Anda di halaman 1dari 4

GARIS PANDUAN LATIHAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME

BERTERUSAN (CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT-CPD)


1.0 PENGENALAN
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025 dalam Anjakan 4
memberi fokus terhadap peningkatan kualiti pembangunan profesionalisme guru.
Selaras dengan itu, Program Transformasi Kerajaan 2.0 (GTP 2.0) telah
mencadangkan piagam baharu guru yang meliputi pembangunan profesionalisme
berterusan (Continuing Professional Development - CPD). Mesyuarat Jawatankuasa
Perancangan Pendidikan (JPP) ke-202 pada 16 Julai 2013 yang dipengerusikan
oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia telah
memutuskan agar CPD dilaksanakan bagi menjamin dan meningkatkan kualiti guru
secara berterusan.
2.0 DEFINISI
Pembangunan Profesionalisme Berterusan (CPD) adalah usaha bersepadu bagi
memastikan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) melengkapkan diri atau
dilengkapkan dengan pengetahuan profesional, kemahiran profesional dan nilai
serta amalan profesional keguruan melalui program Latihan Dalam Perkhidmatan
(LDP) yang terancang berteraskan pembangunan kompetensi, pembelajaran
berterusan dan laluan kerjaya. Penekanan latihan adalah bagi memperolehi
pengetahuan

dan kemahiran baharu dan terkini yang menepati keperluan

kompetensi abad ke-21.


3.0 OBJEKTIF
Objektif kursus Pembangunan Profesionalisme Berterusan (CPD) adalah:
3.1 Meningkatkan kualiti guru dan kepimpinan/pengurusan pendidikan secara
berterusan.
3.2 Memastikan PPP memperoleh (acquire), menambahbaik (improve),
menguasai

(master)

dan

berkongsi

(share)

kompetensi

untuk

keberkesanan PdP, serta keberhasilan murid.


3.3 Menggalakkan PPP mengikuti latihan terancang dan sistematik yang
merangkumi sesi pembelajaran dan pembangunan kendiri seperti

seminar,

kolokium,

simposium,

forum,

sesi

dialog,

persidangan,

konvensyen, kajian, penyelidikan, inovasi, lawatan kerja, lawatan


penanda aras, bengkel, professional learning community, ulasan buku,
penulisan dan penerbitan.
4.0 PERATURAN KURSUS
Garis panduan ini menjelaskan peraturan yang perlu diikuti oleh peserta yang
menghadiri kursus CPD.
4.1

Peraturan Peserta Kursus


4.1.1

Peserta MESTI menghadiri setiap slot pelaksanaan kursus


mengikut jadual dan menyempurnakan semua aktiviti secara
aktif.

4.1.2

Peserta hendaklah berada dalam dewan kursus 10 minit lebih


awal bagi setiap slot yang telah dijadualkan.

4.1.3

Peserta dikehendaki menandatangani kehadiran di dalam buku


kehadiran pada setiap slot yang diadakan. Merekod kehadiran
orang lain adalah suatu kesalahan.

Sesiapa yang didapati

berbuat demikian boleh diambil tindakan tatatertib.


4.1.4

Peserta

dikehendaki

melantik

seorang

Penghulu/Ketua

Kumpulan bagi kursus ini. Segala urusan dengan penyelaras


atau urus setia kursus hendaklah dibuat melalui Penghulu/Ketua
Kumpulan.
4.1.5

Peserta dikehendaki berpakaian rasmi

semasa berkursus.

Peserta lelaki dikehendaki memakai tali leher dan berbaju


lengan panjang. Peserta wanita dikehendaki berpakaian sopan
dan menutup aurat. Pakaian semasa

sesi malam adalah

kasual.
4.1.6

Peserta tidak dibenarkan merokok semasa sesi kursus/aktiviti


berjalan samada di dalam atau di luar dewan kuliah, bilik latih
amal dan di tempat-tempat lain yang dilarang merokok.

4.1.7

Buku

dan

peralatan

kursus

yang

dikembalikan sebelum kursus berakhir.

dipinjam

hendaklah

4.1.8

Peserta

perlu

memastikan

kursus

yang

dihadiri

telah

didaftarkan oleh urus setia dalam SPL KPM.


4.1.9

Peserta dikehendaki sentiasa menghormati majlis atau slot


pelaksanaan kursus dengan tidak membuat sebarang gangguan
termasuk penggunaan telefon mudah alih.

4.1.10

Peserta dilarang sama sekali melakukan sebarang perbuatan


atau kegiatan yang menyalahi undang-undang jenayah, agama
dan perbuatan yang tidak bermoral sepanjang tempoh kursus.
Peserta yang didapati bersalah boleh diambil tindakan tatatertib
mengikut peraturan yang sedang berkuatkuasa.

4.2 Penilaian
Penilaian kursus ini berdasarkan pemerhatian kepada peserta mengikut
kriteria berikut :
4.2.1

KRITERIA
DISIPLIN

kehadiran,

tingkahlaku,

ketepatan masa
PERSONALITI

etika berpakaian,

komunikasi
KOMITMEN

4.2.2

penglibatan dalam aktiviti

kerjasama kumpulan

Bagi peserta yang terpaksa meninggalkan kursus disebabkan


oleh kes kecemasan, sijil kursus hanya akan diberi jika peserta
telah memenuhi kehadiran sekurang-kurangnya 85 peratus dari
keseluruhan waktu berkursus.

4.2.3

Sijil kursus akan dikeluarkan kepada peserta yang telah


memenuhi semua peraturan dan kriteria melalui Jabatan
Pendidikan Negeri masing-masing.

5.0 PENUTUP
Peserta dikehendaki memahami dan mematuhi peraturan atau arahan yang
ditetapkan dan sentiasa prihatin terhadap perubahan program kursus yang
dikeluarkan oleh pihak pengurusan kursus dari semasa ke semasa. Etika sebagai
penjawat awam harus dijaga dan dikekalkan sepanjang menghadiri kursus ini.
PENYELARAS

: EN HUSSIN IN HAMIDON 0197482210