Anda di halaman 1dari 2

FAUZI JUMIN

BT11110051

FORUM 2 : PERSAMAAN DAN PERBEZAAN KONSEP PENTADBIRAN, PENGURUSAN DAN


KEPIMPINAN.
Ketiga-tiga aspek ini mempunyai konsep tersendiri. Walaupun begitu, konsep ketiga aspek ini
boleh dibandingkan dari aspek persamaan dan perbezaan. Walaupun perbezaan dan persamaan
yang wujud mungkin hanya sedikit namun ianya dapat dikenalpasti apabila penelitian dibuat
terhadap konsep. Walau bagaimanapun, perbezaan dan persamaan yang dicatatkan hanyalah
berdasarkan konsep yang menjadi rujukan tanpa mengambil kira konsep yang diberikan oleh
penulis lainnya. Oleh itu, perbezaan dan persamaan mungkin tidak selaras jika dirujuk kepada
konsep yang diberikan oleh para ilmuan lainnya.
Pentadbiran misalnya didefinisikan oleh banyak tokoh ilmuan. Tetapi menurut Wee Eng
Hoe (1994) pentadbiran merupakan proses yang melibatkan dua atau lebih individu
menggembleng tenaga untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Di sini pentadbiran boleh
dianggap sebagai satu saluran bagi membolehkan matlamat dan pengeluaran. Hal ini disokong
oleh Oldcom (1988) yang menyatakan pentadbiran membuka peluang kepada pengurus dan
pekerja

sesebuah organisasi

melakukan tugas dan tanggungjawab mereka bagi menjamin

objektif organisasi tercapai.


Seterusnya, menurut Drucker (1972)

pengurusan merupakan proses sosial yang

dibentuk untuk mendapat kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli sesebuah organisasi
untuk mencapai sesuatu matlamat atau objektif yang paling berkesan. UNESCO (1980)
mendefinisikan pengurusan sebagai proses sosial yang dibentuk untuk memastikan kerjasama,
penglibatan, campurtangan dan penyertaan orang lain ke arah pencapaian yang efektif
terhadap sesuatu objektif yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, Menurut Joseph C. Rost (1993) kepimpinan didefinisikan sebagai sebuah
hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut yang menginginkan
perubahan yang nyata yang mencerminkan tujuan bersama. Di sini hubungan pemimpin dan
pengikut adalah bukan sesuatu yang pasif tetapi bersifat timbal balik.
Apabila dilihat semula pada konsep ketiga perkara berikut maka persamaan dapat dilihat
pada aspek organisasi diman ketiga- tiga menyentuh organisasi sebagai tumpuan utama. Aspek
kakitangan turut disentuh dimana ketiga-tiganya konsep menyatakan bahawa kakitangan

FAUZI JUMIN

BT11110051

menggerakkan organisasi seperti pemimpin, pengikut, pengurus, pekerja dan pentadbir. Tujuan
juga adalah sama kerana arah mencapai objektif dinyatakan dalam kesemua konsep.
Dari aspek perbezaan pula ianya dapat dilihat dari pelbagai sudut dimana pengurusan
dan pentadbiran mempunyai perbezaan yang sangat sedikit. Perbezaan yang sangat tipis
menyukarkan untuk ianya dibezakan dengan jelas. Malah terdapat pendapat yang menyatakan
dua aspek ini adalah sama. Namun begitu, perbezaan dapat dilihat dalam jadual 1.1.
Dimensi

Pentadbiran

Pengurusan

Faktor kejayaan

Mengelakkan kesilapan

Mencari kejayaan

Objektif

Dinyatakan dengan umum

Dinyatakan dengan spesifik

Jadual 1.1 : Perbezaan pentadbiran dan pengurusan.


Perbezaan pengurusan dan kepimpinan pula dapat dilihat dengan jelas apabila merujuk
kepada konsep kedua-dua aspek ini. Sebagai contoh dalam pengurusan dinyatakan penglibatan
pihak ketiga manakala dalam kepimpinan ia hanya melibatkan pemimpin dan pengikut. Di
samping itu, perbezaan juga dilihat dari aspek ketua organisasi dimana pengurus bertindak
sebagai pentadbir manakala pemimpin menjadi role model kepada pengikut. Perbezaan lengkap
dinyatakan dalam jadual 1.2.
Pengurusan

Kepimpinan

Meniru kejayaan orang lain

Membuat sesuatu yang baru

Mengekalkan keadaan sedia ada

Membaiki keadaan

mengawal

Menggalakkan keparcayaan

Pengurus mentadbir

Pemimpin membuat motivasi


Jadual 1.2 : Perbezaan pengurusan dan kepimpinan

Oleh itu, dapatlah dikatakan bahawa terdapat perbezaan dan persamaan antara
pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan.