Anda di halaman 1dari 7

Tip exam teknik analisis ruang

1) Berkenaan dgn penyataan


- Yg dikeluarkan oleh org tertntu
2) Kepentingan analisis ruang
- Perbezaan yg berkenaan dgn statistic (ada dlm nota)
3) Berkenaan dgn ruang
- Cth; bagaimana GIS
4) Topografi
5) Berkaitan dgn jurnal
- Bincangkan or apa2 sja (baca jurnal pembentangan)

ANALISIS SPATIAL
Analisis spatial merupakan satu set Operasi analisis data spatial di
mana keputusan analisis bergantung kepada kedudukan objek
yang dianalisiskan. Keberkesanan analisis spatial bukan hanya
bergantung kepada kapasiti komputer tetapi juga pengguna yang
cekap. Analisis spatial GIS dapat mempertingkatkan prestasi (value
added) data geografi kepada maklumat yang berguna.
Contoh: membuat sesuatu keputusan, perancangan dll.
Analisis sosial juga merupakan pendekatan di dlam geografi dan
disiplin yang berkaitan denganny, seperti arkeologi, yg mgunakan
metode statistic utk mnyederhanakan pola-pola spatial/ruang.
Spatial Statistik adalah semua teknik analisis untuk mengukur
taburan ruang sesuatu berdasarkan peristiwa (Scott & Warmerdam,
2006). Spatial yang dimaksudkan di sini ialah pembolehubah yang
ada di permukaan bumi seperti keadaan topografi, tumbuhtumbuhan, air, dan lain-lain Tidak seperti statistik nonspatial tidak
termasuk unsur-unsur dalam analisis spatial.

Komponen analisis spatial


1) Visualization- menunjukkan ciri
2) ESDA (EXPLORATORY SPATIAL DATA ANALYSIS)mencari ciri
3) Pemodelan spatial/ regression- menjelaskan ciri
Proses spatial
1) Diffusion suatu proses dimana sebahagian daripada
atribut itu diambil daripada sebahagian populasi dan
populasi tersebut disebarkan berdasarkan atribut
tersebut. Misalnya, tingkah laku pengundi ditentukan
berdasarkan pengaruh politiknya.
2) Exchange & transfer (pertukaran & pemindahan)- suatu
proses dimana sesuatu atribut di sesuatu lokasi
dihubungkaitkan. Misalnya, keuntungan daripada
sesautu penjualan dibelanjakan utk perkhidmatan di
lokasi yang lain
3) Interaction ( Interaksi)- suatu proses dimana atribut di
sesuatu lokasi mempengaruhi atribut di lokasi yang lain.
Misalnya, kewujudan pasar raya di sesuatu lokasi
mempengaruhi perniagaan kedai runcit
4) Dipersion (penyebaran)- suatu proses yg mana populasi
itu sendiri yang disebarkan dimana lokasi populasi itu
akan ditentukan dan populasi tersebut akan disebarkan
mengikut atributnya. Misalnya, penyebaran populasi
manusia dalam sesuatu kawasan.

MASALAH ANALISIS SPATIAL


1) Spatial aggregation- berlaku apabila hubungan nilai
korelasi berbeza apabila diagregasikan secara berbeza.
Ini bermaksud apabila dikira berasaskan mukim, daerah
dan kampung akan menghasilkan hubungan nilai
korelasi turut berbeza.
2) Spatial gaps (ruang)-kwsn yg xda data akan
menyebbkan ruang yg kosong. Ini krna data sprti
jenayah dan tumpuan pnyakit berlaku ditmpt yg
tertentu shaja. Misalnya, suatu fenomena penyakit atau
kadar jenayah hanya tertumpu kepada sesuatu kawasan
sahaja. Nilai yang kosong ini akan menghasilkan nilai
yang salah.
3) Spatial contiguity (sempadan)- masalah ini berkaitan
dengan sempadan. Korelasi spatial adalah berbeza
sekiranya sempadan yang dibuat adalah berbeza
walaupun bentuk, saiz, dan bilangan yang sama
digunakan.
4) Edge effect- kawasan yang bukan fizikal akan
menghasilkan masalah edge effect. Ini kerana, yang
berada dekat dengan sempadan bukan sahaja
mempunyai hubungan di dalam sempadan malah
berkemungkinan mempunyai hubungan dengan luar
sempadan. Hasil yang berbeza akan diperolehi sekiranya
menggunakan sempadan dalaman dan juga luaran.
Surface data analysis
1) Slope (cerun)- mengenalpasti kecerunan atau kadar max
perubahan sesuatu sel terhadap cel yang lain. Semakin

2)

3)

4)

5)

6)

rendah nilai/ kadar kecerunan maka semakin landai


sesuatu kawasan dan sebaliknya. Kecerunan dikira
berdasarkan peratus atau darjah kecerunan.
Aspect- mengenalpasti arah kecerunan sesuatu sel
kepada sel yang lain melalui 8 arah yang berbeza bagi
mewakili setiap pengkelasan arah tersebut. digunakan
untuk mengenalpasti kawasan landai bagi tujuan
pembangunan.
Hillshadedigunakan untuk memperolehi suatu
penerangan
hipotekal
bagi
menentukan
nilai
penerangan bagi setiap sel raster. Memberi gambaran
yang jelas mengenai suatu permukaan bagi tujuan
menganalisis dan persembahan grafik.
Viewshade- mengenalpasti titik pemerhatian yang boleh
dilihat daripada setiap sel raster. Sangat berguna untuk
mengetahui sama ada sesuatu objek itu boleh dilihat
ataupun tidak.
Contour (kontur)- garisan yang menyambungkan titiktitik yang mempunyai nilai ketinggian yang sama bagi
membolehkan pengenalpastian kawasan yang landai
dan curam.
Pengiraan raster- digunakan untuk melakukan pengiraan
matematik menggunakan operasi dan fungsi. Terdapat 3
jenis operasi matematik antaranya ialah arithmetic,
Boolean, dan perhubungan (relation)

TEORI TOBLER
Dalam hal Geography, teori dari Tobler yang bertajuk hukum
pertama Geography (Toblers First Law of Geography) sangat

mendukung dalam proses interpolasi untuk meramalkan keadaan


didekat satu fenomena. Hukum ini berbunyi: segala sesuatu terkait
dengan segala sesuatu yang lain, tetapi segala sesuatu yang dekat
akan lebih terkait daripada yang jauh. Contoh nyata dari penerapan
hukum ini misalnya pada data ketinggian (elevasi) dimana disekitar
satu titik ketinggian akan memiliki nilai tidak jauh dari nilai
ketinggian tersebut. dan masih banyak contoh lain: suhu, pH, jenis
tanah, curah hujan.
the checkerboard is often cited as an example, since every white
square is surrounded by the opposite color, but note that in order
for this to occur it is necessary for every square to have uniform
color, but note that in other world TFL applies at the within-square
scale, but not at the betwen-square scale.

mengubah atau mentranformasi, dan memapar data ruangan dari


dunia sebenar."
JACK ESTES AND JEFFREY STAR (1990:2) GIS sebagai "sebuah
sistem maklumat yang direkabentuk untuk mengendalikan data
berkaitan dengan ruangan dan koordinat geografi.
MARBLE ET.AL (1993) Satu Sistem Pengenalan Data Ruang
CLARKE (1997) GIS sebagai data ruangan yang unik yang boleh
dihubungkan kepada peta geografi
Secara ringkasnya GIS boleh dikatakan sebagai sebuah pangkalan
data, sebuah maklumat, dan cara menghubungkan kedua-dua
pangkalan data dan maklumat.

papan main dam yang sering dinamakan sebagai contoh, kerana


setiap persegi putih dikelilingi oleh warna yang bertentangan,
tetapi ambil perhatian bahawa untuk ini berlaku adalah perlu untuk
setiap persegi mempunyai warna seragam, tetapi ambil perhatian
bahawa dalam dunia lain TfL terpakai di dalam-persegi skala, tetapi
tidak pada skala bagi pelupusan hartanah antara-dataran.

GIS merangkumi dua model data iaitu model data atribut dan
model data ruangan.
GIS mampu menjawab dua soalan tentang "apa" dan "di mana".
"Apa" merujuk kepada data atribut tentang sesuatu objek
ruangan geografi yang disimpan dalam pangkalan data.
"Di mana" merujuk kepada lokasi dalam peta suatu data atribut
yang dirujuk

SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI (GIS)

KEPERLUAN GIS

GIS ialah sistem yang berasaskan komputer yang direkabentuk


untuk menyokong perolehan, penyimpanan, pengolahan,
penganalisaan dan pemaparan data ruang (spatial).

GIS mampu memberi maklumat yang cepat dan berkualiti untuk


membuat keputusan yang baik tentang penggunaan ruang.
Penyimpanan data dalam GIS akan membawa kepada himpunan,
penyimpanan dan penyebaran data yang lebih efektif.

BURROUGH (1986) GIS sebagai "Satu set alat yang berkuasa


untuk mengumpul, menyimpan, mendapat semula sesuka hati,

KELEBIHAN GIS BERBANDING DENGAN SISTEM MANUAL


_ Data dalam bentuk digital membolehkan ia disimpan dengan
piawai dan padat.

_ Perolehan (retrieving) data lebih banyak dan pantas.


_ Berkeupayaan membuat analisis komponen ruang (spatial) dan
bukan ruang (atribut) dengan bersepadu.
_ Mampu menganalisis beberapa jenis data serentak.
_ Mampu membuat analisis yang kompleks.
_ Dapatan kembali maklumat bukan ruang boleh dibuat melalui
kedudukan objek.
_ Maklumat geografi dapat dipaparkan dalam bentuk baru yang
lebih memberansangkan.

3. DATA

Komponen GIS

Organisasi atau orang yang merekabentuk, membangun dan


menggunakan GIS. Kepakaran dalam mengendalikan GIS penting
untuk menolong mewujudkan suatu sistem yang berjaya.
Pengguna yang menggunakan GIS perlu mendapat pengetahuan
GIS supaya memahami konsep dalam pengurusan.

Terdiri daripada 4 komponen asas (PPDO) iaitu: Perkakasan,


Perisian, Data dan Organisasi.
1.PERKAKASAN
Meliputi sebarang jenis komputer peribadi dankomputer riba.
Perkakasan diperlukan untuk menjalankan perisian GIS. Contoh
perkakasan yang diperlukan dalam GIS ialah alat pendigit
(digitizer), pengimbas (scanner), pemacu cakera (CD-ROM), papan
kekunci, tetikus kemasukan data; monitor dan alat pencetak
(printer) untuk pemaparan data serta mengeluarkan maklumat.

Merupakan komponen yang paling mahal dan memerlukan masa


yang panjang untuk diperolehi. Kos perolehan data biasanya 50% 80% daripada jumlah keseluruhan kos perlaksanaan GIS. Data GIS
merupakan DATA GEOSPATIAL yang terdiri daripada DATA
SPATIAL dan DATA ATRIBUT.
4. ORGANISASI

Sub Sistem GIS


GIS terdiri daripada EMPAT sub sistem atau FUNGSI UTAMA.
1. Perolehan Data 2.Pengurusan Data
4.Persembahan Data

3.Penganalisaan Data

GIS TRADISIONAL / ZAMAN DAHULU


2.PERISIAN
Perisian GIS memainkan peranan dalam mengolah data serta
menjana maklumat yang dikehendaki. Contoh: ArcView GIS,
ArcInfo, ArcGIS, MapInfo, GRASS, GeoServer, SmallWorld dan
sebagainya.

Pada waktu lalu, representasi Geography berkembang dari


menggunakan media batu, tanah, sampai dengan paper-based
(Berasaskan kertas).
Kelemahan Gis tradisional
1. Pengkelasan ciri
2. Persimbolan ciri

3. Bagaimana untuk menentukan perhubungan antara ciri


4.
GIS MODEN
Dalam perkembangan selanjutnya, technology computer telah
membawa kemudahan dalam representasi Geografi. Pada
dasarnya, data direpresentasikan dalam bentuk binary (0 dan 1) dan
kombinasi dari dua angka tersebut. Satu kelompok delapan binary
digit dikenal byte menghasilkan 256 kombinasi telah banyak
dipakai. Representasi digital dengan system binary (hanya 1 dan 0)
ini tentunya banyak mereduksi informasi yang ada (bumi: komplex
dan infinit). Meskipun demikian, bentuk digital ini sangat
menunjang dalam kemajuan Sistem Informasi Geografi dalam hal
penyimpanan, analisa, pencetakan termasuk layout, dan data
sharing dengan cepat dan murah. Dalam hal ini representasi
Geography berfokus pada permukaan ataupun dekat permukaan
bumi.
TOPOGRAFI
Kartografi berasal dari bahasa yunani, karto=carto, yang berarti
permukaan dan grafi yang berarti gambaran/bentuk. Sehingga
kartografi=gambaran permukaan. Atau dapat diartikan sebagai
ilmu membuat peta.
Arti dari kartografi telah berubah secara fundamental sejak tahun
1960. Sebelumnya kartografi didefinisikan sebagai pembuatan
peta. Perubahan tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa
kartografi telah dikelompokkan dalam bidang ilmu komunikasi dan
hadirnya teknologi komputer. Oleh karenanya kartografi dapat
didefinisikan sebagai penyampaian informasi geospasial dalam

bentuk peta (Menno-Jan Kraak dan Ferjan Ormeling, 2007:37). Dari


definisi tersebut menghasilkan pandangan bahwa kartografi tidak
hanya sebagai pembuatan peta semata. Tetapi penggunaan peta
juga termasuk pada bidang kartografi. Dan dengan menelaah
penggunaan peta dan pengolahan informasi yang dipetakan oleh
pengguna memungkinkan untuk mengecek informasi didalam peta
dipresentasikan dengan cara yang terbaik.
Dari definisi kartografi diatas terdapat suatu kekeliruan tentang
konsep peta yang belum didefinisikan. Unsur-unsur yang termasuk
dalam didalam definisi peta adalah informasi geospasial, penyajian
grafis, skala dan simbol. Terdapat suatu kemungkinan dari definisi
suatu peta adalah model grafis aspek geospasial dari suatu realita.
Menurut ahli kartografi dari Perancis, peta adalah suatu gambaran
konvensional, sebagian besar dibuat diatas bidang datar yang
menggambarkan fenomena nyata maupun abstrak yang terdapat
dalam suatu ruang.
Definisi yang dibuat oleh International Cartographic Association
(1973), dan rekomendasi pemutakhiran definisi oleh International
Cartographic Association (ICA) Working Group (1992), memandang
kartografi sebagai ilmu faktual berhubungan dengan pembuatan
peta berketepatan (akurasi) tinggi. Akurasi diperoleh melalui
pengukuran berdasarkan model matematis yang membantu
memindahkan gambaran permukaan bumi pada bidang datar
secara akurat. Sebagai ilmu kognitif, kartografi dipandang dari
sudut penggunaan peta. Visualisasi peta yang menarik dan efektif
dapat dihasilkan melalui model kognitif. Secara manual-tradisional,
kaidah kartografis mendasari penyajian keruangan dalam desain
dan visualisasi peta. Kaidah kartografis adalah ketentuan ilmiah

tentang desain dan visualisasi peta dalam berbagai komponen


grafis (elemen grafis dan variabel grafis).
Berdasar teori kartografis dan pendekatan psikologis, proses desain
diarahkan melalui kaidah kartografis untuk menghasilkan
visualisasi peta agar efektif dalam penggunaannya. Penggunaan
yang efektif adalah yang mampu menimbulkan pengertian,
perasaan senang, pengaruh dalam bersikap, interaksi dan manfaat,
serta menimbulkan tindak lanjut yang makin baik atas produk peta
tersebut. Penggunaan yang efektif juga dicirikan dengan terjadinya
interpretasi yang akurat, keyakinan, dan preferensi (kesukaan)
yang tinggi. Van Der Wel dkk. (1994) menyebutkan kriteria peta
yang efektif sebagai validitas kartografis, yaitu menarik, mudah
dibaca, dan berguna.
Pendekatan psikologis dalam kaidah kartografis antara lain
dilakukan melalui prinsip simbolisasi (semiologi) dan penerapan
hasil penelitian tentang stimulus dan respon. Pendekatan tersebut
juga dilakukan melalui kognisi visual dan pemrosesan informasi,
serta melalui persepsi dan komunikasi kartografis.
PETA
Peta ialah satu lakaran grafik yang mewakili bahagian di
permukaan bumi, yang dilukis mengikut skala sebagaimana jika
dilihat daripada atas (tempat yg tinggi). Warna, simbol dan label
digunakan untuk menunjukkan fitur-fitur yang terdapat atas
permukaan bumi. Ada beberapa perkara yang tidak boleh dilukis
mengikut skala, contohnya jalanraya dan sungai kecil. Peta yang
baik membolehkan kita membayangkan apa yang ada di tempat
tersebut, saiz, bentuk, jarak, ketinggian dan lain2.

PETA TOPOGRAFI
Peta topografi ialah suatu peta yang menunjukkan maklmat
topografi dan fitur-fitur yang ada di atas permukaan bumi. Bukit,
sungai, jalan dan lain-lain ada ditunjukkan. Nama-nama tempat,
sungai, gunung dan lain-lain dinyatakan dgn jelas. Seperti peta lain,
symbol dan warna digunakan untuk mewakili sesuatu fitur(kontur).
TUJUAN PETA
Peta memberi maklumat tentang kewujudan, kolasi dan jarak di
antara fitur yang ada dipermukaan bumi, untuk membolehkan kita
membuat perancangan perjalanan dan perhitungan. Peta juga
memberi maklumat kepelbagaian bentuk dan ketinggian muka
bumi serta jenis tumbuhan yang ada. Sangat penting kepada pihak
tentera untuk mempertahankan Negara, menentukan cara
pertahanan, pengangkutan dan logistic yang perlu ada. Oleh itu,
peta jangan sampai jatuh kepada musuh. Setiap operasi tentera,
penyelamat dan perancnagan memerlukan peta yang tepat, tetapi
peta yang baik tidak ada makna jika kita tidak tahu baca peta.
Semua maklumat boleh diperolehi daripada peta topografi dan kita
boleh buat perancangan berdasarkan maklumat yang ada.
BAGAIMANA PETA DIBUAT
Kawasan yang hendak dipetakan diambil gambar daripada
kapalterbang menggunakan kamera sepasang khas. Imej ini
dipanggil Gambar Udara (aerial photograph). Gambar udara
diproses menggunakan alat stereoscopic projector, bagi
membolehkan kita lihat dalam bentuk 3 dimensi. Dari sini boleh
diketahui ketinggian kawasan, dan garis kontor, sungai, jalan dan
lain-lain dilukis. Survey di daratan dilakukan untuk mendapatkan
fitur-fitur di bumi, nama tempat dan lain-lain.

SPATIAL STATISTIK
- Untuk melihat hasil sesuatu ciri dalam sesuatu ruangan
- Untuk membezakan corak
- Untuk melihat hubungan diantara sesuatu ciri
- Untuk mendapatkan hasil yang tepat dalam sesuatu
corak dengan sesuatu perkara yang berkesinambungan
dalam sesuatu data
- Ruang dan lokasi adalah komponen penting dalam
komponen statistik
MEAN CENTER TOOLS
- Untuk membandingkan perbezaan pengagihan ciri-ciri
dalam sesuatu ruangan atau untuk mencari titik tengah
dalam sesautu ciri berdasarkan nilai attribute
MEASURING FEATURE DISTRIBUTION
Standard distance tools- untuk mengenalpasti pengagihan ciri-ciri
dalam nilai purata. Hasil yang dapat
adalah ringkasan statistic yang mewakili
jarak.