Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UPT DINDIKBUD PANINGGARAN

SD NEGERI TANGGERAN
Alamat : Desa Tanggeran Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan 08282614031 51164
http://www.sdntanggeran.blogspot.com/ E-mail : sdntanggeran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TANGGERAN
NOMOR : 424 / 003 / I / 2015
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS TAMBAHAN BAGI GURU
DALAM KEGIATAN TAMBAHAN JAM PELAJARAN KELAS VI
SD NEGERI TANGGERAN SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TANGGERAN

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi belajar kelas VI dalam


menghadapi Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2014/2015 perlu
menetapkan pembagian tugas tambahan bagi guru dalam kegiatan
tambahan jam pelajaran kelas VI pada semester genap Tahun Pelajaran
2014/2015;
b. Bahwa pembagian tugas tersebut perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala SD Negeri Tanggeran

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang


Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.

Memperhatikan

Surat Keputusan Kepala SD Negeri Tanggeran Nomor 424/001/I/2015


tanggal 5 Januari 2015 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan
Belajar Mengajar dan Bimbingan SD Negeri Tanggeran Semester Genap
Tahun Pelajaran 2014/2015.

SK Bagi Tugas Jam Tambahan SD Negeri Tanggeran Tahun Semester Genap Pelajaran 2014/2015

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA

Pembagian tugas guru dalam Kegiatan Tambahan Jam Pelajaran Kelas VI


SD Negeri Tanggeran pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015,
seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas tersebut.

KETIGA

Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan


berkala kepada Kepala Sekolah.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada
anggaran yang sesuai.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat


kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Paninggaran
: 5 Januari 2015

Kepala Sekolah

TAHYONO, S.Pd.
NIP 19591123 198012 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:


1. Kepala UPT Dindikbud Paninggaran Kabupaten Pekalongan
2. Ketua Komite SD Negeri Tanggeran
SK Bagi Tugas Jam Tambahan SD Negeri Tanggeran Tahun Semester Genap Pelajaran 2014/2015

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala SD Negeri Tanggeran


: 424 / 003 / I / 2015
: 5 Januari 2015

PEMBAGIAN TUGAS TAMBAHAN BAGI GURU


DALAM KEGIATAN TAMBAHAN JAM PELAJARAN KELAS VI
SD NEGERI TANGGERAN SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015

NO

HARI

WAKTU

MATA
PELAJARAN

PENGAMPU

Senin

13.00-15.00

B. Indonesia

Dzakiron, A.Ma.

Selasa

13.00-15.00

Matematika

Sugita, A.Ma.Pd.

Rabu

13.00-15.00

IPA

Tahyono, S.Pd.

Kamis

13.00-15.00

B. Indonesia

Suliyah, S.Pd.SD

Jumat

13.00-15.00

Matematika

Wasturi, A.Ma.Pd.

Sabtu

13.00-15.00

IPA

Swi Saptatiningsih, S.Pd.SD

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Paninggaran
: 5 Januari 2015

Kepala Sekolah

TAHYONO, S.Pd.
NIP 19591123 198012 1 002

SK Bagi Tugas Jam Tambahan SD Negeri Tanggeran Tahun Semester Genap Pelajaran 2014/2015