ~ k = 6 W


= O qR] G .W

VK ( =
) 2 'Vy W
V Z'K :
.7]/5G !W
'(

.W=
20 Z .7]/
XVG < 

0?x
29

'=
Z6 l

R. Scholes

P 'M I( [

0?x
' !% !@ C !&H +J 'H' ',@
&( 96
. 96 /N -( 2x'=>
2 +,e

8 96 .
Ms
Zl ,C 8 96 '=N l ,m
 %# '=
Zl

!.5' 
@ ! 96 WN +9
 l @ WN ' +9

W G

XV 5 24' 2, 


Z6

.A 6 L ( [ K
z <
'7

Mark Angino

'6 8 

8'7 ;
W
^]= qr 2,
VHj R 5 ''


.& 2(7 '=


O 2',y

   " 
    
" 


-- . +,-, () *  !" # $% & ''  q Y
 

 
.}
(2/0 B "'9
) S ' 
Z6 , 'C
8 

<
'i
2(JU # 
Z6 !2u .K( t 4 WN A '=N
.,VH9 & 2# 5 !F ( & 4 0G !Z@N ZK
 !OP
 !<


'= Z6 8%G 2( 2H O f ,


%#( qR]

:9  a -( P,


g76 z m/ < 
f 

J
 !A7
'
V'VU 2GJ
+9
 "= 5
 4 2G U S ";

.2GJ
~` V/0 8  4 z 2G 2( +K( o] 

 

B / 
^?=
Z6 
XC 8 

+4 B ^?=

 V{ / !+K#
 2E=
B 2 O q Y

!2x
6 !
X !.p .Ex ( q Y
 


-+ . " 
    
" 
5 f
[m
W
 !29

'=
6 '=
+9
 !2x'=

.8 9;
'=
n9 H' Z6 OK\

-( E C O 2 ' . z
] . '

!zK#G'M !-9( !$  !@ C P 'M .( +J

+9
Z6 !^ # !XH' ',7 ^?= 
Z6 l zV 'C
2 6 8'7 &N6 !
s
'@ ^]x6 [ K
Z6 "r D 5 '=

.'=
^ 

Z6 D ~'x @(l B 


:& '( 
$ G P
6 6

6 g]/5
S T O & 2(7 8 96
KG6 6 =N 6 WN O,Q
qr ![;
8 BJ
< 
O L j &]M 6 Ms
6 -,Q

WN +K# &G E  zx;


W
A KG;
6 '=
~ 

.+K 4
 H

-= . " 
    
" 
+4 l  H 2Gl 


^?= Z6 Z
'C
] . 8 

2H ( &x'( !V z V J !2J Y


2(;
 2 
.7


& B Z
'C . S? !VC 2N@Ns
.GJ
 .
>
 $,

 [;
24 2Q4 2G 2=4 ~]( W &,VG O 

' 6 !W
+k O 'N 
:"' !VC & 4 +( !&
(l

~'9 z
, !2m 2 r /
1
&G R 8
<Q

&KM
;
~ x l W
H( L j !.GJ
 $
O


.&
M LG l 5'x

z z=
S 
^?= a
|7
!zi
f' . +Q

"'4 &  2 5 O ^
 %] O &G 
3N 
^?=

2/0 'H '" & '( z=


S 
^?= $ "2/0 B "'9
"

-> . " 
    
" 


~ INC <
'7 2 #
'=
O ~
'7 f M WN -( o( 


.2]7 a6 2(
!2C a6 2PH 2/0

  .

Intertextuality

Julia


^?= Zk( "'
l -J4]
[E6 [

"@ C 'H" +x;


2 ]
2J4]
 X ;
 , V{

O (aa) X -( V]C :


5 B L j
Tel

Quel

Kristeva

"+C+ " :y B #N "


 2m,@
"

"L ',7" :V(C B #N .6

Semiotike

. Le, Texte Du, roman"L C"

Critique

"2

WN"

&NG q Y
 

B &'V 
^?= O 6

+=G 2F" q4]


8 q4 ] %9;
27 O #
B 5l $ 
-> . " 
    
" 

-< . " 
    
" 


:Z
'( (a }} ' ') 
B
%96 x f
`C B " ;

"
" ^?= Cj "6 Z6" V
!2 3
!2x
_z=
+


B x
#
 { C B !a a B ZC ( 
l 2p f
"( ," a a .%]( '

 O =
"


.[m
W

( , 2NJ
 , V{ 
^?= Z6 q4]
8 

PC 
O =
"
@
2
4 &(C B '=
 z,@ Ic

+9 l &p !a a B (<Q]
!.%() 
BJ


 O x . x
#
!q Y
 
#
&(C B z=.a a 
_"'

!a a ZKG q4]


8 ,G ^?=, J
'V3
6

&p !"[] ?


" 
"P
H' '7'7 C B q4

-< . " 
    
" 

-@ . " 
    
" 
2p Z ^?=
+N !a a VM / !,
dG4 'C


%H" C O z@N 
^?=
M 2
IN G !& 
 x
.7
 Z
;
) V  (a } !g T)IH

q J
 
!q J

:;

B "'=G"2y ;
2 3


.a 

 , 'C
C B a a ^?=
V{ L j (

 
BJ
PC 
O =
.
2R
%7
8 #
?>
+c"
#N
L j ( !a !;
2]?
!(<Q]


!.%()


.7

#N

^?=
 ! .

z 46 a' !-? B IH (


) "KM6 =R
-@ . " 
    
" 

-A . " 
    
" 
Y
?>
l [m
?>
O @
 jl ! =
a 2'

?>
2Ex %#G !X'
 =
z J
, .X'
2]E B

.W=
2H l += 0C
 c ~ c ! 9 WN l Y

24 I?E :
2(@
.7
 ( '? / IH Z'K
(

Transtextualite

(X=

) ~6 H '',
.]@

6 ! M] +K#( .8 96 '=N A S =N + +C" :~ _

."_,

:X 6 2@ B (X=

) 6 IH e

!V#75
B z ,C ! JC6 6 -=N -( 2/0
' 
" 


f
S
2/0 ' !(W
<
 ) 6

.2/ @
 !^,


Metatextualite

WN
" }

K( IH & +J\ !~ C Z6 Z & t R 9( =N o( 


H++ . (+,,- $ ( G :F) $  % &' (!) CD !EB

+=O(
) C l 2,V] 2 ?( ^, f
+i (
H' ' 'G)

. ('
 6

X !+76 WN z6 WN -( A, :


2/0
' z;
W


( 
) VCc :
g%' (2@j6) iJ !C +'c 2/0
.V !'H

!. 
 !2 
O
 !O
B ~ Paratextualite 

( 
) 2
 iJ .
... M
.,C !'=
 !
'>


V# A +=

 2/0( C U VG +=G +C Z' G !'

Z6 O E
z !
...'( .. R]
m
 :(2@5
) O

FG !2 
V]T B !2

O 2 
O
~ $4 .2

O @C 
Zj6 B I{

+= . $  % &' (!) CD !EB!,Q 
 JC;
o,
' !W
2, 6 W
AH
B ! 4 z WN +C V l X, :
Wm=>
2',y O,Q
..
...! M !.5 !2
 :6 C &=

!+@ C B 2@,>


;
~ O o +C IH M /

 (.]) W ! (W


2,) C A'G


...2x,

 $%& .#
M]

.
V 2(@
'=
6 W
O 2?/ <
PH
' M]


= 5
/'
A a<0 V 2]7 i 2T' ( 
W
B

+= . $  % &' (!) CD !EBD96 8
V D96) z?@/ @
"'/ ,C 
.W
'' 

:(
2 ( I( P A ' ( ] z] z D96 8
V D96

',4
V6 zR6 <09 IR6
M]
%E 
.}

AH !T]7
W
O o]@ 8
'VG M]
%E 
6

Vx QR@
2
 C

6 J
< 
6 KG;


&
<\l W
.R, O V V 6 VG r 5 U 6 V4 (

' ([N
GE '
+(/) z?@/ @
"'/ ,C .&
P &
M


.('
+(/ [N
GE) : & '/ A 

. (+,,0 J 9( :$"7) . + 5 *+,'  # - !" !EB I9% CD

/> . *+,'  # - !" !EB I9% CD


/, . *+,'  # - !" !EB I9% CD

A0 ( )*+,- .'


Z/' Z0J\ -R?= 
2@G !S(@
q Y
 w

x'=N K / W G !f 9;
'=
A & B WN f; O
.(24
ws
:) V % 6 ([7 
:) f 96

V4 T :
277;
KG;
O 4
 XVG [7 
 KG 6

'=  X ,m


 f'? W G !f 9;
'=
A & B

0J X?7;
W G .V S? 2Y
~ <
/ 26 +] Z6 ( 5


.OP
B & 2 
2 
'=
+C B I]7 :
'=
O

2C 4 6 
. 6 . O (24
ws
6 "04s
) 2 k@ 

V3 5 W
Zl "'N 2 k@
~ Ic ]( VQ( '=
./0

&NG O !f 9;
'= (  B V3 &Nl !v
G B k# 6
+( B L j FK O V4
wl 6 '=
~ + "'Y
l X,@
-0@ . (+,,0 : 9( :$"7) .+ 5 # !" 3$4 !2 1Z'K "
'4;
+C B W
 .([7 
:) f 9;
'=
+{ B A 


.
P
W
 "Y
W
-( 2 H 2/0 HN

-0A . # !" 3$4 !2 1

 
   

   .
     
 

34 2 10 / ,-. (++ ()* &' 


 ."#$ !


.(? ;<=>

.: (!9 8)# 7 64 3 *

2&5

 :..)   


  
 

 ( 


.;GMGN KGHIJ (0+ F E. 2#D


$ BC <@A 

C/ VS 3U TS > 2#D TS 
:# R 3A (@PQ* #O

.* [!' (Z4 Y* . 3S 3* 2= XC

A d4 #c `bB* 3')0 aA 3. `2_ \]^* =* 

W/

k!* 3jB R!i ;Q h `(4. ()* \+ g4 TS e-f `(. D

[ d. mc `3-. , \]A d. mno l#B TS . h `3]U!4

'o d. W/ !* mc `pBq d4 354 K4 TS . h `"#$

v'! d. `;B Eo d4 ;u$ BO d. (0t d. `(F! s 6<r

1)q> U{ d. z-u `y!Q 1+x \0 h .1)!w* 1# 

h `2&5 d. 3)-f d. B. h .3** ,-. ;<$ u0!


'A B^
;P+x B:A 2. ,-. B `3. t `\+ pPq

;Pu .

1 (0. +,-./* () 


' %& :..)    # $ !"(!#:* 3n5 O K O \+ (.U:* x 6OB v'*
1<@. k!* R `} -<. Q |<-'Q Ui KA `=Bt (4P+>


.s+ (.):* zq h `1<-. ~-4 1)-q d4 |<-'Q


 # !" .

bQ d4   


(-q 50!

#5 X-+ bQ d4 (-q 50! ' #5 X-+


:-# <C o W/ d4 s5) 4 &5-  

2     # $ !"bQ

0 .G

b4 4 .(n-4 ! (5Pq 4 ;PC = bQ

" `2&5-  b4 '#   .bQ

50 ,<'# = .z-+ 3-. ,-5 0 g4


X-+

P

0 .I

(# z@0 d4 Xw 3A* O = . 3o.  X-+

W* s# 4 h (o [ B! s< \0# 4 0= 3* #A 3o


.(o!Q 6# [0o d4

Mardjoko Idris, Kritik Sastra Arab, (Yogyakarta: Teras, ), h

9- 78 , 6 # 5 34- +,


+ -
www.malek-elhob.blogfa.com

7<E (E2 +6=D +ABC +?@- :=> ) .< ; $%& # !" :6 ) !"(o [ d4 


s5)  

X-+  ;'#

&5 34+ <C (A (!# 50!


:-# <o W/ d4

!: ,+4 .
34+ <C 


!: ,+4  ;'#

=  d4 | - " 2# "  

&5

(:4 P!) d4 [P: zQ = B (o '

:=

d-.o d-!)'4 d-.o d-!)'4

d-.o d-!)'4 d-.o d-!)'4:  \#


;$ 

4 W)+ s

z-! [ |* b ,-. B

d-!o d-!)'4 d-!o d-!)4

d-!o d-!)'4 d-.o d-!)'4

 =

((-!) d4 d' F 7) D 7 sq

d4 (!* T -!) ,-. sq \ : d4 (!* (-!) -.


.[Q ; ' n -.  F :
:&5 \ 

;* (-4 d4 O !4 O]4

z-+ * [&O C d4

 8 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (


2 (7 QC6 ,BP +@ +N=P : M=N O) .7 ; ,"* +" L-' :,K3
E ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"

d-!o d-!)'4 d-.o d-!)4

d-!o d-!)'4 d-!o d-!)4

d4 (!* (AF (-!) -. =

D 7 sq

 `F : d4 (!* -!) -. sq \ :

.[Q ; ' n -.

(A (!# 50! .X


34+ <C 


E >  ;'#

[ d4 Z !: F0 |<w = E >  
&5

.<04 3A ,-. (> &? d4 v#: "#$ u

F BCD :0GHI) .7 ; "403- 032+


1 0" V @ =@I U" T 
9I =


227 (7881:|A<F "F 
; -.  U'Q

s+

3uP4 /S P W* 2+

:6' (Q 
z-@ d4 y

B 2+ <C

  \#

&5 \ 

; TS P ; d4 #+

d4 P K!* 2+ 2 [n+ T! 3 d4 ['4 [ [=

.304 < ,-. > (#  U'Q S ;$ U'Q

34+ <C .;Pu

p  ;'#

K : |* 6< = p  

&5

 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (

<8 ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
7 (E+6Z : 6 I /) . ; ,"
56
1 0" Y- XKDG - W 
:|!' 4D 
z-@ B0 2'4 X^ p:

  \#

K4 {* :* +

p: 3 |* = |-*4 |* 3o 6 3A p =z# 8)+ - [S W- 4

4 d#: d4 sC

:"F 

.X^ 3 

&5 \ 

 )) - [S W0! <o

|-*4 |* 3o 6 3A p =

3o 6<Uo F : 4 3 ))C 3 |* 3o 6<Uo \ :


.z# 3 8)+ 3 |*

 2 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (


E ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
 (0. Y-=$ :O) ,%> = :;< .890
7 T O ? L,>=I

34+ <C 


- 3:  ;'#

3O 3:  3o o 4 = - 3:  

&5


::. 6' (Q 
zO d4 "!*o s d4 "!*o

 7 3o [ 4 s 3

;4 sC

]U!4 [o 4 s

= - 3: =

:d#:! 6' (Q 


z04 2B /4

  \#

.3:

.3O 3:

&5 \ 

z4 4 z0. s'o \ z=

7<8 (E8 +,I=J :@ ] , : ,R,\G\) .7 ; "


1 0 ?9" [ Z !"
 < (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (
<7 ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !" 7 3o [ \ z= 3

= - 3: =

34+ <C 


(#0u  ;'#

.3O 3:

3 BS O 64 K0!4 ;> 3* #B ) = (#0u  

&5


::. 6+ 
zC 304 0C

d!#

  \#

.3!4

B ) <' q !

bwD d. (#0C q ! 3 = (#0u =

.;P'+>

8 (0. +@$ : M=N O) ,"-AB %< @" ^ ,R 9!= ?


  (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (:d#:! F z d4 (< Xo

&5 \ 

6 d4 bO d4 + q

YFC d. 6:* ! (- d. b* C v0Q [ =


6: TS \ ! FC q

b TS \ ! (- [
.q

Q 0 .H
Q &? 0 Q 0 [Pu 3 0 [ \ 8+ 

e0

! (*' 0 e0 d4 (! 1]O = Q 0o

b4 # T> v Q 64 ;1P -! (+04 { (Z9 !* #

EE ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
 , (0. Y-=$ :O) ,%> = :;< .890
7 T O ? L,>=IT 6O# 90+ e0 d4 0'# 2 = Q &? 0 .e0

50 wn' (jB C F 1Q Buo 0

31S e0 n<- d4 z) ^ o > =0!i *

k!* 
3 * k!*

  -# .3]4 3)

W/ d4 s5) 4 Q 0 su:* &5-  *;$ o 4 W)+ s

: 6-4

z-! [ C B >

  \#

z-! [ |* b -. B

:4D 


:-# <C o

&5 \ 

s-9 ,-. !4 p R 2{ >

< (788 a' +?@- :=> ) . 7 ; G 0H


F# E#
D C;< `?P _

8 (788 a' +?@- :=> ) . 7 ; G 0H
F# E#
D C;< `?P _

 8 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (&5-  d4 "z-! ["@)  ]O

3 6-4

 
3

<! F :

4D 

[C 1+ U$* sO U$* U !i [@)- [= \ :

|@)- d#=  8-. du  

3 B 30'

6Q W/

 


du'# B (* 3 3AS b -. *

;0 6'#> &5 [S C B P* |@)- d#= &5 8-.


.X X* z-! [ C

:F 


zO d+ ~B b d+#

  \#

+ B/O 0!* 1w 4B

EE ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
1 (.0. =  :=>b' ,-) J+ %I @
 8 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (

:|tPF 6' (Q 

zO

\ 64 s "-C

&5 \ 
3-4 

34 s

&5-  d4 " zO ")  ]O


 
3

3! F :

|tPF 6' (Q

+ du'4 = v-Q &Fu U: !i )- = F :

  8-. du  

 


F

[C 1+

dC+ ~B# [ -# b dC+ [S d+ ~B b dC+ * )-

<7 ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"

7E (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/

64 \# "- [S \ 64 s "-* )- &5 8-. zO


.z # . d4 |n- (*^
:! 


z-n- p:! -. swo XB  \#

+o 4 O 7 o +


:|'<D K >

z-$* 30. -' ;A ;

&5 \ 

3 A

~B# vC

&5-  d4 " z- ")  ]O

! 

 


 
3

[C 1+ ;0

3! F :

|'<D

# !i )- = F :

 8 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (


E ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
 (.0. =  :=>b' ,-) J+ %I @

p:! [S p:! -!* )-  8-. du  


;A ;* )- &5 8-. ;0#B [C [S < X 64 [##

;A z= z-+ 3-. ,-5 \+ ( [<-!# > E0 [S 30. -'
.;0Q

::. "F 
z' d4 X+ (0<-  \#
z+ } [)O* P

:E ' 


3#*

z' 64 \. W-. 3*

&5 \ 

 4!* u0 vuo

&5-  d4 " z+ ")  ]O

:. "F 

 
3

3! F :

E '

 8 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (


EE ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"

 


[C 1+ 4 !i )- = F :

4&FC Q [S X+ (0<--* )-  8-. du  

W-. 3* :* )- &5 8-. 3o + [u# Q TS w)#
.W-. $* = ;+ \. \.

::. 4D 
;w- z-' (0o d.

  \#

-O )+ q 4wQ

:|' 6* 
; d4 B0* 4 1Q* A]

&5 \ 

s-* d4 1Q* 4 B0* [C

18 (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/


  (0 . +,J :@  :0GHI) F ' ( 
E ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"&5-  d4 " ; ")  ]O

4D  
3

3! F :

|' 6*

[C 1+ 
B0 \! !i )- = F :

 z-' (0)* )-  8-. du  

. C { pn B s. } )# Y

:.

 

B0C q d{ [S

4 3* [C B5 (-- W- ? 1Q [S B0* )- &5 8-.


.3A]$ ;w d4 B0*

::. d4F 
z0!* "- [+ [ /

  \#

U. d4 4' - d.#


:6*' 

&5 \ 

1 (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/

  (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (z0! W#q ,-. B sF4 . ,q O t

&5-  d4 " z0. ")  ]O

:. d4F 

 
3

3! F :

6*'

[0 } 3: 1 { (#U U !i )- = F :


 8-. du  

 


[C 1+ (*wQ

= A$ = "- TS [ /S "- [+* )- 

W# )- &5 8-. d B d0' 3A+ (*wQ [0 79*

,-. @ z0! 1u d. ('* b4  3 &5 [S 

.W#q

::. 6+ 

  \#

EE ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
17 (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/z o 304 0C o d!#

B ) <' q !

:|'<D (Q 
zCB= 0# $ [

&5 \ 

* # 304 ^ )# d

&5-  d4 " zC ")  ]O

6+ 

 
3

3! F :

|'<D (Q

 [u# 6Q = (<C 6 !i )- = F :


du  

 


:.

[C 1+ 3 .)B

d{ 3-!O K o d{ = d$ d./ 3AS d!&* )-  8-.

3* ) > K#. B= 0# $* )- &5 8-. !-4 P4
.=&? (!)Q B z!# B TS \]A /S QC ( o / &o #
  (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (
<1 ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
11 (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/

:d#:! 


z9

~ ; X^

~

  \#
3AO < - / 0*#

:|!' 6+ 
z9 d4 \. d. bB d4&5 \ 

().w4 d. 0? (# 

&5-  d4 " z9 ")  ]O

d#:! 

 
3

3! F :

|!' 6+

[C 1+ BU$* 4 d sC !i )- = F :

~* )-  8-. du  

 


  (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (


E ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
11 (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/

\!* )- &5 8-. WF4 A^ \ " 

W-* 

d4 30. B u* 3 z-+ 3-. ,-5 0- ) 


.(! [$ d4 bB ().w4 d. 0? B^ } !
:d#:! 6* 


;B d4 p:<- !* ~0^4

  \#

2 [w? o > ~0^4 ? R


:|!' F ;B d. . d. !Q d.:

&5 \ 

A f = [4]* [ R

&5-  d4 " ;B ")  ]O
 
3

3! F :

|!' F

  (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (

<8 ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"

 


[C 1+ (<@. (0#4 !i )- = F

,-. ~B p:<- !* ~0^i )-  8-. du  

. d. A * )- &5 8-. =!* ,-. ;BS d4 !* s$ X

!Q d. Bq ,-. (-<:4 = [4]* [ R ( # K= [S 

.;BS d. . d.

:d#:! 4D 
z'4 d' 04 W * [S

  \#

(4 s )f ~A )A#

:|'<D 6*' 
z'4 304 804 !4 d4

75

&5 \ 
[0uQ - VC

 (0. =  :=>b' ,-) J+ %I @


  (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (


&5-  d4 " z'4 ")  ]O


 
3

3! F :

[C 1+ ;'* !i )- = F :

W * [* )-  8-. du  

|'<D 6*'

d#:! 4D

 


8-. z'4 d' W04 [S (u4 sC )f WAS d' 04
0 75

[Q [0uQ - [C 304 804 !i )- &5

.34'* [!4 34PC [!4 d4 dC z-+ 3-. ,-5


:d#:! d4F ; 

304 # ; * gO

  \#

Y1+S d4 # [4] )#

E ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
8 (0. =  :=>b' ,-) J+ %I @
  (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (:|tPF 


; 74 n:C BU$ c&5 \ 

29 K1: ^+ d4 

&5-  d4 " ; ")  ]O

d#:! d4F 

 


 
3

3! F :

|tPF

[C 1+ -O !i )- = F :

0 4 Y1+S [S 304 # ; * )-  8-. du  

[4] q TS =u4 =C ,'0# > E0 \ = ;P' 3-. ; 
E< ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
E (0. =  :=>b' ,-) J+ %I @

,-5 0 t 74 n:C BU$ c 2* )- &5 8-.


.BU$ c - z.A = 3n:C z-+ 3-. 
:|tPF 6* 


z- . ( d4 q

4 !Q 6#4 o wCB

:d#:! F 
z d4 (< Xo  \#

&5 \ 

6 d4 bO d4 + q

&5-  d4 " zf ")  ]O

 6*  
3

3! F :

d#:! F

[C 1+ 6 !i )- = F :

 7 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (


EE ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"

2 (0. =  :=>b' ,-) J+ %I @

|tPF( d4 q i )-  8-. du  

 

3 4 X9 3<!9 [S Bw ;! d. < sC [S .

3A )Q 6: d4 b [S (< X* )- &5 8-.


.[ v! \* $ 8-D 1+ s [ 304 du
:|!*B 6*' 


z'A d4 8-q d4 3- (^*

  \#
3B B )5 <

:|!*B \ 
z'0 B* K)5 h

&5 \ 

3B5 K0!4 o

 1 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (


E< ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"

&5-  d4 " z'A ")  ]O

 6*' 

 
3

3! F :

|!*B \

= )0 = (<'A 6 !i )- = F :


 8-. du  

 


|!*B

[C 1+ ['Ax

+ d4 ,)Q z-+ 3-. ,-5 < [S 3- (^* )- 


< [S B* K)5* )- &5 8-. ['Ax -Q

.['Ax 8q K)5 z-+ 3-. ,-5

:|'<D E ' 
z:$ X'* A d4 

  \#
<0* . d*> (:

:|'<D E ' 

&5 \ 

2< (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/


 1 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (z: K- | u'.

3PO d4 o = 3AC

&5-  d4 " z: ")  ]O


 
3

3! F :

[C 1+ ;q !i )- = F :

d4 * )-  8-. du  

|'<D E '

|'<D E '

 


3* > \ 30. # 4 3wo ,- 3*B B A d4 3* A

. o K- | z:  K- | )- &5 8-. v5


:|'<D 6+  &q *O (4<?

  \#
3* s@' Bo 3--

E ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
8 (0. =  :=>b' ,-) J+ %I @
 1 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (:|tPF 6+ 
 d4 )B n d4 o?&5 \ 

<-4 \+B d4 z-C

&5-  d4 " ")  ]O

6+ 

 
3

3! F :

|tPF 6+

1+ 
z Q = ( 6 !i )- = F :

)-  8-. du  

|'<D 

 


[C

3-. ,-5 \+* s@' (4<? *O &q [S &q *

E< ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
E1 (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/3-. ,-5 \+B z-. b' [S )* )- &5 8-. z-+
.Q 14 d4 (<C z-+

:|' F 
z)* 3 - d4 s s R

  \#

- 3- !  A 

:|!*B 4D 


z)* 89A 30. X!o 

&5 \ 

3  \+B swo [o

&5-  d4 " zo ")  ]O

F 

 
3

3! F :

|!*B 4D

 1 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (


E< ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"

(<!9 \0 z-u- a)0# 4 !i )- = F :

  8-. du  

 


|' 

[C 1+

,-5 3S ,# [ s 3* R ['AS zo [S 3 - d4 s s* )-

['-* 89A sC 89A 30. X!)* )- &5 8-. z-+ 3-. 

. 3 z-+ 3-. ,-5 \+B swo (#? |# [ B# > 3<o
:|' 6*' zi \ -. |4 4

  \#
^5 o ; |4 K<

:|A<F 6* 
zi ? ,-. A >

&5 \ 

'ui 4 ~B

E (7881 c=)D :0GHI) .28 ; <&


D; M#+ V 4- %6 
 2 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (
E ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"

&5-  d4 " z4 ")  ]O

 6*' 

 
3

3! F :

|A<F 6*

[C 1+ (< 3-. ! !i )- = F :

|4 i )-  8-. du  

|'

 


8-. 3 5 3o W > z-+ 3-. ,-5 < \ [S \ -.


? BqS ,-. 1A d4 A > ? ,-. A P* )- &5

.3 5 3o ~u:4

:|!' F 
z) 8 0. : WF#

  \#

(9 w |90 ao #

:mPF (Q 

&5 \ 

7 (7881 c=)D :0GHI) .28 ; <&


D; M#+ V 4- %6 
 2 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (

z) p/$ |. = P=

=u0# gB '$ U! >&5-  d4 " zo ")  ]O[C 1+ z) &FC !i )- = F :

F 

 
3

3! F :

0. : WF# )-  8-. du  

5 0. 3!

mPF (Q

|!'

 

s'! z-+ 3-. ,-5 0 "# [S 8

[S p/$ |. } )- &5 8-. D ;Pu zo

p

.=BuAS ,-. 3- 4 3-* du R. = P= [ # u0# '
:|!' 6* 

  \#

<8 ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
E (0. =  :=>b' ,-) J+ %I @z<{ 4 c X- c

3- A \ s*

:|'<D 4D = ;C

n

7

&5 \ 
B 7

=]C

&5-  d4 " z ")  ]O


 
3

3! F :

|'<D 4D

4 n* )-  8-. du  

 


[C 1+  ;]. !i )- = F :

|!' 6*

=* )- &5 8-. (Q z<{ z-+ 3-. ,-5 < [S 
. Q

=C z-+ 3-. ,-5 < z [S 

 2 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (

E ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
8 (0. =  :=>b' ,-) J+ %I @

:|A<F \ 
z0^* n < [#

3 o 3- . [*!#

::. d4F (Q 
z0^ d4 P)? -)O 0C  \#

&5 \ 

3F!* 1A ! X- .B

&5-  d4 " z0? ")  ]O

\  
3

3! F :

:. d4F (Q

[C 1+ !i )- = F :

|A<F 

 2 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (


< ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
E (7881 c=)D :0GHI) .28 ; <&
D; M#+ V 4- %6 [S n <u* )-  8-. du  

 

s* R@ v+ 8-0# ;= 3: ,-. [C E0 #!

(nw ;# z0^

a** X |u+ 8-0 <C X+ d= E0

3-. ,-5 0 (F!* Bq [S P)? -)O 0* )- &5 8-.

X- + (n5 .]o <C z- o 1. X- .]o z-+
.(-o? z0?

:|A<F 6*' 
z+ 80# o > o >

7 d4 ]. d4 W (*CB

:<D (Q 
z+ 80# [4 po !+
  \#

&5 \ 

3+ [o! z d4 &q #

 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (

<8 ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"&5-  d4 " z+ 80# "@)  ]O
 
3

3! F :

<D (Q 

9 #: p0 !i [@)- [= F :[C 1+ = Bt :i B

|A<F 6*'

z+ C Y

 o P* |@)- d#=  8-. du   

{ &@A > p = z-+ 3-. ,-5 < 0 (*CB [S 

8-. 3B )#: K4 ]. 3* 3q p0 |* { sF4 >


|.+ KB 3S d4 &q # [4 p)* |@)- d#= &5

.s*x po |CB ; ,-.

:|!' "F 

  \#

< (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/

z!A d4 9 4 . P*

d04 d4 - 4 X v.

::. <D (Q 


z!A d4 4 ~B ].
&5 \ 

B d4 4 B4 sO

&5-  d4 " z!A ")  ]O


 
3

3! F :

:. <D (Q

9 i )-  8-. du  

 


[C 1+ (<!A 6 !i )- = F :

|!' "F

 ,-5 3 4 6 ,-. B T! d4 X [S \#  [S 

4 ~B ]!* )- &5 8-. ! CB# > z!0 d4 z-+ 3-.

 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (

< ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"

E7 (0. Y-=$ :O) ,%> = :;< .890


7 T O ? L,>=I z-+ 3-. ,-5 0 . 4 ~B# d4 ]. \# &5 [S 

.z!A d4

:|!' E ' 
zq ?] <$ X^

z{ 0!
'A sF_ s=

:d#:! (Q 
zq [! 64 1P  \#

&5 \ 

3* [^# uo B) 

&5-  d4 " zqB ")  ]O

E ' 

 
3

3! F :

d#:! (Q

su ,-. 9 = (B 6 !i )- = F :

|!'

 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' ( 

< ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"  


[C 1+ '* 04 3A >S '0

 [S ?] <$* )-  8-. du  

# B)C d4 z-+ 3-. ,-5 0 z! ?] <$ 3:# 

\# &5 [S [! 64 1P* )- &5 8-. zq

 [ d4 04 6) z=1w. d4 sC B* [ 0_ 1.

.X$ X. :

:|!' d4F 
z# R d# dB \ 30.

<-+ 4 d#B* 3- # >

:|' 6*' 
z# R y!Q z0# [*

  \#

&5 \ 

z0=C ; q 4 !* d4

 (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/ 
 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' ( 

&5-  d4 "z# R ")  ]O

d4F  
3

3! F :

|' 6*'

[C 1+ ;# R !i )- = F :

[S d# dB \ )-  8-. du  

|!'
 

8-. ;# R 30. # > z-+ 3-. ,-5 < 0 3* 1O 0#
.z0=C q i ;# R ; d# [S y!Q z0#* )- &5

Q &? 0 .

E ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !" 
1 (0. Y-=$ :O) ,%> = :;< .890
7 T O ? L,>=I * k!* 


3 * k!*

  -#

<o o W/ d4 s5) 4 Q &? 0 su:* &5- 

:-#

:E ' 


z- R \! RO W) 

  \#

B { K=

<> #

= 0+ =   


 d4 E ' =
: W/ &5-  

z- R )A W 4

6+ d4 

B!4 B! 2{

<>#

 '#   


 d4 E ' !4

4 `2{ =

4-# d4 # :\# :K0!4 &5-  

 8 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' ( 


EE  ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"

6+2{ W$ 3A `-* 3-5 `-. KB = s!) [ W [C

\! S .+ 4 d= z' d4 3-= \0# 4 WA O Wo q


:|!' ; 8! \PO d0#]#

.;-

  \#
O Q \9 <- 3#

= 0+ =   


 d4 |!' =
: W/ &5-  
;* 75Q ()5 (

|!' \ d4 


( d d4 8 #

7 (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/

 2 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (E ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
 '#   


 d4 |!' !4

( zu$ Xu # :K0!4 &5-  

|!' \

d. } <> m $ ,-. + 4 du ` ;PC 


[4] \9 <<o `s'Q ]O ,-. \ 6 ;u b'>

4 64 8)# +0# zu T! XC d4 { `m $ 


#O `# 6 ;u -. -# B.* #O o .o !. ! B@A d. (oq AC [ !* #O o 0 zu B B.*
:|' d4F 

  \#

z@. d4 d' d4 8-D 8-D*

zuo 1A po B po

: W/ &5-  

|tPF d4F d4 =
0+ =   


 d4 |' d4F =

E (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/ 2 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (

;C > z-.

KA# R

8-q 8-q

|0 po

'#   
 d4 |' d4F !4

 \+B [C o :K0!4 &5-  

|tPF d4F 

/S - 1 ,} = s B d4 a z-+ 3-. ,-5
z-+ 3-. ,-5 po o #U' -. 8-D ;C TS 6O# W/ [C.(< zo -q E0 ;C z= `1A


:(Q 
 \+* ,4'# > vC

  \#

<'* KO &D #

= 0+ =   


 d4 (Q =

W/ &5-  

|!*B ' (Q d4 

E< ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"

E< (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/

 E (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (


:


z4* 8-D = <

<'* 304 (4/ [o

(Q '#   


 d4 (Q !4

o [ d4 3AS :K0!4 &5-  

|!*B '

W* O o z-+ 3-. ,-5 \+B z+ T X'A>* T!

 ,-5 3* <' swo

Bq B `(4 304 t `(4$
:|!' 6' (Q ;B d4  ' d4 

.z-+ 3-.

  \#

P< s- a0O W n'4

=   
 d4 |!' 6' (Q =

W/ &5-  

d#:! 6+ d4 = 0+

<1 ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"

2 (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/

E8 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (

:;B d4 w K4 u [

TS ;P@ d4 (0+ <-

* 0t :K0!4 &5-  

d#:! 6+ '#  
 d4 |!' 6' (Q !4

[S :\# 30. B &^Q ! :\ # d. `!'4 0t :\ z!A


\o K + K4 ; - ; z-+ 3-. ,-5 0 [C
z!4 &q

.Bu . [C Po :\o `3

:|tPF 6+ 

-! 

  \#

s4 [)^ d. A/ sO [S

E< ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
:=> ) 8 Lg f6$ . a N 7 ; 7 F .8N0 J 5! T e? `,
d

7 (8 +,-./* () h


' %&

 7 (0 . +,J :@  :0GHI) F ' (

=   
 d4 |tPF 6+ =
&5-  z<-C [)^

|'<D <D (Q d4 = 0+

u [S

: W/

<@. ( d4 0 > )A #

'#   
 d4 |tPF 6+ !4
A [)? :K0!4 &5-  

|'<D <D (Q 

d4 3B d. yj > T! `3/

du KB [C <4

4 [* zu$ bB: 1O  `P5 6# > 4 04 6# 4 `0u<Q

)^# > [S) :s d4 ]. \o `0!* ('Q K=

s!)* b s<

S 2o o * ~:# d4 1:# dQ W/ [ 4 )^# 3* ~:# [

v-+ Q T! d4 ({ .: ,-. (:= + 3-! (<@.


<1 ( +,J :@  :0GHI) . ; ./!0 -% SRI 9R !"
2 +6 ] RC  /K 4 -o `3 )^# > A = sF4 [ 3-

6  z@! A d4

6OB 30u `= sF4 d. 8w )^4 [ d4 3 = d4 B # 4
.(!+ 3B ).

s4 \ W'<+

#5
[u# <C ! bQ

0 .

('Q v:C = (5 6 #5

# [<wQ !Q ($ = (-q X 50. d4 bQ

\<. -. s<:# !Q Xu s d4 1 d=/ TS -5

22i21 (788 a' +?@- :=> ) .E ; %> KL @ T=)? L,/(nn !Q = K# s<. sC [<w4 = (5 .(* 


.;-!Q = <C 1 30# 

#5 '   
#5

:-# <C = &5- 

g4 ...................................................... .G
.3 04 ! z-+ 3-. ,-5 \+B

pPq ...................................................... .I
.3- \+

zu$ ...................................................... .H
.T! 3An+ (.9 A

=] TS .

8%
; 
; Q
 P %I#*
O7 ' !H ' N(" j,R,kC,\ 66G X6"

+,- @$ +,-./* p +6> o6=P +J- O +,\ R\* J G an +,N )C- Hm + / ,"
; ;R
12 788E:+> ...................................................... .

.|<-'Q d. 1q B 6o 3-. -5 \+* bo

z-+ 3-. ,-5 \+B g4 BCQ 0 K= ,-. s<


.gP d# 2* (-4 zu @.


 %&' !" .$

'# (OBD 50! d4 'no +' 0! " O

d4 [  v# &5 


 v#  
:-# <C W/

 
 v#  '# +' 0! 4

(@# 4

4P+> # B!: d4 [<!'Q 7j o

(<@. d4 3-. AC Q C r (4 K= Q bO+ # B!:
E (0. +,-./* () 
' %& :..)    # $ !"P X E)A

g K= 7!S ,-. z= O [-<!#  z-.

(*B Bw$ g*]* A?o `= su [<!'Q do . - 

v +)Q K= &+ ,-. -<. s* `00* <o =+)4 d4 FC

 
B!#  W-o 0+)A ,-. pPq d# 9

B!:  .x K!

pPq ;Bu4 d# C/ d4 Fu# &5-
.4

4P+x #

o  v# &5 '# +' 0! 4

z=FC ,-. z= 4 ,-. W<Q u !: d4 |#Q &? T+

B 604 '# = ! X ,-. [ # > (*! (^- [0# >
X B \n  &5 z@0# W-o } (*! (^-


. s<! =  !: (5 !

787 (0. U=J =@X  :.. ).< ; ," S%& " g / =

Fathurrahman Rauf, Syair Syair Cinta Rasul, (Ciputat: Puspita Press,
), h.

 

 

    


  

:
' +
 )* ( %&' $ "# !

< ;7 # 89: 7 056 3 4   12 0/ .-

% CD 1 1 B =&A7 # $ A ! .@ A! ? > = 2

LM
# 32 ! .3'+! FJ K ?B6! FI ! FGH! F0E:
056 S 3PQR #12! .;O ! ' ! N&K 3 7 @5(!
.
AD 1 7


#! VW2  &K 326 3O U  0/ .T

< ;7 #! 89:  7 056 S 3 4 #12
7 1 B =&A7 #! $ A  ! .@ A! ? > = 2

06& ! @:
# ( ! V!Q! ( ! 3Y! CD # ( ! 1X

F3'+! FJ K ?B6! FI ! FGH! F0E: % CD 7

LM
#! 32  ! .1 : WZ ! F1 : !

S 3PQR #12 ! .;O ! ' ! N&K 3 7 @5(!


.
AD 1 7 056

 .
? Y*
 "# 05' 0] \PQ ( P1' 3'[ 

:_"+! F37 ^ ? H :! 32R ^

IQ' 7 c+! 3*D*b % ! $ a 3 5K 3 ` 7 P1' .-

3'1M* 3 6 3!d ^ 24! [Y & ' 0] $ a 3'1M*

.

fA'! e ' 0] 3K % ^ W+ % # ? 7 c+ 7 P1' .T


WD6 @[Y = Q& i/ h2 ? 'Q 1 A gX "#

% ?P! = 3K LA Q fj @[Y! 4 ?P! = W 

.[Y 3mE: 3K Q 1Al kB5 $ a @ IQ %ZK3K1 fP 1: .]
0qB 
 o p :0.%. F

 Fn ]
.L. F37OAb

F3Y1 : Q :L!WK .t s F  FL'r D( ]


Tuuv

F3 w5 Q :L!WK .- s F  FDK D( ]


-ttv
.L. Fcx Q :L!WK F    F1g ]

w5 \(/ Q :D*!*/ .-T s F#$ " ! F


yU ]
-tzu F3K1 

{15 0 1&

1"#/0 # .' ,"-  *+ () &'" FVQD |]


k'1 3 7P 3*D*b % ! $ a 3 + FQB7 WZ F3AQ
Tu-u F375n 37OAb > 3' #

#3 9: +08 #67 2/ 5' 2/34" ?D}* ''! m']


$ a 3 + FQB7 WZ F3AQ 1"#/;/;< # #;/' #;/ &

Tuuz F375n 37OAb > 3' # k'1 3 7P 3*D*b % !

.L. F71n :P 1@A ?: =;> ! #/


7 FVQP @# 1K/

'n FO $+ FT s FT F4 B/C FVQE c/


-ttu F37OAb 0qB = o p :1#& -u-t @Q

Tuut F$ 357 :1#& .T s FG0 F;> #DE F1Y ] %D(

@K  3  I J #/: H3. F& d


(
-tt F%l Q / :1#& FL 3E'

:0 FOP'   M! N F3K1 Q`K "6A 7 3x


-tzT FQ : Q 

FG1B: Q :L!WK .u s F>' #R; Q0N F7 o'


Tuu

. s F( 3 ) OPS'  FD( K A K d


--u F#: ! C`R 1'`6 Q / :3' D 3K1 35 :

$5 :eB7 F   L05 2/;V F% r d


Tuu- F$1 
7 Tu-- ' -t 47 3 3&7
www.malek-elhob.blogfa.com

% ! $l 3 + :L6mg6 FOP'   * N FoK 3 *


Tuuv F61+P 375n 37OAb > 3' # k'1 3 7P 3*D*b

Tuut F$ 357 :1#& .z s F@A XY W


FV1B @ A

357 :1#& . T s FZ/J5' #D0 G0 #R F;> F d c r


Tuut F$

 [ FQ!7 =m`7 F ] d Fn ] F<# > 

3K1 35 : :0.%. F E\ \ &3; #$' .0


-tz FQ : Q ! 3' D

K+' K F! /]N F K r'r ! 5 @(1 
-ttu F3Y&g Q :0.%. F- F96]N'

.T s F`_/_^ N #$ F5 15K ] V K 1 


Tuu F[: Q :L!WK

F3' U :'K QA .-v s 1#Ca #$ F7


m`: !
7Qx

-tz-

.L. F3 5n Q :61+P F(- .> W


F
HD 1 

.L. F1 15m Q :0.%. . s 1  F


A 1 
.L. F3 w5 Q :L!WK F2/ 

.L. F0 1& Q :1# 0 7 FBN @+ W

-ttT F ' [ 3 5( 3+1 :61+P .T s 18/N F@7 w`4

3P fP 1: .$

Endraswara, Suwardi. Metodologi Penelitian Sastra Bandingan. Jakarta:


Bukupop, .
Farid, Abu. Burdah Nan Indah. Jakarta: Wali Songo, .
Idris, Mardjoko. Kritik Sastra Arab. Yogyakarta: Teras, .
Kholis, Nur dan Yanto, Romi. Teori Sastra Intertekstual, artikel diakses pada

Desember

dari

tetesembundidaun.wordpress.com/bahasa-

indonesia-kajian-interteks.
Kutha Ratna, Nyoman S.U. Teori, Metode, dan Teknik penelitian sastra.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, , cet. .
Rauf, Fathurrahman. Syair Syair Cinta Rasul. Ciputat: Puspita Press, .