Anda di halaman 1dari 31

DOKUMEN PELAKSANAAN ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

2014
BAHAGIAN
PENGURUSAN
SEKOLAH HARIAN
SEKTOR
PENGURUSAN
PRASEKOLAH

DOKUMEN PELAKSANAAN
ANUGERAH KECEMERLANGAN
PENDIDIKAN PRASEKOLAH]
[

Dokumen ini adalah garis panduan bagi melaksanakan proses pemilihan calon Anugerah
Kecemerlangan Pendidikan Prasekolah di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Sebarang
proses pemilihan calon yang tidak akur kepada garis panduan ini adalah tidak akan diterima sebagai
calon untuk dinilai bagi mana-mana peringkat pelaksanaan.

Kandungan
SURAT PEMAKLUMAN PEMILIHAN DAN PEMILIHAN CALON ANUGERAH
KECEMERLANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN DI BAWAH
INISIATIF PRASEKOLAH 2014. .............................................................................................................. 3
JAWATANKUASA PEMILIHAN CALON ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN
PRASEKOLAH PERINGKAT NEGERI ................................................................................................... 5
JAWATANKUASA PEMILIHAN CALON ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN
PRASEKOLAH PERINGKAT DAERAH.................................................................................................. 5
GARIS MASA PELAKSANAAN ............................................................................................................... 6
CARTA ALIR ............................................................................................................................................... 7
KRITERIA PEMILIHAN CALON ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN
PRASEKOLAH ........................................................................................................................................... 9
INSTRUMEN PENILAIAN CALON ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN
PRASEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ............................................................. 10
Instrumen ............................................................................................................................................... 10
Deskripsi Skor Pembelajaran Dan Pengajaran (Prasekolah) ....................................................... 20
GARIS PANDUAN PEMBENTANGAN CALON ANUGERAH KECEMERLANGAN
PENDIDIKAN PRASEKOLAH ................................................................................................................ 28
A.

Garis Panduan Bagi Calon Peringkat PPD/JPN ..................................................................... 28

B.

Garis Panduan Bagi Panel Penilai ............................................................................................ 29

C.

Rubrik Penilaian : ......................................................................................................................... 30

SURAT PEMAKLUMAN PEMILIHAN DAN


PEMILIHAN CALON ANUGERAH
KECEMERLANGAN
PENDIDIKAN PRASEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN DI
BAWAH INISIATIF PRASEKOLAH 2014.

JAWATANKUASA PEMILIHAN CALON ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN


PRASEKOLAH PERINGKAT NEGERI
Pengerusi
: Pengarah
TimbalanPengerusi

: TimbalanPengarah

Setiausaha

: KetuaSektorPengurusanSekolah

PenolongSetiausaha : Ketua Unit, Unit PendidikanAwalKanak-KanakdanPrasekolah


AhliJawatankuasa

:
SektorPengurusanSekolah
SektorPengurusanAkademik
SektorJaminanKualiti
Jemaah NazirNegeri
SektorPendidikanSwastadanPendidikanKhas

JAWATANKUASA PEMILIHAN CALON ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN


PRASEKOLAH PERINGKAT DAERAH
Pengerusi

: PegawaiPendidikan Daerah

TimbalanPengerusi

: TimbalanPegawaiPendidikan Daerah

Setiausaha

: KetuaUnitPengurusanSekolah

PenolongSetiausaha : Pegawai Unit PendidikanAwalKanak-KanakdanPrasekolah


AhliJawatankuasa

:
PegawaiPengurusanSekolah
PegawaiPengurusanAkademik
PegawaiPendidikanSwastadanPendidikanKhas
Jemaah NazirNegeri (dilantikataskeperluan)

Nota:
Pengerusi Jawatankuasa boleh menambah bilangan ahli Jawatankuasa berdasarkan keperluan
dan kesesuaian

DOKUMEN PELAKSANAAN ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

GARIS MASA PELAKSANAAN

ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH


Penyelarasan Instrumen Penilaian
Anugerah Kecemerlangan Pendidikan
Prasekolah
Verifikasi senarai pendek calon penerima
Penetapan kriteria dokumentasi
anugerah oleh JK Khas Pemilihan Peringkat
penilaian sekolah
Kebangsaan
Penetapan kriteria pemarkahan bagi
penilaian calon penerima anugerah
JPN serah senarai calon
Surat pemakluman pemilihan dan
penerima anugerah bagi setiap
penilaian calon kepada JPN
kategori kepada KPM (1
sekolah bagi setiap kategori
yang berkenaan)
Pembentangan oleh JPN bagi
Majlis Anugerah Kecemerlangan
semua kategori dari seluruh
Pendidikan Prasekolah
Penilaian dan pemilihan calon
negara kepada JK Peringkat
anugerah di peringkat daerah
Kebangsaan
dan negeri :
3 kumpulan Panel Penilai
Pemantauan oleh PPD
Peringkat Kebangsaan
Pengesahan akhir
Pembentangan calon oleh
keputusan anugerah
PPD kepada JK Peringkat JPN
Verifikasi oleh JK Peringkat
JPN

14 31 Julai 2014

Ogos 2014

1 5 Sept 2014

8 12 Sept 2014

15 - 26 Sept 2014

30 Sept 2014

16 Okt 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

CARTA ALIR

Carta Alir Proses Penganugerahan

Mula
BPSH mengeluarkan surat pemakluman pelaksanaan
pemilihan calon Anugerah Kecemerlangan Pendidikan
Prasekolah Peringkat Kebangsaan
JPN/PPD melaksanakan penilaian ke sekolah
menggunakan Instrumen Anugerah Kecemerlangan
Pendidikan Prasekolah
Panel pemilihan calon di peringkat daerah (PPD) mengeluarkan
senarai pendek, maksimum 2 pencalonan bagi setiap kategori*:
sekolah bandar, sekolah luar bandar, sekolah pedalaman dan
sekolah orang asli.(*jika berkenaan)
Pembentangan oleh PPD bagi setiap pencalonan mengikut
kategori di hadapan Panel Pemilihan Anugerah Kecemerlangan
Pendidikan Prasekolah Peringkat Negeri
Panel pemilihan calon di peringkat negeri (JPN) mengeluarkan
senarai pendek iaitu 3 pencalonan bagi setiap kategori*: sekolah
bandar, sekolah luar bandar, sekolah pedalaman dan sekolah
orang asli. (*jika berkenaan, berdasarkan pencalonan dari setiap
daerah)
JPN / PPD melaksanakan verifikasi ke sekolah yang dicalonkan
dalam senarai pencalonan
JPN menyerahkan satu pencalonan bagi setiap kategori*: sekolah
bandar, sekolah luar bandar, sekolah pedalaman dan sekolah orang
asli ( *jika berkenaan) kepada Urus Setia JK Kuasa Pemilihan
Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Prasekolah Peringkat
Kebangsaan
Pembentangan oleh JPN bagi setiap pencalonan mengikut
kategori di hadapan Panel Pemilihan Anugerah Kecemerlangan
Pendidikan Prasekolah Peringkat Kebangsaan

67

Carta Alir Proses Penganugerahan

Panel Pemilihan Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Prasekolah


Peringkat Kebangsaan mengeluarkan senarai pendek iaitu 3
pencalonan bagi setiap kategori*: sekolah bandar, sekolah luar
bandar, sekolah pedalaman dan sekolah orang asli
Panel Pemilihan Penerima Anugerah Kecemerlangan Pendidikan
Prasekolah Peringkat Kebangsaan melaksanakan verifikasi sekolah
yang disenarai pendek.
Keputusan penerima Anugerah Kecemerlangan Pendidikan
Prasekolah dikeluarkan bagi pengesahan oleh Pengurusan Tertinggi
BPSH/KPM
Pemakluman kepada penerima anugerah oleh Urus setia Program
Kecemerlangan Pendidikan Prasekolah Peringkat Kebangsaan

Penganugerahan Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Prasekolah di


Program Kecemerlangan Pendidikan Prasekolah Peringkat Kebangsaan
Tamat

KRITERIA PEMILIHAN CALON ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN


PRASEKOLAH
1.

Kategori adalah seperti berikut :


1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Bandar,
Luar Bandar,
Pedalaman (termasuk pulau),
Sekolah Orang Asli.

2.

Pencalonan adalah termasuk prasekolah di SK Pendidikan Khas, Prasekolah Integrasi, Sekolah


Menengah, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, Sekolah Menengah Teknik, Prasekolah di Rumah
Panjang, Pusat Komuniti dan Institut Pendidikan Guru.

3.

Sekolah yang telah menerima anugerah tidak layak dicalonkan dalam tempoh 3 tahun selepas
penerimaan anugerah.
Contoh:
2013
Terima
anugerah

4.

2015
Tidak layak
dicalonkan

2016
Tidak layak
dicalonkan

2017
Layak dicalonkan

Penilaian adalah berasaskan 3 aspek iaitu:


4.1.

5.

2014
Tidak layak
dicalonkan

Penilaian Pengurusan Prasekolah adalah berdasarkan perkara berikut:


4.1.1. Pentadbiran prasekolah yang berkesan,
4.1.2. Pengurusan rekod dan dokumen yang cemerlang,
4.1.3. Pengurusan sumber manusia (Guru Prasekolah dan PPM) yang cemerlang,
4.1.4. Penglibatan ibu bapa dan komuniti secara aktif.

4.2.

Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) yang berkesan berdasarkan perkara


berikut:
4.2.1. Kemenjadian murid berdasarkan proses PdP,
4.2.2. Guru yang melaksanakan proses PdP dengan cemerlang.

4.3.

Factor X:
4.3.1. Penilaian pencapaian / penglibatan koakademik murid ke peringkat tertinggi
(daerah / negeri / kebangsaan / program pengantarabangsaan),
4.3.2. Kebitaraan prasekolah berdasarkan keistimewaan / keunikan / kreativiti
pengoperasian sekolah.

Pemilihan dibuat oleh JK Pemilihan Peringkat Daerah untuk pencalonan ke peringkat negeri dan
JK Pemilihan Peringkat Negeri untuk pencalonan peringkat kebangsaan

INSTRUMEN PENILAIAN CALON ANUGERAH KECEMERLANGAN


PENDIDIKAN PRASEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Instrumen

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DOKUMEN PELAKSANAAN ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

LAMPIRAN A
Deskripsi Skor Pembelajaran Dan Pengajaran (Prasekolah)

Aspek

4.1
Penglibatan
murid

Deskripsi Skor 5

Deskripsi Skor 3

Hampir keseluruhan murid terlibat


secara aktif dalam aktiviti
pembelajaran (termasuk aktiviti
rutin) seperti memberi respons
terhadap soalan guru/mengikut
situasi, membuat gerakan fizikal
atau arahan lain guru.
Hampir keseluruhan murid
berinteraksi secara aktif dalam
pelbagai hala seperti murid dengan
murid, murid dengan guru atau
murid dengan bahan.
Hampir keseluruhan murid
memberi tumpuan terhadap
pelajaran sepanjang waktu
pembelajaran.

Kebanyakan murid terlibat


secara aktif dalam aktiviti
pembelajaran (termasuk
aktiviti rutin) seperti
memberi respons
terhadap soalan
guru/mengikut situasi,
membuat gerakan fizikal
atau arahan lain guru.
Kebanyakan murid
berinteraksi secara aktif
dalam pelbagai hala
seperti murid dengan
murid, murid dengan guru
atau murid dengan bahan.
Kebanyakan murid
memberi tumpuan
terhadap pelajaran
sepanjang waktu
pembelajaran

.
6
20

Deskripsi Skor 1

Sangat sedikit murid


terlibat secara aktif dalam
aktiviti pembelajaran
(termasuk aktiviti rutin)
seperti memberi respons
terhadap soalan
guru/mengikut situasi,
membuat gerakan fizikal
atau arahan lain guru.
Sangat sedikit murid
berinteraksi secara aktif
dalam pelbagai hala seperti
murid dengan murid, murid
dengan guru atau murid
dengan bahan.
Sangat sedikit murid
memberi tumpuan terhadap
pelajaran sepanjang waktu
pembelajaran.

Cadangan Skor 6
(Semua kekuatan yang
dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 dipenuhi.
Terdapat unsur kreativiti
yang menambah nilai pada
usaha-uasaha
meningkatkan
pembelajaran murid)
Murid berupaya
melaksanakan aktiviti
secara
individu/kumpulan.
Berdasarkan julat
kekerapan melebihi
90.00%

Aspek

Deskripsi Skor 5

4.2
Penguasaan
pembelajaran
murid

Hampir keseluruhan murid dapat


memberi respons dengan tepat
terhadap arahan/soalan guru.
Hampir keseluruhan murid
memberi pandangan atau idea
yang sesuai dan berkaitan tajuk
pelajaran.
Hampir keseluruhan murid dapat
mencapai objektif pembelajaran.

Kebanyakan murid dapat


memberi respons
terhadap arahan/soalan
guru.
Kebanyakan murid
memberi pandangan atau
idea yang berkaitan tajuk
pelajaran.
Kebanyakan murid dapat
mencapai objektif
pembelajaran.

Sangat sedikit murid


memberi respons terhadap
arahan/soalan guru.
Sangat sedikit murid dapat
mencapai objektif
pembelajaran.

Hampir keseluruhan murid


menghasilkan tugasan.
Hampir keseluruhan murid
menyiapkan semua tugasan yang
diberikan.
Hampir keseluruhan tugasan
yang dibuat sesuai dengan
keupayaan murid.
Hampir keseluruhan tugasan
yang dibuat berdasarkan
kreativiti murid dengan
menggunakan pelbagai kaedah

Kebanyakan murid
menghasilkan tugasan.
Kebanyakan murid
menyiapkan tugasan yang
diberikan.
Kebanyakan tugasan
yang dibuat sesuai
dengan keupayaan
murid.
Kebanyakan tugasan
yang dibuat
berdasarkan lembaran
kerja/buku kerja.

Sangat sedikit murid


menghasilkan tugasan.
Sangat sedikit murid
menyiapkan tugasan yang
diberikan.
Sangat sedikit tugasan
yang dibuat sesuai
dengan keupayaan
murid.

4.3
Hasil kerja
murid

Deskripsi Skor 3

21

Deskripsi Skor 1

Cadangan Skor 6
(Semua kekuatan yang
dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 dipenuhi.
Terdapat unsur kreativiti
yang menambah nilai pada
usaha-uasaha
meningkatkan
pembelajaran murid)
Hampir keseluruhan
murid berupaya
melakukan pembelajaran
kendiri
Berdasarkan julat kekerapan
melebihi 90.00%

Tugasan murid adalah


kemas, kreatif/berunsur
estetika.
Berdasarkan julat kekerapan
melebihi 90.00%

Aspek

Deskripsi Skor 5

Deskripsi Skor 3

Deskripsi Skor 1

4.4
Perancangan
dan
persediaan
guru

Rancangan Pelajaran Tahunan


(RPT) yang disediakan meliputi
sepanjang tahun persekolahan
berdasarkan Kurikulum Standard
Prasekolah Kebangsaan (KSPK).
Rancangan Pelajaran Harian
(RPH) yang disediakan
berdasarkan RPT. Standard
pembelajaran dinyatakan bagi
setiap tunjang dan sesuai dengan
keupayaan murid. Aktiviti
dirancang untuk mencapai
standard pembelajaran.
Refleksi dicatat secara konsisten .
Refleksi P&P digunakan sebagai
panduan untuk merancang RPH
yang seterusnya.

RPT yang disediakan


meliputi sepanjang tahun
persekolahan
berdasarkan KSPK.
RPH yang disediakan
berdasarkan RPT.
Standard pembelajaran
dinyatakan bagi setiap
tunjang. Aktiviti dirancang
untuk mencapai standard
pembelajaran.
Refleksi dicatatkan secara
konsisten.

RPT tidak disediakan.


RPH tidak disediakan.

4.5
Kaedah
penyampaian

Guru mewujudkan kesediaan


belajar dalam kalangan murid.
Kaedah pengajaran sesuai dengan
keperluan dan keupayaan murid .
Aktiviti yang dilaksanakan berkait
rapat dengan pengalaman atau
pengetahuan murid.
Guru mengamalkan prinsip-prinsip
pengajaran asas (mudah kepada

Guru mewujudkan
kesediaan belajar dalam
kalangan murid.
Kaedah pengajaran
sesuai dengan keperluan
dan keupayaan murid.
Aktiviti yang dilaksanakan
berkait dengan
pengalaman atau
22

Guru tidak berjaya


mewujudkan kesediaan
murid belajar.
Kaedah pengajaran kurang
sesuai dengan keperluan
dan tahap pembelajaran
murid.
Aktiviti pembelajaran yang
dilaksanakan tidak dapat

Cadangan Skor 6
(Semua kekuatan yang
dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 dipenuhi.
Terdapat unsur kreativiti
yang menambah nilai pada
usaha-uasaha
meningkatkan
pembelajaran murid)
Guru membina sendiri
RPT berdasarkan takwim
prasekolah. RPT yang
disediakan oleh JPN/PPD
dijadikan panduan.

Guru melaksanakan
aktiviti yang melibatkan
gabungan beberapa
tunjang dalam KSPK.

Aspek

4.6
Kemahiran
komunikasi

Deskripsi Skor 5

Deskripsi Skor 3

Deskripsi Skor 1

kompleks, konkrit kepada abstrak).

pengetahuan murid.

menarik perhatian murid.

Aktiviti yang dijalankan menarik,


menyeronokkan murid dan
menjurus kepada pencapaian
standard pembelajaran.
Aktiviti pembelajaran
merangsang pemikiran kreatif
dan kritis serta memupuk nilai
dalam kalangan murid.
Aktiviti pemulihan atau pengayaan
dilaksanakan secara terancang.
Guru menyampaikan pelajaran
secara fleksibel mengikut
situasi.
Masa pelajaran digunakan secara
optimum.

Guru mengamalkan
prinsip-prinsip pengajaran
asas (mudah kepada
kompleks, konkrit kepada
abstrak).
Aktiviti pemulihan atau
pengayaan dilaksanakan.
Masa pelajaran digunakan
secara optimum.

Masa pelajaran tidak


digunakan secara optimum.

Guru berkomunikasi dengan


bahasa yang betul, mudah
difahami, sebutan yang jelas,
tepat serta nada suara yang
sesuai.
Guru berkemahiran mendengar
dan memberi maklum balas yang
relevan secara lisan atau bukan
lisan dengan berkesan.

Guru berkomunikasi
dengan bahasa yang
betul dan sebutan yang
jelas.
Guru berkemahiran
mendengar dan memberi
maklum balas secara
lisan.

Guru tidak kemahiran


mendengar dan tidak
memberikan maklum balas.
Guru tidak memotivasikan
murid untuk melibatkan diri
dalam aktiviti P&P.

23

Cadangan Skor 6
(Semua kekuatan yang
dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 dipenuhi.
Terdapat unsur kreativiti
yang menambah nilai pada
usaha-uasaha
meningkatkan
pembelajaran murid)

Guru menerapkan unsur


didikan dengan
menggunakan
kemahiran komunikasi
secara berkesan.

Aspek

Deskripsi Skor 5

Guru berjaya memotivasikan


murid dengan memberi pujian atau
galakan.

4.7
Penggunaan
sumber
pendidikan

Guru memilih/menyediakan
sumber pendidikan yang sesuai,
menarik dan merangsang
pemikiran murid.
Penggunaan sumber pendidikan
mewujudkan suasana
pembelajaran yang menarik dan
meningkatkan minat murid untuk
terlibat dalam pembelajaran.
Guru memberi penekanan kepada
cara penggunaan yang betul dan
aspek keselamatan dalam sumber
pendidikan yang berkaitan.
Penggunaan sumber pendidikan
membantu murid mencapai standard
pembelajaran.

4.8
Pentaksiran

Guru menggunakan pelbagai


kaedah untuk membuat penilaian
formatif semasa P&P untuk
mengukur dan mengesan
kemajuan murid serta memastikan
standard pembelajaran tercapai.

Deskripsi Skor 3

Deskripsi Skor 1

Cadangan Skor 6
(Semua kekuatan yang
dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 dipenuhi.
Terdapat unsur kreativiti
yang menambah nilai pada
usaha-uasaha
meningkatkan
pembelajaran murid)

Guru memotivasikan
murid dengan memberi
pujian atau galakan.
Guru
memilih/menyediakan
sumber pendidikan yang
sesuai.
Penggunaan sumber
pendidikan meningkatkan
minat murid untuk terlibat
dalam pembelajaran.
Guru memberi penekanan
kepada cara penggunaan
yang betul dan aspek
keselamatan dalam
sumber pendidikan yang
berkaitan.

Aktiviti P&P yang


dilaksanakan tidak
disokong dengan
penggunaan sumber
pendidikan yang sesuai.

Sumber pendidikan
yang sesuai dan
melibatkan pelbagai
deria digunakan.

Guru membuat penilaian


formatif semasa P&P
untuk mengukur dan
mengesan kemajuan
murid.

Guru tidak membuat


penilaian formatif semasa
P&P.
Hasil kerja murid tidak
disemak.

Rekod pentaksiran bagi


setiap murid disediakan
secara berterusan dan
mengambil kira evidens
daripada portfolio.

24

Aspek

4.9
Teknik
penyoalan

4.10
Penguasaan
isi kandungan

Deskripsi Skor 5

Deskripsi Skor 3

Deskripsi Skor 1

Cadangan Skor 6
(Semua kekuatan yang
dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 dipenuhi.
Terdapat unsur kreativiti
yang menambah nilai pada
usaha-uasaha
meningkatkan
pembelajaran murid)

Guru menggunakan maklum balas


penilaian formatif untuk tindakan
pembetulan / penambahbaikan
segera dalam P&P.
Hasil kerja murid disemak secara
konstruktif dan konsisten.
Rekod pentaksiran bagi hampir
keseluruhan murid disediakan.

Guru menggunakan
maklum balas penilaian
formatif untuk tindakan
pembetulan dalam P&P.
Hasil kerja murid disemak
secara konsisten.
Rekod pentaksiran bagi
kebanyakan murid
disediakan.

Rekod pentaksiran murid


tidak disediakan

Guru mengemukakan soalan yang


mudah difahami, bertumpu,
bercapah, meliputi pelbagai aras
kognitif dan disebarkan ke seluruh
kelas.
Guru memberi respons yang
sesuai terhadap jawapan murid.
Soalan yang dikemukakan dapat
meningkatkan minat hampir
keseluruhan murid untuk terlibat
dalam P&P.
Soalan yang dikemukakan dapat
mencetuskan pemikiran kreatif
dan kritis murid.
Guru dapat menyampaikan isi
pelajaran sesuai dengan standard

Guru mengemukakan
soalan yang mudah
difahami dan disebarkan
ke seluruh kelas.
Guru memberi respons
yang sesuai terhadap
jawapan murid.
Soalan yang dikemukakan
dapat meningkatkan minat
kebanyakan murid untuk
terlibat dalam P&P.

Aras soalan guru tidak


sesuai dengan kebolehan
murid dan sebaran soalan
tidak menyeluruh.
Guru tidak memberi
respons terhadap jawapan
yang diberikan oleh murid.

Berdasarkan julat kekerapan


melebihi 90.00%

Guru dapat
menyampaikan isi

Isi pelajaran yang


disampaikan tidak

Guru prasekolah
menguasai KSPK

25

Aspek

4.11
Pengurusan
kelas (bilik
darjah/makma
l/ bengkel
/padang)

Deskripsi Skor 5

Deskripsi Skor 3

Deskripsi Skor 1

pembelajaran.
Guru dapat menjelaskan
konsep/fakta atau memberi
jawapan dengan yakin, jelas dan
tepat.
Guru menghuraikan isi pelajaran
dengan mengaitkannya dengan
situasi semasa atau pengalaman
murid.
Guru berkemahiran
memeringkatkan isi pelajaran
mengikut potensi murid.

pelajaran sesuai dengan


standard pembelajaran.
Guru dapat menjelaskan
konsep/fakta.
Guru mengaitkan isi
pelajaran dengan situasi
semasa.

menepati standard
pembelajaran.
Konsep dan fakta yang
dihuraikan terhad dan tidak
jelas.
Isi pelajaran tidak dikaitkan
dengan situasi semasa/
pengalaman murid.

Guru memastikan kelas berada


dalam keadaan kondusif untuk
proses P&P.
Guru dapat mengawal tingkah laku
murid dengan menegaskan
pematuhan pada peraturan serta
memastikan murid memberi
tumpuan terhadap pelajaran.
Guru menegur salah laku murid
(jika berlaku) dengan serta-merta
tanpa menjejaskan maruah
mereka.

Guru memastikan kelas


berada dalam keadaan
kondusif untuk proses
P&P.
Guru dapat mengawal
tingkah laku murid dan
memastikan murid
memberi perhatian
terhadap pelajaran.
Guru menegur salah laku
murid (jika berlaku).

Guru tidak memastikan


kelas berada dalam
keadaan kondusif untuk
proses P&P.
Guru gagal mengawal
tingkah laku murid.
Pusat pembelajaran tidak
disediakan

Susun atur kedudukan murid


sesuai dengan aktiviti yang

Pusat pembelajaran
26

Cadangan Skor 6
(Semua kekuatan yang
dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 dipenuhi.
Terdapat unsur kreativiti
yang menambah nilai pada
usaha-uasaha
meningkatkan
pembelajaran murid)
sepenuhnya dan
berupaya menggunakan
pendekatan yang
bersesuaian dengan
tahap perkembangan
kanak-kanak (rujuk
KSPK m.s.21)

Kelas prasekolah
selamat, ceria,
bermaklumat dan
dimanfaatkan untuk
mengoptimumkan
pembelajaran.

Aspek

4.12
Amalan
profesionalis
me keguruan

Deskripsi Skor 5

Deskripsi Skor 3

dilaksanakan dan ruang kelas


digunakan secara optimum untuk
tujuan pembelajaran.
Pusat pembelajaran disedia dan
dimanfaatkan.
Ruang hasil kerja murid
dimanfaatkan.

disediakan.

Guru menunjukkan semangat dan


kesungguhan dalam
menyampaikan pelajaran.
Guru prihatin terhadap
pendidikan murid dan bersikap
adil serta bertimbang rasa
terhadap setiap murid dalam
kelasnya.
Guru menepati masa.
Guru bersikap mesra, sabar dan
mudah didekati.
Guru memperlihatkan perwatakan
positif dan mengamalkan nilai
murni yang boleh dicontohi murid.

Guru mempunyai
kesungguhan dalam
menyampaikan pelajaran.
Guru menepati masa.
Guru memperlihatkan
perwatakan positif dan
mengamalkan nilai murni
yang boleh dicontohi
murid.

27

Deskripsi Skor 1

Guru tidak bersungguhsungguh dalam


menyampaikan pelajaran.
Guru tidak prihatin
terhadap pendidikan murid.
Guru tidak menepati masa.

Cadangan Skor 6
(Semua kekuatan yang
dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 dipenuhi.
Terdapat unsur kreativiti
yang menambah nilai pada
usaha-uasaha
meningkatkan
pembelajaran murid)

Guru membimbing
murid membetulkan
tingkah laku negatif.
Guru melatih murid
berkelakuan baik.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

GARIS PANDUAN PEMBENTANGAN CALON


ANUGERAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH
A.

Garis Panduan Bagi Calon Peringkat PPD/JPN

1.

Bagi pembentangan peringkat negeri, PPD diberi tanggungjawab untuk membentangkan dan
mempertahankan calon prasekolah daerah masing-masing. Manakala bagi pembentangan
peringkat kebangsaan (KPM), JPN akan membentangkan dan mempertahankan calon
prasekolah negeri masing-masing.

2.

Calon (PPD/JPN) dikehendaki menyediakan dan membawa bersama dokumen softcopy


dalam bentuk power point

(termasuk gambar) dan hardcopy pencapaian pengurusan

prasekolah, pengurusan pembelajaran dan pengajaran (PdP) dan Factor-X (pencapaian


koakademik dan kebitaraan pengoperasian prasekolah).
3.

Pembentangan adalah berdasarkan hasil/dapatan instrumen penilaian

yang telah

dilaksanakan dan keberhasilan dalam pendidikan prasekolah iaitu:


3.1 Pengurusan prasekolah iaitu:
a. Pentadbiran prasekolah yang berkesan.
b.

Pengurusan rekod dan dokumen yang cemerlang.

c.

Pengurusan sumber manusia (Guru Prasekolah dan PPM) yang cemerlang.

d.

Penglibatan ibu bapa dan komuniti secara aktif.

3.2 Pengurusan pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkesan Guru yang
melaksanakan proses PdP dengan cemerlang dan menghasilkan murid yang
menguasai kemahiran dalam KSPK.
3.3 Factor X:
a. Pencapaian / penglibatan koakademik murid ke peringkat tertinggi (daerah / negeri /
kebangsaan / program pengantarabangsaan)
b. Kebitaraan pengoperasian prasekolah
4.

Calon(PPD/JPN) diminta membuat pembentangan selama 20 minit dengan menggunakan


perisian persembahan (powerpoint) yang berkaitan perkara yang dinyatakan di atas
berpandukan hasil/dapatan instrumen penilaian.

5.

Calon (PPD/JPN) hendaklah bersedia untuk sesi soal jawab bagi mempertahankan
kandungan yang dipersembahkan.

628

B.

Garis Panduan Bagi Panel Penilai

1.

Calon dinilai berdasarkan persembahan powerpoint dan sesi soal jawab tidak lebih daripada
30 minit.

2.

Calon diberikan masa 20 minit untuk pembentangan dan diikuti dengan sesi soal jawab
selama 10 minit.

3.

Pemarkahan akan dibuat berdasarkan rubrick yang disediakan.

4.

Sesi soal-jawab berfokus kepada skop berikut :


4.1

Bagaimana pemimpin sekolah mengerakkan guru dan PPM dalam memacu


pendidikan prasekolah

4.2

Bagaimana pemimpin sekolah, guru dan PPM menyumbang terhadap peningkatan


prestasi prasekolah secara keseluruhan

4.3

Bagaimana guru dapat membentuk persekitaran pembelajaran dengan menjadikan


mereka sebagai contoh ikutan oleh warga sekolah

4.4

Bagaiamana

pihak

sekolah

berupaya

membina

ekosistem

pendidikan

yang kondusif
4.5

Bagiamana sekolah menjayakan perkongsian sumber pendidikan dan perkongsian


amalan terbaik peringkat PPD/JPN

4.6

Bagaimana komitmen, pelibatan dan kerjasama ibu bapa membantu sekolah dalam
menjayakan program/aktiviti prasekolah.

4.7

Bagaimana pemimpin sekolah dan guru memberi komitmen terhadap aspek


penambahbaikan secara berterusan melestarikan pencapaian prasekolah

29

C.

Rubrik Penilaian :

Elemen

PENGURUSAN
PRASEKOLAH

PEMBELAJARAN
DAN
PENGAJARAN

Elemen
Pencapaian KoAkademik
Elemen

Wajaran

40

40

Cemerlang
( 36 - 40)

Baik
(28 35)

Pentadbiran prasekolah
yang berkesan,
Pengurusan rekod dan
dokumen yang
cemerlang
Pengurusan sumber
manusia (Guru
Prasekolah & PPM)
yang cemerlang
Penglibatan ibu bapa
dan komuniti sangat
aktif.

Pentadbiran
prasekolah
yang baik,
Pengurusan
rekod dan
dokumen
yang baik
Pengurusan
sumber
manusia
(Guru
Prasekolah
dan PPM)
yang baik
Penglibatan
ibu bapa dan
komuniti aktif.

Guru melaksanakan
proses PdP dengan
cemerlang
Murid yang menguasai
kemahiran dalam KSPK
dengan cemerlang.

Guru yang
melaksanakan
proses PdP
dengan baik
Murid yang
menguasai
kemahiran
dalam KSPK
dengan baik.

Wajaran

Cemerlang
(9 10)

10

Antarabangsa/Kebangsaan

Wajaran

Cemerlang
(9 10)
30

Baik
(7-8)
Negeri
Baik
(7-8)

Sederhana
(Kurang 28)
Pentadbiran
prasekolah
yang
sederhana
Pengurusan
rekod dan
dokumen
yang
sederhana
Pengurusan
sumber
manusia
(Guru
Prasekolah
dan PPM)
yang
sederhana
Penglibatan
ibu bapa dan
komuniti
sederhana
aktif.
Guru yang
melaksanaka
n proses PdP
dengan
sederhana
Murid yang
menguasai
kemahiran
dalam KSPK
dengan
sederhana
Sederhana
(Kurang7)
Daerah
Sederhana
(Kurang7)

Elemen

Wajaran

FAKTOR-X

10

JUMLAH

100

Cemerlang
( 36 - 40)
Sangat signifikan
Amat Berkesan
Sangat Unik
Sangat Kreatif & Inovatif
90 - 100

Baik
(28 35)
Signifikan
Berkesan
Unik
Kreatif &
Inovatif
70 - 89

31

Sederhana
(Kurang 28)
Signifikan
Berkesan

Kurang 70