Anda di halaman 1dari 113

FEM 3106

POLISI SOSIAL DAN UNDANGUNDANG


ROJANAH BINTI KAHAR, Ph.D
SEMESTER KEDUA 2011-2012

ROJANAH KAHAR

MAKLUMAT KURSUS
Kod Kursus
Nama
Pensyarah
No. Bilik
No. Telefon
E-mail

: FEM 3106
: POLISI SOSIAL DAN UNDANG-UNDANG
: DR ROJANAH BT. KAHAR
: A1-02, JPMPK, FEM
: 89467087
: rojanah@putra.upm.edu.my

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

SINOPSIS KURSUS


Kursus ini meliputi definisi dan pembentukan


undang-undang dan polisi dalam konteks
pembangunan sosial. Perlaksanaan dan impak
polisi sosial serta respons sistem perundangan
terhadap isu yang berkait dengan polisi sosial turut
dibincangkan.
(This course covers the definition and formulation of
law and policies in the context of social
development. Implementation and impact of social
policy as well as legal systems responses to social
policy will be discussed).

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

OBJEKTIF KURSUS
Pada akhir kursus pelajar dapat:
 Menjelaskan proses pembentukan polisi
sosial dan undang-undang serta hubung kait
antara keduanya.
 Menghuraikan perlaksanaan dan kesan
polisi.
 Menganalisis perlaksanaan dan
penguatkuasaan undang-undang yang
berkait rapat dengan polisi
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2010

RUJUKAN


Ahmad Atory Hussain (2002). Politik dan Dasar


Awam Malaysia. Kuala Lumpur : Utusan
Publication and Distributors Sdn. Bhd.
Ahmad Atory Hussain. (2008). Pembentukan
Polisi Awam: ke arah pemahaman yang lebih
sistematik dan analisis. Kuala Lumpur : Utusan
Publication and Distributors Sdn. Bhd
Siti Hajar Abu Bakar. (2002). Penggantar Dasar
Sosial Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit
Universiti Malaya.
Sabitha Marican (1997). Dasar Awam di Malaysia
: Isu dan Konsep. Kuala Lumpur : Utusan
Publication and Distributors Sdn Bhd.
SEM 1 2010-2011

PENILAIAN KURSUS
KERJA KURSUS
Kajian Kes
Peperiksaan Pertengahan

PEPERIKSAAN AKHIR
JUMLAH

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

60%
30
30%

40%
100%

FEM 3106
PENGENALAN
POLISI DAN UNDANGUNDANG:
Konsep umum, falsafah dan
pembentukan

Kandungan:
 Pengertian Dasar /Polisi
 Konsep umum
 Matlamat
 Falsafah Pembangunan dan
pembentukan polisi
 Proses penggubalan
dasar/polisi
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

Pengenalan

Dasar atau polisi merupakan sesuatu perkara yang


penting dalam sesebuah negara kerana dasar
mempunyai objektif yang tersendiri untuk kerajaan
menyelesaikan sesuatu masalah yang melanda
masyarakat dan negara.
Fungsi dasar adalah untuk menyediakan tindakan
yang sesuai bagi kerajaan untuk menyelesaikan
masalah.
Contoh : keganasan dan pelbagai masalah sosial
(cth: kohabitasi, anak luar nikah)
Intervensi pihak kerajaan gubal dasar/polisi.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

Pengertian Dasar /Polisi
Dasar juga dikenali sebagai polisi adalah


rancangan yang telah dipersetujui secara rasmi
sebagai asas untuk membuat atau melaksana
sesuatu keputusan
(Kamus Dewan, 2004)

Dasar dibentuk oleh kerajaan apabila sebahagian


masyarakat mengalami masalah yang
kemudiannya menjadi isu dan mereka tidak dapat
menyelesaikan isu itu tanpa bantuan kerajaan.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

10

Definisi lain..

Suatu pengistiharan (hasrat dan ideologi kerajaan) dibuat


dari semasa ke semasa untuk
menyelesaikan/mendapatkan hasil/mencapai objektif.
Sesuatu digubal untuk menyatakan tujuan dan matlamat
kerajaan.
Pilihan kerajaan untuk membuat/tidak membuat sesuatu
Dasar awam adalah sesuatu keputusan dalam bentuk
pilihan dan penyelesaian kepada masalah, suatu
matlamat atau objektif, serangkaian program, sesuatu
peruntukkan, undang-undang atau peraturan (Sabitha,
1997).
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

11

TUJUAN POLISI/DASARMeningkatkan kecekapan
Mengurangkan kos pengurusan
Mengatasi masalah
Meletakkan asas pentadbiran negara atau
organisasi
Panduan bagi mencapai objektif
Menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu
amalan baik dipraktikkan.

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

12

Dasar Awam
Apa sahaja pilihan kerajaan untuk membuat


atau tidak membuat sesuatu. (Dye, 1984)
Nilai atau peruntukkan oleh pihak berautoriti
bagi keseluruhan masyarakat. (Easton, 1953)
Arah tujuan sesebuah kerajaan terhadap
rakyat. (Helco, 1972)

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

13

Jenis-jenis Dasar Awam
Dasar Berbentuk peraturan (regulatory


policy)
Dasar Agihan Semula (redistributive policy)
Dasar Agihan (Distributive Policy)
Dasar Keselamatan (security policy)

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

14

Regulatory Policy


Dasar yang mentadbir aktiviti organisasi dan


swasta serta orang perseorangan. Perkara
asas dalam polisi jenis ini ialah penggubalan
undang-undang di mana undang-undang
akan dijelaskan, dilaksanakan dan dinilai.
Contoh: Kanun Keseksaan,Akta Dadah
Merbahaya

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

15

Dasar Agihan Semula
Dasar yang bertujuan memberi persamaan


daripada faedah yang tersedia atau
memindahkan faedah yang sedia ada dalam
negara dari setengah kumpulan kepada
kumpulan yang lain.
Contoh : percukaian dan subsidi

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

16

Dasar Agihan


Dasar yang memberi peluang sama rata


kepada semua rakyat untuk menikmati
kekayaan negara di samping merapatkan
jurang perbezaan milikan sumber negara
antara rakyat.
Dasar Ekonomi Baru

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

17

Dasar Keselamatan


Dasar yang bertujuan untuk mewujudkan


perpaduan rakyat serta keadaan yang amab
dalam negara.
Contoh Dasar Luar Negara

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

18

Dasar Kerajaan


Terdapat 3 kumpulan dasar yang telah


dilaksanakan dan digolongkan kepada 3
dasar yang berkaitan dengan :

Ekonomi negara
Dasar sosial dan etika kerja
Dasar luar negara
Kesemua dasar tersebut disokong dan
dilaksanakan melalui beberapa bentuk dasar
iaitu: undang-undang, rancangan, program
an projek.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

19

Matlamat Polisi Atau Dasar


Dasar merupakan satu tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu oleh kerajaan untuk
kepentingan rakyat.
Matlamat dasar ialah untuk menyelesaikan
masalah masyarakat dan merealisasikan visi
serta objektif kerajaan.
Arah tujuan sesebuah kerajaan terhadap
rakyatnya
Perancangan yang teliti bagi menyelesaikan
masalah awam serta konflik kerajaan dengan
rakyat.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

20

TAJUK 2:
PROSES PENGUBALAN DASAR/POLISI

Masalah

Isu

Dasar

Dasar dibentuk daripada masalah dan isu yang


berlaku di dalam masyarakat.
Dasar digubal melalui 3 proses:
Saluran politik (kabinet/parti politik)
Pentadbiran di peringkat pemerintah
Melalui politik dan pentadbiran.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

21

ISU


Isu = rasa tidak puashati rakyat terhadap


sesuatu perkara di mana perkara itu
merupakan masalah dan sering dipersoalkan.
Isu merupakan tindakan rakyat untuk
mengkritik atau mempersoalkan sebarang
tindakan kerajaan yang tidak berfaedah
Contoh : isu kemiskinan petani telah
membuka jalan kepada pembentukan Dasar
Pertanian Negara.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

22

Perkaitan antara masalah, isu


dan dasar


Masalah
isu
dasar
Dasar awam merupakan suatu tindakan yang mempunyai
tujuan tertentu oleh kerajaan yang mempunyai kaitan dengan
kepentingan rakyat dan akan mempengaruhi masyarakat
semasa.
Matlamat dasar ialah untuk menyelesaikan masalah
kemasyarakatan dan merealisasikan visi serta objektif kerjaan.
Keberkesanan kerajaan pula adalah bergantung kepada
kebolehan membuat perancangan yang teliti bagi
menyelesaikan masalah awaam serta konflik antara kerjaan
dengan rakyat.

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

23

Pembentukan Polisi/Dasar


Polisi awam dibentuk untuk memenuhi


objektif sosio-ekonomi sesebuah negara.
Polisi bersifat dinamik sentiasa berubah
mengikut nilai masyarakat dan kepimpinan.
Dasar perlu dibentuk supaya sesuai dgn
keperluan semasa negara.
Pembentukan polisi/dasar merupakan proses
yg kompleks kerana melibatkan pelbagai
pihak berkepentingan.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

24

Agensi Dalam Pengubalan Polisi


Agensi yang terlibat dalam pengubalan dasar
awam mengikut Perlembagaan dan undangundang:
Kerajaan persekutuan
Kerajaan negeri
penguasa yang diberi kuasa.
Pengubal dan pelaksana polisi perlukan
kerjasama dan penyelarasan yang erat.

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

25

Rangka kerjaInstitusi Sosial
Badan Penggubal
Undang-undang
(Dewan
Rakyat/Negara)
Peguam dan pengerusi
perundangan.
Mahkamah dan
agensinya
Polis
Tanggungjawab
Menggubal undangundang
Menerangkan tentan
undang-undang
Mentafsir undangundang
Menguatkuasakan
undang-undang.

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

26

Perspektif Dalam Pembentukan


Dasar


Setiap pihak yg terlibat dalam pembentukan


dasar akan menggunakan perspektif yg
berbeza untuk menghasilkan dasar yg
optimum.
Empat perspektif yg digunakan:

Perspektif Rationalisme
Perspektif Teknikal
Perspektif Kaedah Penambahan
Perspektif Pembaharuan
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

27

Perspektif Rationalisme


Melibatkan kefahaman aktor yg berpendapat


bahawa masalah yg berbeza memerlukan
tindakan yg berlainan.
Kenalpasti masalah kenalpasti matlamat
kenalpasti semua alternatif ramai konsekuenssetiap alternatif bandingkan konsekuens dlm
kaitannya dgn matlamat pilih alternatif yg
terbaik.
Mengikut kaedah ini matlamat dapat ditentukan
terlebih dahulu dan boleh menghasilkan
maklumat yg lengkap.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

28

Perspektif TeknikalHampir sama dgn perspektif rasionalisme


Tetapi juruanalisa hanya terlibat dalam
beberapa tahap membuat keputusan sahaja.
Penglibatan dalam membuat dasar adalah
mengikut garis panduan yg ditetapkan untuk
mereka sahaja.
Menganalisis masalah mengikut bidang
kepakaran masing-masing.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

29

Perspektif Kaedah Penambahan
Juruanalisis melihat proses dasar,


pengembangan dasar, perubahan dan
penyesuaian yg berterusan pada hasil dasar.
Sentiasa cuba membuat perubahan atau
penambahan yg sesuai pd dasar mengikut
keadaan atau permintaan atau nilai2 semasa.
Mendengar kehendak2, menguji desakan,
mencadangkan alternatif yg dapat
memuaskan kehendak awam pada ketika itu.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

30

Perspektif Pembaharuan


Melihat kepada keputusan yg dibuat oleh


juruanalisis.
Bertindak secepat mungkin kerana masalah
memerlukan tindakan segera.
Kerana apa sahaja tindakan atau kesan
dasar yg wujud pada ketika itu tidak berkesan
atau tidak sesuai.
Cara tindakan aktor selalunya melibatkan
tunjuk perasaan atau bersemuka dgn pihak2
tertentu.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

31

Pembentukan Dasar Awam


1.
2.
3.
4.
5.

Kenalpasti masalah
Kemukakan alternatif yg sesuai
Rancangkan tindakan dasar yg sesuai
Hasil dasar
Nilai sejauh mana hasil dasar telah dapat
selesaikan masalah.

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

32

Perkara Utama yg diambilkira


dalam pembentukan Dasar
1.

2.

3.

Siapakah yg mendapatkannya, bila dan


bagaimana mereka peroleh dari unit
pentadbiran.
Apakah peranan pentadbir dalam proses
membuat dasar sebagai perbandingan dgn
eksekutif, ahli majlis perundingan dan yg sptnya.
Bagaimana pentadbir memberi kesan ke atas
gelagat orang awam disebabkan oleh batasan
yang dibentuk oleh agensi kerajaan itu sendiri.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

33

Apa yg telah dirangkaA.
Dasar Utama Pembangunan

Rancangan Jangka panjang


Rancangan Malaysia - RMK 1- RMK9
Dasar Ekonomi Baru; Dasar Pembangunan
Kebangsaan.
Dasar Perindustrian
Wawasan 2020

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

34

Objektif Dasar/Polisi?


Pertumbuhan Ekonomi
Pengagihan Pendapatan
Kestabilan
Kebajikan
Kedaulatan dan ketahanan negara

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

35

Kategori Dasar

Dasar-dasar Am Kerajaan
Dasar Ekonomi
Sosio-Politik
Hubungan Luar

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

36

Dasar-dasar Ekonomi
DEB
Dasar Pembangunan Nasional
Dasar Perindustrian Negara
Dasar Pertanian Negara
Dasar Penswstaan
Dasar Pensyarikatan
Dasar Halacara Baru dalam pembangunan
Kampung dan Luar Bandar.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

37

Dasar-dasar Luar


Konsep Kawasan Aman, Bebas dan


Berkecuali.

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

38

Rancangan Malaysia


Rancangan Jangkapanjang (tempoh 10


tahun atau lebih : RRJP1 dan 2
Rancangan Jangka sederhana (5 tahun).
RMK1 RMK 9
Kajian Separuh penggal Rancangan
Malaysia
Rancangan Jangka pendek : Bajet 2010

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

39

RRJP 1 (1971-1990)
Jangkamasa 20 tahun
Berteraskan Dasar Ekonomi Baru
Matlamat: mewujudkan perpaduan negara
berasaskan kepada pertumbuhan ekonomi
pesat (sasaran 8% setahun) dan pengagihan
yg saksama.

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

40

RRJP 2 (1991- 2000)


Jangkamasa 10 tahun
Berteraskan Dasar Pembangunan Negara
Memberi penekanan kepada pembangunan
yg seimbang berasaskan kepada prinsip
pertumbuhan dan pengagihan yang saksama
bagi mewujudkan masyarakat yg lebih
bersatu pasu dan adil.

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

41

RRJP2 (2001-2010)
Jangkamasa 10 tahun
Berteraskan Dasar Wawasan Negara
Tumpuan kepada meningkatkan keutuhan
dan dayasaing negara.

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

42

DASAR EKONOMI BARU

Diperkenal pada 1970 akibat tragedi 13 Mei


1969.
Kesan dari dasar pecah dan perintah
Inggeris: wujud jurang ekonomi antara kaum
dan wujud politik perkauman.
MATLAMAT DEB: membasmi kemiskinan
tanpa mengira kaum dan menyusun semula
masyarakat.
Bermula dgn RRJP1 (1970-1990) yg
mencakupi RMK2, RMK3,RMK4 dan RMK 5.
43

STRATEGI:
 Meningkatkan produktiviti dan pendapatan
golongan miskin desa melalui pembukaan
tanah baru dan penempatan petani.
 Mewujud lebih banyak peluang pekerjaan di
sektor perkilangan.
 Memperbaiki infrastruktur jalanraya etc
 Memperbaiki kemudahan awam telefon etc.

44

Menggalakkan penglibatan semua kaum dlm


semua jenis aktiviti ekonomi, sosial dan
politik.
KEJAYAAN DEB:
 Berjaya mencapai perpaduan nasional
melalui falsafah pembangunan dgn
pengagihan saksama.
 Pertumbuhan ekonomi meningkat.
 KDNK meningkat 3 kali ganda.
 kadar kemiskinan menurun.


45

DASAR PEMBANGUNAN
NASIONAL
Kesinambungan DEB.
Dilaksana dlm tempoh RRJP2 (10 thn)
Merupakan 1/3 dari wawasan 2020 (ke
arah mencapai taraf negara maju).

46

TUMPUAN
 Strategi membasmi kemiskinan di klgn
golongan termiskin.
 Mewujudkan guna tenaga dan pembangunan
pesat sebuah masyarakat perdagangan dan
perindustrian bumiputra.
 Meningkatkan penglibatan sektor swasta dl
proses penyusunan semula masyarakat.
 Pembangunan sumber manusia.

47

STRATEGI PELAKSANAAN DPN:


 Mewujudkan keseimbangan yg optimum
ant matlamat pertumbuhan ekonomi dgn
pengagihan yg saksama.
 Memastikan pembangunan yg
seimbang bg sektor ekonomi utama.
 Mengurangkan ketidaksamaan
sosioekonomi negara utk menggalakkan
perkongsian faedah secara lebih adil
dan saksama.

48

Menggalak
dan
mengukuhkan
integrasi nasional dgn mengurangkan
jurang ketidakseimbangan yg luas
dlm pembangunan ekonomi antara
negeri serta antara kawasan bandar
dan luar bandar.
Membangunkan sebuah masyarakat
yg progresif rakyat menikmati
kesejahteraan hidup yg tinggi dan
mmpunyai nilai sosial dan kerohanian
yg positif serta menghayati perasaan
bangga dan cintakan negara.
49

Memajukan sumber manusia dan


mewujudkan
tenaga
kerja
yg
berdisiplin dan produktif.
Menjadikan sains dan teknologisbg
satu teras pntg dlm perancangan dan
pembangunan sosioekonomi.
Memastikan perhatian yg sewajarnya
diberikan kpd perlindungan alam
sekitar dan ekologi.

50

DASAR WAWASAN
NEGARAMerupakan RRJP 3 (2000-2010)


1/3 daripada strategi mencapai Wawasan
2020.
Gabungan teras-teras kritikal DEB dan
DPN
Tema:Meningkatkan keutuhan dan daya
saing negara
51

OBJEKTIF:
 mewujudkan
Bangsa Malaysia yang
bersatu padu, progresif dan makmur dan
hidup dalam suasana harmoni serta
ikatan perkongsian yang saksama
berasaskan pengetahuan K-ekonomi
 bertujuan membina negara yang berdaya
tahan
dan
berdaya
saing
serta
masyarakat yang bersatu padu dan
saksama untuk memastikan perpaduan
dan kestabilan sosial
52

DIMENSI-DIMENSI:
 Membangunkan Malaysia sebagai
masyarakat berasaskan pengetahuan
 Menjana pertumbuhan yang didorong oleh
sumber dan kekuatan tempatan di samping
penarikan pelaburan langsung ( FDI) yang
berterusan ke dalam bidang stategik.
 sektor perindustrian, pertanian dan
perkhidmatan lebih dinamik menerusi
penerapan pengetahuan yang lebih tinggi

53

Membasmi kemiskinan dalam kalangan


kelompok kecil miskin serta meningkatkan
pendapatan dan kualiti hidup kumpulan
berpendapatan 30% terendah.
Pemilikan ekuiti kejayaan yang seimbang di
kalangan kaum di negara ini
Meningkatkan semua kelompok masyarakat
dalam sektor utama ekonomi
Mengorientasikan semula pembangunan
sumber
manusia
bagi
menyokong
pembentukan masyarakat yang berasaskan
pengetahuan
54

TERAS UTAMA:
 Membina bangsa yang berdaya tahan
dengan
memupuk
perpaduan,
menyemarakkan semangat patriotik,
menaikkan kematangan politik dan
membina masyarakat penyayang
 Mewujudkan
masyarakat
saksama
melalui pembasmian kemiskinan dan
pengurangan
ketidakseimbangan
kumpulan etnik serta wilayah

55

Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang


tinggi melalui pengukuhan sumber
pertumbuhan,institusi kewangan dan koporat.
Mempertingkatkan daya saing di pensada
antarabangsa menghadapi cabaran
globalisasi dan liberalisasi
Membangunkan ekonomi berasaskan
pengetahuan untuk meningkatkan semua
sektor ekonomi dan mengoptimumkan daya
pemikiran bangsa

56

Mengukuhkan pembangunan sumber


manusia untuk menghasilkan tenaga
kerja yang berkebolehan, produktif
dan berpengetahuan
Meneruskan pembangunan alam
sekitar
yang
mampan
untuk
meneguhkan pertumbuhan jangka
panjang

57

DASAR
PENSYARIKATAN MALAYSIA


Dasar ini diperkenalkan oleh YAB Perdana


Menteri pada tahun 1983 .
Pada tahun 1984,Panel Perundingan ditubuh
untuk tujuan membaiki perkhidmatan yang
diberikan oleh sektor Swasta.
Pada tahun 1991,panduan mengenai
pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia
dikeluarkan .
58

Berlandaskan kesedaran bhw kedua2 sektor


awam dan swasta harus memupuk
kerjasama erat dan saling tolong menolong.
TUJUAN: utk mengurangkan persaingan dan
pertentangan ant pihak awam dan swasta
khasnya berkaitan matlamat organisasi,
peraturan dan perhubungan.
Menhapuskan sifat permusuhan ant kedua2
sektor dgn menggalakkan perkongsian
maklumat dan saling memahami prosedur
dan matlamat kedua2 belah pihak.

59

DASAR PENSWASTAAN


Dasar ini dilancarkan oleh Perdana Menteri


Ke-4 Tun Dr.Mahathir Mohamad pada
pertengahan tahun 1983.
Penswastaan adalah bertentangan dengan
pemiliknegaraan (nationalization) iaitu satu
proses yang menambahkan pemilikan dan
penguasaan kerajaan dalam ekonomi.

60

Dasar ini adalah satu dasar yang


menswastakan syarikat atau milikan
kerajaan untuk meningkatkan
produktiviti dan kualiti syarikat
tersebut dan mengurangkan beban
kewangan kerajaan
Mengurangkan bebanan kewangan
kerajaan.

61
Meninggikan kecekapan dan


penghasilan kerja.
Menggalakkan pertumbuhan ekonomi
negara.
Pembahagian sumber dan kecekapan
dpt mengurang subsidi pihak
kerajaan.
Mempercepat pencapaian matlamat
Dasar Ekonomi Baru(DEB).
Dasar ini juga boleh mewujudkan lebih
banyak syarikat swasta.
62

DASAR PERINDUSTRIAN
NEGARA
MATLAMAT:
 Mpergiatkan lg proses industrialisasi negara
agar sektor pembuatan menjadi punca utama
pertumbuhan ekonomi negara.
 Diharap dpt menambah eksport, mmbuka lebih
banyak peluang pekerjaan.

63

STRATEGI:
 Kajian Dasar Perindusrian Malaysia
(KPDM) dn Pelan Induk Perindustrian
(PIP) diwujudkan utk menyemak dan
mengubah suai dasar sedia ada dan
menkaji semula galakan pelaburan dan
dasar peningkatan eksport.
 PIP mnjadikansektor perkilangan sbg
pemangkin pertumbuhan perindustrian
negara.

64

PIP menggalakkan penggunaan


sepenuhnya sumber asli negara.
PIP meningkatkan tahap penyelidikan
dan pembangunan R&D teknologi
tempatan.

65

DASAR PERTANIAN NEGARA
Diwujudkan krn sumbangan sektor pertanian


kpd ekonomi negara semakin merosot.
Keperluan meningkatkan taraf hidup sbhgn
besar golongan miskin yg kebanyakannya
terlibat dlm sektor pertanian.

66

OBJEKTIF:
 Memaksimumkan pendapatan sektor
pertanian.
 Memaksimumkan pendapatan
pengusaha/pekebun kecil melalui
peningkatan daya pengeluaran.
 Memaju dan meningkatkan hasil
serta mutu komoditi2 yg mmpunyai
potensi besar utk eksport atau bahan
gantian import.

67

STRATEGI:
 Pembukaan tanah2 baru yg melibatkan
agensi2 sprt Lembaga Kemajuan Tanah
Persekutuan(FELDA).
 Pemulihan kaw mundur dan sistem
pengurusan tanaman.
 Projek pembangunan diletakkan di bwh
pembangunan pertanian bersepadu sprt
MUDA dan KADA.

68

Penyediaan perkhidmatan sokongan


pertanian yg melibatkan agensi2
kerajaan sprt PORIM, RRI,MARDI,
RISDA, FAMA etc.

69

DASAR PENINGKATAN DAYA


PENGELUARAN NEGARA
OBJEKTIF:
 Utk meninggikan kadar pertumbuhan ekonomi.
 Memastikan penggunaan sumber negara dgn
optima dan mengelakkan pembaziran.
 Utk memperkukuh asas perindustrian supaya
dpt bersaing di pasaran bebas antarabangsa.

70

STRATEGI PELAKSANAAN:
 Pembaikan kpd sistem dan oganisasi.
 Penggunaan teknologi yg sesuai
penekanan kpd pemindahan teknologi
supaya kurang bergantung kpd teknologi
dr luar.
 Penerapan nilai baru- penyemaian nilai
dan etika kerja yg baik.
 Penggubalan dasar2 baru dan
pembaharuan dasar2 lama.

71

DASAR HALACARA BARU


DALAM PEMBANGUNAN


Kesinambungan kpd pembangunan luar


bandar.
Utk mengurangkan kadar kemiskinan yg
masih tinggi dikalangan penduduk desa.
Diperkenalkan krn hala cara lama
dianggap kurang berkesan.

72

STRATEGI:
 Pengelompokan kampung2, penyatua
tanah dan pengurusan aktiviti pertanan
secara komersil dan pembangunan
industri kampung.

73

DASAR PANDANG KE TIMUR
Dasar Pandang Ke Timur ini telah


diumumkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri
Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 8hb.
Februari 1982 semasa Persidangan "5th
Joint Annual Conference of
MAJECA/JAMECA" di Hilton Kuala Lumpur.

74

Dasar ini bermakna, pihak Kerajaan


akan membuat pengajian, penelitian dan
pemilihan terhadap contoh-contoh dan
teladan yang terbaik daripada Negara
Jepun dan Korea dengan
mengubahsuaikannya dengan keadaankeadaan di Malaysia.
Adalah tidak tepat jika Dasar Pandang
Ke Timur ditakrif sebagai mengambil
apa sahaja dari Jepun dan Korea untuk
dipraktik di Malaysia dan mengetepikan
teladan yang boleh dipelajari dari negaranegara Barat.
75

RASIONAL:


Seperti yang kita sedia maklum, negara


Jepun dan Korea adalah merupakan dua
buah negara yang begitu pesat
membangun, di beberapa bidang,mereka
adalah lebih maju dari beberapa negara
Barat sendiri.
Kejayaan kedua-dua negara ini boleh
dijadikan contoh dan teladan kepada
Malaysia dan seterusnya dipraktikkan bagi
mencapai matlamat pembangunan negara
dengan meninggikan prestasi pengurusan
dan pembangunan sektor awam dan swasta.
76

OBJEKTIF:


Objektif utama Dasar Pandang Ke


Timur ini ialah untuk meninggikan
prestasi pengurusan dan
pembangunan di negara ini serta
mewujudkan golongan masyarakat
Malaysia yang mempunyai nilai-nilai
dan etika kerja yang positif untuk
meninggikan kemajuan negara.

77

STRATEGI PELAKSANAAN:
1)Perubahan struktur - Kad Perakam
Waktu Kerja (Punch Card), Penggunaan
Tanda Nama (Name Tag), Penubuhan
Pasukan Meningkat Mutu Kerja (QCC),
Konsep Pejabat Terbuka, Perkhidmatan
Kaunter/ Perkhidmatan Pembayaran bil
Setempat, Fail Meja dan Manual
Prosedur Kerja

78

2) Perubahan sikap - Perkhidmatan


Cemerlang, Konsep Bersih, Cekap dan
Amanah (BCA), Kepimpinan Melalui
Teladan (KMT).
3) Latihan dan kursus - Latihan
Perindustrian dan Teknikal, Program
Pengajian Akademik, Pengajian Teknikal
etc.

79

WAWASAN 2020Diperkenal oleh Tun Dr. Mahathir Mohamed.


Merupakan satu dasar khas bg melonjakkan
perkembangan ekonomi, sosial dan politik
sama ada peringkat nasional mahu pun
antarabangsa.

80

CABARAN2:
1. Membina bangsa Malaysia g bersatu
padu.
2. Membina masyarakat berjiwa bebas,
tenteram dan berkeyakinan.
3. Memupuk dan membina masyarakat
demokratik yg matang.
4. Mewujudkan masyarakat yg bermoral
dan beretika.
5. Mewujudkan masyarakat yg matang,
liberal dan bertoleransi.

81

6. Membina masyarakat yg maju dan


saintifik
7. Mewujudkan masyarakat dan budaya
penyayang.
8. Menjamin masyarakat yg adil dan
saksama ekonominya.
9. Memupuk dan membina masyarakat
makmur.

82

TAJUK 3:
POLISI SOSIAL DI MALAYSIA:
PROSES DAN PERLAKSANAAN

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

83

BRIEFING OUTLINE

1. Background on Malaysia
2. Development Philosophy and
Planning Machinery
3. Major Policy Evolution
4. Socio Economic Dimensions
5. Development Record and
Prospects

FIGURE 1
PARAMOUNT RULER

PARLIAMENT

COUNCIL OF
RULERS

CABINET

MINISTRIES

CENTRAL
AGENCIES
DEPARTMENT &
AUTHORITIES

MEDIA

POLITICAL
PARTIES

STATE
ADMINISTRATIONS

NGOs &INTEREST
GROUPS

INDIVIDUALS

Major improvements based on key economic


indicators . . .
1970
GNP per capita
RM
USD
USD (in PPP)
Unemployment (%)
Inflation (%)
Fed. Govt. account
(% to GDP)
Current a/c of BOP
(% to GNP)

1980

1990

2000

2005

2006F

1,132 3,737 6,299 13,333 17,682 19.739


368 1,717 2,329 3,509 4,690 5,235
1,247 4,487 5,284 8,360 10,300 11,100
7.4
5.6
5.1
3.1
3.5
3.5
1.9
6.7
3.1
1.6
3.0 3.5-4.0
-4.0 -13.5

-2.9

-5.8

-3.8

-3.5

0.2

-2.1

9.4

16.4

17.2

-1.2

86

POPULATION SIZE AND STRUCTURE,


2000 and 2010
200
0

% to
Tota
l

% to
201 Tota
l
0

Total Population
(million persons)
Bumiputera
Chinese
Indian

23.3
14.6
5.6
1.6

100.0
66.1
25.3
7.4

28.9
18.7
6.5
1.9

100.0
68.3
23.8
7.1

2.2
2.5
1.5
1.8

Age Structure (years)


0 14
15 64
65+

7.7
14.6
0.9

33.1
62.9
4.0

8.6
19.0
1.3

29.7
65.8
4.5

1.1
2.6
3.4

Dependency Ratio
(%)
Median age (years)

59.1
23.9

52.2
26.7

% growth

2001-10

DEVELOPMENT PHILOSOPHY
through a MIXED ECONOMIC SYSTEM of
free enterprise but with active government
support and direction
The GOVERNMENT provides the broad
thrusts and sets direction for the whole
economy, and ensures the achievements of
socio-economic goals
The PRIVATE SECTOR is free to operate
and given appropriate policy, institutional
and infrastructural support.

CONSULTATIVE PROCESS
Consultations with Civil
Society

MOF Budget Dialogue


Technical Working
Groups (TWGs)

Inter Agency
Planning Groups
(IAPGs)

Consultations with
the private sector

Through
Government - private sector
dialogues
 EPU dialogue
 MOF budget dialogue
 Bank Negara dialogue
 MITI dialogue

PLANNING PROCESS
PLANNING FROM THE TOP

TREASURY

ECONOMIC PLANNING
UNIT

INTER AGENCY
PLANNING GROUP (IAPG)

ADJUSTMENT
AND MATCHING

ECONOMIC PLANNING
UNIT

MINISTRIES

PLANNING FROM BELOW

OTHER
AGENCIES

CENTRAL
BANK

DEPARTMENT
OF STATISTICS

PRIVATE SECTOR
NATIONAL
DEVELOPMENT
PLANNING
COMMITTEE

CABINET

STATE
GOVERNMENT
PROGRAMME
AND PROJECTS

PLANNING HORIZON
1.

OUTLINE PERSPECTIVE PLAN


(Long term plan)
* OPP1 (1971 - 1990 )
* OPP2 ( 1991-2000 )
* OPP3 ( 2001-2010 )

2.

FIVE-YEAR PLAN ( Medium term )

3.

MID-TERM REVIEW ( MTR ) OF THE


FIVE-YEAR PLAN

4. ANNUAL BUDGET ( Short term )

Major Economic Policies


THE
NATIONAL
MISSION
2006-2020

Vision 2020
Total Development
Enhancing Nations
Capability ~
competitiveness, unity,
distribution & quality of life

OPP3 (20012010)

OPP2 (19912000)

OPP1 (19711990)

National Vision
Policy (NVP)

National
Development
Policy (NDP)

New Economic
Policy (NEP)
Post-

independence

1957-70

Building a Resilient &


Competitive Nation :
To raise quality of
development & generate
high sustainable growth

Balanced Development :
To establish a more united &
just society

Growth with Equity :


To eradicate poverty &
restructure of society

Laissez-faire / export-oriented
Economic and rural development
92

Social Development Programmes


 To integrate the population into
the modern economy
 To redistribute the wealth of the
nation
 To improve the quality of life of
the people, especially those in the
rural areas

Development Expenditure Gives Priority To


Economic And Social Sectors . . .(% to Total)
Sector

2MP 3MP 4MP 5MP 6MP 7MP


8MP 9MP
'71-'75 '76-'80 '80-'85 '86-'90 '91-'95 '96-'00 '01-'05 '06-10

Economic
Agriculture
Industry
Infrastructure
Utilities
Social
Education
Health
Housing
Security
Administration
TOTAL
RM billion

50.6
18.3
14.6
14.4
2.9
13.1
7.1
1.9
1.7
10.4
1.5

54.4
18.7
13.0
16.0
6.3
14.6
6.2
1.2
5.2
14.2
1.9

60.5
16.3
13.6
20.2
9.9
21.5
10.1
1.6
8.5
16.2
1.8

64.8
20.8
11.3
21.5
10.2
24.8
16.1
2.6
4.1
7.2
3.2

50.6
11.6
7.4
22.5
7.8
24.8
13.4
4.4
3.3
20.1
4.5

47.6
8.2
11.4
21.0
5.5
31.6
19.9
3.8
3.4
11.8
9.0

38.5
4.6
6.0
19.0
7.5
40.8
25.7
5.6
4.1
13.0
7.7

44.9
5.7
9.9
16.2
10.9
37.5
20.6
5.4
5.0
10.6
6.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0


9.8 24.9 46.3 35.3 54.7 99.0 170.0 200.0
94

Socio-economic dimensions . . .
Malaysia had achieved most of the UN Millennium
Development Goals
 Eradicate poverty & hunger
 Achieve universal primary education
 Promote gender equality & empower women
 Reduce child mortality
 Improve maternal health
 Combat HIV/AIDS, malaria & other diseases
 Ensure environment sustainability
 Develop a global partnership for development

(% total households)

Major Success to Eradicate Poverty


60
50
40
30
20
10
0
Total
Rural
Urban
Hard-core poor

1970

1980

1990

1999

2002

2004

49.3
58.6
24.6

37.4
45.8
17.5

16.5
21.1
7.1
3.9

7.5
12.4
3.4
1.4

5.1
11.4
2.0
1.0

4.3
9.6
1.6
0.7

2004a
5.7
11.9
2.5
1.2

Note : a/ Poverty Line Income (PLI) revised methodolody for 2004 was RM661 per month in
Peninsular Malaysia (household size 4.4); RM888 in Sabah (household size 5.2); & RM765
in Sarawak (household size 4.6). Hardcore poverty is estimated using half of PLI.
96

Poverty Eradication Programmes . . .
DISTRIBUTION AGENDA
Focused on human resource development and quality of life


improvements
Emphasize income-generating projects and not on welfare
handouts
Major programmes :
 Rural development
New land and in-situ development
Drainage and irrigation
Agriculture support services
Village/small industries
Upgrade rural infrastructure - roads, electricity, water
Upgrade schools & health facilities
 Other programmes (hard-core poor)
Direct assistance ~ old folks home / the aged, the
handicapped
food supplements and scholarships
interest free loans

Better Quality of Life . . .


Malaysian Quality of Life Index . . .
110.93
110
109.82

105

100

'02

'00

'98

'96

'94

95

'92

Working life

22.1

Culture & leisure

21.2

Housing

18.9

Transport & comm.

18.1

Health

18.1

Education

15.9

Income & distribution 8.0

100.0

'90

Area

% Change
1990/2004

Social participation

6.6

Family life

4.2

Environment

-0.3

Public safety

-21.5

MQLI

10.9

The Malaysian Quality of Life Index (MQLI) is an aggregate measure of the quality of life using
forty-two indicators, representing eleven components of life
98

Selected Indicators Of Quality Of Life


. . . reaching the level enjoyed in advanced
1970
1990
2005
economies
Life expectancy (in years) :
Male
Female
Infant mortality rate / 1000
Population / Doctor ratio
Literacy rate (%)
Telephones / 1000 population 1
Utilities :
Pipe water (% of population)
Electricity (% of households)
Note : 1/ Include mobile phones

61.6
65.6

68.8
73.5

71.8
76.2

39.4
4,302
58
17

13.1
2,533
85
131

5.9
1,387
95.1
907

48
44

80
80

95
98

2
2

2/ Universal coverage in urban areas


99

Real GDP Growth . . .


Average 1971- 80
Average 1981- 90
Average 1991- 2000
Average 2001- 05

7.5 %
5.8 %
7.1 %
4.5 %

2000
2001
2002
2003
2004
2005e
2006F
2007F

8.9 %
0.3 %
4.4 %
5.5 %
7.2 %
5.2 %
5.8 %
6.0 %

Transformation From an Agro-based to an Industrial-based Economy . . .


(GDP in RM billion at 1987 prices / Percentage to Total in italics)

RM billion
300
250
200
150

57.6 %

58.2 %

31.9 %

30.8 %

31.6 %

8.9 %

8.6 %

8.2 %

53.9 %

100
50

12.2 %
37.5 %

26.7 %

1970
Agriculture

43.1 %

46.8 %

17.2 %

24.6 %

21.0 %

16.3 %

1980
1990
2000
Construction
Manufacturing

2003
Mining

2005
Services

101

Diversification of exports products . . .


(% to Total Exports)
Rubber
33.4

Manufactures
80.5
Tin
19.6
Forestry
16.3

Others
Oil & gas
9.8 Palm Oil
3.9
Manufactures
5.1
11.9

1970
RM 5,163 million
(USD2,065 million)

Palm Oil
Oil & gas
Others 3.6
9.2
Forestry
Tin Rubber 2.7
1.3
1.1
0.2

2005
RM 533,790 million
(USD141,588 million)

102

Implementing Pragmatic Fiscal Policy . . .


The Federal Government Accounts, 1970-2006 (RM billion)
Revenue
RM120.6 bn
(2006)

120
100

Operating
Expenditure
RM105.4 bn
(2006)

80
60

Development
Expenditure
RM34.5 bn
(2006)

40
20

Deficit
RM19.3 bn /
-3.5% of GDP
(2006)

0
-20

'70

'76

'82

'88

'94 '97 '00 '03 '06

Revenue must cover operating expenditure and development expenditure


must be financed through non-inflationary methods

103

Prospects During The 9th Malaysia Plan,


2006-2010
9MP
Target

Real GDP growth (% p.a.)

6.0

Per capita GNP (RM) *

23,573

Per capita GNP (US$)*

6,273

PPP Per capita GNP (US$)*

13,878

Inflation (% p.a.)

low

Unemployment rate (%) *

3.5

Current a/c of BOP (% GNP)*

13.4

Fed. Govt. account (RM bil.)*

-24.3

% of GDP
Pub. Sector account (RM bil.)*
% of GDP
External reserve (months of retained
imports)*
* End of period

-3.4
10.6
1.5

104

Gross Domestic Product, 2000-2010 (% per annum)


% growth per annum

GDP (real)
Agriculture
Mining
Manufacturing
Construction
Services
Govt. Services
Bus. & Non-Govt. Svs.
Utilities
Transport etc
Trade etc
Finance etc
Other Services

% of GDP

Achieved
8MP

Target
9MP

2000

2005

2010

4.5
3.0
2.6
4.1
0.5
6.1
6.7
6.0
5.6
6.6
4.3
8.1
4.8

6.0
5.0
3.4
6.7
3.5
6.5
4.5
6.7
5.9
6.7
6.8
7.0
6.6

100.0
8.9
7.3
31.9
3.3
53.9
6.8
47.1
3.9
8.0
14.8
12.7
7.6

100.0
8.2
6.7
31.4
2.7
58.1
7.6
50.5
4.1
8.8
14.7
15.1
7.8

100.0
7.8
5.9
32.4
2.4
59.2
7.0
52.2
4.1
9.1
15.2
15.8
8.0
105

PROGRAM PEMBANGUNAN
SOSIAL
TUJUAN:
 Untuk mengintegrasikan penduduk ke arah
ekonomi moden.
 Untuk mengagihkan kekayaan kepada
bangsa.
 Untuk meningkatkan kualiti hidup
masyarakat, terutama di luar bandar.

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

106

DASAR SOSIAL


Polisi/dasar sosial berkait dengan


intervensi sosial yang dirangka oleh
sektor tertentu sebagai kaedah
pengawalan, pemantauan, penambah
baikan, perlindungan.

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

107

Dasar2 Sosial di MalaysiaDasar Pendidikan Kebangsaan


Dasar Kependudukan Kebangsaan
Dasar Kebajikan Masyarakat
Dasar Wanita Negara
Dasar Warga Tua Negara
Dasar Sosial Negara
Dasar Kanak-kanak Negara
Dasar Perlindungan kanak-kanak Negara.
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

108

Key Factors For Success . . .


Political stability and harmonious society
 Efficient government with pro-business policies
 Getting fundamental policy framework right

Conclusion
Macroeconomic management
High savings rate
Industrialization strategy & Competitive
investment incentives
Productive agriculture
Human resource development
High-quality infrastructure & social services

FACTORS AFFECTING THE


SOCIAL POLICY PROCESS
 Political environment
 Administrative competence
and technical expertise
 Involvement of private
sector and NGOs

Dasar Kerajaan


Undang-undang: dasar dalam bentuk


perundangan membendung masalah sosial.
Rancangan strategi dalam bentuk program
dan projek.
Program aplikasi praktikal yang digunakan
untuk mencapai objektif dan matlamat sesuatu
polisi.
Projek dasar paling khusus, sebahagian
daripada program jangka pendek.

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

111

Dasar

Perlaksanaanya

Undangundang

Dasar

Rancangan

Dasar

Program
Projek

dalam bentuk perundangan yang digubal untuk


membendung masalah sosial.
Dasar bentuk ini sukar untuk diubah/mansuh
Konsep hukuman dalam perlaksanaan
Undang-undang: oleh Parlimen. Enakmen: DUN,
Ordinan: undang-undang sebelum merdeka.

bentuk ini lebih terperinci (merangkumi pelbagai


masalah sosial)
Mengandungi pelbagai dasar
Strategi percapaian adalah melalui program & projek
Dibentuk untuk mengurus masalah sosial
Tidak gunakan pendekatan hukuman
Berbentuk khusus
Merupakan sebahagian daripada program (Jangkamasa
lebih pendek)
ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

112

KESIMPULAN

ROJANAH KAHAR/JPMPK/FEM/2005

113

Anda mungkin juga menyukai